คุณหญิงกัลยา เคาะผลการประชุม คกก. คนพิการต้องได้รับการศึกษาเสมอภาค

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/715476

คุณหญิงกัลยา เคาะผลการประชุม คกก.  คนพิการต้องได้รับการศึกษาเสมอภาค

คุณหญิงกัลยา เคาะผลการประชุม คกก. คนพิการต้องได้รับการศึกษาเสมอภาค

วันอังคาร ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2566, 06.00 น.

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ (คกก.) ครั้งที่1/2566 กล่าวว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบแผนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2566-2570) ที่มีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้คนพิการได้รับการศึกษาทุกระดับทุกระบบอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ด้วยรูปแบบวิธีการที่หลากหลายเหมาะสม ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และประกอบอาชีพตามความสามารถ พึ่งตัวเองได้ สามารถเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยวิถีพอเพียง และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

โดยกลุ่มคนพิการ ได้แก่ กลุ่มคนพิการทุกประเภท (บกพร่องทางการเห็น บกพร่องการได้ยิน บกพร่องสติปัญญา บกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือทางสุขภาพ บกพร่องทางการเรียนรู้บกพร่องทางการพูดและภาษา บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์) ออทิสติก และบุคคลพิการซ้อน ต้องได้รับการศึกษาและได้รับความช่วยเหลือทางการศึกษาตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการ เน้นการสร้างโอกาสให้ได้รับการศึกษาทั่วถึงเสมอภาค และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาตามความพิการแต่ละประเภท พร้อมทั้งได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา

“การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในประเทศไทย มีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 20 ปี โดยความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและเอกชน อาศัยปัจจัยสำคัญทั้งเชิงนโยบาย ทรัพยากร งบประมาณ บุคลากร และกลไกทางกฎหมาย ตลอดจนระเบียบต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับคนพิการให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม นำไปสู่การพัฒนาคนพิการให้ได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดี อิสระ ปลอดภัยรู้เท่าทันโลกยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ต่อไป” ดร.คุณหญิงกัลยา กล่าว

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s