‘คุรุสภา’เปิดช่องยื่นขอหนังสือรับรองฯ ใช้สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ปี 66

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/733454

'คุรุสภา'เปิดช่องยื่นขอหนังสือรับรองฯ ใช้สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ปี 66

‘คุรุสภา’เปิดช่องยื่นขอหนังสือรับรองฯ ใช้สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ปี 66

วันศุกร์ ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566, 21.29 น.

“คุรุสภา”ช่วยนิสิต นักศึกษาครูจบใหม่ เปิดช่องออก “หนังสือรับรองการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา” ใช้แทนตั๋วครู เป็นหลักฐานประกอบการสมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ.ปี 2566

26 พ.ค.66 ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  กำหนดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี 2566 โดยจะเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 31 พ.ค.- 6 มิ.ย.2566 นั้น ซึ่งจากกำหนดการดังกล่าว ส่งผลให้ขณะนี้ มีนิสิต นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรที่คุรุสภารับรอง อยู่ระหว่างการดำเนินการสำเร็จการศึกษาจากทางสภามหาวิทยาลัย และกำลังดำเนินการยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเป็นจำนวนมาก ขณะเดียวกันก็มีเสียงสะท้อนถึงความกังวลใจจากนิสิต นักศึกษาครูจบใหม่ โดยเกรงว่าจะได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ไม่ทันภายในวันปิดรับสมัคร

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นดังกล่าว สำนักงานเลขาธิการคุรสภา จึงขอความร่วมมือไปยังเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ให้หน่วยงานรับสมัครสอบใช้เอกสาร “หนังสือรับรองการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา” ที่คุรุสภาออกให้ เป็นหลักฐานประกอบการรับสมัครสอบแข่งขันฯ ได้ เพื่อไม่ให้กระทบสิทธิในการสมัครสอบแข่งขันฯ ของนิสิต นักศึกษาจบใหม่ ที่ได้ดำเนินการยื่นคำขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูแล้วแต่อยู่ระหว่างรอการประกาศผลการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู (ด้านการปฏิบัติงานและปฏิบัติตน) จากคุรุสภา ซึ่งเป็นหนึ่งในเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติออกใบอนุญาตฯ

เลขาธิการคุรุสภา กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ตนยังได้มีหนังสือด่วนที่สุด เรื่อง การออกหนังสือรับรองการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา แจ้งไปยังอธิการบดีมหาวิทยาลัยทุกแห่ง ว่า หากมีความประสงค์จะให้นิสิต นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ขอหนังสือรับรองการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อนำไปใช้เป็นหลักฐานในการสมัครสอบแข่งขันเป็นครูผู้ช่วยในปีนี้ เฉพาะในกรณีที่อยู่ระหว่างรอการอนุมัติออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูนั้น ทางมหาวิทยาลัยจะต้องดำเนินการส่งผลการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู (ด้านการปฏิบัติงานและปฏิบัติตน) และรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้วเข้ามาในระบบของคุรุสภา ให้คุรุสภาตรวจสอบคุณสมบัติให้แล้วเสร็จ รวมทั้งขอให้มหาวิทยาลัยแจ้งรายชื่อผู้ประสงค์ขอหนังสือรับรองฯ  ไปให้สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ในขณะเดียวกัน นิสิต นักศึกษาที่ขอรับหนังสือรับรองการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและชำระค่าธรรมเนียมพร้อมตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นเรียบร้อยแล้วมีข้อมูลหลักฐานครบถ้วนในระบบ KSP Self Service ภายในวันที่ 4 มิถุนายน 2566 จากนั้นสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจะดำเนินการออกหนังสือรับรองฯ ให้มหาวิทยาลัยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และให้นิสิต นักศึกษา ขอรับหนังสือรับรองจากผู้ประสานงานมหาวิทยาลัยนั้น ๆ ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2566

“นอกจากนี้ ยังมีนักศึกษาบางส่วนที่ดำเนินการยื่นขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเข้ามาแล้วอีกจำนวนหนึ่ง มีความกังวลว่ายังไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ทั้งนี้    คุรุสภาได้เร่งดำเนินการอนุมัติใบอนุญาตฯ มาแล้ว เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2566 จำนวน  22,120 ราย และจะมีการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ เพื่ออนุมัติการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนและต่ออายุใบอนุญาตฯ อีกครั้งหนึ่งในวันที่ 31 พ.ค. 2566 นี้” ผศ.ดร.อมลวรรณ กล่าว.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s