มติบอร์ด สกสค.ไม่ใช้เงิน สกสค.จัดกิจกรรมแก้ไขปัญหาหนี้สินครู

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/714608

มติบอร์ด สกสค.ไม่ใช้เงิน สกสค.จัดกิจกรรมแก้ไขปัญหาหนี้สินครู

มติบอร์ด สกสค.ไม่ใช้เงิน สกสค.จัดกิจกรรมแก้ไขปัญหาหนี้สินครู

วันพฤหัสบดี ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2566, 09.49 น.

วันที่ 2 มีนาคม 2566 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 1 มีนาคมที่ผ่านมา ที่ประชุมได้พิจารณาทบทวนการใช้เงินของ สกสค.จัดกิจกรรมแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามที่คณะกรรมการบริหารโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงาน สกสค.เสนอมา โดยคณะกรรมการบริหารโครงการฯ รายงานว่า หลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ ) และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) ได้ประสานขอความร่วมมือและขอรับการสนับสนุนงบประมาณของ สกสค.วงเงินประมาณ 100 ล้านบาท ในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหนี้สินครูฯ จำนวน 2 โครงการ คือ 1.อบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสร้างวินัยทางการเงินสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 2. การอุดหนุนกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาหนี้สินครูฯ ภายใต้โครงการการจัดงานมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย “Unlock a better life” สร้างโอกาสใหม่ เพื่อชีวิตครูไทยที่ดีกว่า ซึ่งหลังจากบอร์ด สกสค.ได้อนุมัติให้ดำเนินโครงการไปแล้ว นั้น ทาง สป.ศธ. ได้มีหนังสือแจ้งมายังสำนักงาน สกสค.โดยระบุว่า ตามที่ สป.ศธ.ขอรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาหนี้สินครูฯ และจัดส่งแผนการใช้จ่ายเพื่อขอเบิกงบประมาณไปดำเนินกิจกรรมต่างๆ แต่ สกสค.ยังไม่ได้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณามายัง สป.ศธ. ดังนั้น สป.ศธ.จึงขอแจ้งไม่ประสงค์ขอรับการสนับสนุนงบประมาณดังกล่าวจาก สกสค.แล้ว 

รมว.ศธ. กล่าวต่อว่า บอร์ด สกสค.ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่ สป.ศธ. แจ้งไม่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินงานตามนโยบาย ศธ.ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งที่ประชุมเห็นสอดคล้องกันว่า การที่กระทรวงศึกษาธิการจัดกิจกรรมตามภูมิภาค เป็นการเปิดโอกาสให้ครูและสถาบันการเงินมาพบเจรจากัน จะช่วยให้ครูได้รับการดูแลช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้สินสอดคล้องตามความต้องการและจำเป็นของแต่ละบุคคล หาก สป.ศธ.รอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก สกสค. อาจกระทบต่อแผนการดำเนินงาน และการที่ สป.ศธ.ใช้งบประมาณของ สป.ศธ มาจัดกิจกรรม จะทำให้การแก้ไขปัญหาหนี้สินครูมีความต่อเนื่องและเกิดประโยชน์ต่อครูฯโดยทั่วกัน และจะไม่มีการโอนเงินของ สกสค.ให้ ศธ.จัดกิจกรรมแก้ไขปัญหาหนี้สินครูฯแต่อย่างใด

นางสาวตรีนุช กล่าวด้วยว่า ในส่วนของกิจกรรมอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสร้างวินัยทางการเงินสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของ สพฐ.นั้น คณะกรรมการบริหารโครงการฯได้เสนอว่าถึงแม้จะเป็นกิจกรรมที่ดีที่จะช่วยครูฯให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ป้องกันไมให้เกิดปัญหาหนี้สิน แต่เนื่องจากครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ศธ.มีจำนวนมากกว่า 5 แสนราย ซึ่งงบประมาณที่ สกสค.ได้รับอนุมัติไว้เดิมจะจัดอบรมไม่ครอบคลุมจำนวนครูทั้งหมด หากจะจัดอบรมให้ทั่วถึงอาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องของงบประมาณ ประกอบกับระบบที่เกี่ยวข้องอาจจะต้องจัดหาระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการอบรม ซึ่งบอร์ด สกสค.ได้พิจารณาและก็เห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการบริหารโครงการฯ จึงมีมติให้ชะลอและทบทวนการจัดกิจกรรม ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s