นาลโสวินฺทเต สุขํ คนเกียจคร้าน ย่อมไม่พบความสุข

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือเทคโนโลยีชาวบ้าน

http://info.matichon.co.th/techno/techno.php?srctag=05008010859&srcday=2016-08-01&search=no

วันที่ 01 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ปีที่ 28 ฉบับที่ 628

จอดป้ายเทคโนฯ

นาลโสวินฺทเต สุขํ คนเกียจคร้าน ย่อมไม่พบความสุข

สุรพงษ์ เจียสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เผยว่าไทยพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ร่วมสมาชิกภาคีในการลดก๊าซเรือนกระจก พิจารณาการลงสัตยาบรรณภายใต้ข้อตกลงปารีส เร่งจัดทำยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศภาคเกษตร ปี 2560-2564 สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน

คมสัน จำรูญพงษ์ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) แจงผลข้อมูลการผลิตข้าวนาปี ปีเพาะปลูก 2558/59 ในเขตพื้นที่ 4 จังหวัดภาคอีสาน ได้แก่ นครราชสีมา ชัยภูมิบุรีรัมย์ สุรินทร์ ระบุ เนื้อที่เพาะปลูกโดยรวมลดลงร้อยละ 1.8 ในขณะที่เนื้อที่เพาะปลูกสับปะรดโรงงาน ปี 2558 ของจังหวัดชัยภูมิเพิ่มขึ้นร้อยละ 53

สมาคมนักเรียนเก่าบวรวิทยายน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เชิญชมนิทรรศการศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตบางปะกง ณ โรงเรียนบางปะกง “บวรวิทยายน”(หลังเก่า) ระหว่างนี้ ถึง 15 สิงหาคม 2559

Smart Farmer ทางรอดเกษตรไทย

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผลการพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ปี2559 “Smart Farmer ทางรอดเกษตรไทย” ณ กรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา

นิเทศก์นักศึกษาฝึกงาน

อาจารย์ภัทราวดี ธีเลอร์(กลาง) อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์…นิเทศก์นักศึกษาฝึกงาน กองบรรณาธิการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน เมื่อเร็วๆนี้

สมโภชและถวายเทียนพรรษา

คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เข้าร่วมกิจกรรมสมโภชและถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ณ วัดไตรวิทยาราม อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อเร็วๆ นี้

อนากุลา จ กมฺมนฺตา เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ การงานไม่คั่งค้างสับสน เป็นมงคลอันสูงสุด

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือเทคโนโลยีชาวบ้าน

http://info.matichon.co.th/techno/techno.php?srctag=05008010659&srcday=2016-06-01&search=no

วันที่ 01 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ปีที่ 28 ฉบับที่ 624

จอดป้ายเทคโนฯ

อนากุลา จ กมฺมนฺตา เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ การงานไม่คั่งค้างสับสน เป็นมงคลอันสูงสุด

โอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยหลังการเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาคณะทำงานประสานงานเครือข่าย Young Smart Farmer ระดับประเทศ เมื่อเร็วๆ นี้ ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร ว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดสัมมนาครั้งนี้เพื่อจัดทำแผนพัฒนา Young Smart Farmer แนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวนการมีส่วนร่วม และกระบวนการเครือข่าย การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของ Young Smart Farmer

วัชระ สิงโตทอง ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 9 จังหวัดนครสวรรค์ เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 9 ได้เตรียมสารเร่งซุปเปอร์ พด. สูตรต่างๆ ออกแจกจ่าย อาทิ พด.1 ใช้ผลิตปุ๋ยหมัก 500 ซอง พด.2 ใช้ผลิตน้ำหมักชีวภาพ 1,100 ซอง พด.3 จุลินทรีย์ป้องกันหรือยับยั้งการเจริญเติบโตโรครากเน่าและโรคโคนเน่าของพืช 1,200 ซอง พด.6 ใช้ผลิตสารทำความสะอาดคอกสัตว์ ลดกลิ่นเหม็นตามท่อน้ำและบำบัดน้ำเสีย 900 ซอง พด.7 ใช้ผลิตสารป้องกันแมลงศัตรูพืช 1,400 ซอง และหญ้าแฝก 200,000 ต้น ผู้สนใจ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. (056) 881-243

ปนัดดา ชื่นอยู่ กำนัน ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เปิดเผยว่า ตามที่ได้รับการสนับสนุนโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพการเกษตรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 จากกรมส่งเสริมการเกษตรผ่านทาง นายณัฎฐกิตติ์ ของทิพย์ เกษตรจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 3,209,613 บาท การดำเนินงานเป็นไปตามความต้องการของที่ประชุมประชาคม ด้วยการจัดทำศูนย์เรียนรู้และฟาร์มชุมชน

