‘อลงกรณ์’ช่วยชาวประมง เดินหน้าโครงการน้ำมันราคาถูก

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/732694

วันพุธ ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2566, 06.00 น.

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รมว.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงไทย ประชุมคณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงไทย ครั้งที่ 2/2566พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้แทน โดยมี น.ส.สัมพันธ์ปานจรัตน ผอ.กองนโยบายและแผนฯ กรมประมง เป็นเลขานุการ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้หารือและมีมติรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานภายใต้คำสั่งคณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงไทย ประกอบด้วย ผลการดำเนินงานของ 4 คณะอนุกรรมการ และ 2 คณะทำงาน

นายอลงกรณ์กล่าวว่า กรมประมง ได้ช่วยเหลือเกษตรกรชาวประมง โดยมีมติเห็นชอบในหลักการ ร่างโครงการบรรเทาผลกระทบราคาน้ำมันสำหรับเรือประมงพื้นบ้าน มีเป้าหมายเป็นชาวประมงพื้นบ้านที่ใช้เรือขนาดต่ำกว่า 10 ตันกรอส ซึ่งจดทะเบียนและได้รับใบอนุญาตใช้เรือจากกรมเจ้าท่า และใช้เครื่องมือทำการประมงถูกต้องตามกฎหมาย 48,380 ราย วงเงินงบประมาณ 366,733,360 บาท มีระยะเวลาดำเนินโครงการ 10 เดือน หลังจากคณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติทั้งนี้ ชาวประมงพื้นบ้านที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิรายละ 1 ลำ และรับการช่วยเหลือค่าน้ำมันราคา 5 บาทต่อลิตร เป็นเงิน 1,255 บาท/เดือน รวม 6 เดือน

นอกจากนี้ ที่ประชุมรับทราบการดำเนินงานโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง ในระยะที่ 1 ซึ่งได้สิ้นสุดระยะเวลาโครงการแล้ว โดยอนุมัติสินเชื่อรวม 2,306 ราย วงเงินสินเชื่อรวม 1,188.04 ล้านบาท และระยะที่ 2 ผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2565 ถึง 21 เมษายน 2566 มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ 608 ราย เรือประมง 740 ลำ วงเงินสินเชื่อ 1,128.92 ล้านบาท ทั้งนี้ ได้แยกตามสินเชื่อ โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีผู้ประกอบการเรือประมงต่ำกว่า 60 ตันกรอส และเข้าร่วมโครงการ 498 ราย เรือ 586 ลำ วงเงินสินเชื่อประมาณ 503.54 ล้านบาท และธนาคารออมสิน มีผู้ประกอบการประมงที่มีเรือประมงตั้งแต่ 60 ตันกรอสขึ้นไปเข้าร่วมโครงการ 110 ราย เรือ 154 ลำ วงเงินสินเชื่อประมาณ 625.38 ล้านบาท

นายอลงกรณ์กล่าวอีกว่า สำหรับการส่งเสริมตลาดส่งออกปลากะพงขาวไปประเทศจีน ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฟื้นฟูฯ ได้หารือร่วมกับเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ (Fruit Board) เกี่ยวกับการจัดทำพิธีสารการส่งออกผลไม้และสัตว์น้ำไปยังจีน รวมทั้งการประเมินความเสี่ยงการเปิดตลาด การขึ้นทะเบียนโรงงานการส่งออกปลากะพงขาวไปจีน เมื่อจีนยินดีให้เปิดตลาดจะดำเนินการประเมินความเสี่ยง ทำพิธีสารระหว่างสองฝ่ายและขึ้นทะเบียนโรงงาน จึงจะสามารถส่งออกสินค้าได้ ซึ่งกรมประมงอยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s