งานคือเงิน 31/08/59

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

โดย หมึกเขียว 31 ส.ค. 2559 05:01

อ่านข่าวต่อได้ที่: http://www.thairath.co.th/content/706240

 

ความขยัน และอดทนไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคและปัญหาไม่มีวันสูญเปล่า

หมึกเขียว ส่งกำลังใจให้ คนสู้ชีวิต ก้าวสู่ความสำเร็จในเร็ววัน ส่วนที่ยังเล็งหา ตำแหน่งงานดีๆ แวะเวียนมาได้เช่นเคยที่ งานคือเงิน

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับ อาจารย์ 1 อัตรา ภาควิชาศึกษาศาสตร์ วุฒิ ปริญญาเอก ทาง ด้าน สิ่งแวดล้อมศึกษาจากมหาวิทยาลัยในประเทศ หรือต่างประเทศที่ ก.พ. รับรอง มีความเชี่ยวชาญ หรือ ประสบการณ์เกี่ยวกับกระบวนการวิจัยที่นำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมทางสิ่งแวดล้อมศึกษา (Environmental Education Innovation) หรือ นวัตกรรมทางการศึกษา (Education Innovation) ที่สอดคล้องกับการศึกษาเพื่อการ พัฒนาที่ยั่งยืน (Education for Sustainable Development:ESD) มีความรู้ และทักษะด้านภาษาอังกฤษ (อ่าน–พูด–ฟัง–เขียน) ระดับดีมาก สนใจติดต่อที่ งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณบดี คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม 73170 โทร. 0-2800-2840 (-60) ต่อ 1006 ถึง 31 ส.ค.นี้

มหาวิทยาลัยศิลปากร สังกัดภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ รับ อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาเอก สาขาวิชา ประวัติศาสตร์เอเชีย ต้องมีความเชี่ยวชาญหรือทำวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ ปริญญาโท สาขาวิชา ประวัติศาสตร์และกำลังศึกษาระดับปริญญาเอก โดยทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และต้องกำลังทำวิทยานิพนธ์ปีสุดท้าย โดยมีจดหมายรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา หรือ ปริญญาโท สาขาวิชาประวัติศาสตร์โดยมีความเชี่ยวชาญหรือทำวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ เกี่ยวกับประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีงานวิจัยหรือบทความวิชาการต่อเนื่องหลังจากสำเร็จการศึกษา (ต้องสำเนาตัวอย่างงานวิจัยหรือบทความวิชาการส่งพร้อมใบสมัคร), อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาเอก สาขาวิชา ประวัติศาสตร์ โดยมีความเชี่ยวชาญหรือทำวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ทุกสาขา ยกเว้นประวัติศาสตร์ไทย ทั้งสองตำแหน่งต้องมีคะแนนสอบความสามารถภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนดไว้ สนใจดาวน์โหลดใบสมัครที่ http://www.arts.su.ac.th สมัครที่ กองการเจ้าหน้าที่ชั้น 7 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 โทร. 0-2849-7500 ต่อ 31704 หรืองานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม โทร. 0-3425-3840 (-4) ต่อ 22142 หรือ สำนักงานเลขานุการ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม โทร. 0-3425-5097 ถึง 5 ก.ย.นี้

สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย ขยายเวลารับ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ (เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 7) จำนวน 1 อัตรา กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อายุ 30 ปีขึ้นไป วุฒิ ปริญญาโท สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ ทางคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ วิทยาการคอมพิวเตอร์ กรณีเป็นเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยต้องดำรงตำแหน่งในระดับ 6 มาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี และมีเงินเดือนขั้นต้นของระดับ 7 มีความรู้ความสามารถด้าน Computer Language อย่างน้อย 2 ภาษา XML PHP มีความรู้ความชำนาญ DBMS, SDLC, SQL Statement Structure S stem Design Programing MySQL มีความรู้ด้านบริหารจัดการ งานวิเคราะห์ ออกแบบ Testing Program แก้ไขระบบโปรแกรม และการควบคุมงานระดับ Project มีประสบการณ์การทำงาน 5 ปีขึ้นไป โดยต้องผ่านการบริหารมาแล้วอย่างน้อย 2 ปี ควรผ่านการเขียน พัฒนาโปรแกรมมาแล้ว ไม่ต่ำกว่า 1 งาน และทำงานตำแหน่งนักวิเคราะห์ระบบมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี (หากมีผลงานนำเสนอจะพิจารณาเป็นพิเศษ) มีความสามารถทักษะทางภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3–5 จำนวน 1 อัตรา ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานยุวกาชาด อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ปริญญาตรี ด้าน สังคมทุกสาขา ได้แก่ สังคมวิทยา มนุษยวิทยา มนุษยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ รัฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การจัดการ การบัญชี การศึกษา จิตวิทยา อักษรศาสตร์ เป็นต้น (หากจบสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจจะพิจารณาเป็นพิเศษ) สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel) Internet และระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสนับสนุนการทำงานต่างๆ อย่างดี มีความรู้ความสามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกอย่างดี, เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3–5 จำนวน 1 อัตรา กลุ่มงานคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อายุไม่เกิน 40 ปี วุฒิ ปริญญาตรี/ ปริญญาโท สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ มีประสบการณ์ปฏิบัติงาน 1 ปีขึ้นไป มีความรู้ Hardware Network & Security และ E–mail มีความรู้ด้าน Infrastructure It และ Routing Protocol ต่างๆ มีประสบการณ์ในการติดตั้งหรือใช้งานอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เช่น Router, Switch สามารถเขียนแผน/โครงการ Project base, Project Management จัดทำคู่มือเอกสารและรายงานต่างๆได้ มีความสามารถ ทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้, เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3–5 จำนวน 1 อัตรา ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์ดวงตา อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ปริญญาตรี/ปริญญาโท ทาง การเงิน การบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ที่มีการศึกษาวิชาบัญชีมาแล้วไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต มีความรู้ ความสามารถทางด้านการเงินและการบัญชี สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word/Excel) Internet และโปรแกรมประมวลผลทางด้านการเงิน การบัญชี อย่างดี (หากมีประสบการณ์ด้านการจัดทำบัญชีงบดุลจะพิจารณา เป็นพิเศษ) สามารถทำงานนอกเวลาราชการ และเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ กรณีได้รับคัดเลือกต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันตามหลักเกณฑ์สภากาชาดไทย กำหนดวงเงินค้ำประกันจำนวน 200,000 บาท ทุกตำแหน่งหากเป็นเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน, หัวหน้าหน่วย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 จำนวน 1 อัตรา หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายทะเบียนและนักศึกษา วิทยาลัยการพยาบาลสภากาชาดไทย เพศหญิง อายุ 30–50 ปี วุฒิ ปริญญาตรี/ปริญญาโท ทางการพยาบาล การศึกษา สังคมศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง กรณีเป็นเจ้าหน้าที่สภา กาชาดไทยต้องดำรงตำแหน่งในระดับ 5 มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 4 มาแล้วไม่น้อยกว่า 47 ปี ในรายงานที่เริ่มต้นจาก ระดับ 3 โดยจะต้องปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องมีใบอนุญาตจากผู้บังคับ บัญชาให้มาสมัครสอบ สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และ Internet อย่างดี (หากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง กับงานนักศึกษา การบริหารจัดการจะพิจารณาเป็นพิเศษ) สมัครที่ฝ่ายบริหารงานบุคคลและทะเบียนประวัติ สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย ชั้น 3 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2256-4054, 08-9938-9155 หรือสมัครทางออนไลน์ที่ http://jobtrc.redcross.or.th 5 ก.ย.นี้

คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับ อาจารย์ 1 อัตรา สังกัดภาควิชาเคมี วุฒิ ปริญญาเอก สาขาวิชา เคมีเชิงฟิสิกส์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง ต้องมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL (PBL) อย่างน้อย 600 คะแนน หรือเทียบเท่า หากมีคะแนน TOEFL (PBL) ตั้งแต่ 500 แต่ไม่ถึง 600 คะแนนต้องเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับการเรียนการสอน ตามที่สถาบันกำหนด สนใจติดต่อที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนสนับสนุนวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โทร. 0-2329- 8000 (-99) ต่อ 3589, 0-2329-8400 (-11) ต่อ 208 ถึง 5 ก.ย.นี้

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขยายเวลารับ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (นโยบายและแผน) P7 จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานในงานนโยบายและแผน ฝ่ายบริหาร วุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่งที่ไม่เกิน 2 ปี ได้แก่ TOEIC ไม่น้อยกว่า 400 คะแนน, CULI–TEST ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน, CU–TEP ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 4.0 คะแนน (หากมีความรู้ความสามารถด้านการรวบรวม ตรวจสอบ ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล หรือมีประสบการณ์ด้านงานนโยบายและแผน การวิเคราะห์บัญชีและงบประมาณจะพิจารณาเป็นพิเศษ) มีความรู้และสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว สมัครทาง www.hrm.chula.ac.th/recruitmentonline  สอบถาม หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. 0-2218-9773 ถึง 7 ก.ย.นี้

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และประมง รับ อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาเอก ทางด้าน สัตวศาสตร์ (Animal Science) เน้นงานวิจัยทางด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง, อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาเอก ทางด้าน สัตวศาสตร์ (Animal Science) เน้นงาน วิจัยทางด้านสัตว์ปีก หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง, อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาเอก ทางด้าน เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (Aquaculture) หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง สนใจติดต่อที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนสนับสนุนวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 โทร. 0-2329- 8000 ต่อ 7121, 0-2329-8505 ถึง 14 ก.ย.นี้.

