รัฐบาลลุยต่อเฟส 4 ให้ทุนการศึกษา 5 จังหวัดชายแดนใต้เรียนจบปริญญาตรี

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/715847

รัฐบาลลุยต่อเฟส 4 ให้ทุนการศึกษา 5 จังหวัดชายแดนใต้เรียนจบปริญญาตรี

รัฐบาลลุยต่อเฟส 4 ให้ทุนการศึกษา 5 จังหวัดชายแดนใต้เรียนจบปริญญาตรี

วันพุธ ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2566, 09.18 น.

ครม.เห็นชอบโครงการทุนอุดมศึกษาพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ เฟส 4 มอบทุนคนละ 4 หมื่น เพิ่มโอกาสเรียนต่อ ป.ตรี

8 มีนาคม 2566 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 ว่า ครม.เห็นชอบโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศให้แก่เยาวชนที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2566 – 2570 วงเงิน 419.5 ล้านบาท สำหรับใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 4 เพื่อให้การดำเนินการโครงการมีความต่อเนื่อง และเพิ่มโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา 4 อำเภอ (จะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย) ได้เข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาในสาขาวิชาที่ขาดแคลนตามความต้องการของพื้นที่ รวมทั้งสามารถนำความรู้ไปพัฒนาท้องถิ่นภูมิลำเนาของตนเองได้

โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 4 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)เปิดโอกาสและลดความเลื่อมล้ำทางการศึกษาให้แก่นักเรียนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 2)สนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาขาดแคลนตามความต้องการของพื้นที่ 3)ส่งเสริมให้ผู้รับทุนมีจิตอาสาและจิตสาธารณะ สร้างประโยชน์แก่สถาบันที่ตนเองศึกษา ท้องถิ่น และประเทศชาติ ระยะเวลาโครงการตั้งแต่ปีการศึกษา 2566 – 2570 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชนที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี และจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าในเขตพื้นที่

โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 เยาวชนที่ไม่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาได้ จะสนับสนุนสถานที่ศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ กลุ่มที่ 2 เยาวชนที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้ จะสนับสนุนทุนค่าครองชีพในสาขาวิชาที่ขาดแคลน ส่วนการสนับสนุนทุนการศึกษานั้น เป็นการสนับสนุนทุนการศึกษารวมทั้งหมด 500 ทุน จำนวน 5 รุ่น รุ่นละ 4 ปี โดยผู้ได้รับทุนกลุ่มที่ 1 จำนวน 250 ทุน ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกลำดับที่ 1 – 250 ได้รับทุน 40,000 บาทต่อปีการศึกษา ตามระยะเวลาของหลักสูตร ส่วนผู้ได้รับทุนกลุ่มที่ 2 จำนวน 250 ทุน ได้รับทุน 40,000 บาทต่อปีการศึกษา ตามระยะเวลาของหลักสูตร

นางสาวรัชดา กล่าวด้วยว่า โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ดำเนินการมาแล้ว 3 ระยะ เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 มีเยาวชนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ได้รับทุนการศึกษาแล้ว 5,795 คน จากการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ พบว่า ผู้รับทุนโครงการระยะที่ 1 มีงานทำร้อยละ 70.3 ศึกษาต่อร้อยละ 1.9 ผู้รับทุนโครงการระยะที่ 2 มีงานทำร้อยละ 71.9 ศึกษาต่อร้อยละ 6.5 ส่วนผู้รับทุนโครงการระยะที่ 3 อยู่ระหว่างการประเมินโครงการ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s