‘สุรเดช’ร่วมประชุม แนวทางการส่งเสริม ปลูกมันฝรั่งในไทย รับทราบใน3ประเด็น

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/732695

วันพุธ ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2566, 06.00 น.

นายสุรเดช สมิเปรม รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับมอบหมายจากนายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรฯ ให้เป็นประธานการประชุมหารือ เรื่องแนวทางการส่งเสริมการปลูกมันฝรั่งภายในประเทศ โดยมี นายอภัย สุทธิสังข์รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ นายธิติ โลหะปิยะพรรณผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรฯ ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง ผอ.สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร และผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ สำนักงานเกษตรต่างประเทศ และสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา เข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รับทราบในประเด็น ดังนี้ 1.ข้อมูลพื้นฐานการเพาะปลูกมันฝรั่งในประเทศไทยต้นทุนและความคุ้มค่าของการปลูกมันฝรั่งในประเทศไทย โดย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2.การส่งเสริมการปลูกมันฝรั่งในประเทศไทย (พื้นที่ ปริมาณ พันธุ์ ฯลฯ) และข้อจำกัดของการปลูกมันฝรั่ง โดย กรมวิชาการเกษตร และกรมส่งเสริมการเกษตร และ 3.ข้อมูลการทำเกษตรพันธสัญญาด้านมันฝรั่ง โดย สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา และร่วมกันหารือแนวทางการส่งเสริมการปลูกมันฝรั่งภายในประเทศ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s