สช.จัดใหญ่’วันการศึกษาเอกชน’ภาคใต้ จ.สงขลา โชว์ศักยภาพพหุวัฒนธรรม

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/713730

สช.จัดใหญ่'วันการศึกษาเอกชน'ภาคใต้ จ.สงขลา โชว์ศักยภาพพหุวัฒนธรรม

สช.จัดใหญ่’วันการศึกษาเอกชน’ภาคใต้ จ.สงขลา โชว์ศักยภาพพหุวัฒนธรรม

วันอาทิตย์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566, 21.18 น.

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 ที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันการศึกษาเอกชน ภาคใต้ ประจําปี พ.ศ.2566 พร้อมด้วย นายเอกชัย เลิศวิบูลย์ลักษณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการ กช. นายธีระพันธ์ พุทธิสวัสดิ์ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ของ สช. ศึกษาธิการจังหวัดพื้นที่ภาคใต้ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดสงขลา ผศ.ดร.ศุภเสฏฐ์ คณากูล นายกสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดภาคใต้ เครือข่ายพัฒนาการศึกษาเอกชน ข้าราชการสํานักงานศึกษาธิการ ผู้อำนวยการสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ข้าราชการสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนเอกชนจาก 14 จังหวัดภาคใต้ กว่า 500 คน เข้าร่วมงาน

นายมณฑล กล่าวว่า ในโอกาสที่วันการศึกษาเอกชนเวียนมาบรรจบครบรอบปีที่ 105 ในวันที่ 10 ก.พ.2566 เป็นที่ประจักษ์แล้วว่าการศึกษาเอกชนเป็นผู้บุกเบิกการศึกษาของเมืองไทย มาอย่างยาวนาน และมีบทบาทสําคัญในการจัดการศึกษาควบคู่กับการศึกษาของภาครัฐ ช่วยสนองตอบความต้องการของผู้ปกครอง และนักเรียนได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังสามารถพัฒนาศักยภาพของเยาวชนให้เป็นพลเมืองท่ีมีประสิทธิภาพของประเทศ

เลขาธิการ กช.กล่าวต่อว่า สช.และหน่วยงานที่ดูแลการศึกษาเอกชนในส่วนภูมิภาค ได้ร่วมกับสมาคม และเครือข่ายทางการศึกษาเอกชน จัดกิจกรรมดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหาร ครู ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและนวัตกรรมทางการศึกษา รวมทั้งนักเรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างกัน และมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน ได้แก่ การเสวนาทางวิชาการ การจัดแสดงนิทรรศการ การแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน การยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน ผู้ทําคุณประโยชน์ต่อการศึกษาเอกชน และนักเรียนผู้สร้างชื่อเสียงระดับประเทศ

“ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าชาวการศึกษาเอกชน จะร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาการศึกษาเอกชนให้มีคุณภาพมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับต่อสาธารณชนยิ่งๆ ขึ้นไป ซึ่งจะเป็นส่วนสําคัญในการพัฒนาเยาวชนและการศึกษาของชาติต่อไป” นายมณฑล กล่าว

ทั้งนี้ ในช่วงท้ายของงาน ได้มีพิธีส่งมอบธงวันการศึกษาเอกชนให้กับจังหวัดพัทลุง เพื่อเป็นเจ้าภาพในการจัดงานวันการศึกษาเอกชน ปี 2567 ต่อไป

สำหรับการจัดงานวันการศึกษาเอกชน ประจำปี 2566 กำหนดจัดขึ้นใน 5 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 4 – 5 ก.พ.2566 จังหวัดปราจีนบุรี ภาคกลาง 17 – 18 ก.พ.2566 จังหวัดลพบุรี ภาคเหนือ 18 – 19 ก.พ.2566 จังหวัดลำพูน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 24 – 25 ก.พ.2566 จังหวัดหนองบัวลำภู

และภาคใต้ ระหว่างวันที่ 25 – 26 ก.พ.2566 จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร และครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและนวัตกรรมทางการศึกษา ครูและผู้สอน ได้เผยแพร่ผลงานด้านการศึกษาสู่สาธารณชนผ่านการประชุมเชิงวิชาการ นักเรียน ได้มีโอกาสแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถตามศักยภาพ เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ค้นพบความถนัดของตนเอง และสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ และมีการพัฒนาต่อยอดการเรียนรู้ และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันซึ่งตรงกับนโยบายและเป้าหมายของกระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้สามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา และเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และทักษะที่จำเป็นในโลกยุคปัจจุบัน และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของโรงเรียน สมาคม และเครือข่ายทางการศึกษาเอกชน และเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนแนวทางการจัดการศึกษาเอกชนที่ดี มีการแสดงนิทรรศการ การประชุมสัมมนาทางวิชาการ การแสดงนิทรรศการ การแข่งขันทักษะทางวิชาการและการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนโรงเรียนเอกชนในระดับประเทศ

– 006

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s