สั่งชะลอใช้งบจัดซื้อหนังสือ สกร. หลังถูกร้องทุจริต ขีดเส้นสอบข้อเท็จจริง 15 วันเสร็จ

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/732862

สั่งชะลอใช้งบจัดซื้อหนังสือ สกร. หลังถูกร้องทุจริต ขีดเส้นสอบข้อเท็จจริง 15 วันเสร็จ

สั่งชะลอใช้งบจัดซื้อหนังสือ สกร. หลังถูกร้องทุจริต ขีดเส้นสอบข้อเท็จจริง 15 วันเสร็จ

วันพุธ ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2566, 13.49 น.

สั่งชะลอใช้งบจัดซื้อหนังสือ สกร. หลังถูกร้องทุจริต อรรถพล ขีดเส้นสอบข้อเท็จจริง 15 วันเสร็จ

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ปลัด ศธ.) เปิดเผยว่า  เมื่อเร็ว ๆนี้ได้หารือร่วมกับหน่วยงานที่จัดการศึกษาในสังกัด ศธ. ตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จนถึงระดัพบอาชีวศึกษา โดยได้เน้นย้ำในเรื่องความปลอดภัยของผู้เรียน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาคารสถานที่ การเดินทางของนักเรียน และขอให้ดำเนินการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานตามที่หลักสูตรกำหนด  รวมถึงขอให้แต่ละหน่วยงานบริหารจัดการทั้งเรื่องคนและงบประมาณ อย่างโปร่งใส  ต้องปลอดจากปัญหาทุจริตคอรัปชั่น โดยเฉพาะในส่วนของ  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ซึ่งปัจจุบันได้รับการยกฐานะเป็น กรมส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.) ที่มีข้อร้องเรียนเรื่องความไม่โปร่งใสการใช้งบประมาณ ในการจัดซื้อหนังสือเรียน รวมถึงการเรียกรับเงินแต่งตั้งผู้บริหาร กศน.จังหวัด ซึ่งเบื้องต้น ตนได้สั่งระงับการเปลี่ยนแปลงการใช้จ่ายงบประมาณของ สกร. โดยอนุญาตให้ใช้ได้เฉพาะงบบุคลากร ส่วนงบใช้จ่ายในการจัดซื้อหนังสือเรียนให้เป็นไปตามความต้องการขอผู้ใช้ เพื่อให้เกิดการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง และขอให้รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ในทุกเรื่องให้สำนักงานปลัดศธ. รับทราบโดยตรง 

“เรื่องนี้ผมได้ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง และได้เชิญ นายคมกฤช จันทร์ขจร รองอธิบดี สกร. ในฐานะอดีตรักษาราชการแทน เลขาธิการ กศน.  มาสอบถามข้อเท็จจริงแล้ว แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้  ขอให้เป็นหน้าที่ของกรรมการสอบข้อเท็จจริง โดยขอให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน หากพบว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นจริง ก็ต้องว่ากันไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยประเด็นนี้ ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ยังไม่ตั้ง นายคมกฤช เป็นรักษาการอธิบดี สกร. เพราะยังมีเรื่องของการตรวจสอบอยู่ รวมถึงพิจารณาในเรื่องของฝีมือการทำงาน  และโดยหลักการบริหาร เห็นว่า ควรตั้งข้าราชการระดับ 10 มาดูแล สกร. ตามสายการบังคับบัญชา ไม่ใช่ให้ข้าราชการระดับ 9 มากำกับดูแลกันเอง  ส่วนการบริหารงานภายในกสร.นั้น  เนื่องจากอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต ดังนั้น จึงขอให้ชะลอการใช้งบประมาณในเรื่องต่าง ๆทั้งหมด ยกเว้นการทำงานในเรื่องปกติ ซึ่งเท่าที่ดูตามข้อร้องเรียน ในส่วนของการใช้งบปกติ คิดว่าไม่มีปัญหา แต่การใช้จ่ายงบประมาณอื่น ๆที่เป็นการเปลี่ยนแปลงงบประมาณนั้น ค่อนข้างไม่เห็นด้วย เพราะการพัฒนากำลังคน ไม่ใช้เรื่องซื้อหนังสือเรียนอย่างเดียว ต้องดูเรื่องอื่น ๆที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้เรียนด้วย  โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน” นายอรรถพล กล่าว

ปลัดศธ. กล่าวต่อว่า สำหรับผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งอธิบดี สกร. โดยหลักแล้ว ควรให้รัฐบาลต่อไป มาดำเนินการสรรหาผู้ที่เหมาะสม แต่เร็ว ๆนี้ตน กับ น.ส.ตรีนุช  เทียนทอง รมว.ศธ. ว่าอาจจะต้องหาผู้ที่เหมาะสมมารักษาการก่อน เพื่อไม่ให้การทำงานสะดุด  โดยควรจะต้องหาผู้ที่มีวุฒิภาวะ สามารถควบคุมการทำงานภายใน สกร. รวมถึงมีความเชียวชาญการทำงานด้านระเบียบและงบประมาณ เข้ามาดูแล เพื่อปรับภาพลักษณ์ให้ประชาชนมีความมั่นใจในการทำงานของ กสร.มากยิ่งขึ้น  

“แม้จะยกฐานะจาก กศน. เป็น สกร. มีสถานเป็นกรมส่งเสริมการเรียนรู้แล้ว แต่ก็ยังมีสถานะเป็นหน่วยงานในกำกับของสำนักงานปลัด ศธ.เช่นเดิม เพียงแต่จะมีอิสระในเรื่องการบริหารจัดการงบประมาณ และบุคลากรมากขึ้น เพราะฉะนั้น สิ่งสำคัญที่ดำเนินการอยู่ขณะนี้คือเรื่องการถ่ายโอนการทำงาน ที่ต้องจัดทำให้รอบคอบ โดยเฉพาะเรื่องงบประมาณ และกฎหมายต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับ กสร.จังหวัด  รวมถึงประเด็นที่ต้องตัดสินใจ อย่างเช่น ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ)  ซึ่งไม่น่าจะเป็นหน่วยงานทางการศึกษา เพราะไม่มีนักเรียน แต่สาเหตุที่ให้มีสถานะเหมือนสถาบันการศึกษา เพื่อให้บุคคลกร มีเส้นทางการเติบโตในสายงาน สามารถทำวิทยฐานะได้ ดังนั้น อาจจะเสนอให้มีการยกระดับเป็นกอง ภายใต้การกำกับของ สกร. ได้หรือไม่ ตรงนี้ ยังไม่ได้ข้อสรุป ต้องหารือร่วมกันอย่างรอบด้านอีกครั้ง” นายอรรถพล กล่าว  

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s