สอศ.คิกออฟ’1วิทยาลัย1ครูอนามัย สร้างHEROอาชีวะ’ มุ่งสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/717412

สอศ.คิกออฟ'1วิทยาลัย1ครูอนามัย สร้างHEROอาชีวะ' มุ่งสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา

สอศ.คิกออฟ’1วิทยาลัย1ครูอนามัย สร้างHEROอาชีวะ’ มุ่งสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา

วันอังคาร ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2566, 22.02 น.

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานในพิธีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการ “1 วิทยาลัย 1 ครูอนามัย สร้าง HERO อาชีวะ” โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เลขาธิการ กอศ.) และคณะผู้บริหาร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ผู้อำนวยการวิทยาลัย ครู และนักเรียน นักศึกษา ในสังกัด สอศ.พร้อมด้วยผู้บริหารจากกรมสุขภาพจิต กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เข้าร่วม

น.ส.ตรีนุช กล่าวตอนหนึ่ง ว่า รัฐบาลให้ความสำคัญอยากให้เด็กไทยทุกคนมีสภาพร่างกาย สภาพจิตใจ ที่เข้มแข็ง ศธ.ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผลักดันให้มี โครงการ “1 โรงเรียน 1 ครู อนามัย” โดยตั้งเป้าว่าในปีนี้ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะต้องมีครูอนามัยประจำโรงเรียนให้ได้ 2,000 แห่ง และเด็กไทยมีความรู้พื้นฐานในการช่วยชีวิตเบื้อต้นได้จำนวน 1 ล้านคน และสำหรับในส่วนของวิทยาลัยในสังกัด สอศ.นอกจากจะให้ทุกวิทยาลัยอาชีวะฯมีครูอนามัยประจำวิทยาลัยทุกแห่งแล้ว ศธ.ตั้งเป้าสร้างฮีโร่อาชีวะ และให้ความรู้ครูและเรียนนักศึกษาเข้าใจเรื่องการดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างเหมาะสม และสามารถทำ CPR เป็น ตามนโยบายสถานศึกษาปลอดภัย และมีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม

ด้าน ว่าที่ร้อยตรี กล่าวว่า การจัดโครงการ “1 วิทยาลัย 1 ครูอนามัย สร้าง HERO อาชีวะ” มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกทักษะนักเรียน นักศึกษาให้สามารถปฐมพยาบาล ให้สามารถช่วยเหลือผู้ที่หยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเต้นได้ (Cardiopulmonary Resuscitation : CPR) และพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู ให้สามารถดูแล ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ ผู้เรียน ด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสุขภาพสังคมได้ โดยแนวทาง กระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญถึงความปลอดภัยของผู้เรียนอาชีวศึกษา กำหนดเป็นนโยบายด้านการจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย ให้มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้อง คุ้มครอง ความปลอดภัยทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ รวมถึงการเสริมสร้างทักษะให้ผู้เรียน มีความสามารถ ในการดูแลตนเองจากภัยอันตรายต่างๆ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม ภายใต้หลัก 3 ป “ป้องกัน ปลูกฝัง และปราบปราม” เพื่อเป้าหมายของการจัดการศึกษา มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนเป็นสำคัญ

“สอศ.จึงเร่งสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาอันนำไปสู่ “สถานศึกษาแห่งความสุข” ภายใต้นโยบายเสริมสร้างอาชีวศึกษาปลอดภัย สร้างความร่วมมือกับสาธารณสุขในพื้นที่เพื่อสร้าง 1 วิทยาลัย 1 ครูอนามัย สร้าง HERO อาชีวะ โดยมีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการคู่เครือข่ายดูแลจิตใจ ก้าวสู่คนไทยคุณภาพ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้สถานศึกษามีการคัดกรองและดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่เหมาะสมและบูรณาการกับระบบสาธารณสุข พร้อมทั้งกำหนดโครงสร้าง บทบาทหน้าที่ครูอนามัย (ครูสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา) และผู้ช่วยครูอนามัย (นักเรียน นักศึกษา) ในกรอบแนวคิด 4 คานงัด (MIDA) ได้แก่  M = MISSION : กำหนดที่มาและภารกิจงานของครูอนามัยและจิตอาสาอนามัยในสถานศึกษา I = Implement : มีรูปแบบการขับเคลื่อนและประสานงานระหว่างสถานศึกษากับหน่วยงานสาธารณสุข D = Development : มีแผนการผลิตและพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของครูอนามัยและจิตอาสาอนามัย และ A = Activities : มีแผนงานโครงการกิจกรรมของงานอนามัย” เลขาธิการ กอศ.กล่าว

– 006

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s