ม.มหาสารคาม MOU สถาบันขงจื่อ พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/715477

ม.มหาสารคาม MOU สถาบันขงจื่อ พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

ม.มหาสารคาม MOU สถาบันขงจื่อ พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

วันอังคาร ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2566, 06.00 น.

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส) ลงนามบันทึกความเข้าใจด้านวิชาการและด้านการวิจัย กับ Mr.Lin Haoye ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายจีน)

ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงร่วมมือสนับสนุนการจัดกิจกรรม สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย พร้อมทั้งร่วมมือแลกเปลี่ยนนิสิตระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา บุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน การทำวิจัยและการตีพิมพ์ ตลอดจนสร้างความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรทางการวิจัย ทั้งด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ สถานที่ บุคลากร และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังร่วมกันประสานงานในการรับสมัครนิสิตชาวไทยและนักศึกษาชาวจีน พัฒนาหลักสูตร และพัฒนาสื่อการเรียนการสอนร่วมกัน โดยบันทึกข้อตกลงความเข้าใจฉบับนี้มีระยะเวลา 5 ปี

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s