‘วุฒิสภา’ ไม่ให้ความเห็นชอบ ‘ป.ป.ช.’ คนใหม่

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/politics/549527

23 พ.ค. 2566

'วุฒิสภา' ไม่ให้ความเห็นชอบ 'ป.ป.ช.' คนใหม่

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ เป็น ‘ป.ป.ช.’ คนใหม่ ขาดคุณสมบัติ ได้รับความเห็นชอบจาก ‘วุฒิสภา’ เพียง 41 คะแนน ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์

การประชุมวุฒิสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ นายสถาพร วิสาพรหม รองประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เป็นบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) หลังจากที่คณะกรรมาธิการสามัญ  เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรม ที่มี พล.อ.อู้ด เบื้องบน ส.ว. เป็นประธานกมธ. พิจารณาแล้วเสร็จ

ผลปรากฏว่าที่ประชุมวุฒิสภาลงคะแนนเสียงให้ความเห็นชอบ นายสถาพร วิสาพรหม 41 คะแนน ไม่ให้ความเห็นชอบ 138 คะแนน ไม่ออกเสียง 27 คะแนน  นายสถาพร ได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา (น้อยกว่า 125 คะแนน) จึงเป็นผู้ไม่ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือ ป.ป.ช.

ก่อนการประชุมลับ นายประพันธุ์ คูณมี ส.ว. ในฐานะกมธ.ตรวจสอบประวัติ ได้นำเสนอรายงานช่วงหนึ่งว่า การตรวจสอบประวัติฯ ได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับคุณสมบัติของนายสถาพร ที่ไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  (ป.ป.ช.)  มาตรา 9(1) ที่กำหนดให้ต้องรับราชการหรือเคยรับราชการในตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอธิบดีผู้พิพากษาไม่น้อยกว่า 5 ปี 

แต่ปัจจุบัน นายสถาพร รองประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ และก่อนหน้านั้นดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะศาลอุทธรณ์ในคดีชำนาญพิเศษ ไม่เคยดำรงตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลใดมาก่อน ดังนั้นจึงไม่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย ทั้งนี้ข้อร้องเรียนดังกล่าวเป็นจดหมายสนเท่ห์ ลงชื่อ ผู้ช่วยผู้พิพากษารุ่นที่ 29 รุ่นเดียวกับนายสถาพร

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s