หมึกเขียว

 

งานคือเงิน 26/08/59

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

โดย หมึกเขียว 26 ส.ค. 2559 05:01

อ่านข่าวต่อได้ที่: http://www.thairath.co.th/content/701425

 

อย่ากลัวที่จะเริ่มต้น และฟันฝ่าอุปสรรค เพราะนั่นคือเส้นทางที่จะก้าวสู่ความสำเร็จในชีวิตอย่างยั่งยืน ooสารพัด ตำแหน่งงานดีๆ มีให้เลือกจับจองกันเสมอที่ งานคือเงิน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน รับ นักตรวจสอบภายใน 1 อัตรา

วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิชา การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจทุกสาขา (ศึกษาด้านบัญชี ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต) มีความรู้วิชาพื้นฐานด้านการเงิน การบัญชี การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) การควบคุมภายใน (Internal Control) การบริหารความเสี่ยง หรือประสบการณ์ในงาน ตรวจสอบ มีความสามารถในการพูด อ่าน เขียน และสรุปใจความสาระสำคัญได้ดี สามารถศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์และกลั่นกรองข้อมูล (หากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในอย่างน้อย 1-2 ปี หรือหากมีประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หรือ Certified Internel Auditor (CIA) จะพิจารณาเป็นพิเศษ) สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป เช่น Microsoft Office และอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ ได้ มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่และผู้อื่น มีความรับผิดชอบในงาน มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถประสาน งานกับผู้เกี่ยวข้องได้ พร้อมเรียนรู้ศึกษาสิ่งใหม่ๆ เสมอ และมีความทุ่มเท เสียสละในการทำงาน

สังกัดสำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ รับ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา

อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ปริญญาตรี ในสาขา นิเทศศาสตร์ สื่อสาร มวลชน มัลติมีเดีย นิเทศศิลป์ นฤมิตรศิลป์ หรือ ศิลปกรรม มีความรู้ความสามารถในการถ่ายภาพเคลื่อนไหวและตัดต่องาน สามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสังคมได้ สามารถรับผิดชอบงานภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด และปฏิบัติงานนอกวันและเวลาราชการ (หากมีประสบการณ์ทางด้านออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

สังกัดวิทยาลัยการดนตรี รับ นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา

วุฒิ ปริญญาตรี มีความรู้ความสามารถในการทำงานด้านงานพัสดุ และมีความเข้าใจในระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ มีความรู้ความสามารถในการทำงานด้านจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และการใช้เครื่องสำนักงานอย่างดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คล่องตัว และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความสามารถด้านการประสานงาน ขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อหน้าที่ เสียสละเพื่อส่วนรวม และอุทิศเวลาให้กับหน่วยงาน ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และเดินทางไปต่างจังหวัดได้ (หากมีประสบการณ์การทำงานด้านจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และการใช้โปรแกรมในระบบงาน ERP จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา

วุฒิ ปริญญาตรี มีความรู้ความเข้าใจในการทำงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา การจัดเก็บข้อมูลงานประกันคุณภาพการศึกษา มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ ตัวชี้วัด และเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษา สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office และมีความรู้ในการใช้เครื่องสำนักงานอย่างดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คล่องตัว และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความสามารถด้านการประสานงาน ขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อหน้าที่ เสียสละเพื่อส่วนรวม และอุทิศเวลาให้กับหน่วยงาน ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และเดินทางไปต่างจังหวัดได้ (หากมีประสบการณ์การทำงานด้านการจัดเก็บข้อมูลในระบบ CHE QA การจัดทำ มคอ. จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รับ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา

วุฒิ ปริญญาตรี มีความชำนาญและความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้แก่ Excel, Words และ PowerPoint อย่างดี (หากมีความรู้ความสามารถด้านสถิติจะพิจารณาเป็นพิเศษ) มีมนุษยสัมพันธ์ ความคิดสร้างสรรค์ และทำงานเป็นทีมได้

สังกัดคณะครุศาสตร์ รับ อาจารย์สาขาวิชากลุ่มวิชาชีพครู 3 อัตรา

อายุไม่เกิน 40 ปี วุฒิ ปริญญาเอก หรือ ปริญญาโทที่กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก และผ่านการเสนอหัวข้อดุษฎีนิพนธ์เพื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ในสาขาวิชา หลักสูตรและการสอน พัฒนาศึกษาศาสตร์ หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร หรือ ปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (หากมีคุณสมบัติต่อไปนี้จะพิจารณาเป็นพิเศษ ได้แก่ วุฒิปริญญาตรี/ปริญญาโททางด้านการสอนวิทยาศาสตร์ศึกษา สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ หรือภาษาไทย หรือมีประสบการณ์ในการสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรืออุดมศึกษา หรือมีประสบการณ์ในการทำงานนักวิจัย ผู้ช่วยนักวิจัย หรือมีส่วนร่วมในการวิจัย หรือมีผลงานทางวิชาการ เช่น งานวิจัย (ที่ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของการสำเร็จการศึกษา) หนังสือ ตำรา บทความ/บทวิจัย (ที่ลงวารสาร ฐาน TCI กลุ่มที่ 2 ขึ้นไป) หรืองานสร้างสรรค์ เป็นต้น)

อาจารย์สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา 3 อัตรา

อายุไม่เกิน 40 ปี วุฒิ ปริญญาเอก หรือ ปริญญาโทที่กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก และผ่านการเสนอหัวข้อดุษฎีนิพนธ์เพื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ในสาขาวิชา การวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา การวิจัยทางการศึกษา การวิจัยและสถิติทางการศึกษา การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร หรือสาขาวิชาที่เกี่ยว ข้อง (หากมีคุณสมบัติต่อไปนี้จะพิจารณาเป็นพิเศษ ได้แก่ วุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือมีประสบการณ์ในการสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือมีประสบการณ์ในการทำงานนักวิจัย ผู้ช่วยนักวิจัย หรือมีส่วนร่วมในการวิจัย หรือมีผลงานทางวิชาการ เช่น งานวิจัย (ที่ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของการสำเร็จการศึกษา) หนังสือ ตำรา บทความ/บทวิจัย (ที่ลงวารสาร ฐาน TCI กลุ่มที่ 2 ขึ้นไป) หรืองานสร้างสรรค์ เป็นต้น), อาจารย์สาขาวิชาศิลปศึกษา ด้านทัศนศิลป์ (ศิลปะไทย) 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาโท/ปริญญาเอก ด้าน ทัศนศิลป์ (ศิลปะไทย) มีประสบการณ์สอนในระดับอุดมศึกษา (หากมีผลงานวิชาการหรืองานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือมีความรู้และประสบการณ์ในด้านงานประกันคุณภาพจะพิจารณาเป็นพิเศษ)

อาจารย์สาขาวิชาศิลปศึกษา ด้านทัศนศิลป์ศึกษา 1 อัตรา

วุฒิ ปริญญาโท/ปริญญาเอก ด้าน ทัศนศิลปศึกษา มีประสบการณ์สอนในระดับอุดมศึกษา (หากมีผลงานวิชาการ หรืองานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือมีความรู้และประสบการณ์ในด้านงานประกันคุณภาพจะพิจารณาเป็นพิเศษ)

โรงเรียนสาธิต รับ อาจารย์ 4 อัตรา

อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ปริญญาตรี ครุศาสตร์ วิชาเอก การศึกษาปฐมวัย มีประสบการณ์ด้านการสอนเด็กระดับปฐมวัยอย่างน้อย 2 ปี มีใบประกอบวิชาชีพครู มีความเชี่ยวชาญด้านปฐมวัยอย่างเด่นชัด สามารถร้องเพลงและเล่านิทาน มีความสามารถในการแก้ปัญหา มีความคิดสร้างสรรค์พาเด็กทำกิจกรรมแบบบูรณาการ มีใจรักที่จะสอนเด็ก รักความสะอาด มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ อดทน ใจเย็น มีความมุ่งมั่นในการทำงาน และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็ก มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น และทำงานเป็นทีมได้

ดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.bsru.ac.th และสมัครที่กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 (อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เลขที่ 1061 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 สอบถามโทร.0-2473-7000 ต่อ 1104,1111,1112 ถึง 30 ส.ค.นี้

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.)

รับ ข้าราชการประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กลุ่มงานดุริยางค์ไทย ตำแหน่ง ดุริยางคศิลปิน (นักดนตรี) 1 อัตรา

วุฒิ ปริญญาตรี สาขา วิชาใดวิชาหนึ่งทางดุริยางคศิลป์

กลุ่มงานดุริยางค์สากล ตำแหน่ง ดุริยางคศิลปิน (เจ้าหน้าที่โฆษกและตลก) 2 อัตรา

วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางดุริยางคศิลป์

ดุริยางคศิลปิน (นักแต่งเพลง) 1 อัตรา

วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางดุริยางคศิลป์

คีตศิลปิน (นักร้อง) 1 อัตรา

วุฒิ ปริญญาตรีสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคีตศิลป์

สมัครที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เลขที่ 123 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดน กรุงเทพฯ โทร.0-2246-0348 ถึง 30 ส.ค.นี้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา

รับ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา

อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิ ไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า สามารถขับรถยนต์ และทำงานร่วมกับเด็กพิการได้ ปฏิบัติหน้าที่เวรได้

สมัครที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา เลขที่ 81/2 หมู่ 1 ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา 90130 โทร.0-7447-7260, 0-7447 -7453 ระหว่าง 29 ส.ค.- 2 ก.ย.นี้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รับ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา

สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา กลุ่มบริการวิชาการ งานประสานงานบริการวิชาการ วุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา มีความรู้ความสามารถรวบรวมข้อมูลและรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตัวชี้วัดด้านบริการวิชาการ รวบรวมข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงด้านบริหารวิชาการ ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

สมัครที่กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ สอบถาม โทร.0-2665-3777 ต่อ 6061-6066 ดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.hrm.offpre.rmutp.ac.th ถึง 2 ก.ย.นี้

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รับ อาจารย์ 1 อัตรา สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช วุฒิ ปริญญาเอก ทางด้าน สรีรวิทยาของพืช และมีความเชี่ยวชาญด้านพืชไร่ กรณีอยู่ระหว่างรอการอนุมัติเป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน ผลการอนุมัติให้เป็นผู้สำเร็จการศึกษาต้องไม่เกินวันสุดท้ายของการรับสมัคร

สนใจติดต่อที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนสนับสนุนวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 โทร.0-2329-8000 ต่อ 7121, 0-2329-8505 ถึง 9 ก.ย.นี้.

