เกษตรฯจับมือ ADB พัฒนาภาคเกษตร

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/712983

วันพฤหัสบดี ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566, 06.00 น.

น.ส.นฤมล สงวนวงศ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังรับมอบหมายจาก นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรฯ ให้ร่วมหารือกับดร.จาง เจียงเฟิง (Dr. Jiangfeng Zhang) ผอ.ด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและการเกษตร ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) สำนักงานใหญ่กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ว่า ที่ผ่านมาทั้งสองฝ่ายมีความร่วมมือระหว่างกันในลักษณะหุ้นส่วนการพัฒนาทุกระดับ โดยกระทรวงเกษตรฯ พร้อมจะเพิ่มศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร การประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ และได้เสนอให้ ADB ศึกษาดูงานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG สาขาเกษตร ที่ จ.ราชบุรี

น.ส.นฤมล กล่าวอีกว่า ขอบคุณที่ ADB ให้การสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ไทยในโครงการการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคเกษตร เพื่อการฟื้นตัวและความยั่งยืนในพื้นที่สูง ที่ อ.นาน้อย จ.น่าน

ทั้งนี้ ฝ่าย ADB ชื่นชมประเทศไทยที่มีความก้าวหน้าด้านการเกษตรและความร่วมมือและช่วยเหลือประเทศสมาชิกในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion : GMS) โดยเฉพาะการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ส่งเสริมห่วงโซ่คุณค่าทางการเกษตรที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อำนวยความสะดวกด้านการผลิตการค้า และการลงทุนในห่วงโซ่คุณค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร รวมทั้งคำนึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างความมั่นคงด้านน้ำ อาหาร และพลังงานในภาคการเกษตร จึงประสงค์ให้ประเทศไทยถ่ายทอดประสบการณ์เพื่อเป็นต้นแบบให้แก่ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียใต้ มีการหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างกระทรวงเกษตรฯ และ ADB จะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีของทั้งสองฝ่าย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือด้านการเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s