ม.ศรีปทุม ได้รับคัดเลือกให้เป็น ม. ส่งเสริมอาจารย์ต้นแบบ ด้านการสอน

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/713921

ม.ศรีปทุม ได้รับคัดเลือกให้เป็น  ม. ส่งเสริมอาจารย์ต้นแบบ ด้านการสอน

ม.ศรีปทุม ได้รับคัดเลือกให้เป็น ม. ส่งเสริมอาจารย์ต้นแบบ ด้านการสอน

วันอังคาร ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566, 06.00 น.

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับประกาศเกียรติคุณ “ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีนโยบายส่งเสริม อาจารย์ต้นแบบ ด้านการสอน ประจำปี 2566” จากสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศ ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) และนับเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนของประเทศไทย เพียงแห่งเดียวในปี 2566 นี้ ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณฯ

ทั้งนี้ สำหรับรางวัลประกาศเกียรติคุณดังกล่าว มอบให้เพื่อเป็นการยกย่องให้เกียรติแก่สถาบันอุดมศึกษาที่มีนโยบายมุ่งส่งเสริมอาจารย์ด้านการสอนที่ดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความสามารถ ในการสร้างและรักษาคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา เมื่อเร็วๆ นี้

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s