มูลนิธิโตโยต้า มอบทุนการศึกษา นักเรียน นักศึกษา 878 ทุนทั่วไทย

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/732898

มูลนิธิโตโยต้า มอบทุนการศึกษา  นักเรียน นักศึกษา 878 ทุนทั่วไทย

มูลนิธิโตโยต้า มอบทุนการศึกษา นักเรียน นักศึกษา 878 ทุนทั่วไทย

วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2566, 06.00 น.

มูลนิธิโตโยต้า ประเทศไทย มอบทุนการศึกษาประจำปี 2565 แก่นักเรียน นักศึกษาที่ รวมทั้งสิ้นจำนวน 878 ทุน มูลค่ากว่า 9.8 ล้านบาท ใน 4 ภาคทั่วประเทศไทย ได้แก่ ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำนวน 295 ทุนมูลค่า 2.5 ล้านบาท, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 159 ทุน มูลค่า 3 ล้านบาท, ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 44 ทุน มูลค่า 0.88 ล้านบาท, มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จำนวน 120 ทุน มูลค่า 1 ล้านบาท, มูลนิธิ พล.ต.อ.เภา สารสิน จำนวน 188 ทุนมูลค่า 1.5 ล้านบาท และมูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว จำนวน 72 ทุนมูลค่า 1 ล้านบาท

เนื่องในวาระครบรอบ 30 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ยังคงสานต่อเจตนารมณ์ เพื่อสร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กไทย โดย มีแผนขยายการมอบทุนการศึกษาเพิ่มขึ้นให้แก่ เยาวชนผู้ด้อยโอกาสในทุกระดับชั้น รวมถึงจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมในการส่งเสริมฝีมือแรงงาน ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาด้านวิชาชีพ ซึ่งปัจจุบันเป็นหนึ่งในกลไกที่ขับเคลื่อนภาคธุรกิจมากขึ้น รวมไปถึงปัญหาด้านความขาดแคลนบุคลากรด้านสาธารณสุข เพิ่มการสนับสนุนทุนด้านอาชีวศึกษา และทุนนักเรียนพยาบาล เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาหาความรู้ตามสิ่งที่ตนเองถนัดและสนใจ รวมถึงช่วยสร้างบุคลากรเฉพาะทางในสายอาชีพต่างๆ ที่ภาคธุรกิจยังคงขาดแคลน

นอกจากนี้ มูลนิธิยังตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาด้านการขาดแคลนโภชนาการที่ดีของเด็กในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้เกิดภาวะทุพโภชนาการในเด็ก จากการได้รับสารอาหารที่ไม่ครบถ้วนหรือมีปริมาณที่ไม่เหมาะกับความต้องการของร่างกาย มูลนิธิจึงสนับสนุนให้มีโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนและชุมชนที่อยู่ห่างไกล เพื่อให้เด็กในวัยเรียนได้รับประทานอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วนตามหลัโภชนาการ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s