สมชาย บริพันธุ์ เกษตรจังหวัดพังงา แจ้งว่า จังหวัดพังงา จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) สู่เกษตรกร ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เกษตรกรมีความพร้อมในการเปิดฤดูกาลผลิตใหม่ โดยใช้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ซึ่งจัดตั้งขึ้น อำเภอละ 1 ศูนย์ ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของชุมชน โดยมีเกษตรกรต้นแบบเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ เน้นลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การพัฒนาคุณภาพ ตลอดจนการสร้างอาชีพเสริมเพื่อก่อให้เกิดรายได้เสริมจากอาชีพหลัก

นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน ปักษ์ 623 ลงเรื่องข้าวอินทรีย์และสวนผสมแบบพอเพียง อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ หน้า 54 ลงที่อยู่และเบอร์โทร. ผิด ที่ถูกต้องคือ เลขที่ 246 หมู่ที่ 3 บ้านกระเบื้อง ตำบลนาหนองไผ่ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ โทร. (085) 634-2273

ทัศนศึกษาอินโดฯ

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านธุรกิจพลังงานแห่งเอเชีย ที่มุ่งมั่นพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน นำโดย นางอุดมลักษณ์ โอฬาร (ที่ 5 จากขวา) ผู้อำนวยการสายอาวุโส-องค์กรสัมพันธ์ ร่วมกับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รศ.ดร. รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์ (ขวาสุด) ประธานโครงการค่ายเพาเวอร์กรีน 10 นำเยาวชนที่ได้รับคัดเลือกจากโครงการ “ค่ายเพาเวอร์กรีน” ปีที่ 10 จำนวน 3 คน เดินทางไปทัศนศึกษา ณ ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งนับเป็นแหล่งที่มีความหลากหลายทางชีวภาพอุดมสมบูรณ์มากที่สุดเป็น อันดับ 2 ของโลก เพื่อเรียนรู้อย่างเจาะลึกเกี่ยวกับความหลากหลายของพืชพันธุ์และสัตว์ป่าหายากในประเทศอินโดนีเซีย พร้อมเยี่ยมชมกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการเหมือง ของ บมจ. บ้านปู ที่ให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและชุมชน ตลอดจนการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และฟื้นฟูพื้นที่เหมืองตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

สร้างฝายเก็บกักน้ำ

อาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรวิชาวิศวกรรมโยธา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ศรีวิชัย (ขนอม) ลงพื้นที่ โดยร่วมกับโรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอม สร้างฝายมีชีวิตกักเก็บน้ำเพื่อให้คนในชุมชนได้มีน้ำไว้บริโภค อุปโภค สามารถกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่ ตำบลควนทอง โดยใช้วัสดุธรรมชาติสร้างฝาย ไม้ไผ่ และกระสอบทราย เพื่อวางเป็นแนวกั้นน้ำ ณ หมู่บ้านธารทอง ห้วยคลองธง หมู่ที่ 1 ตำบลควนทอง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อเร็วๆ นี้

พัฒนาสภาสาเกตนคร

ดร. อุปกรณ์ ดีเสมอ รองประธานคณะทำงานเครือข่ายประชาสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาสภาสาเกตนครสู่การขับเคลื่อน เมืองเกษตรพามี อยู่ดี มีแฮง (ร้อยคน ร้อยองค์กรเครือข่ายเพื่อการพัฒนาสาเกตนครสู่ความยั่งยืน) ณ ห้องประชุมไพฑูรย์ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อเร็วๆ นี้

จอดป้ายเทคโนฯ

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือเทคโนโลยีชาวบ้าน

http://info.matichon.co.th/techno/techno.php?srctag=05008010359&srcday=2016-03-01&search=no