หมึกเขียว

 

งานคือเงิน 20/08/59

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

โดย หมึกเขียว 20 ส.ค. 2559 05:01

อ่านข่าวต่อได้ที่: http://www.thairath.co.th/content/694937

 

ความขยัน และอดทน คือกุญแจสำคัญของการก้าวสู่ความสำเร็จในชีวิต

หมึกเขียว ขอส่งกำลังใจให้คนไม่ยอมแพ้ สามารถเดินถึงเส้นชัยในเร็ววัน และอาสาสรรหา สารพัดตำแหน่งงานน่าสนใจ มาฝากกันเช่นเคยที่ งานคือเงิน

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขยายเวลารับ วิศวกร P7 จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานในฝ่ายบริหาร (ปฏิบัติงาน ณ งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ) วุฒิ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตทุกสาขา (หากเป็นสาขาที่กฎหมายกำหนดให้เป็นสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอย่างน้อย 1 ปี) มีความรู้ความ สามารถในกระบวนการทางวิศวกรรม เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร ระบบสุขาภิบาล หรือระบบปรับอากาศ มีความรู้ความสามารถอ่านเขียนภาษาอังกฤษอย่างดี, เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์) P7 จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสัตว์เล็ก วุฒิ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการสัตวแพทย์ สัตวศาสตร์ หรือ วิทยาศาสตร์การแพทย์ มีความรู้และสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ อ่านเขียนภาษาอังกฤษได้ดี สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทำการได้, เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน) P7 จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานในโรงงานสัตว์เล็ก วุฒิ ปริญญาตรี สาขา การเงิน การบัญชี การธนาคาร หรือ การบริหารธุรกิจ (หากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการเงินจะพิจารณาเป็นพิเศษ) มีความรู้ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปได้ดี สามารถอ่านเขียนภาษาอังกฤษ และปฏิบัติงานนอกเวลาทำการได้ หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว ทุกตำแหน่งต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งไม่เกิน 2 ปี ได้แก่ TOEIC ไม่น้อยกว่า 400 คะแนน CULI-TEST ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 4.0 คะแนน, เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน) P8 จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสัตว์เล็ก วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชา การเงิน การบัญชี หรือการธนาคาร หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว มีความรู้ความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปอย่างดี มีความรู้ความสามารถอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้ สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ และทำงานเป็นกะได้ สมัครทาง http://www.hrm.chula.ac.th/ recruitmentonline สอบถามที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร.0-2218-9773 ถึง 23 ส.ค.นี้

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขยายเวลารับ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ประจำหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต (นอกเวลาราชการ) วุฒิ ปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป โดยเฉพาะ Microsoft Office และเครือข่าย Internet สามารถพิมพ์ดีดได้ดี, เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 หัวหน้าหน่วยบริหารกายภาพ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ประจำหน่วยบริหารกายภาพ กลุ่มงานบริหารและธุรการ ฝ่ายบริหาร วุฒิ ปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ.รับรอง มีความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง มีความสามารถในการรวบรวม ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานได้ สามารถควบคุมการปฏิบัติงาน ให้คำแนะนำ แก้ปัญหาในงานได้ มีความสามารถในการติดต่อประสานงานอย่างดี มีความเป็นผู้นำ มนุษยสัมพันธ์ดี สมัครที่ http://www.hrm.chula.ac.th/recruitmentonline สอบถามที่ หน่วยบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร.0-2218-2017 ต่อ 325 ถึง 23 ส.ค.นี้

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 8 อัตรา กลุ่มงานบริหารทั่วไป วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ทุกสาขา มีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน สามารถทำหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์ ยุทธศาสตร์และนโยบายระดับประเทศ ระดับกระทรวง และระดับองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และเสนอแนะยุทธศาสตร์ นโยบายและแผนงบประมาณด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และประสานงานและถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ทั้งปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ระยะเวลาการจ้าง นับตั้งแต่วันที่จ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 สนใจสมัครทางอินเตอร์เน็ตที่ เว็บไซต์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม http://www.mnre.go.th หรือที่ http://job.mnre.go.th ถึง 28 ส.ค.นี้

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) รับ ข้าราชการประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กลุ่มงานดุริยางค์ไทย ตำแหน่ง ดุริยางคศิลปิน (นักดนตรี) 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี สาขา วิชาใดวิชาหนึ่งทางดุริยางคศิลป์, กลุ่มงานดุริยางค์สากล ตำแหน่ง ดุริยางคศิลปิน (เจ้าหน้าที่โฆษกและตลก) 2 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรีสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางดุริยางคศิลป์, ดุริยางคศิลปิน (นักแต่งเพลง) 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรีสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางดุริยางคศิลป์, คีตศิลปิน (นักร้อง) 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรีสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคีตศิลป์ สมัครที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักวัฒนธรรม กีฬา ท่องเที่ยว เลขที่ 123 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดน กรุงเทพฯ ระหว่าง 22-30 ส.ค.นี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สังกัดกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี รับ สถาปนิก 1 อัตรา อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ (หากสามารถเขียนแบบ ประเมินราคางานปรับปรุงสิ่งก่อสร้างได้ หรือมีใบประกอบวิชาชีพ (ก.ส.) จะพิจารณาเป็นพิเศษ) มีความรู้ความสามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร์อย่างดี สามารถศึกษาและจัดการข้อมูลเกี่ยวกับงานที่เกี่ยวข้อง ขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อหน้าที่ และเสียสละเพื่อส่วนรวม, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขา (หากเป็นสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตร์ความปลอดภัยสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์ทำงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรืองานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 1 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ) มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้ มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ ตรวจสอบ วิเคราะห์งาน ประเมินความเสี่ยง วิเคราะห์โครงการ เสนอแนะมาตรการความปลอดภัย แนะนำฝึกอบรม ตรวจวัดภาพแวดล้อมการทำงาน วิเคราะห์การประสบอันตราย รวบรวมสถิติ และจัดทำรายงาน เป็นต้น ดาวน์โหลดใบสมัครที่ http://www.bsru. ac.th และสมัครที่ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 (อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เลขที่ 1061 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 สอบถาม โทร.0-2473-7000 ต่อ 1104, 1111, 1112 ถึง 30 ส.ค.นี้

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ รับ อาจารย์ 1 อัตรา สาขาวิชาภาษารัสเซีย วุฒิ ปริญญาโท/ปริญญาเอก ทางด้าน ภาษาและวรรณคดีรัสเซีย ภาษาศาสตร์ การสอนภาษารัสเซียในฐานะภาษาต่างประเทศ การแปลและล่าม หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สนใจติดต่อที่ สำนักงานเลขานุการคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร.0-2696-5207 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดใบสมัครที่ http://arts.tu.ac.th และไปที่รับสมัครงาน รับถึง 31 ส.ค.นี้

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับ อาจารย์ 4 อัตรา วุฒิ ปริญญาเอก สาขาวิชา สังคม ศาสตร์ สังคมวิทยา มานุษยวิทยา เศรษฐศาสตร์ จิตวิทยา และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสุขภาพ สาธารณสุข นโยบาย สวัสดิการ และระบบสุขภาพ มีความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษ (อ่าน พูด ฟัง เขียน) ระดับดี หรือดีมาก มีประสบการณ์งานวิจัยทางด้านสุขภาพ นโยบายสุขภาพ ที่ใช้องค์ความรู้ทางสังคมศาสตร์ สังคม วิทยา มานุษยวิทยา เศรษฐศาสตร์ จิตวิทยา และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง (หากมีผลงานตีพิมพ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) สนใจสมัครโดยส่งเอกสารและหลักฐาน Electronic File ที่ระบุในข้อ 4 ผ่านทางอีเมล ที่นางสาวเบญจมาส เจริญสุขพลอยผล Email : society.health.hr@gmail. com สอบถามที่ หัวหน้าภาควิชาสังคมและสุขภาพ โทร.0-2800-2841 (-69) ต่อ 1233 ถึง 31 ส.ค.นี้รับถึง 31 ส.ค.นี้

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขยายเวลารับ พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง อาจารย์ 1 อัตรา สังกัดสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (เคมี) ภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้ อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ศึกษา (Science Education) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา (Science and Technology Education) ต้องมีวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (เคมี) การศึกษา หรือ ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (การสอนเคมี) ต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันการศึกษาของรัฐ หรือสถาบันที่ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาที่ไม่เกิน 2 ปี โดย TOEFL ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน (paper-based) หรือ 196 คะแนน (Computer-based) หรือ 80 คะแนน (Internet-based) ขึ้นไป หรือมีผลคะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0 ขึ้นไป ต้องไม่เป็นผู้ที่ลาออกจากราชการตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต! เกษียณก่อนกำหนด หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว สมัครที่หน่วยบุคคล งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะศึกษาศาสตร์ ชั้น 1 อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร.0-5394-4210 ถึง 31 ส.ค.นี้.

หมึกเขียว

 

งานคือเงิน 19/07/59

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

โดย หมึกเขียว 19 ก.ค. 2559 05:01

อ่านข่าวต่อได้ที่: http://www.thairath.co.th/content/666462

 

ไม่มีคำว่าทางตันสำหรับคนสู้ชีวิต

ขอเพียง ไม่ถอดใจกับปัญหาและอุปสรรค อนาคตที่สดใสรออยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม แน่นอน

หมึกเขียว ขอเป็นหนึ่งแรงใจส่งให้ คนสู้ชีวิต พร้อมอาสาสรรหาสารพัดตำแหน่งงานน่าสนใจมาฝากกันเช่นเคยที่ งานคือเงิน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา กองพัฒนานักศึกษา งานกีฬา วุฒิปริญญาตรี ด้าน พลศึกษา, นักวิชาการ 1 อัตรา กองพัฒนานักศึกษา งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา วุฒิปริญญาตรี สาขาระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศพัฒนาซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือคอมพิวเตอร์ศึกษา (หากมีความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการที่เกี่ยวกับระบบสารสนเทศแก่การปฏิบัติงาน และ/หรือมีความรู้เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา และ/หรือมีความรู้ความสามารถในการใช้งาน Database HTML PHP SQL Photoshop Illustrator Flash รวมถึงโปรแกรมที่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงานอื่นๆ ในเบื้องต้นจะพิจารณาเป็นพิเศษ) สมัครที่กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร. 0-2665- 3777 ต่อ 6061-6066 ถึง 22 ก.ค.นี้

มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา กลุ่มงานบริหารทั่วไป วุฒิปริญญาตรี ทางด้านวิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) หรือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง สามารถสื่อสารและอ่านตำรา/คู่มือปฏิบัติการที่เป็นภาษาอังกฤษได้ (หากมีประสบการณ์การทำงานโรงงานหรือห้องปฏิบัติการจะพิจารณาเป็นพิเศษ) มีมนุษยสัมพันธ์ และบุคลิกภาพดี มีทักษะการคิดวิเคราะห์ มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์และประสบการณ์ สมัครที่ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ถนนรังสิต-นครนายก ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ถึง 22 ก.ค.นี้

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา กลุ่มงานบริการ วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการบัญชี การจัดการเลขานุการ หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระยะเวลาการจ้างตามกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2556–2559) และภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ โดยทำสัญญาจ้างเป็นรายปี ครั้งละไม่เกิน 1 ปีงบประมาณและจะจัดจ้างต่อเนื่องเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ สมัครที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา เลขที่ 285 ถนนศุขประยูร ต.หน้าเมือง จ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา โทร. 0-3882-4420 ถึง 22 ก.ค.นี้

กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับนายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา กลุ่มงานเทคนิค สังกัดสถาบันพัฒนาเครื่องจักรกลและพื้นที่สหกรณ์ วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีคมนาคม หรือคอมพิวเตอร์ สมัครที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ สถาบันพัฒนาเครื่องจักรและพื้นที่สหกรณ์ (อาคาร 1 ชั้น 1) ถึง 22 ก.ค.นี้

