รองปลัดฯร่วมวงถก จับมือไทย-เยอรมัน รับการเปลี่ยนแปลง ด้านสภาพภูมิอากาศ

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/732975

รองปลัดฯร่วมวงถก  จับมือไทย-เยอรมัน  รับการเปลี่ยนแปลง  ด้านสภาพภูมิอากาศ

รองปลัดฯร่วมวงถก จับมือไทย-เยอรมัน รับการเปลี่ยนแปลง ด้านสภาพภูมิอากาศ

วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2566, 06.00 น.

ร่วมมือ : นายพีรพันธ์ คอทอง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนดำเนินโครงการความร่วมมือไทย-เยอรมัน ด้านพลังงาน คมนาคม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Thai – German Cooperation on Energy, Mobility,and Climate : TGC-EMC) พร้อมกับผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นายพีรพันธ์ คอทอง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนการดำเนินการโครงการความร่วมมือไทย-เยอรมัน ด้านพลังงาน คมนาคม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Thai – German Cooperation on Energy, Mobility, and Climate : TGC-EMC) ภาคส่วนพลังงานชีวมวล พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ที่โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว

ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดกรอบแนวทางการดำเนินโครงการความร่วมมือไทย-เยอรมัน ด้านพลังงาน คมนาคม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (TGC-EMC) ภาคส่วนพลังงานชีวมวล ร่วมกับหน่วยงานภาคี ในการส่งเสริมการนำเศษวัสดุเหลือใช้ทางเกษตรไปเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลสำหรับผลิตพลังงานทางเลือกของไทยและลดปัญหาการเผาในที่โล่ง ซึ่งโครงการ TGC-EMC เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและเยอรมัน ประกอบด้วยภาคส่วนต่างๆ ได้แก่ พลังงานชีวมวล พลังงานหมุนเวียน อุตสาหกรรม การขนส่งและการเงิน สำหรับภาคส่วนพลังงานชีวมวล โดยคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศด้านการเกษตร เป็นหน่วยประสานหลัก ร่วมกับภาคส่วนอื่นของโครงการ ตลอดจนเป็นหน่วยงานกลางในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคีของภาคส่วนชีวมวล ได้แก่ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมการข้าว กรมพัฒนาที่ดิน กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s