เกษตรฯร่วมประชุมอสป. พิจารณา6ประเด็นสำคัญ

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2566, 06.00 น.

นายสุรเดช สมิเปรม รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการองค์การสะพานปลา (อสป.) ครั้งที่ 3/2566 ในฐานะกรรมการ (ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) โดยมีนายอำพันธุ์ เวฬุตันติ เป็นประธานการประชุมฯ

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาในประเด็นสำคัญ ดังนี้ 1.ทบทวนโครงการตามแผนวิสาหกิจองค์การสะพานปลา พ.ศ. 2566 – 2570 และ FMO Biz Agenda, 2.แผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานขององค์การสะพานปลา ประจำปี 2566 ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2, 3.แผนปฏิบัติการส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรด้านนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566, 4.ขอความเห็นชอบระเบียบองค์การสะพานปลา ว่าด้วยการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของส่วนงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566, 5.การขอใช้พื้นที่เพื่อเป็นท่าเทียบเรือโดยสารแบบทุ่นลอยที่ท่าเทียบเรือประมงสตูล และ 6.การคืนพื้นที่ให้กับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ท่าเทียบเรือประมงสตูล

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s