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขยายเวลารับเจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ประจำหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต กลุ่มงานปริญญาบัณฑิต วุฒิปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูป โดยเฉพาะ Microsoft Office และเครือข่าย Internet สามารถพิมพ์ดีดได้อย่างดี, เจ้าหน้าที่สำนักงาน (พัสดุ) P7 จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ประจำหน่วยพัสดุ กลุ่มงานบริหารการเงินและงบประมาณ วุฒิปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป โดยเฉพาะ Microsoft Office และเครือข่าย Internet สามารถพิมพ์ดีดได้อย่างดี (หากมีความรู้พื้นฐานในระเบียบพัสดุจะพิจารณาเป็นพิเศษ) สนใจสมัครทางอินเตอร์เน็ตที่ www.hrm.chula.ac.th/recruitmentonline สอบถามเพิ่มเติมที่หน่วยบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 3 อาคารเทพทวารวดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. 0-2218-2017 ต่อ 325 ถึง 24 ก.ค.นี้

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ รับ พนักงานรายวัน ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดศูนย์การแพทย์ฯ 1 อัตรา ปฏิบัติงานสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา มีความสามารถในการเขียนโครงการ ดำเนินโครงการตั้งแต่ต้นจนเสร็จสิ้น สามารถจัดประชุม เขียนวาระการประชุมและสรุปผลการประชุม มีความคิดสร้างสรรค์ มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์และมีจิตใจในการให้บริการ มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเภท Microsoft Word, Excel, Power Point และสามารถใช้ Internet ได้ สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด (หากมีประสบการณ์ในงานด้านกิจกรรมนิสิตนักศึกษา หรือเป็นนักกิจกรรมนิสิตนักศึกษาขณะศึกษาในมหาวิทยาลัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ) สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งงานพัฒนาศักยภาพนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ และงานพัฒนาศักยภาพนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ จ.นครนายก สมัครที่งานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ จ.นครนายก โทร. 0-3739-5451 (-5) ต่อ 60224, 60225 หรือ 0-2649-5000 ต่อ 27979 ต่อ 20207 (-8) ถึง 25 ก.ค.นี้

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ รับอาจารย์ 1 อัตรา วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง เน้นการทำวิจัยสาขาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ หรือ วิศวกรรมซอฟต์แวร์, อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เอกเหมือง ข้อมูลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง, อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง ทุกตำแหน่งต้องมีผลคะแนนภาษาอังกฤษได้แก่ TOEFL (PBL) ขั้นต่ำ 600 คะแนน หรือเทียบเท่า หรือหากคะแนน TOEFL (PBL) ตั้งแต่ 500 คะแนน แต่ไม่ถึง 600 คะแนน ต้องเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับการเรียนการสอน ตามที่สถาบันกำหนด สอบถามและสมัครที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนสนับสนุนวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 โทร. 0-2329-8400 (-11) ต่อ 204, 208 ถึง 26 ก.ค.นี้

กรมควบคุมโรค รับนายแพทย์ปฏิบัติการ 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่สถาบันบำราศนราดูร, นายแพทย์ปฏิบัติการ 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่สถาบันราชประชาสมาสัย วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ ต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา, นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่สำนักวัณโรค วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชา วิทยาศาสตร์การแพทย์ทางรังสีเทคนิค ต้องได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขารังสีเทคนิค, พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 2 อัตรา ปฏิบัติงานที่สำนักวัณโรค, พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่สถาบันบำราศนราดูร และ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 6 อัตรา ปฏิบัติงานที่สถาบันราชประชาสมาสัย วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง สมัครที่กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ กรมควบคุมโรค ถนนติวานนท์ อ.เมืองนนทบุรี โทร. 0-2590-3048, 0-2590-3059 ระหว่าง 25-29 ก.ค.นี้

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับ อาจารย์ 1 อัตรา สาขาวิชาจิตวิทยา วุฒิปริญญาโท/ปริญญาเอก ทางด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร (หรือเรียกชื่อเป็นอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน) สมัครที่สำนักงานเลขานุการคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร. 0-2696-5207 ถึง 29 ก.ค.นี้

มหาวิทยาลัยศิลปากร รับอาจารย์ 1 อัตรา สังกัดภาควิชาภาษาฝรั่งเศส คณะอักษรศาสตร์ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม วุฒิปริญญาเอก ทางด้านอักษรศาสตร์ หรือ มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาวรรณคดีฝรั่งเศส ภาษาศาสตร์ การสอนภาษาฝรั่งเศสในฐานะเป็นภาษาต่างประเทศ ฝรั่งเศสศึกษา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ต้องมีคะแนนสอบความสามารถภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนด ดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.pd.su.ac.th สมัครที่กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 7 สำนักงานอธิการบดี (ตลิ่งชัน) มหาวิทยาลัยศิลปากร ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพฯ โทร. 0-2849-7500 ต่อ 31704 หรือที่งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม โทร. 0-3425-3840 (-4) ต่อ 22142 หรือที่สำนักงานเลขานุการ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม โทร. 0-3425-5097 รับถึง 31 ก.ค.นี้

หมึกเขียว

 

งานคือเงิน 15/07/59

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

โดย หมึกเขียว 15 ก.ค. 2559 05:01

อ่านข่าวต่อได้ที่: http://www.thairath.co.th/content/663586

 

เส้นทางสู่ความสำเร็จในชีวิตมีเสมอ สำหรับคนขยันที่ไม่ยอมถอดใจกับอุปสรรค และปัญหา

หมึกเขียว ขอส่งกำลังใจให้ คนสู้ชีวิต และอาสาสรรหาสารพัดตำแหน่งงานน่าสนใจมาฝากกันเช่นเคยที่ งานคือเงิน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง รับ อาจารย์ทางด้านสถาปัตยกรรม 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาเอก (สถ.ด.) ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (สถ.บ.) และปริญญาโท (สถ.ม.) หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ ปริญญาโท (สถ.ม.) และปริญญาตรี (สถ.บ.) หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง ต้องเป็นหลักสูตรที่สภาสถาปนิกให้การรับรองในหลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโท (หากมีประสบการณ์สอนในระดับมหาวิทยาลัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ), อาจารย์ ทางด้านการบัญชี 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาเอก ทางด้าน การบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง สนใจสอบถามและสมัครที่ งานบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง อ.เมือง จ.ตรัง โทร. 0-7520-1715 หรือที่ งานประสานงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชั้น 11 ตึกสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 รับถึง 15 ก.ค.นี้

กรมการแพทย์ กลุ่มงานเทคนิค รับ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 อัตรา วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา การบัญชี การเงินการธนาคาร การจัดการ การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ พณิชยกรรม หรือ ประกาศ-นียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา การบัญชี การเงินการธนาคาร การจัดการ การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ พณิชยกรรม มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน, เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา การบัญชี การเงินการธนาคาร การจัดการ การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ พณิชยกรรม หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา การบัญชี การเงินการธนาคาร การจัดการ การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ พณิชยกรรม มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน, กลุ่มงานบริการ รับ พนักงานประจำห้องทดลอง 2 อัตรา วุฒิ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ ตอนปลายสายสามัญ หรือ วุฒิที่ กพส. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทุกตำแหน่งมีระยะเวลาการจ้าง นับตั้งแต่วันทำสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 สมัครที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 สถานที่ปฏิบัติงานชั่วคราวของสถาบันโรคผิวหนัง อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 09-5207-2840 ถึง 15 ก.ค.นี้

วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับ อาจารย์ประจำโครงการจีนศึกษา 2 อัตรา, อาจารย์ประจำโครงการไทยศึกษา 1 อัตรา และ อาจารย์ประจำโครงการอินเดียศึกษา 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาโท/ปริญญาเอก ทางด้าน สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง สนใจติดต่อที่ วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ อาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น 1 โทร. 0-2613-3701 รับถึง 22 ก.ค.นี้

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ผู้จัดการ) 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาโท, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี สนใจสมัครทางเว็บไซต์ของคณะพาณิชย์ฯ ที่ www.tbs.tu.ac.th กรอกรายละเอียดการสมัครงานในหัวข้อ Apply Online หรือ TBS Job เลือกหัวข้อ สมัครงาน Online สอบถามโทร. 0-2612-2253 รับถึง 24 ก.ค.นี้

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับ พนักงานรายวัน ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดศูนย์การแพทย์ฯ 1 อัตรา ปฏิบัติงานสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา มีความสามารถในการเขียนโครงการ ดำเนินโครงการตั้งแต่ต้นจนเสร็จสิ้น สามารถจัดประชุม เขียนวาระการประชุมและสรุปผลการประชุม มีความคิดสร้างสรรค์ มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์และมีจิตใจในการให้บริการ มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเภท Microsoft Word, Excel, Power Point และสามารถใช้ Internet ได้ สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด (หากมีประสบการณ์ในงานด้านกิจกรรมนิสิต นักศึกษา หรือเป็นนักกิจกรรมนิสิตนักศึกษาขณะศึกษาในมหาวิทยาลัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ) สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งงานพัฒนาศักยภาพนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี-นครินทรวิโรฒ ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ และงานพัฒนาศักยภาพนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ จ.นครนายก สมัครที่ งานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ จ.นครนายก โทร. 0-3739-5451 (-5) ต่อ 60224, 60225 หรือ 0-2649-5000 ต่อ 27979 ต่อ 20207 (-8) ถึง 25 ก.ค.นี้

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับ เภสัชกรปฏิบัติการ สังกัดกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ 8 อัตรา, สังกัดกองควบคุมวัตถุเสพติด 3 อัตรา, สังกัดกองแผนงานและวิชาการ 3 อัตรา, สังกัดกองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น 5 อัตรา, สังกัดสำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย 10 อัตรา, สังกัดด่านอาหารและยา 5 อัตรา, สังกัดสำนักยา 22 อัตรา และ สังกัดสำนักอาหาร 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา เภสัชศาสตร์ ต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม สนใจสมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา http://www.fda. moph.go.th หัวข้อ “รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ” ถึง 25 ก.ค.นี้

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ รับ อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาเอก สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง เน้นการทำวิจัยสาขาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมซอฟต์แวร์, อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาเอก สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ เอกเหมืองข้อมูล ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง, อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาเอก สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง ทุกตำแหน่งต้องมีผลคะแนนภาษาอังกฤษได้แก่ TOEFL (PBL) ขั้นต่ำ 600 คะแนน หรือเทียบเท่า หรือหากคะแนน TOEFL (PBL) ตั้งแต่ 500 คะแนน แต่ไม่ถึง 600 คะแนน ต้องเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับการเรียนการสอน ตามที่สถาบันกำหนด สอบถามและสมัครที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนสนับสนุนวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 โทร. 0-2329-8000 (-99) ต่อ 3589 หรือ 0-2329-8400 (-11) ต่อ 208 ถึง 26 ก.ค.นี้

