ราชกิจจานุเบกษาประกาศ ‘แบ่งเขตเลือกตั้งใหม่’ แล้ว

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/politics/545068

18 มี.ค. 2566

ราชกิจจานุเบกษาประกาศ 'แบ่งเขตเลือกตั้งใหม่' แล้ว

แบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาแล้ว นับถอยหลังเลือกตั้ง66 อย่างเป็นทางการ ไม่มีปัญหาหากนายกฯจะยุบสภา วันจันทร์นี้

นับถอยหลังเลือกตั้ง66 หลังราชกิจจานุเบกษา ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่อง จํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จํานวนเขตเลือกตั้งและท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง ลงวันที่ 17 มีนาคม 2566 


อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 86 และมาตรา 224 (2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 26มาตรา ๒๗ และมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 22 (2) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560

และข้อ 45 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 ประกอบประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดจะพึงมี ลงวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2566

จึงประกาศให้ทราบเกี่ยวกับจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จํานวนเขตเลือกตั้ง และท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง สําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไปดังนี้ 

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ แบ่งเขตเลือกตั้งใหม่

นอกจากนี้ ยังมีรายละเอียด เขตเลือกตั้งแต่ละจังหวัด ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาด้วยเช่นกัน โดยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถตรวจสอบได้ว่า ตัวเองอยู่ในเขตเลือกตั้งใหน หลังมีการแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ ตามลิ้งด้านล่างนี้

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จำนวนเขตเลือกตั้งและท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s