เปิด Timeline ‘เลือกตั้ง66’ หาก ‘ยุบสภา’ 15 มี.ค.

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/politics/543945

01 มี.ค. 2566

เปิด Timeline 'เลือกตั้ง66' หาก 'ยุบสภา' 15 มี.ค.

เงื่อนไขเลือกตั้งหลัง ‘ยุบสภา’ 45-60 วัน ส่งผลทำให้วัน ‘เลือกตั้ง66’ ยังอยู่บน Timeline ที่กกต.กำหนดไว้ 7 พ.ค. 2566

การเลือกตั้ง66 ตามกำหนดการที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) วาดแผนไว้ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2566 หากสภา อยู่ครบวาระในวันที่ 23 มีนาคมนี้ แม้มีกรณี ศาลรัฐธรรมนูญ นัดวินิจฉัยการคำนวณ สส. และแบ่งเขตเลือกตั้ง ของ กกต. แต่ก็มีเวลาพอที่จะจัดการได้  และการเลือกตั้ง ยังอยู่ในห้วงเวลา ตามกฎหมาย หากมีการยุบสภาวันที่  15 มีนาคม

กาง Timeline การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรณียุบสภาวันที่ 15 มีนาคม 2566

 • เริ่มจากวันที่มีพระราชกฤษฎีกายุบสภา ซึ่งตั้งสมมติฐานไว้15 มีนาคม 2566
 • คณะกรรมการการเลือกตั้งต้องประกาศกำหนดวันเลือกตั้งและกำหนดวันรับสมัคร ภายใน 5 วัน นับแต่วันที่มีการยุบสภา หรือไม่เกิน 20 มีนาคม 2566
 • หลังจากนั้น จะมีการเปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นเวลา 5 วัน
 • ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ม.46) ภายใน 7 วัน นับแต่มีการปิดรับสมัคร
 • กกต.ต้องประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้ง/ที่เลือกตั้ง(ม.30) และประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ม.36 )  ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า  25 วัน
 • ส่งหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน(ม.36)/สรรหา,แต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วนเลือกตั้ง(ม.19) ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 20 วัน
 • ส่วนการแจ้งเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง/ที่เลือกตั้ง (ม.30) , แจ้งเพิ่มชื่อ – ถอนชื่อ ( ม.37, ม.38 )  ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 10 วัน
 • ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (ม. 33 ) ภายใน 7 วัน ก่อนการเลือกตั้ง

 • ต้องกำหนดให้มีวันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง/นอกเขตเลือกตั้ง 1 วัน
 • กำหนดวันเลือกตั้งทั่วไป กรณีมีการยุบสภา  ต้องไม่เร็วกว่า 45 วัน และไม่ช้าเกิน 60 วัน  ( 7 พฤษภาคม 2566 )หมายเหตุ : Timeline ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง สส. พ.ศ. 2561

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s