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขยายเวลารับ ลูกจ้างเหมาจ่าย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) 1 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ประจำกลุ่มงานกิจการนานาชาติ วุฒิ ปริญญาตรี ต้องเป็นปริญญาและสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ.รับรอง มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป โดยเฉพาะ Microsoft Office และเครือข่าย Internet สามารถพิมพ์ดีดได้อย่างดี มีความรู้ความสามารถในการติดต่อประสานงานอย่างดี สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ สมัครที่ หน่วยบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายบริหาร ชั้น 3 อาคารเทพทวารวดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2218-2017 ต่อ 325 ถึง 29 ก.ค.นี้

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ขยายเวลารับ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทาง วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สมัครที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ งานบริหารและธุรการ สำนักงานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร. 0-2564-3001 (-9) ต่อ 3242, 3240, 3010 ถึง 29 ก.ค.นี้

มหาวิทยาลัยศิลปากร รับ อาจารย์ 1 อัตรา สังกัดภาควิชาภาษาฝรั่งเศส คณะอักษรศาสตร์ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม วุฒิ ปริญญาเอก ทางด้าน อักษรศาสตร์ หรือ มนุษยศาสตร์ สาขาวิชา วรรณคดีฝรั่งเศส ภาษาศาสตร์ การสอนภาษาฝรั่งเศสในฐานะเป็นภาษาต่างประเทศ ฝรั่งเศสศึกษา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ต้องมีคะแนนสอบความสามารถภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนด ดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.pd.su.ac.th สมัครที่ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 7 สำนักงานอธิการบดี (ตลิ่งชัน) มหาวิทยาลัยศิลปากร ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพฯ โทร. 0-2849-7500 ต่อ 31704 หรือที่งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม โทร. 0-3425-3840 (-4) ต่อ 22142 หรือที่ สำนักงานเลขานุการ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม โทร. 0-3425-5097 รับถึง 31 ก.ค.นี้

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขยายเวลารับ อาจารย์ 3 อัตรา วุฒิ ปริญญาโท/ ปริญญาเอก ทางด้าน วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมยานยนต์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สนใจติดต่อที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ งานบริหารและธุรการ สำนักงานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร. 0-2564-3001 (-9) ต่อ 3242, 3240, 3010 ถึง 31 ก.ค.นี้.

หมึกเขียว

 

งานคือเงิน 25/06/59

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

โดย หมึกเขียว 25 มิ.ย. 2559 05:01

อ่านข่าวต่อได้ที่: http://www.thairath.co.th/content/646094

 

ขอเพียงไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคและปัญหา อนาคตที่สดใสรออยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอน

สารพัดตำแหน่งงานดีๆ มีให้เลือกสรรกันเช่นเคยที่ งานคือเงิน

มหาวิทยาลัยศิลปากร รับ อาจารย์ 1 อัตรา สังกัดคณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี วุฒิ ปริญญาโท/ปริญญาเอก ทางด้าน เศรษฐศาสตร์การเมือง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ต้องมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนด สอบถามและสมัครที่กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 7 สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน มหาวิทยาลัยศิลปากร ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 โทร.0-2849-7544 หรือที่งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม โทร.0-3425-5790 หรือที่สำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โทร.0-3259-4043 (-50) ต่อ 14008, 41003, 41006 ถึง 27 มิ.ย.นี้

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร รับ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 50 อัตรา วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา พณิชยการ หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา การบัญชี เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคนิคการตลาด การธนาคารและธุรกิจการเงิน หรือ การเงินและการธนาคาร หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 2 ปีต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา การจัดการ บริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์ หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา การบัญชี เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การขาย การตลาด การเงินและการธนาคาร หรือการจัดการ หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา บริหารธุรกิจ, เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 12 อัตรา วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา เกษตรศาสตร์ หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาทาง การเกษตร หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 2 ปีต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา เกษตรศาสตร์ หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา เกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร ธุรกิจเกษตรและสหกรณ์ ธุรกิจเกษตร หรือ เทคโนโลยีภูมิทัศน์ หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา เกษตรศาสตร์, เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน 2 อัตรา วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา ทาง ช่างภาพ การถ่ายภาพ การถ่ายภาพและภาพยนตร์ วิจิตรศิลป์ ศิลปประยุกต์ หรือ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ พาณิชยศิลป์ หรือ ออกแบบ หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 2 ปีต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาทาง ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือ นิเทศศาสตร์ หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ทาง ช่างภาพ การถ่ายภาพ การถ่ายภาพและภาพยนตร์ วิจิตรศิลป์ ศิลปประยุกต์ ออกแบบพาณิชยศิลป์ อิเล็กทรอนิกส์ หรือ ไฟฟ้ากำลัง หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา ทาง การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ หรือโสตทัศนศึกษา, นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 3 อัตรา วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 2 ปีต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา ไฟฟ้า หรือ อิเล็กทรอนิกส์ หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์, นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน 65 อัตรา วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา ก่อสร้าง หรือสำรวจ หรือ ประกาศนียบัตรนักเรียนนายสิบแผนที่ ในสาขาวิชาสำรวจ ทางแผนที่จากกรมแผนที่ทหารบก หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง หรือ สำรวจ หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 2 ปีต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา ก่อสร้าง หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา โยธา สำรวจ หรือ การก่อสร้าง, พนักงานปกครองปฏิบัติงาน 15 อัตรา วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา พณิชยการ หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา เลขานุการ การเลขานุการ หรือ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางพณิชยการ หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 2 ปีต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา บริหารธุรกิจ การตลาด การบัญชี การเลขานุการ หรือ การเงินและการธนาคาร หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา การบัญชี การเลขานุการ ภาษาต่างประเทศธุรกิจ หรือ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางพณิชยการ หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา บริหารธุรกิจ การตลาด การบัญชี การเลขานุการ การเงิน หรือ การเงินและการธนาคาร, เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน 2 อัตรา วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา พาณิชยการ การบัญชี เลขานุการ หรือ การขาย หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา การบัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด การเงินและการธนาคาร หรือ การธนาคารและธุรกิจการเงิน หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 2 ปีต่อจากประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา บริหารธุรกิจ หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา การบัญชี การเลขานุการ การตลาด การเงินและการธนาคาร หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา บริหารธุรกิจ, เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 10 อัตรา วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา พณิชยการ ทาง การบัญชี การเลขานุการ หรือ การขาย หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา การบัญชี การธนาคารและธุรกิจการเงิน การเงินและการธนาคาร การเลขานุการ เทคนิคการตลาด การตลาด หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 2 ปีต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา การจัดการ หรือ การบริหารธุรกิจ หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา การบัญชี พณิชยการ บริหารธุรกิจ การเลขานุการ การเงินและการธนาคาร การตลาด หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา บริหารธุรกิจ การตลาด การบัญชี การเงินและการธนาคาร หรือ การบริหารทั่วไป สนใจสมัครทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http:// ksb.bangkok.go.th หรือที่ http://www. bangkok.go.th/exam หัวข้อประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครั้งที่ 2/2559 สอบถามกองสรรหาบุคคล โทร.0-2225-6894 รับถึง 29 มิ.ย.นี้

มหาวิทยาลัยศิลปากร รับ สถาปนิกปฏิบัติการ 1 อัตรา สังกัดงานวางผังแม่บท กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ วุฒิ ปริญญาตรี ทาง สถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือเทียบเท่า ต้องมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมศาสตร์ ควบคุม สาขาสถาปัตยกรรมหลัก มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office Suite และ Computer Aided Design (CAD), นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 1 อัตรา สังกัดงานธุรการ กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทาง บริหารธุรกิจศิลปศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ เทคโนโลยีสารสนเทศ วารสารศาสตร์ มนุษยศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์ มีความรู้ความสามารถในการศึกษา และวิเคราะห์ปัญหา ข้อมูลและสรุปผล มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ (Microsoft Office) ปฏิบัติงานอย่างดี สนใจดาวน์โหลดใบสมัครที่ http://www.pd.su. ac.th หรือขอและยื่นใบสมัครที่กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 7 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 โทร.0-2849-7544 หรือที่งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 กองงานวิทยาเขต สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม โทร.0-3425-3840 (-4) ต่อ 22142 ถึง 30 มิ.ย.นี้

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับ พนักงานช่างพิมพ์ออฟเซต 1 สี 1 อัตรา เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทาง การพิมพ์ ช่างพิมพ์ หรือ ช่างกลโรงงาน หากไม่มีวุฒิการศึกษาการพิมพ์ต้องมีประสบการณ์ในการทำงานเครื่องพิมพ์ออฟเซต 1 สี ไม่น้อยกว่า 2 ปี, พนักงานช่างพิมพ์ออฟเซต 4 สี 1 อัตรา เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขาการพิมพ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หากไม่มีวุฒิการศึกษาการพิมพ์ต้องมีประสบการณ์ในการทำงานเครื่องพิมพ์ออฟเซต 4 สี ไม่น้อยกว่า 5 ปี, พนักงานช่างพิมพ์ดิจิตอล 1 อัตรา อายุ 21-35 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา การพิมพ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้คอมพิวเตอร์กราฟฟิกอย่างดี (หากมีประสบการณ์ด้านงานพิมพ์ดิจิตอล มีความรู้หรือความสามารถใช้เครื่อง CTP ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ) หากไม่มีวุฒิการศึกษาสาขาการพิมพ์ ต้องมีประสบการณ์ทำงานพิมพ์ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 5 ปี ทุกตำแหน่งหากเป็นเพศชายต้องได้รับการยกเว้น หรือผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว ดาวน์โหลดใบสมัครที่ facebook/โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ และสมัครที่ฝ่ายบุคคลและบริหารธุรการ ชั้น 2 อาคารโรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร.0-2564-3104 (-06) ต่อ 2224 หรือ 2218 รับถึง 30 มิ.ย.นี้.

