CPOT จัด Road Show งานแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยชาวลำพูน

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/732865

CPOT จัด Road Show งานแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยชาวลำพูน

CPOT จัด Road Show งานแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยชาวลำพูน

วันพุธ ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2566, 13.55 น.

นายธวัชชัย อุบลพิทักษ์ วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน กล่าวว่า จังหวัดลำพูนเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นทั้งในด้านประเพณีวัฒนธรรม องค์ความรู้ภูมิปัญญา ตลอดจนความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ไม่ว่าจะเป็นชาวไทยอง ไทลื้อ ไทยวน กะเหรี่ยง และชาวมอญ ที่กระจายอยู่ในพื้นที่ทั้ง 8 อำเภอของจังหวัดลำพูน ทำให้จังหวัดลำพูนเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีทุนทางวัฒนธรรมเข้มแข็งในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย อาหารการกิน วัดวาอารามสถาปัตยกรรม ตลอดจนประเพณีท้องถิ่น และทุนวัฒนธรรมดังกล่าวเหล่านี้ยังคงมีการสืบทอดรักษา และประยุกต์ใช้เพื่อการยังชีพโดยลูกหลานชาวลำพูนในปัจจุบัน

จังหวัดลำพูนโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูนจึงได้จัดกิจกรรม : ลำพูนเมืองวัฒนธรรมสร้างสรรค์ สู่เศรษฐกิจสรรสร้าง สู่ความมั่นคงและยั่งยืน ภายใต้โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยกิจกรรม ROAD SHOW งานแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยจังหวัดลำพูน พ.ศ. ๒๕๖๖ (Lamphun Cultural Product of Thailand Fair 2023) เป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการดังกล่าว

กำหนดการจัดกิจกรรม : ในโครงการนี้มีการจัด ROAD SHOW เป็นจำนวน 2 ครั้ง โดยครั้งแรกจัดขึ้นในจังหวัดลำพูน ณ ศูนย์การค้าแจ่มฟ้า ช้อปปิ้งมอลล์ ในวันที่ 29-30 เมษายน พ.ศ. 2566 ที่ผ่าน และในครั้งที่ 2 นี้ จัดขึ้น ณ ศูนย์การค้า เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 แขวงสวนหลวงกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 22-24 พฤษภาคม พ.ศ.2566

ภายในงานพบกับ การจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยจังหวัดลำพูน (CPOT LAMPHUN) ของทั้ง 8 อำเภอ, การสาธิตผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น, การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น, การจัดแสดงนิทรรศการยกระดับพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยจังหวัดลำพูน (Exhibition of Lamphun Cultural Product Development Project) และกิจกรรมนาทีทองส่งเสริมการขายอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย

-(016)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s