กรมข้าวชวนชาวนากทม.ทำBCGโมเดล

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/732973

วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2566, 06.00 น.

นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วย นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้เชี่ยวชาญด้านปรับปรุงพันธุ์ข้าว น.ส.กิตติมา รักโสภา รักษาราชการ ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง และคณะ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน และรับฟังปัญหาอุปสรรคของพี่น้องเกษตรกรชาวนาในพื้นที่ลาดกระบัง กทม.พร้อมกับพบปะหารือกับนายยงยุทธ เทียนรุ่งเรือง ประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด (กทม.) และสมาชิก5 ศูนย์ข้าวชุมชนในพื้นที่ ได้แก่ ศูนย์ข้าวชุมชนลำกระดาน ศูนย์ข้าวชุมชนลำมดตะนอยสร้างสรรค์ ศูนย์ข้าวชุมชนลำผักชีก้าวหน้า ศูนย์ข้าวชุมชนคลองสิบและศูนย์ข้าวชุมชนแขวงขุมทอง

นายณัฏฐกิตติ์กล่าวว่า ได้พบปะหารือกับประธานศูนย์ข้าวชุมชนและพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคของพี่น้องเกษตรกรศูนย์ข้าวชุมชน และเชิญชวนให้หันมาปลูกข้าวรักษ์โลกตามแบบ BCG Model ซึ่งเป็นการปลูกข้าวปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยแนะให้ใช้จุลินทรีย์ในการย่อยสลายตอซังฟางข้าว ลดการเผาที่อาจเป็นปัญหาเรื่องหมอกควัน รวมถึงจุลินทรีย์ช่วยลดการใช้สารเคมี ที่จะสามารถช่วยเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรได้ นอกจากนี้ยังนำองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้งมาถ่ายทอดให้กับชาวนา ซึ่งจะช่วยลดก๊าซมีเทนในดินที่จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดภาวะโลกร้อน เน้นย้ำการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสร้างคาร์บอนเครดิตให้ชาวนา

ในโอกาสนี้ อธิบดีกรมการข้าว ได้เยี่ยมศูนย์ข้าวชุมชนแขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง ซึ่งมีนายประเมิน สวนสมุทร ประธานศูนย์ข้าวชุมชนฯ ให้การต้อนรับ โดยมีสมาชิกทั้งสิ้น 20 ราย พื้นที่ 200 ไร่ปลูกข้าวพันธุ์ กข41 และพิษณุโลก 2 และเป็นกลุ่มนาแปลงใหญ่ และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s