‘กกต.’ ออกหนังสือแจง ‘ยุบพรรค’ การเมือง เป็นอำนาจของ ‘ศาลรัฐธรรมนูญ’

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/politics/544564

10 มี.ค. 2566

'กกต.' ออกหนังสือแจง 'ยุบพรรค' การเมือง เป็นอำนาจของ 'ศาลรัฐธรรมนูญ'

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ออกหนังสือชี้แจงอำนาจการ ‘ยุบพรรค’ เป็นของ ‘ศาลรัฐธรรมนูญ’ ‘กกต.’ แค่รวบรวมหลักฐาน

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ออกหนังสือชี้แจงเรื่องการยุบพรรคการเมือง หลังหลายฝ่ายออกมาตั้งข้อสังเกต เรื่องการยุบพรรคการเมืองว่า เป็นอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ  กกต.เพียงแต่ปฏิบัติงานตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานของนายทะเบียนพรรคการเมือง พ.ศ. 2566   

เนื้อหาของหนังสือดังกล่าว ระบุว่า ตามที่นักการเมือง นักวิชาการ และสื่อมวลชนได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานของนายทะเบียนพรรคการเมืองพ.ศ. 2566นั้น สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งรับฟังด้วยความขอบคุณยิ่ง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอเรียนว่า ระเบียบดังกล่าวได้ออกเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. 2565 โดยได้กำหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนให้ชัดเจนเพื่อให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้า

อย่างไรก็ตามแม้จะกำหนดให้ผู้รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน ต้องดำเนินการพร้อมมีความเห็นโดยเร็ว แต่ กกต. ก็ต้องคำนึงถึงระยะเวลาที่ต้องให้ผู้ถูกร้องหรือพรรคการเมืองที่ถูกร้องมีโอกาสทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนอย่างเต็มที่จึงอาจมีความจำเป็นต้องขยายระยะเวลาบางขั้นตอน แต่ทั้งนี้จะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของนายทะเบียนพรคการเมืองอย่างใกล้ชิดและรอบคอบ

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตระหนักถึงความสำคัญของพรรคการเมือง ซึ่งเป็นองค์กรสำคัญยิ่งในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แต่รัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญบัญญัติให้มีเรื่องการยุบพรรค การเมือง นายทะเบียนพรรคการเมือง

เอกสารข่าว กกต.เอกสารข่าว กกต.

คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือ กกต. จึงมีหน้าที่และอำนาจต้องปฏิบัติตามกฎหมาย แต่ทั้งนี้อำนาจในการสั่งยุบพรรคเป็นดุลยพินิจของศาลรัฐธรรมนูญ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s