รองปลัดฯประชุม ที่ปรึกษาเกษตรฯ สร้างความเข้มแข็ง ให้สินค้าเกษตรไทย

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/733186

วันศุกร์ ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566, 06.00 น.

นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับหัวหน้าสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ที่ห้องประชุมกระทรวงเกษตรฯ และระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรต่างประเทศ ร่วมกับ อัครราชทูตที่ปรึกษา และกงสุล (ฝ่ายเกษตร) ทั้ง 11 แห่ง ของกระทรวงเกษตรฯ รวมถึงรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 และแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 5 เดือน (พฤษภาคม-กันยายน 2566) รวมทั้งรายงานสถานการณ์สินค้าเกษตรและประเด็นคงค้างของสินค้าเกษตรที่สำคัญ และโอกาสของสินค้าเกษตรและสินค้าชนิดใหม่ที่จะเปิดตลาดในต่างประเทศทั้งในตลาดเดิมและตลาดใหม่ในเขตอาณาความรับผิดชอบ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ของ สปษ.ทั้ง 11 แห่ง เพื่อขับเคลื่อนให้สอดคล้องตามนโยบายและยุทธศาสตร์ที่สำคัญของกระทรวงเกษตรฯ ด้านการเกษตรต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายต่อไป

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s