ครม. มีมติ เพิ่มค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิก อบต. เริ่ม 1 ต.ค. นี้

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/politics/544803

14 มี.ค. 2566

ครม. มีมติ เพิ่มค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิก อบต. เริ่ม 1 ต.ค. นี้

ที่ประชุมครม. มีมติ เพิ่มค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิก อบต. เริ่มตั้งแต่ 1 ต.ค. นี้ แบ่งออกเป็น 6 กลุ่มตามรายได้ นายกอบต.เริ่ม 25,800-75,530 บาท/เดือน

วันนี้ 14 มีนาคม 2566 คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเพิ่มเงินค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เป็นต้นไป 

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ครม.เห็นชอบหลักการร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. โดยให้จ่ายค่าตอบแทนตามบัญชีอัตราค่าตอบแทนใหม่ต้ังแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

โดยมีการกำหนดช่วงอัตราเงินค่าตอบแทนขึ้นอยู่กับ รายได้ของ อบต. ซึ่งปัจจุบันมี 5,300 แห่ง แบ่งออกเป็น 6 ช่วง ดังนี้

1) รายได้ไม่เกิน 10 ล้านบาท อัตราค่าตอบแทนของ

– นายก อบต. รวม 25,800 บาท/เดือน ่

– รองนายก อบต. รวม 15,480 บาท/เดือน 

– ประธานสภา อบต. และรองประธานสภา อบต. 10,880 บาท/เดือน  

– สมาชิกสภา เลขานุการนายก อบต. และ เลขานุการสภา อบต. 7,080 บาท/เดือน

2) รายได้เกิน 10 – 25 ล้านบาท (3,562 แห่ง) อัตราค่าตอบแทน

– นายก อบต. รวม 35,600 บาท/เดือน 

่- รองนายก อบต. รวม 21,180 บาท/เดือน  

– ประธานสภา อบต. 15,180 บาท/เดือน

– รองประธานสภา อบต. 12,420 บาท/เดือน 

– สมาชิกสภา เลขานุการนายก อบต. และเลขานุการสภา อบต. 9,660 บาท/เดือน

3) รายได้เกิน 25 – 50 ล้านบาท (525 แห่ง) อัตราค่าตอบแทน

– นายก อบต. รวม 40,800 บาท/เดือน 

– รองนายก อบต. รวม 24,840 บาท/เดือน 

– ประธานสภา อบต. 15,840 บาท/เดือน 

– รองประธานสภา อบต. 12,960 บาท/เดือน  

– สมาชิกสภา เลขานุการนายก อบต. และ เลขานุการสภา อบต. 10,080 บาท/เดือน

4) รายได้เกิน 50 – 100 ล้านบาท (166 แห่ง) อัตราค่าตอบแทน

– นายก อบต. รวม 46,000 บาท/เดือน 

– รองนายก อบต. รวม 28,500 บาท/เดือน  

– ประธานสภา อบต. 16,500 บาท/เดือน 

– รองประธานสภา อบต. 13,500 บาท/เดือน  

– สมาชิกสภา เลขานุการนายก อบต. และ เลขานุการสภา อบต. 10,500 บาท/เดือน

5) รายได้เกิน 100 – 300 ล้านบาท ( 30 แห่ง) อัตราค่าตอบแทน

– นายก อบต. รวม 63,000 บาท/เดือน

– รองนายก อบต. รวม 38,220 บาท/เดือน 

– ประธานสภา อบต. 24,720 บาท/เดือน

– รองประธานสภา อบต. 20,250 บาท/เดือน 

– สมาชิกสภา เลขานุการนายก อบต. และ เลขานุการสภา อบต. 15,750 บาท/เดือน

6) รายได้เกิน 300 ล้านบาท (8 แห่ง) อัตราค่าตอบแทน

– นายก อบต. รวม 75,530 บาท/เดือน

– รองนายก อบต. รวม 45,540 บาท/เดือน 

– ประธานสภา อบต. 30,540 บาท/เดือน

– รองประธานสภา อบต. 24,990 บาท/เดือน 

– สมาชิกสภา เลขานุการนายก อบต. และ เลขานุการสภา อบต. 19,440 บาท/เดือน

ทั้งนี้การ เพิ่มค่าตอบแทน อบต. ครั้งนี้ ถือว่าปรับขึ้นในรอบ 11 ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554) ซึ่งมีอัตราเดียวกับบัญชีเงินเดือนและค่าตอบแทนของเทศบาล ใช้งบประมาณจากรายได้ของอบต. จากเดิม 9,522.05 ล้านบาท เป็น 13,774.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเงินค่าตอบแทนปัจจุบัน 4,252 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44.66 เพื่อให้เกิดความเสมอภาคและความเท่าเทียมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาล และเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต. 

ทั้งนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับฟังความคิดเห็น ปรากฏว่า ร้อยละ 92.20 เห็นด้วยกับการให้มีการปรับเพิ่มเงินค่าตอบแทนให้กับ ผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s