บุคคลในข่าว

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

https://www.thairath.co.th/news/local/2660631

"ปราจิน เอี่ยมลำเนา" เปิดงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 44

23 มี.ค. 2566 05:01 น.

  • อินทรีเหล็ก

“ปราจิน เอี่ยมลำเนา” เปิดงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 44

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ…..ยอดจำหน่ายมากที่สุดของประเทศ….ฉบับประจำวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566…..

  • เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกา ยุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2566…ความว่า พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ด้วยนายกรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลฯ ว่า ตามที่สภาผู้แทนราษฎรได้ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ พ.ศ.2562 และบัดนี้ได้ปิดสมัยประชุมสามัญประจำปีที่สี่ อันเป็นปีสุดท้ายของอายุสภาผู้แทนราษฎรแล้ว…สมควรยุบสภาผู้แทนราษฎรเพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไป ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย อันเป็นการคืนอำนาจการตัดสินใจทางการเมืองให้แก่ประชาชนโดยเร็ว เพื่อให้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง…อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 103 และมาตรา 175 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรง พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้ ….มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2566….มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป …..มาตรา 3 ให้ยุบสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไป….มาตรา 4 ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปในวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนด ซึ่งต้องไม่น้อยกว่า 45 วัน แต่ไม่เกิน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ….มาตรา 5 ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้….ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
วัย 27 - พญ.นลินี ไพบูลย์ จัดงานฉลองครบรอบ 27 ปี กิฟฟารีน พร้อมฉลองผลประกอบการตอกย้ำความมั่นใจในคุณภาพแก่ผู้บริโภค โดยมี น.ท.นพ.จักรพงศ์ ไพบูลย์, พญ.ใจทิพย์ ไพบูลย์, พญ.สิริอรญ์ สุกาญจนพงษ์ และ พงศ์พสุ อุณาพรหม มาร่วมงานด้วย ที่โรงแรมคาเพลลา วันก่อน.
วัย 27 – พญ.นลินี ไพบูลย์ จัดงานฉลองครบรอบ 27 ปี กิฟฟารีน พร้อมฉลองผลประกอบการตอกย้ำความมั่นใจในคุณภาพแก่ผู้บริโภค โดยมี น.ท.นพ.จักรพงศ์ ไพบูลย์, พญ.ใจทิพย์ ไพบูลย์, พญ.สิริอรญ์ สุกาญจนพงษ์ และ พงศ์พสุ อุณาพรหม มาร่วมงานด้วย ที่โรงแรมคาเพลลา วันก่อน.
  • ทั้งนี้ หากไม่มีการยุบสภาเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566…..สภาผู้แทนราษฎร จะปฏิบัติหน้าที่ จนครบวาระ ในวันนี้ (วันที่ 23 มีนาคม 2566) พอดี….จึงเท่ากับ มีการยุบสภา ก่อนที่จะ ครบวาระ เพียง 3 วันหรือ 72 ชั่วโมงเท่านั้น….และนับจากวันประกาศยุบสภา กกต. จะต้องเริ่ม กำหนดขั้นตอนการเลือกตั้งทั่วไป ภายใน 5 วันนับจากมีพระราชกฤษฎีกายุบสภา…..หลังการหารือระหว่าง รองนายกฯ วิษณุ เครืองาม และ แสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. ถึงแนวทางกำหนดการเลือกตั้ง….ตามกรอบเวลา ไม่น้อยกว่า 45 วันและไม่เกิน 60 วัน….รอความชัดเจนว่า กกต. จะกำหนด วันลงคะแนนเลือกตั้ง เป็นวันที่ 7 พ.ค. หรือวันที่ 14 พ.ค. …และ วันรับสมัครเลือกตั้ง คาดว่าจะเป็นระหว่างวันที่ 3-7 เม.ย.นี้….อุณหภูมิการเมือง เริ่มจะร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆ 
