กกต.แบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ เตรียมส่ง สลค. ประกาศราชกิจจาฯ

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/politics/544160

04 มี.ค. 2566

กกต.แบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ เตรียมส่ง สลค. ประกาศราชกิจจาฯ

กกต.กำหนดแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ทั่วประเทศ สส. 1 คน ต้องมีราษฎร 162,966 คน พร้อมเตรียมส่งสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเร็วๆนี้

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) คำนวณจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษกร (สส.) แบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่จะพึงมีของแต่ละจังหวัด หลังศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย กำหนดให้ใช้จำนวนราษฎรทั้งประเทศตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้ง นั้น คำว่า “ราษฎร” ไม่หมายความรวมถึงผู้ไม่ได้สัญชาติไทย

กรณีใช้จำนวนราษฎรสัญชาติไทย โดยพิจารณาจากจำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ณ วันที่ 31ธันวาคม 2565 ซึ่งมีจำนวน 65,106,481คน จึงมีจำนวนราษฎรโดยเฉลี่ยประมาณ 162,966 คน ต่อจำนวนสส.หนึ่งคน

โดย กกต. พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอ การกำหนดจำนวน สส. แต่ละจังหวัด เพื่อส่งให้สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยเร็วต่อไป

รวมถึงจัดทำและประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งอย่างน้อย 3 รูปแบบ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมืองและประชาชนในจังหวัดเป็นเวลา 10 วัน นับแต่วันปิดประกาศ ในระหว่างวันที่ 4 – 13มีนาคม 2566

สำหรับการกำหนดจำนวนสส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่จะพึงมีของแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ ดังนี้

จำนวนสส.แบบแบ่งเขตจำนวนสส.แบบแบ่งเขต

จำนวนสส.แบบแบ่งเขตจำนวนสส.แบบแบ่งเขต

จำนวนสส.แบบแบ่งเขตจำนวนสส.แบบแบ่งเขต

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s