ครม. มีมติ เพิ่มเงิน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ตำบล ฝ่ายปกครอง

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/politics/544822

14 มี.ค. 2566

ครม. มีมติ เพิ่มเงิน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ตำบล ฝ่ายปกครอง

ครม. มีมติ เพิ่มค่าตอบแทน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และฝ่ายปกครอง ทั้งแบบปรับฐานและขั้นวิ่ง ด้วยงบประมาณเกือบ 4.8 พันล้านต่อปี

วันที่ 14 มี.ค. มติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบเพิ่มเงินค่าตอบแทนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ


นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ชี้แจงรายละเอียดแต่ละส่วนตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอว่า 

การปรับเพิ่มอัตราเงินตอบแทนตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ แบบปรับฐาน  
– กำนัน อัตรากำลังคน 7,036 อัตราเงินตอบแทน  12,000 บาท/เดือน (เงินที่ปรับเพิ่มจำนวน  2,000 บาท/เดือน)
– ผู้ใหญ่บ้าน อัตรากำลังคน 67,673     อัตราเงินตอบแทน  10,000 บาท/เดือน   (เงินที่ปรับเพิ่มจำนวน  2,000 บาท/เดือน)
– แพทย์ประจำตำบล อัตรากำลังคน  7,036 อัตราเงินตอบแทน 6,000 บาท/เดือน (เงินที่ปรับเพิ่มจำนวน  1,000 บาท/เดือน)
– สารวัตรกำนัน อัตรากำลังคน  14,072  อัตราเงินตอบแทน  6,000 บาท/เดือน   (เงินที่ปรับเพิ่มจำนวน  1,000 บาท/เดือน)
– ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครอง  อัตรากำลังคน 149,418  อัตราเงินตอบแทน 6,000 บาท/เดือน (เงินที่ปรับเพิ่มจำนวน  1,000 บาท/เดือน)
– ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายรักษาความสงบ อัตรากำลังคน  46,181  อัตราเงินตอบแทน  6,000 บาท/เดือน (เงินที่ปรับเพิ่มจำนวน  1,000 บาท/เดือน)

การปรับเพิ่มอัตราเงินตอบแทนตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ แบบขั้นวิ่ง เดิมจากขั้นละ 200 บาทต่อปี ปรับเพิ่มเป็นขั้นละ 300 บาทต่อปี และในกรณีที่ได้ 2 ขั้น จะปรับจาก 400 บาทต่อปี เป็น 600  บาทต่อปี ดังนี้
– กำนัน  แบบขั้นวิ่งใหม่ 29.13 บาท/เดือน  ผู้ใหญ่บ้าน  280.15 บาท/เดือน  แพทย์ประจำตำบล  29.13 บาท/เดือน  สารวัตรกำนัน 58.26 บาท/เดือน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครอง  618.59 บาท/เดือน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายรักษาความสงบ  191.19  บาท/เดือน

รวมงบประมาณ จากการปรับเพิ่มอัตราเงินตอบแทนตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  ฯลฯ แบบปรับฐาน จำนวน  4,393.50 ล้านบาทต่อปี และแบบขั้นวิ่ง จำนวน 402.15 ล้านบาทต่อปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน  4,795.65 ล้านบาทต่อปี 

โดยอัตราเงินตอบแทนตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ใช้มาตั้งแต่ปี 2560 ไม่มีการปรับปรุง แต่หลายหน่วยงานได้ปรับอัตราเงินเดือนหรือเงินตอบแทนไปแล้ว 

ดังนั้นเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่และให้สอดคล้องกับ สภาพเศรษฐกิจ สังคม ค่าครองชีพ และทัดเทียมกับค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่รัฐอื่น ๆ รวมทั้งสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เดียวกัน 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s