  • เป็นที่น่าสังเกตว่า ก่อนหน้านี้ ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ พ.ร.บ. การเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2566….ไฟเขียว ให้ ข้าราชการการเมือง ส.ส. สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือ เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ…สามารถช่วยผู้สมัครในการหาเสียงเลือกตั้งได้ และ ให้มีผลในวันเดียวกับที่มีการประกาศยุบสภา (วันที่ 20 มี.ค.)….ทั้งนี้ ยังมีข้อยกเว้นเอาไว้ใน กรณีที่ กกต. พบว่า มีการใช้อำนาจหน้าที่โดยไม่ชอบ หรือ เป็นการกลั่นแกล้งผู้สมัครคนใด…กกต.จังหวัด สามารถสั่งให้ยุติ หรือระงับการกระทำนั้นได้…..ข้อนี้ “อินทรีเหล็ก” มองว่า ประกาศดังกล่าวของ กกต. เป็นดาบสองคม ที่ ให้อำนาจ กกต. ในการให้คุณหรือให้โทษกับผู้สมัครคนใดคนหนึ่ง หรือพรรคใดพรรคหนึ่ง เสียเอง……ตัวอย่างการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา การใช้อำนาจของ กกต.ในการให้ใบเหลือง ใบส้มผู้สมัครบางราย ที่เกิดจากความผิดพลาดของ กกต. และ ศาลยุติธรรม มีคำพิพากษาให้ กกต. ชดใช้ค่าเสียหายก็เคยเกิดขึ้นมาแล้ว….พับผ่า
เพื่อการศึกษา - สนั่น อังอุบลกุล ประธาน กก.ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ มอบเงินจำนวน 100,000 บาท ให้ สราวุธ วัชรพล เพื่อสมทบทุนมูลนิธิไทยรัฐ โดยมี วนรรษมล เอี่ยมวิจารณ์, อรศิริ คงณศิริ, วิเชน โพชนุกูล และ เจริญสุข ลิมป์บรรจงกิจ มาร่วมในพิธีด้วย ที่ สนง.นสพ.ไทยรัฐ วันก่อน.
เพื่อการศึกษา – สนั่น อังอุบลกุล ประธาน กก.ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ มอบเงินจำนวน 100,000 บาท ให้ สราวุธ วัชรพล เพื่อสมทบทุนมูลนิธิไทยรัฐ โดยมี วนรรษมล เอี่ยมวิจารณ์, อรศิริ คงณศิริ, วิเชน โพชนุกูล และ เจริญสุข ลิมป์บรรจงกิจ มาร่วมในพิธีด้วย ที่ สนง.นสพ.ไทยรัฐ วันก่อน.
เสริมมงคล - ดร.วรวิทย์–ดร.พัชรา วีรบวรพงศ์ จัดพิธีบวงสรวงเสด็จปู่พระเจ้าพรหมมหาราช เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล พร้อมแจกทานแก่ผู้ยากไร้ โดยมี ศุภชัย–จินต์จุฑา วีรบวรพงศ์, พัชราวดี วีรบวรพงศ์ และ วัลลภ กมลวิศิษฎ์ มาร่วมในพิธีด้วย ที่โบ๊เบ๊ ทาวเวอร์ วันก่อน.
เสริมมงคล – ดร.วรวิทย์–ดร.พัชรา วีรบวรพงศ์ จัดพิธีบวงสรวงเสด็จปู่พระเจ้าพรหมมหาราช เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล พร้อมแจกทานแก่ผู้ยากไร้ โดยมี ศุภชัย–จินต์จุฑา วีรบวรพงศ์, พัชราวดี วีรบวรพงศ์ และ วัลลภ กมลวิศิษฎ์ มาร่วมในพิธีด้วย ที่โบ๊เบ๊ ทาวเวอร์ วันก่อน.
  • ณ จุดนี้ ผลโพลการเมือง ยังยกให้แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย ได้รับความนิยมเป็น แคนดิเดตนายกฯ อันดับสูงสุด…พรรคเพื่อไทย ได้รับความนิยมเกือบร้อยละ 50….เท่ากับเป็น การสร้างความหวังแลนด์สไลด์ ให้ เพื่อไทย มากขึ้น….ฤกษ์งามยามดี แพทองธาร ชินวัตร นำคณะผู้บริหารแกนนำเพื่อไทย สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้าน คู่เมือง….ศาลหลักเมือง พระแก้วมรกต พระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ปราสาทพระเทพบิดร….. การเลือกตั้งเที่ยวนี้จะเป็นการพิสูจน์ว่า กระแส แรงกว่า กระสุน จริงหรือมั่ว….. เมื่อเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนคือเสียงสวรรค์ นักการเมือง ก็ต้องยอมรับ อย่าคิดไปฝืนกระแสเสียให้ยาก…..และกำลังจะเป็นบทพิสูจน์ ผลงานในรอบ 8 ปี ที่ผ่านมา…ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา…..นโยบาย ผลงาน และ ภาวะผู้นำ จะเป็นคำตอบสุดท้าย….ใช่ไม่ใช่
ทำดี - พิชัย จิราธิวัฒน์ ประกาศความสำเร็จและก้าวต่อไปของ “เซ็นทรัล ทำ” โครงการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของกลุ่มเซ็นทรัล ช่วยลดความเหลื่อมล้ำ สร้างอาชีพและพัฒนาด้านการศึกษา โดยมี ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล มาร่วมงานด้วย ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ วันก่อน.
ทำดี – พิชัย จิราธิวัฒน์ ประกาศความสำเร็จและก้าวต่อไปของ “เซ็นทรัล ทำ” โครงการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของกลุ่มเซ็นทรัล ช่วยลดความเหลื่อมล้ำ สร้างอาชีพและพัฒนาด้านการศึกษา โดยมี ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล มาร่วมงานด้วย ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ วันก่อน.