หมึกเขียว

 

งานคือเงิน 11/06/59

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

โดย หมึกเขียว 11 มิ.ย. 2559 05:01

อ่านข่าวต่อได้ที่: http://www.thairath.co.th/content/635812

 

คนที่ยอมแพ้ทั้งที่ยังไม่ลองพยายามฟันฝ่าอุปสรรคและปัญหา เท่ากับปิดโอกาสที่จะก้าวเดินสู่ความสำเร็จในชีวิต

หมึกเขียว ขอส่งอีกหนึ่งกำลังใจให้ คนสู้ชีวิต พร้อมอาสาสรรหา สารพัดตำแหน่งงานน่าสนใจ มาฝากกันเช่นเคยที่ งานคือเงิน

มหาวิทยาลัยศิลปากร รับ อาจารย์ 1 อัตรา สังกัดภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม วุฒิ ปริญญาเอก สาขาวิชา ภาษาไทย สายภาษา หรือ ภาษาศาสตร์ต้องมีวุฒิการศึกษาสาขาภาษาไทยในระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท ต้องมีผลการศึกษาระดับปริญญาตรีขั้นเกียรตินิยม ปริญญาโทและปริญญาเอก ไม่ต่ำกว่า 3.75 มีผลงานทางวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ หรือนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ และมี proceeding ที่มีผู้ทรงคุณวุฒิคัดกรองผลงาน ตั้งแต่ พ.ศ.2556–ปัจจุบัน โดยผลงานนั้นไม่เกี่ยวเนื่องกับเงื่อนไขของการสำเร็จการศึกษา อย่างน้อย 1 เรื่อง และมีคะแนนสอบความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนด ดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.pd.su.ac.th  และสมัครที่ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 7 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 โทร.0-2849-7544 หรือที่ สำนักงานเลขานุการ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม โทร.0-3425-5097 ถึง 15 มิ.ย.นี้

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รับ ลูกจ้างประจำลักษณะพิเศษ ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา กองคลัง วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าทาง บัญชี การเงินและการธนาคาร การจัดการทั่วไป บริหารธุรกิจ หรือ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word และ Microsoft Excel เหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่, นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา สำนักวิชาการ วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและการสอนของมหาวิทยาลัย มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Dreamweaver/KompooZer ไม่น้อยกว่า 1 ปี และมีประสบการณ์การทำงานในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 1 ปี, ผู้ช่วยช่างพับ ช่างปฏิบัติการ 2 อัตรา สำนักพิมพ์ วุฒิ การศึกษาภาคบังคับ หรือเทียบเท่า มีความรู้ในการใช้เครื่องพับเบื้องต้น และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี, ผู้ช่วยช่างตัดกระดาษ ช่างปฏิบัติการ 1 อัตรา สำนักพิมพ์ วุฒิ การศึกษาภาคบังคับ หรือเทียบเท่า มีความรู้ในการใช้เครื่องเบื้องต้น และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี, ช่างวาดรูปแบบฟิล์ม 1 อัตรา สำนักพิมพ์ วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ทางด้าน คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ หรือ การพิมพ์ และ มีประสบการณ์ทางด้านงานวางรูปแบบฟิล์ม หรือ แม่พิมพ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ทุกสาขา และ มีประสบการณ์ทางด้านงานวางรูปแบบฟิล์ม หรือ แม่พิมพ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี, พนักงานฝึกอบรมด้านเทคนิคการพิมพ์ 1 อัตรา ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ทางด้าน การพิมพ์ ต้องมีประสบการณ์ ด้านการผลิตสิ่งพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ทางด้าน การพิมพ์ ต้องมีประสบการณ์ด้านการผลิตสิ่งพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา ต้องมีประสบการณ์ด้านการผลิตสิ่งพิมพ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี มีความรู้เรื่องระบบงานคอมพิวเตอร์ในงานก่อนพิมพ์อย่างดี สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการออกแบบงานพิมพ์ จัดประกอบหน้า ตกแต่งภาพ แยกสีภาพ สามารถใช้เครื่องสแกนเนอร์ได้ หรือมีความรู้ด้านการผลิตสิ่งพิมพ์ การใช้เครื่องพิมพ์ การควบคุมคุณภาพงานพิมพ์ หรือ มีความรู้ด้านงานหลังพิมพ์ การทำเล่มสิ่งพิมพ์ มีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการสืบค้นข้อมูลและการประยุกต์ใช้ มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษระดับพอใช้ สมัครที่ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โทร.0-2504-7133 ถึง 17 มิ.ย.นี้

มหาวิทยาลัยศิลปากร รับ อาจารย์ 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่หมวด วิชาประวัติศาสตร์ คณะโบราณคดี วุฒิ ปริญญาโท/ปริญญาเอก สาขาวิชา ประวัติศาสตร์ เน้นประวัติศาสตร์ไทย และประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ต้องมีงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ ท้องถิ่น มีคะแนนสอบความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนด สมัครที่ สำนักงานเลขานุการคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ ถึง 17 มิ.ย.นี้

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับ พนักงานรายวัน ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา สังกัดศูนย์การแพทย์ฯ ปฏิบัติงานภาควิชาเภสัชวิทยา วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขา ชีววิทยา เคมี ชีวเคมี จุลชีววิทยา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์การทำงานในห้องปฏิบัติการอย่างน้อย 1 ปี สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office อย่างดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้นใฝ่รู้อยู่เสมอ สามารถทำงานนอกเวลาและนอกสถานที่ได้ ปฏิบัติงานที่ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ สมัครที่ งานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ จ.นครนายก และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร.0-3739-5451 (-5) ต่อ 60224, 60225, 0-2649-5000 ต่อ 27979 ต่อ 20207 (-8) ถึง 20 มิ.ย.นี้

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับ พนักงานชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง อาจารย์ 1 อัตรา สังกัดสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้ อายุ 18–35 ปี วุฒิ ปริญญาโท สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ หรือ หลักสูตรการสอน และเทคโนโลยีการเรียนรู้ (การสอนภาษาอังกฤษ) และ มีวุฒิปริญญาตรี ทาง การศึกษา ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ หรือ ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีผลการทดสอบทางภาษาอังกฤษที่ไม่เกิน 2 ปี จากสถาบันการศึกษาของรัฐ หรือสถาบันที่ผู้สมัครสำเร็จการศึกษา หรือ TOEFL (paper– based) ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน, computer–based ไม่ต่ำกว่า 196 คะแนน, (internet–based) ไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนนขึ้นไป ต้องไม่เป็นผู้ที่ลาออกจากราชการตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต : เกษียณก่อนกำหนด หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว สอบถามและสมัครที่ หน่วยบุคคล งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะศึกษาศาสตร์ ชั้น 1 อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร.0-5394-4210 ถึง 20 มิ.ย.นี้

กรมที่ดิน รับ นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ 36 อัตรา (ยกเว้นพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสตูล) วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ต้องสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไปของ ก.พ., นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ (พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสตูล) 4 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ต้องสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไปของ ก.พ., นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน 18 อัตรา (ยกเว้น พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสตูล) วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา โยธา สำรวจ ก่อสร้าง ต้องสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของสำนักงาน ก.พ., นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน 4 อัตรา (พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสตูล) วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชา โยธา สำรวจ ก่อสร้าง ต้องสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ของสำนักงาน ก.พ., วิศวกรรังวัดปฏิบัติการ 7 อัตรา วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมสำรวจ วิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ วิศวกรรมโยธา ต้องสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ., นักวิชาการ แผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ 2 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา หรือวิศวกรรมสำรวจ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์กายภาพ หรือภูมิศาสตร์ ต้องสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรี ของสำนักงาน ก.พ. สนใจสมัครทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://dol.job.thai.com  ถึง 23 มิ.ย.นี้

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขยายเวลารับ เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป (เลี้ยงสัตว์ทดลอง) P9 จำนวน 1 อัตรา วุฒิ มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)/มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สามารถจับบังคับสัตว์ได้ ปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ และทำงานเป็นกะได้ (มีความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ) หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร แล้ว สมัครที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนอังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 สอบถามที่ ฝ่ายบริหารคณะฯ (หน่วยการเจ้าหน้าที่) โทร.0-2218-9773, 0-2218-9775 รับถึง 24 มิ.ย.นี้

หมึกเขียว

 

งานคือเงิน 03/06/59

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

โดย หมึกเขียว 3 มิ.ย. 2559 05:01

อ่านข่าวต่อได้ที่: http://www.thairath.co.th/content/630488

 

การจมปลักกับความผิดพลาด หรือ ความล้มเหลวในอดีตไม่เคยช่วยให้ชีวิตดีขึ้น

หมึกเขียว ปวารณาตัว เฟ้นสารพัดตำแหน่งดีๆ มาฝากคนสู้ชีวิตกันเช่นเคยที่ งานคือเงิน

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน รับ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่างประเทศ (ปฏิบัติงานส่วนกลาง) 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาโท หรือเทียบเท่าใน ทุกสาขาวิชา ต้องมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 ปี โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากนาย จ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติฯ, นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติงานส่วนกลาง) 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ใน ทุกสาขาวิชา, นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติงานส่วนกลาง) 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชา รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือ สาขาทางด้านบริการทรัพยากรบุคคล การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทรัพยากรบุคคล, นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติงานส่วนกลาง) 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าใน ทุกสาขาวิชา, นักวิเทศสัมพันธ์ (ปฏิบัติงานส่วนกลาง) 2 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าใน ทุกสาขาวิชา, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติงานส่วนกลาง) 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าใน ทุกสาขาวิชา สนใจสมัครทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://job.energy.go.th  ถึง 3 มิ.ย.นี้

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขยายเวลารับ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานในภาค วิชาสัตวบาล วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่มีอายุไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันเปิดรับสมัคร คือ TOEIC ไม่น้อยกว่า 400 คะแนน, CULI–TEST ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน, CU–TEP ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 4.0 คะแนน หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว มีความรู้ ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ และอ่าน–เขียนภาษาอังกฤษ อย่างดี สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทำการได้ สนใจสมัครผ่านทาง www.hrm.chula.ac.th/recruitmentonline  สอบถามที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร.0-2218-9773 ถึง 9 มิ.ย.นี้

กรมท่าอากาศยาน รับ เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา วุฒิ ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา, เจ้าหน้าที่ การเงินและบัญชี 1 อัตรา วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชา การเงิน การบัญชี, ช่างเครื่องกล 1 อัตรา วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชา เทคนิค เขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล หรือ สาขาอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชา เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เขียนแบบเครื่องกล หรือสาขาอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้, พนักงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน 1 อัตรา วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา, ผู้ดูแลสนามบิน ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน 1 อัตรา และ ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานอุดรธานี 1 อัตรา วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา สนใจสมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://airports.job.thai.com  ถึง 10 มิ.ย.นี้

