‘ราชภัฏราชนครินทร์’เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพกิจการนักศึกษา-สืบสานศิลปวัฒนธรรม

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/714500

‘ราชภัฏราชนครินทร์’เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพกิจการนักศึกษา-สืบสานศิลปวัฒนธรรม

‘ราชภัฏราชนครินทร์’เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพกิจการนักศึกษา-สืบสานศิลปวัฒนธรรม

วันพุธ ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566, 22.10 น.

‘ราชภัฏราชนครินทร์’เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพกิจการนักศึกษา-สืบสานศิลปวัฒนธรรม

1 มีนาคม 2566 ที่ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ฉะเชิงเทรา  อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฎ์ รองอธิการบดี เป็นประธานเปิด”โครงการเครือข่ายระดับสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านกิจการนักศึกษาและสืบสานศิลปวัฒนธรรม ระดับชาติ (คอ.ศช.) ครั้งที่ 14 พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.วรี เรืองสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดร.วรี  เรืองสุข กล่าวว่ากิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ระหว่างสโมสรนักศึกษา ของสมาชิกเครือข่ายความ ร่วมมือระดับสถาบันอุดมศึกษาระดับชาติ รวมไปถึงเพื่อสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ ในการที่จะพัฒนาองค์ความรู้ และ กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ภายใต้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

ทั้งนี้ รวมถึงกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมระหว่างผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ นักศึกษาในสมาชิกเครือข่ายความร่วมมือเครือข่ายระดับสถาบันอุดมศึกษาระดับชาติ รวมไปถึงเพื่อสร้างเวทีการประกวดระดับชาติที่เกี่ยวกับโครงงาน โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ และการประกวดการแสดง ที่เกี่ยวกับการนำผลการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รวมถึงกิจกรรมด้าน ศิลปะและวัฒนธรรม ของนักศึกษาแต่ละสถาบัน ตลอดจนเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และกิจกรรมของนักศึกษาเพื่อบูรณาการกับการเรียนการสอน การบริการวิชาการต่อท้องถิ่น และด้านศิลปะและวัฒนธรรม นำไปสู่การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาในสมาชิกเครือข่ายความร่วมมือเครือข่าย ระดับอุดมศึกษาระดับชาติ อีกทั้งเพื่อการทบทวนข้อกำหนดที่จัดทำไว้ในบันทึกข้อตกลงเครือข่ายระดับ สถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในครั้งที่ 13 ปี พ.ศ. 2565 ให้สามารถนำผลการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ภายใต้ข้อตกลง ที่ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่และสถาบันการศึกษาซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้บริหาร อาจารย์ และ บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์และสถาบันการศึกษาสมาชิกเครือข่ายภายนอก โดยมีกิจกรรมที่หลากหลาย ได้แก่

กิจกรรมที่ 1 การทบทวนข้อกำหนดที่จัดทำไว้ในบันทึกข้อตกลงของเครือข่ายระดับสถาบันอุดมศึกษา

กิจกรรมที่ 2 การเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้านการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ระหว่างสโมสรนักศึกษาฯ ของสมาชิกเครือข่าย

กิจกรรมที่ 3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และกิจกรรม ของนักศึกษา เพื่อบูรณาการกับการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปะและ วัฒนธรรม

กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาองค์ความรู้ และการพัฒนานักศึกษาภายใต้เกณฑ์คุณภาพ การศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ และการบูรณาการกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมด้านการ พัฒนาท้องถิ่น

กิจกรรมที่ 5 การประกวดระดับชาติด้านโครงงานพิเศษ หรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการบูรณา การกับการเรียนรู้ชุมชน ศิลปะและวัฒนธรรม และการประกวดการแสดงที่เกี่ยวกับการนำผลการ เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รวมถึงกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมของนักศึกษาแต่ละสถาบัน………-005

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s