  • บรรทัดนี้ต้องยืมคำพูดของ นักการเมืองอาวุโสที่สุดในสภา ชวน หลีกภัย ประธานสภา….กับการทำหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรชุดที่ 25…ไม่ได้เข้ามาโดยบังเอิญ แต่ประชาชนเป็นคนเลือกเข้ามา ไม่ได้เพื่อประโยชน์ตัวเอง หรือไม่มีงานทำ หรือเพราะเกษียณ ไม่มีอาชีพ…ขอให้เรียนรู้จากสภาชุดที่ 25 โดยเฉพาะ ส.ส.ที่พี่น้องประชาชนเลือกเข้ามาได้ทำหน้าที่รับผิดชอบต่อสังคมหรือไม่ การมาร่วมประชุม การสนใจปัญหาของประชาชน หรือว่ามาหาผลประโยชน์…การเลือกตั้งครั้งหน้า ส่วนตัวว่ายังมีสิ่งแปลกปลอมและเรื่องเงินเข้ามาเป็นปัจจัยต่อการเลือกตั้งอย่างมาก…จะพูดว่า เป็นการเลือกตั้งประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ คงยังไม่ได้…ครั้งหนึ่งเราเคยมีเรื่องทหารเป็นตัวปัญหา เงื่อนไขทหารจะลดน้อยลงในการที่จะยึดอำนาจ ถ้าฝ่ายการเมืองไม่ไปทำอะไรที่พิสดาร ให้เป็นเหยื่อเขา เช่น การโกง การทุจริต ไม่เคารพกฎหมายบ้านเมือง…ถ้าการเมืองยืนอยู่บนหลัก ฝ่ายทหารจะค่อยๆหมดบทบาท…บทเรียน 3 ป. ประชาชนได้เรียนรู้ในระดับหนึ่งแล้ว…..มีดโกนอาบน้ำผึ้ง ยังเฉียบ
โฉมใหม่ - แฟรงก์ แคนเซลโลนี เปิดตัว “Jim Thompson Home Furnishings Spring Collections 2023” พลิกโฉมโชว์รูมคอนเซปต์ใหม่ พร้อมผลิตภัณฑ์คอลเลกชันล่าสุด โดยมี ศัษยา เวชาเนน และ นันท์นภัส เวโรจนวัฒน์ มาร่วมงานด้วย ที่จิม ทอมป์สัน สาขาสุรวงศ์ วันก่อน.
โฉมใหม่ – แฟรงก์ แคนเซลโลนี เปิดตัว “Jim Thompson Home Furnishings Spring Collections 2023” พลิกโฉมโชว์รูมคอนเซปต์ใหม่ พร้อมผลิตภัณฑ์คอลเลกชันล่าสุด โดยมี ศัษยา เวชาเนน และ นันท์นภัส เวโรจนวัฒน์ มาร่วมงานด้วย ที่จิม ทอมป์สัน สาขาสุรวงศ์ วันก่อน.
ไปดูรถ - ดร.ปราจิน เอี่ยมลำเนา เปิด บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 44 งานแสดงรถยนต์และรถจักรยานยนต์ จัดถึง 2 เม.ย. โดยมี จาตุรนต์ โกมลมิศร์, อโณทัย เอี่ยมลำเนา, พีระพงศ์ เอี่ยมลำเนา และ พอลล์ กาญจนพาสน์ มาร่วมงานด้วย ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี วันก่อน.
ไปดูรถ – ดร.ปราจิน เอี่ยมลำเนา เปิด บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 44 งานแสดงรถยนต์และรถจักรยานยนต์ จัดถึง 2 เม.ย. โดยมี จาตุรนต์ โกมลมิศร์, อโณทัย เอี่ยมลำเนา, พีระพงศ์ เอี่ยมลำเนา และ พอลล์ กาญจนพาสน์ มาร่วมงานด้วย ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี วันก่อน.
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ อภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. มอบรางวัล Rising Star Chef Amazing Taste Great Story แสดงผลงานความสำเร็จในการต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบอินทรีย์ สู่กิจกรรมการท่องเที่ยวสร้างสรรค์ ด้านสุขภาพและอาหาร ตามโมเดลเศรษฐกิจใหม่….วันนี้เวลา 09.00 น. นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดการประชุมโครงการเสริมศักยภาพการทำงานเชิงรุก ที่ห้องวีนัส โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น.
มีแล้วยัง - บิลลี่ จาง เปิดตัวสมาร์ทโฟนจอพับรุ่นแรก “OPPO Find N2 Flip” พร้อมนวัตกรรมให้พับปิดสนิทไร้ช่องว่าง คมชัดทุกองศาของภาพถ่ายสีสันเป็นธรรมชาติ โดยมี แอนดี้ สือ, หวัง เจี้ยน, ชานนท์ จิรายุกุล และ อุรัสยา เสปอร์บันด์ มาร่วมงานด้วย ที่โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ วันก่อน.
มีแล้วยัง – บิลลี่ จาง เปิดตัวสมาร์ทโฟนจอพับรุ่นแรก “OPPO Find N2 Flip” พร้อมนวัตกรรมให้พับปิดสนิทไร้ช่องว่าง คมชัดทุกองศาของภาพถ่ายสีสันเป็นธรรมชาติ โดยมี แอนดี้ สือ, หวัง เจี้ยน, ชานนท์ จิรายุกุล และ อุรัสยา เสปอร์บันด์ มาร่วมงานด้วย ที่โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ วันก่อน.

“อินทรีเหล็ก”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s