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับ พนักงานรายวัน สังกัดศูนย์การแพทย์ ปฏิบัติงานสำนักงานคณบดี ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office อย่างดี มีความรับผิดชอบงานในหน้าที่สูง และมีความกระตือรือร้น มีมนุษยสัมพันธ์และความสามารถสูงด้านการติดต่อประสานงานกับผู้อื่นอย่างดี ปฏิบัติงานที่งานบริการการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ, ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office อย่างดี มีความรับผิดชอบงานในหน้าที่สูงและมีความกระตือรือร้น มีมนุษยสัมพันธ์และความสามารถสูงด้านการติดต่อประสานงานกับผู้อื่นอย่างดี ปฏิบัติงานที่งานบริการการศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ สมัครที่ งานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ จ.นครนายก โทร.0-3739-5451 (-5) ต่อ 60224, 60225 หรือ 0-2649-5000 ต่อ 27979 ต่อ 20207 (-8) ถึง 15 มิ.ย.นี้ oo คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับ พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา สังกัดศูนย์การแพทย์ฯ ปฏิบัติงานสำนักงานคณบดี เพศชาย อายุ 25–45 ปี วุฒิ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า (หากมีความรู้ความสามารถในการดูแลซ่อมบำรุงรถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ) มีใบขับขี่รถยนต์นั่งส่วนบุคคล อายุไม่ต่ำกว่า 5 ปี (หากมีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลชนิดที่ 2 จะพิจารณาเป็นพิเศษ) สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ หากมีงานเร่งด่วนที่ไม่สามารถดำเนินการในเวลาราชการได้ มีความรับผิดชอบและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์พัฒนางาน มีความสามารถในการสื่อสาร ประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ อย่างดี มีจิตใจบริการและมีความพร้อมในการให้บริการตลอดเวลา ปฏิบัติงานที่งานบริหารและธุรการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ จ.นครนายก กรณีได้รับการคัดเลือก ต้องนำหลักทรัพย์มาค้ำประกันเป็นจำนวนเงิน 15,000 บาท สอบถามและสมัครที่ งานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ จ.นครนายก โทร.0-3739-5451 (-5) ต่อ 60224, 60225 หรือ 0-2649-5000 ต่อ 27979 ต่อ 20207(-8) ถึง 16 มิ.ย.นี้

กรมที่ดิน รับ นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ 36 อัตรา (ยกเว้นพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสตูล) วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ต้องสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไปของ ก.พ., นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ (พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสตูล) 4 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ต้องสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไปของ ก.พ., นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน 18 อัตรา (ยกเว้นพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสตูล) วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง หรือ ประกาศ- นียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา โยธา สำรวจ ก่อสร้าง ต้องสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ของสำนักงาน ก.พ., นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน 4 อัตรา (พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสตูล) วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชา โยธา สำรวจ ก่อสร้าง ต้องสอบผ่านการวัดความรู้ ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ของสำนักงาน ก.พ., วิศวกรรังวัดปฏิบัติการ 7 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมสำรวจ วิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ วิศวกรรมโยธา ต้องสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ., นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ 2 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชา วิศว-กรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา หรือวิศวกรรมสำรวจ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์กายภาพ หรือภูมิศาสตร์ ต้องสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรี ของสำนักงาน ก.พ. สนใจสมัครทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://dol.job.thai.com  ถึง 23 มิ.ย.นี้

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับ เจ้าหน้าที่ธุรการ 3 อัตรา วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เลขานุการ การตลาด หรือ การจัดการ, เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา วุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย, นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ ทางการบัญชี หรือการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์, เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี ในสาขาวิชา รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ หรือนิติศาสตร์ ทุกตำแหน่งมีระยะเวลาการจ้าง ตามกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ (ปีงบประมาณ 2556–2559) และภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ โดยทำสัญญาจ้างเป็นรายปีงบประมาณ ครั้งละไม่เกิน 1 ปี สมัครที่ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระหว่าง 16-24 มิ.ย.นี้

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับ อาจารย์ 2 อัตรา สังกัดภาควิชาการบัญชี วุฒิ ปริญญาเอก หรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่สอบสัมภาษณ์ สนใจติดต่อที่ หน่วยบริหารบุคคล คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โทร.0-2696-5742 (รังสิต), 0-2613-2253 (ท่าพระจันทร์) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม หรือดาวน์โหลดใบสมัครที่ http://www.tbs.tu.ac.th  (TBS Job) รับถึง 27 มิ.ย.นี้ oo คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับ อาจารย์ 3 อัตรา ภาควิชาภาษาศาสตร์ วุฒิ ปริญญาโท/ปริญญาเอก ทางด้าน ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ หรือ สาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สนใจสอบถามและสมัครที่ สำนักงานเลขานุการคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร. 0-2696-5207 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดใบสมัครที่ http://arts.tu.ac.th  ถึง 30 มิ.ย.นี้.

หมึกเขียว

 

งานคือเงิน 21/05/59

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

http://www.thairath.co.th/content/623178

โดย หมึกเขียว 21 พ.ค. 2559 05:01

 

ความท้อแท้และขลาดกลัวต่อปัญหาคือศัตรูของความสำเร็จในชีวิต

สารพัด ตำแหน่งงานดีๆ มีให้ คนกล้าและอดทนฟันฝ่าทุกอุปสรรค เลือกจับจองกันเช่นเคยที่ งานคือเงิน

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขยายเวลารับ อาจารย์ ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชานโยบายสังคมและการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ) 2 อัตรา วุฒิ ปริญญาโท/ ปริญญาเอก ด้าน สังคมศาสตร์ หรือ มนุษยศาสตร์ หรือ กำลังศึกษาในระดับปริญญาเอกในสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านการรับรองของ ก.พ. สอบถามและสมัครที่ งานบริหารและธุรการ สำนักงานเลขานุการคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต สอบถาม โทร.0-2696-5502 ดูรายละเอียดที่ http://www. socadmin.tu.ac.th/th/index.php ถึง 23 พ.ค.นี้

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ รับ เภสัชกรปฏิบัติการ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทาง เภสัชกรรม สมัครที่ งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 2 อาคารคุณากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร.0-2926-9662 ถึง 23 พ.ค.นี้

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับ เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป (เลี้ยงสัตว์ทดลอง) P9 จำนวน 1 อัตรา สังกัดโรงพยาบาลสัตว์เล็ก วุฒิ มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)/มัธยม ศึกษาตอนปลาย (ม.6) สามารถจับบังคับสัตว์ได้ สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ และ ทำงานเป็นทีมได้ (หากมีความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ) สำหรับผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว สมัครที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนอังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร.0-2218-9773, 0-2218-9775 ถึง 25 พ.ค.นี้

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รับ เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 2 ปีต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา พาณิชยการ บริหารธุรกิจ สมัครที่กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม กรมฝนหลวงและการบินเกษตร (ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน) ถึง 25 พ.ค.นี้

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับ สัตวแพทย์ P7 จำนวน 4 อัตรา ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสัตว์เล็ก วุฒิ สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษไม่เกิน 2 ปี คือ TOEIC ไม่น้อยกว่า 400 คะแนน, CULI–TEST ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน, CU–TEP ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 4 คะแนน ได้รับการเพิ่มพูนความรู้ทางคลินิก เช่น ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางสัตวแพทย์ หรือ มีประสบการณ์ในการรักษาสัตว์เลี้ยงไม่น้อยกว่า 1 ปี หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว มีความรู้ในกระบวนการทำงานของสัตวแพทย์ มาตรฐาน สัตวแพทย์ในการปฏิบัติการทางการรักษา ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปอย่างดี อ่านเขียนพูดภาษาอังกฤษได้ดี มีทักษะในการปฏิบัติการทางการรักษา และการใช้เครื่องมือวัสดุ/อุปกรณ์ทางการแพทย์ มีความสามารถในการให้บริการ การสื่อสาร การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า มีมนุษยสัมพันธ์ ความละเอียดรอบคอบ/ช่างสังเกตและมีความรับผิดชอบ, เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์) P7 จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสัตว์เล็ก วุฒิ วิทยาศาสตรบัณฑิต ในสาขา เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการสัตวแพทย์ สัตวศาสตร์ หรือ วิทยาศาสตร์การแพทย์ ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษไม่เกิน 2 ปี คือ TOEIC ไม่น้อยกว่า 400 คะแนน, CULI–TEST ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน, CU–TEP ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 4 คะแนน มีความรู้ความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างดี สามารถอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้ดี ปฏิบัติงานนอกเวลาทำการได้ สมัครที่ http://www.hrm.chula. ac.th/recruitmentonline สอบถามรายละเอียดที่หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร.0-2218-9773 ถึง 25 พ.ค.นี้

กรมการแพทย์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป รับ นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการ การจัดการทั่วไป การบริหารงานบุคคล การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ หรือ คณิตศาสตร์และสถิติ มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน, นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การจัดการ หรือการจัดการทั่วไป มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน, กลุ่มงานเทคนิค รับ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา การบัญชี หรือ การเงินการธนาคาร มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน, เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา การจัดการ การตลาด การบัญชี เลขานุการ คอมพิวเตอร์ พาณิชยกรรม หรือ บริหารธุรกิจ มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ในงานอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงานได้, เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 1 อัตรา วุฒิ ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทุกตำแหน่งปฏิบัติงานที่สถาบันโรคผิวหนัง และมีระยะเวลาการจ้าง นับตั้งแต่วันทำสัญญาจ้างถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 สมัครที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 สถานที่ปฏิบัติงานชั่วคราวของสถาบันโรคผิวหนัง อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร.09-5207-2840 ถึง 27 พ.ค.นี้

วิทยาลัยกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง รับ พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) 1 อัตรา กลุ่มงานบริหารทั่วไป วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิชา ครุศาสตรบัณฑิต เอกวิชาสังคมศึกษา ศึกษาศาสตรบัณฑิต เอกวิชาสังคมศึกษา และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ (ต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น) สมัครที่ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวงในพระบรม มหาราชวัง พระราชวัง พระนคร กรุงเทพฯ 10200 สอบถามโทร.0-2221-8791 ถึง 31 พ.ค.นี้

