รองปลัดฯถกGIZร่วมมือไทย-เยอรมัน

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/732692

วันพุธ ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2566, 06.00 น.

นายพีรพันธ์ คอทอง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หารือกับผู้แทนองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit : GIZ) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ TGC-EMC ภาคส่วนพลังงานชีวมวล และหารือความร่วมมือการดำเนินการโครงการร่วมกับกระทรวงเกษตรฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนเทคโนโลยีและทางเลือกต่างๆ สำหรับกิจกรรมในภาคพลังงาน ขนส่ง และอุตสาหกรรมที่ปล่อยคาร์บอนต่ำ (Decarbonisation) ได้รับการพัฒนาและสนับสนุนให้นำไปใช้จริง โดยมีข้อเสนอแนะสำหรับการยกระดับกรอบการกำกับดูแล นโยบาย กลไกการตลาด และแผนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านอย่างยั่งยืนอย่างเป็นระบบและนำร่องมาตรการต่างๆ สำหรับการเปลี่ยนผ่านอย่างยั่งยืนในภาคพลังงาน การขนส่ง และอุตสาหกรรมตามเป้าหมาย Carbon Neutralityได้รับการทดสอบในพื้นที่นำร่องของโครงการฯ กองทุน Thai ClimateInitiative (ThaiCI) จัดตั้งขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของกองทุนสิ่งแวดล้อม เป็นกลไกทางการเงินในการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับภูมิภาคของประเทศไทย สำหรับภาคส่วนพลังงานชีวมวล/ภาคเกษตร มุ่งเน้นการเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนและเพิ่มช่องทางการสร้างรายได้เพิ่มเติมของเกษตรกรรายย่อย และลดการปล่อยมลพิษและก๊าซเรือนกระจก (GHGs) จากการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

ทั้งนี้ GIZ ได้ขอความร่วมมือกระทรวงเกษตรฯ พิจารณาเป็นหน่วยงานประสานงานหลักระดับภาคส่วน (Sectoral Partner) สำหรับโครงการ TGC-EMC ภาคส่วนพลังงานชีวมวล ซึ่งนายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรฯ มอบหมายคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศด้านการเกษตร เป็นกลไกหลักในการประสานงานระดับภาคส่วน (Sectoral Partner) ของโครงการดังกล่าว

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s