‘ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า’ ทำอย่างไร เช็กได้ที่นี่

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/politics/545674

28 มี.ค. 2566

'ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า' ทำอย่างไร เช็กได้ที่นี่

กกต. ประชาสัมพันธ์ วิธีการและช่องทางการ ‘ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า’ ซึ่งผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องดำเนินดำเนินการ ก่อน 20 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือ กกต.  ประชาสัมพันธ์ การใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า สำหรับการเลือกตั้งสส. ปี 2566 ที่กำลังจะมาถึง


กรณีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ที่ไม่ว่างในวันลงคะแนน สามารถลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า ซึ่งต้องดำเนินการภายใน 20 วันก่อนถึงวันลงคะแนนเลือกตั้ง

เอกสาร ที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องใช้ในการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าประกอบด้วย


• สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรที่มีรูปถ่ายและเลขประจำตัวระบุอยู่
• แบบคำร้องขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ใน/นอกเขตเลือกตั้ง
• เอกสารคำสั่งจากราชการหรือหนังสือรับรองจากภาครัฐ
(เฉพาะกรณีใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง)

ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า ผ่าน 3 ช่องทาง

• ยื่นด้วยตนเองหรือมอบหมายให้ผู้อื่นยื่นเรื่องต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นในเขตเลือกตั้งของตนหรือนอกเขตเลือกตั้งที่เราประสงค์ขอลงคะแนน
• ยื่นเรื่องทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึงนายทะเบียนอำเภอ/นายทะเบียนท้องถิ่น ที่ตนมีถิ่นที่อยู่
• ยื่นเรื่องทางอินเทอร์เน็ต (เฉพาะกรณีใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง)

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้งล่วงหน้าเพิ่มเติมได้ที่ เว็บเพจ รู้ก่อนเลือก https://www.thaivote.info และแอปพลิเคชัน Smart Vote

กราฟฟิคประกอบข่าวจาก กกต.กราฟฟิคประกอบข่าวจาก กกต.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s