ติวเข้ม ‘WISE CREATORs…เรียนรู้ ร่วมสร้าง สื่อสร้างสรรค์’ปั้นนักสร้างสรรค์สื่อปลอดภัย เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกให้สังคม

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/732919

ติวเข้ม ‘WISE CREATORs…เรียนรู้ ร่วมสร้าง สื่อสร้างสรรค์’ปั้นนักสร้างสรรค์สื่อปลอดภัย เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกให้สังคม

ติวเข้ม ‘WISE CREATORs…เรียนรู้ ร่วมสร้าง สื่อสร้างสรรค์’ปั้นนักสร้างสรรค์สื่อปลอดภัย เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกให้สังคม

วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2566, 06.00 น.

ดร.ภัทริรา ธีรสวัสดิ์

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเปิดหลักสูตรอบรมพัฒนาผู้ผลิตสื่อระดับกลาง “WISE CREATORs…เรียนรู้ ร่วมสร้าง สื่อสร้างสรรค์” เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อระดับกลางให้สามารถนำองค์ความรู้และทักษะไปใช้พัฒนาและผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มีคุณภาพในระดับที่สูงขึ้นสร้างผลกระทบเชิงบวกในทางสังคมวัฒนธรรม และเศรษฐกิจ ซึ่งได้เปิดหลักสูตรอบรมไปเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม2566 ที่ โรงแรม เดอะ พาลาสโซกรุงเทพฯ โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสื่อมาให้ความรู้ โดยหลักสูตรยังคงมีอย่างต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2566 นี้

ดร.ธนกร ศรีสุกใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวเปิดการอบรมว่า หนึ่งในยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานของ
กองทุนพัฒนาสื่อ คือ การสร้างบุคลากรในวงจรการผลิตสื่อแบบครบวงจรมาพร้อมกับการสร้างองค์ความรู้ การสร้างสื่อสร้างสรรค์ สร้างองค์ความรู้สร้างภูมิคุ้มกันเพื่อให้สังคมก้าวเข้าสู่สังคมดิจิทัลอย่างสมบูรณ์แบบ สร้างเครือข่าย เพื่อสร้างสังคมให้เป็น smart organization โดย smart people กองทุนได้ทำหลักสูตรพัฒนาผู้ผลิตสื่อระดับกลางขึ้นมา นับว่าผู้ที่เข้ารับการอบรมในปีนี้เป็นรุ่นแรกที่เข้ามาใช้หลักสูตรนี้ ซึ่งต้องมีการเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงในสังคม เน้นวิธีคิด ซึ่งการเข้ามามีส่วนร่วมในการอบรม นับว่าได้ร่วมเป็นหนึ่งในภาคเครือข่ายกับเราแล้ว และเราเชื่อว่าจะช่วยยกระดับประสิทธิภาพในการทำงานของผู้ผลิตสื่อที่เข้าร่วมอบรมได้ในระดับที่สูงขึ้น

ติวเข้มหลักสูตรอบรม “WISE CREATORs…เรียนรู้ ร่วมสร้าง สื่อสร้างสรรค์”

ด้าน ดร.ภัทธิรา ธีรสวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการออกแบบการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวแนะนำหลักสูตรการอบรมว่า หลักสูตรพัฒนาผู้ผลิตสื่อระดับกลางนี้ เป็นโครงการที่ทาง มศว ร่วมกับ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นแบบไฮบริด มีทั้งแบบ
ออนไซต์ 4 วัน และ ออนไลน์ 3 วัน รวม 33 ชั่วโมง เพื่อเสริมสร้างมุมมองและแนวทางเกี่ยวกับการผลิตสื่อแนวใหม่ โดยเน้นเสริมสร้าง Wise Creator ผ่านหลักการ WISE นั่นคือ W- Work with People คือ นักผลิตสื่อระดับกลางรุ่นใหม่ต้องรู้จักการทำงานเป็นทีมเข้าใจตนเองเข้าใจผู้อื่นสื่อสารกับทีมได้อย่างสร้างสรรค์ I- คือ เราต้องเป็นนักสร้างสรรค์สื่อแบบ Impactful ที่ไม่ใช่แค่นำเสนอในสิ่งที่เราต้องการแต่ต้องรู้จักหาและเข้าใจในสิ่งที่ผู้ฟังต้องการด้วย S- คือ Social Responsibility Communicatorเราจะเป็นนักสื่อสารที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สร้างสื่อที่มีผลกระทบเชิงบวกตามแนวทางสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์และสุดท้าย E คือ Event-centric Creation นักสร้างสรรค์สื่อในปัจจุบันต้องมีความตระหนักในสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัว พร้อมเข้าใจความสัมพันธ์เชิงระบบของเรื่องราวเพื่อสื่อสารได้อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น โดยรูปแบบการเรียนรู้ตลอดหลักสูตรจะผสมผสานกิจกรรมที่หลากหลายทั้งการฟังบรรยายองค์ความรู้ การทำกิจกรรมเชิงปฏิบัติการร่วมคิด ร่วมสร้างสื่อสร้างสรรค์ กิจกรรมกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และมุมมองเชิงสร้างสรรค์ ตลอดจนการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อเสียง/สื่อวีดีโอในห้องเรียนกลุ่มปิด เพื่อตอบสนองผู้เข้าอบรมที่มีสไตล์การเรียนรู้แตกต่างกันได้เข้าถึงองค์ความรู้ได้มากขึ้น

กิจกรรมวันเปิดหลักสูตร ยังมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ : บทเรียนจากโครงการรับทุนกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” โดย นางสาวพัชรพร พงษ์ทัดศิริกุล ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อ ที่มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับตัวแทนผู้ผลิตสื่อรุ่นใหม่เพื่อให้มองเห็นแนวทาง/มาตรฐานการให้ทุนของทางกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และเสริมสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการเป็น “สื่อน้ำดี” ในบริบทสังคมไทย ตลอดจนมีการเรียนรู้เกี่ยวกับบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลง และบริบทสื่อภูมิทัศน์ที่ไม่เหมือนเดิม กับแนวทางการปรับตัว ผ่านวิทยากรผู้มากประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็น ศ.ดร.ปิติ ศรีแสงนาม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ผศ.ดร.เจษฎา ศาลาทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ดร.สิขเรศศิรากานต์ ประธานอนุกรรมการฝ่ายวิชาการสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

เพื่อตอกย้ำความเข้าใจในเรื่องของการเป็นผู้ผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ทางหลักสูตรยังจัดให้มีกิจกรรมการเสวนาภายใต้หัวข้อ “ถอดรหัสชิ้นงานสื่อกับประเด็นความปลอดภัยและสร้างสรรค์” โดย รศ.ดร.นวลน้อยตรีรัตน์ สุภิญญา กลางณรงค์ และ ผศ.ดร.เจษฎา ศาลาทอง เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนมุมมองทั้งในเชิงวิชาการและเชิงแนวทางการกำกับนโยบาย ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมผ่านกรณีศึกษาต่างๆ ที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งยังได้เชิญตัวแทนทีมงานกองเซ็นเซอร์ สถานีโทรทัศน์ช่อง 7 มาแลกเปลี่ยนมาตรฐานการกำกับดูแลความเป็นสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่พร้อมนำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

กิจกรรมการอบรมในหลักสูตร WISE CREATORs 2023 ยังมีเนื้อหาที่น่าสนใจอีกหลายหัวข้อ หลายประเด็นแลกเปลี่ยน ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารและองค์ความรู้ต่างๆ ได้ทาง Facebook ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ หรือ Facebook ของทางหลักสูตร WISE CREATORS

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s