มทร.รัตนโกสินทร์ จัดอบรม โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/732895

มทร.รัตนโกสินทร์ จัดอบรม โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

มทร.รัตนโกสินทร์ จัดอบรม โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2566, 06.00 น.

รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (มทร.)เป็นประธานพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชโดยมี ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์เจริญทรัพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯและเลขานุการฯ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างๆ แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ณ โรงแรมอวานี พลัสเขาหลัก รีสอร์ท จังหวัดพังงา

การฝึกอบรมดังกล่าว ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ ความเข้าใจแนวทางและมาตรการดำเนินงานในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) รวมถึงได้ศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ อนุรักษ์ พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ถ่ายทอดความรู้และเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ และบทบาทมหาวิทยาลัยกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s