สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ม.เกษตรศาสตร์ ผลักดันและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/733371

สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ม.เกษตรศาสตร์  ผลักดันและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ม.เกษตรศาสตร์ ผลักดันและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

วันเสาร์ ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2566, 06.00 น.

สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ม.เกษตรศาสตร์ สานต่อเจตนารมณ์จัดเวทีการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือ Thailand Green Design Awards 2023 (TGDA) ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 พร้อมผลักดันและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทุกแขนง ควบคู่กับการสนับสนุนและให้คำปรึกษาด้านการออกแบบ การพัฒนา ตลอดจนความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมการวิจัยอย่างแท้จริง พร้อมยกระดับความนิยมด้านสิ่งแวดล้อมในวงกว้าง ตลอดจนการใช้งานในเชิงพาณิชย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดกระตุ้นให้คนรุ่นใหม่เล็งเห็นถึงความสำคัญขับเคลื่อนต่อยอดแนวคิดไปจนถึงการมีส่วนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรอย่างยั่งยืนต่อไป

ประเภทการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ชนะเลิศ TRI-LUX

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดเผยว่า “ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมถือเป็นปัญหาสำคัญอันดับต้นและต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ที่ผ่านมาทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ให้ความสำคัญในเรื่องสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการประกาศสนับสนุนนโยบายลดโลกร้อนของประเทศ “KU Goes Green and Carbon Neutrality” แก้ไขปัญหาวิกฤตสภาพภูมิอากาศ (Climate Crisis)ของประเทศสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG : Sustainable Development Goals) โดยต่อยอดจากมหาวิทยาลัยสีเขียว(Green University) สู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน(Carbon Neutrality) อย่างเป็นรูปธรรมภายในปี ค.ศ. 2035 ตลอดจนการส่งเสริมและผลักดันเรื่องผลงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการสนับสนุนสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการประกวดฯ อย่างต่อเนื่องสู่ปีที่ 9

ประเภทการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ชนะเลิศ Cargo Ship ณัฐธิดา สัตยาภิรมย์

ม.ล.คฑาทอง ทองใหญ่ นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ คณะกรรมการตัดสิน TGDA กล่าวว่า “TGDA 2023 ได้รับความสนใจจากผู้ส่งผลงานเข้าประกวดในประเภทต่างๆ รวมกว่า 120 ผลงาน ผลงานประเภทประหยัดพลังงาน (Energy Saving – E) มีจำนวน 9 ผลงานผลงานประเภทการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Resources Efficiency – R) จำนวน 88 ผลงานและผลงานประเภทยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิต (Life Enhancement – L) จำนวน 24 ผลงาน แสดงให้เห็นว่าผลงานส่วนใหญ่จะเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งตรงกับการออกแบบตามหลัก BCG model และผลงานการยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิต มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ถือเป็นการตอบรับการแก้ปัญหาในสังคมปัจจุบัน

ประเภทประหยัดพลังงาน ชนะเลิศ Popular Vote TGDA 2023

ด้าน เข็มอัปสร สิริสุขะ ทูตและกรรมการตัดสิน TGDA กล่าวว่า “ปัจจุบันทั่วโลกได้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากภัยธรรมชาติหลายๆ ด้าน และได้ส่งผลถึงปัญหาต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นด้านความหลากหลายทางชีวภาพของโลกลดลง ปัจจุบันมีการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตในหลายพื้นที่ปัญหาของฝุ่น PM2.5 รวมไปถึงปัญหาขยะพลาสติกที่เกิดการสะสมไมโคร พลาสติกในดิน น้ำ อากาศ และการกำจัดขยะพลาสติก พวกบรรจุภัณฑ์อาหารจากผลกระทบของการเกิดโรคระบาด COVID-19 และปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อโลกเป็นอย่างมากคือ “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”หรือภาวะโลกร้อนซึ่งกระทบทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย

ประเภทที่ช่วยยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิต ชนะเลิศ Dominocean และ พระสติ

การจัดสรรประเภทรางวัล แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ รางวัลผลงานประเภทประหยัดพลังงาน (Energy Saving) รางวัลผลงานประเภท
การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Resource Efficiency) รางวัลผลงานประเภทที่ช่วยยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิต (Life Enhancement) และ รางวัลเกียรติยศ Green Honorary Awards

TGDA ได้ตั้งเป้าส่งเสริมและผลักดันผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสู่ระดับประเทศและระดับสากลต่อไปตามลำดับ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดี พร้อมๆ กับการมีส่วนร่วมและตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ โครงการจะไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ หากขาดความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อร่วมเป็นส่วนผลักดันการประกวดให้เป็นที่ประจักษ์และยอมรับในระดับประเทศ รวมไปถึงในระดับสากลต่อไป” ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ กล่าวทิ้งท้าย

ประเภทการใช้ทรัพยากรฯ รองชนะเลิศ
ธเนศภณ ณธนาพงศ์

ประเภทการใช้ทรัพยากรฯ รองชนะเลิศ ธเนศภณ ณธนาพงศ์

ประเภทการใช้ทรัพยากรฯ รองชนะเลิศ
อันดับ 2 ชุดป้องกันภัยส่วนบุคคล PPE แบบซักใช้ซ้ำได้

ประเภทการใช้ทรัพยากรฯ รองชนะเลิศ อันดับ 2 ชุดป้องกันภัยส่วนบุคคล PPE แบบซักใช้ซ้ำได้

รางวัลเกียรติยศ โครงการ Siam Piwat 360

รางวัลเกียรติยศ โครงการ Siam Piwat 360

รางวัลเกียรติยศ โครงการพัฒนาดอยตุง

รางวัลเกียรติยศ โครงการพัฒนาดอยตุง

รางวัลเกียรติยศ โครงการวน (WON
Project )

รางวัลเกียรติยศ โครงการวน (WON Project )

รางวัลเกียรติยศ โครงการ Traffy Fondue

รางวัลเกียรติยศ โครงการ Traffy Fondue

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s