‘ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง’ ครั้งแรกมากที่สุด อยู่ที่จังหวัด ‘ปัตตานี’

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/politics/543774

27 ก.พ. 2566

'ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง' ครั้งแรกมากที่สุด อยู่ที่จังหวัด 'ปัตตานี'

เปิดข้อมูล ‘เลือกตั้ง66’ Gen X Gen Y มีสัดส่วนมากกว่าครึ่งของ ‘ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ‘ทั้งหมด ‘ปัตตานี’ มี New Voter มากที่สุด

ข้อมูลจาก RocketMediaLab จำแนกจำนวนประชากรที่ กกต. นำมาใช้ในการคำนวณจำนวน สส. รายเขตทั้ง 400 เขต มีทั้งสิ้น 66,090,475 คน

เมื่อดูข้อมูลประชากรไทยที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านแยกรายอายุรายเดือน ธันวาคม 2565 กรมการปกครอง พบว่าเป็นผู้มีอายุ 18 ปีขึ้นไปที่มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 52,322,824 คน โดยสามารถแยกได้ดังนี้

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรก (First Voter) ซึ่งหมายถึงผู้มีอายุ 18-22 ปี จำนวน 4,012,803 คน คิดเป็นร้อยละ 7.67 ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด จังหวัดที่มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรกมากที่สุดคือจังหวัดปัตตานี คิดเป็นร้อยละ 12.25  น้อยที่สุดอยู่ที่ลำพูนคิดเป็นร้อยละ 5.48

เจเนอเรชั่น Z หมายถึงผู้ที่มีอายุระหว่าง 18- 25 ปี 6,689,453 คน คิดเป็น ร้อยละ 12.78  จังหวัดที่มีสัดส่วนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เจเนอเรชั่นนี้มากที่สุดคือปัตตานีร้อยละ 19.59 น้อยที่สุดที่จังหวัด ลำพูนร้อยละ 9.44

เจเนอเรชั่น Y ซึ่งหมายถึง ผู้มีอายุ 26-41 ปี มี 15,103,892 คน คิดเป็นร้อยละ 28.87 ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด จังหวัดที่มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งเจเนอเรชั่นนี้ มากที่สุดคือนราธิวาสร้อยละ 34.74 น้อยที่สุด อยู่ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ร้อยละ 24.74

เจเนอเรชั่น X ซึ่งหมายถึง ผู้มีอายุ 42-57 ปี มี 16,151,442 คน คิดเป็นร้อยละ 30.87 ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด จังหวัดที่มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งเจเนอเรชั่นนี้มากที่สุด คือจังหวัดบึงกาฬคิดเป็นร้อยละ 34.21 น้อยที่สุดอยู่ที่จังหวัดปัตตานีร้อยละ25.16

เจเนอเรชั่น Baby Boomers ซึ่งหมายถึงผู้มีอายุ 58-76 ปี มี 11,844,939 คน คิดเป็นร้อยละ 22.64 ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด จังหวัดที่มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งเจเนอเรชั่นนี้มากที่สุดคือลำพูน ร้อยละ30.24   น้อยที่สุดอยู่ที่จังหวัดปัตตานี 16.48

เจเนอเรชั่น Silent ซึ่งหมายถึงผู้มีอายุ 77 ปีขึ้นไป มี 2,533,098 คน คิดเป็นร้อยละ 4.84 ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมดร้อยละ30.24  จังหวัดที่มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งเจเนอเรชั่นนี้มากที่สุดคือสมุทรสงคราม ร้อยละ 7.14   น้อยที่สุด อยู่ที่ภูเก็ต ร้อยละ3.19

ขอบคุณ :  ข้อมูลเลือกตั้ง จากrocketmedialab

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s