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขยายเวลารับ บรรณารักษ์ระดับปฏิบัติการ 1 อัตรา สังกัดฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ วุฒิ ปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขา บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ การจัดการสารสนเทศ สารนิเทศศึกษา สารสนเทศศึกษา หรือ นิเทศศาสตร์และสารสนเทศ มีความรู้ความสามารถและทักษะในการสื่อสารภาษาต่างประเทศอย่างดี โดยเฉพาะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ทั้งการพูด การเขียนหนังสือราชการ การโต้ตอบ เพื่อเจรจาต่อรองในการบอกรับ และ/หรือการเป็นสมาชิกทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การบอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆกับสำนักพิมพ์ ตัวแทน จำหน่าย และ ผู้ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการจัดหาและพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศทั้งในรูปแบบฉบับพิมพ์และฉบับอิเล็กทรอนิกส์ (หากมีประสบการณ์ในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศในระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การจัดทำสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (e-content) ในรูปแบบต่างๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ) มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการบริหารจัดการ ติดต่อประสานงาน การแสวงหาแหล่ง ข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ การศึกษาความต้องการผู้ใช้ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อให้การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศตรงกับความต้องการของผู้ใช้และสอดคล้องกับนโยบายการเรียนการสอน การวิจัยของมหาวิทยาลัย, นักเอกสารสนเทศระดับปฏิบัติการ 1 อัตรา สังกัดฝ่ายบริการ (ปฏิบัติงานจริงที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ) วุฒิ ปริญญาโท ด้าน สารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ มีทักษะด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ และ/หรือเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างดี มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และ กฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดรอบคอบและถูกต้อง มีความสามารถด้านการวิเคราะห์ และออกแบบขั้นตอนการทำงานอย่างเป็นระบบ สามารถวางแผนและบูรณาการเทคโนโลยีใหม่สำหรับการให้บริการห้องสมุด มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศระดับดีมาก สมัครที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักหอสมุด ชั้น 4 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน สอบถามโทร.0-2942-8636 ต่อ 408, 413, 0-2561-1369 รับถึง 31 พ.ค.นี้

หมึกเขียว

งานคือเงิน 17/05/59

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

http://www.thairath.co.th/content/620964

โดย หมึกเขียว 17 พ.ค. 2559 05:01

 

ไม่มีความสำเร็จใดเกิดขึ้นได้หากไม่มีการเริ่มต้น

หมึกเขียว ขอส่งกำลังใจพร้อมอาสาสรรหาสารพัด ตำแหน่งงานโดนใจ มาฝาก คนขยันและสู้ชีวิต เสมอ ที่ งานคือเงิน

กรมการแพทย์ รับ นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา

กลุ่มงานบริหารทั่วไป ปฏิบัติงานที่สถาบันโรค ผิวหนัง วุฒิ ปริญญาตรี ในสาขาวิชา การบัญชี หรือ สาขาวิชาบริหารธุรกิจทางการบัญชี มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน ระยะเวลาการจ้างนับตั้งแต่วันทำสัญญาจ้างถึง 30 กันยายน 2559

สมัครที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 สถานที่ปฏิบัติงานชั่วคราวของสถาบันโรคผิวหนัง อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชินี ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร.09-5207-2840 ถึง 19 พ.ค.นี้

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับ อาจารย์ 1 อัตรา

ภาควิชาภาษาเยอรมัน วุฒิ ปริญญาโท/ ปริญญาเอก ทางด้าน ภาษา และวรรณคดีเยอรมัน การสอนภาษาเยอรมันเป็นภาษาต่างประเทศ หรือสาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

สมัครที่ สำนักงานเลขานุการคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต สอบถาม โทร.0-2696-5207 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดใบสมัครที่ http://arts.tu.ac.th รับถึง 19 พ.ค.นี้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับ ช่างไฟฟ้า 1 อัตรา

กลุ่มงานเทคนิค คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น งานบริหารทั่วไป วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ด้าน ไฟฟ้า มีความรู้ ความสามารถในการสำรวจ เขียนแบบ ประมาณการ ติดตั้ง ซ่อมแซม ประดิษฐ์ ดัดแปลง ปรับปรุง ควบคุมการใช้งาน ดูแลบำรุงรักษา และใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า สื่อสารและโทรคมนาคม ระบบสารสนเทศ ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ รับส่งข้อมูลข่าวสารในภารกิจที่เกี่ยวข้อง สามารถจัดทำทะเบียน รวบรวม และเก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้งาน ให้คำแนะนำตอบและแก้ปัญหาให้แก่ผู้ใช้งานและผู้รับบริการ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่ อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

สมัครที่ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร.0-2665-3777 ต่อ 6061-6066 ถึง 19 พ.ค.นี้

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา

วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป ด้าน การตลาด การประชาสัมพันธ์ หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง

สมัครที่ ห้องงานบุคคลและสื่อสารองค์กร อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร.0-2986-9605 (-6), 0-2986-9434 ต่อ 3011, 3012 หรือดูรายละเอียด ที่ www.tds.tu.ac.th รับถึง 19 พ.ค.นี้

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง รับ พนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ 1 อัตรา

ทางด้าน การจัดการการท่องเที่ยว วุฒิ ปริญญาเอก สาขาวิชา การจัดการการท่องเที่ยว หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

สมัครที่ งานบริหารบุคคล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง อ.เมือง จ.ตรัง โทร.0-7520-1715, 0-7520-1733 หรือที่ งานประสานงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชั้น 11 ตึกสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หรือ สมัครทาง ไปรษณีย์ ที่งานบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 ดาวน์โหลดใบสมัครที่http://www.trang.psu.ac.th/web52/personal/file/form17(1).pdf รับถึง 19 พ.ค.นี้

โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ระยอง กลุ่มงานบริหาร ทั่วไป รับ นายช่างเทคนิค 1 อัตรา

ปฏิบัติงานที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา กลุ่มอำนวยการ วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาทาง ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างโลหะ ช่าง/ไฟฟ้า ช่าง ไฟฟ้ากำลัง ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่างวิทยุและโทรคมนาคม หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาทาง เครื่องกล เทคนิคโลหะ เทคนิคสถาปัตยกรรม การก่อสร้าง การไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ โยธา ช่าง อุปกรณ์การแพทย์ หรือ ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์

นักทรัพยากรบุคคลฯ 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา

นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา กลุ่มอำนวยการ วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชา การบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือสาขาวิชาทาง ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีการไฟฟ้า โยธา หรือ การก่อสร้าง

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู รับ นักกายภาพ บำบัด 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชา กายภาพบำบัดทางกายภาพบำบัด ต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขากายภาพบำบัด หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพ บำบัดของสภากายภาพบำบัด ทุกตำแหน่งมีระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่เริ่มทำสัญญา ถึง 30 กันยายน 2559

สมัครที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ ชั้น 4 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ถึง 19 พ.ค.นี้

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รับ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ผู้จัดการ) โครงการปริญญาโท ทางการเงิน MIF 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี/ปริญญาโท

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ผู้จัดการ) ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่ง มธ. CONC 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี

สนใจสมัครทางเว็บไซต์ คณะพาณิชย์ฯ ที่ www.tbs.tu.ac.th กรอกรายละเอียด การสมัครงานในหัวข้อ Apply Online หรือ TBS Job เลือกหัวข้อ สมัครงาน Online สอบถาม โทร. 0-2612-2253, 0-2613- 2195 ถึง 22 พ.ค.นี้

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สังกัดโรงพยาบาลสัตว์เล็ก ขยายเวลารับ สัตวแพทย์ P7 จำนวน 1 อัตรา

วุฒิ สัตวแพทยศาสตรบัณฑิตต้องได้รับการเพิ่มพูนความรู้ทางคลินิก เช่น ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางสัตวแพทย์ หรือ มีประสบการณ์ในการรักษาสัตว์เลี้ยงไม่น้อยกว่า 1 ปี มีความรู้ในกระบวนการทำงานของสัตว์ มาตรฐานสัตวแพทย์ในการปฏิบัติการทางการรักษา มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป และ อ่าน-เขียน-พูดภาษาอังกฤษอย่างดี มีทักษะในการปฏิบัติการทางการรักษา และการใช้เครื่องมือวัสดุ/อุปกรณ์ทางการแพทย์ มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถให้บริการ สื่อสาร แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า มีความละเอียดรอบคอบ ช่างสังเกต และมีความรับผิดชอบ

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การ เงิน) P7 จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี สาขา การเงิน การบัญชี การธนาคาร หรือ การบริหารธุรกิจ (หากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการเงินจะพิจารณาเป็นพิเศษ) มีความรู้ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป และอ่านเขียนภาษาอังกฤษอย่างดี สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทำการได้

สังกัดฝ่ายบริหาร (หน่วยการเจ้าหน้าที่) รับ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บุคคล) P7 จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี ในสาขาวิชา บริหารทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือ นิติศาสตร์ มีความรู้ด้านการบริหารงานบุคคล มีความรู้ความสามารถด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการจัดฝึกอบรมสัมมนา มีทักษะการคิด วิเคราะห์ สรุป การเขียนรายงาน และความชำนาญในการพิมพ์ด้วย ความถูกต้อง มีความรู้ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office

สังกัดฝ่าย บริหาร (ศูนย์คอมพิวเตอร์และการเรียนรู้ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์) รับ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิชา ทางคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ สามารถติดตั้งบำรุงรักษา แก้ไขปัญหาการใช้งานของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ ระบบ สื่อสารและโทรคมนาคม มีความรู้ความสามารถอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษอย่างดี ทุกตำแหน่งต้องมีคะแนน ทดสอบภาษาอังกฤษ (ผลทดสอบไม่เกิน 2 ปี) TOEIC ไม่น้อยกว่า 400 คะแนน, CULITEST ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน, CUTEP ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 4 คะแนน และหากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว สมัครทางเว็บไซต์ที่ www.hrm.chula.ac.th/recruitmentonline

สอบถามที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร.0-2218-9773 รับถึง 25 พ.ค.นี้

สถาบันโรคผิวหนัง กลุ่มงานเทคนิค รับ เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา

วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา การจัดการ การตลาด การบัญชี เลขานุการ คอมพิวเตอร์ พณิชยกรรม หรือบริหารธุรกิจ มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน

เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 1 อัตรา วุฒิ ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทุกตำแหน่ง มี ระยะเวลาการจ้าง นับตั้งแต่วันทำสัญญาจ้างถึงวันที่ 30 กันยายน 2559

สมัครที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 สถานที่ปฏิบัติงานชั่วคราวของสถาบันโรค ผิวหนัง อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร.09-5207-2840 ถึง 27 พ.ค.นี้

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รับ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานธุรการ เพศหญิง 1 อัตรา, เพศชาย 1 อัตรา หน่วยงาน งานบริการสุขภาพชุมชน สำนักงานคณบดี อายุ 22–35 ปี วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เวลา 05.00 น. (เป็นบางวัน) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ระดับดี มนุษยสัมพันธ์ดีและมีใจรักงานบริการ

สมัครที่ หน่วยพัฒนาบุคลากรและเจ้าหน้าที่ ห้อง 816 ชั้น 8 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา โทร.0-2441-4370 ต่อ 2824 รับถึง 31 พ.ค.นี้

หมึกเขียว