วันที่ 01 มีนาคม พ.ศ. 2559 ปีที่ 28 ฉบับที่ 618

จอดป้ายเทคโนฯ

ปาปมิตฺโต ปาปสโข ปาปอาจารโคจโร

มีมิตรเลว มีเพื่อนเลว ย่อมมีมรรยาทและมีที่เที่ยวเลว

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ปรับสัญญาคอนแทร็กต์ฟาร์มใหม่ อิงหลักมาตรฐานสากลและส่งมอบสัญญาให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งหมด 5,960 คู่สัญญา โดยยึดหลักความเป็นธรรมและการมีส่วนร่วม…ณรงค์ เจียมใจบรรจง รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ซีพีเอฟ กล่าวว่า บริษัทให้ความสำคัญกับยกระดับมาตรฐานสัญญาคอนแทร็กต์ฟาร์มมิ่งให้เป็นระบบที่มีความเป็นธรรมกับเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด บริษัทได้ปรับปรุงสัญญาโดยใช้หลักการสากลของ UNIDROIT (The International Institute for the Unification of Private Law) ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระทางกฎหมายสากล อันดับ 1 ของโลก ซึ่งมีประเทศสมาชิก รวม 63 ประเทศ เพื่อสร้างมาตรฐานในการดำเนินโครงการคอนแทร็กต์ฟาร์มที่ดี ในเรื่องบทบาทและความรับผิดชอบของคู่สัญญา ระยะเวลาของสัญญา การต่อ และเลิกสัญญา การจัดการในกรณีที่ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ในกรณีที่มีข้อพิพาท หรือการละเมิดสัญญาซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรมและโปร่งใส

บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด ครบรอบ 10 ปี แห่งการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรสมัยใหม่ของสยามคูโบต้า ชูจุดเด่นในการให้บริการและดูแลลูกค้าอย่างเข้าใจ ภายใต้สโลแกน สินเชื่อคู่คิด เคียงข้างชีวิตเกษตรกรไทย สร้างฐานข้อมูลลูกค้าที่แข็งแกร่ง เพื่อให้บริการสินเชื่ออย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมจัดแคมเปญพิเศษขอบคุณลูกค้าเนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี…สุขศรี ปัญญากรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทจัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรของสยามคูโบต้า เพื่อให้เกษตรกรไทยสามารถเป็นเจ้าของเครื่องจักรกลการเกษตรได้ง่ายขึ้น ด้วยการให้บริการที่เข้าใจลูกค้า ดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิด และดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรม ซึ่งปัจจุบัน บริษัทมีลูกค้าเกษตรกรที่ให้ความไว้ใจใช้บริการสินเชื่อเช่าซื้อกับบริษัท มากกว่า 350,000 ราย ทั่วประเทศ โดยในจำนวนนี้มีลูกค้าที่ผ่อนชำระครบและสามารถเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์สินค้าแล้ว กว่า 170,000 ราย

อนุสรณ์ พรชัย ผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ (สศก.1) เผย ผลพยากรณ์ไม้ผลภาคเหนือ ลิ้นจี่ และลำไย ปี 59 ใน 8 จังหวัด คาด ผลผลิตเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ลำไย คาดว่าจะมีผลผลิต ประมาณ 619,498 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ประมาณ ร้อยละ 14 ลิ้นจี่ ผลผลิตรวมประมาณ 48,348 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 4

บูรณาการ

นายสมบูรณ์ ประสงค์จันทร์ อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ศรีวิชัย นำทีมนักศึกษามหาวิทยาลัย เป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ณ ชุมชนทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา อีกทั้งร่วมวางแผนกิจกรรมการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้กรอบ บวร+ชุมชนสู่หลักปฏิบัติ โดยยึดฐานทรัพยากรธรรมชาติและวิถีชุมชน โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนช่วยสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ สร้างความเชี่ยวชาญแก่นักศึกษา รวมทั้งสร้างแหล่งเรียนรู้สู่ความเข้มแข็งของชุมชน

มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ

นายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ให้เกษตรกรตำบลหนองผือ ตำบลเมืองสรวง ที่หน้าอาคารหอประชุมอำเภอเมืองสรวง มี นายณัฐธร ไชยศรี นายอำเภอเมืองสรวง กล่าวรายงาน อำเภอเมืองสรวงจัดทำโครงการที่จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจน ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (กยจ.) จำนวน 294,000 กิโลกรัม เกษตรกร 3,855 ครัวเรือน สามารถปลูกได้ในพื้นที่ 42,000 ไร่ หรือเป็นจำนวนครึ่งหนึ่งของพื้นที่ทั้งอำเภอเมืองสรวง ที่มีนาข้าว ประมาณ 80,000 ไร่

ฝึกเป็นพิธีกรทางพระพุทธศาสนา

สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการฝึกอบรมการเป็นพิธีกรทางพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นการเตรียมบุคลากรให้มีความพร้อม และมีความรู้ในการเป็นพิธีกรทางพระพุทธศาสนา และเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกแก่นักศึกษาต่อการเป็นผู้นำที่ดีและถูกต้องตามขั้นตอนทางพิธีการ โดยมี รศ. จารุยา ขอพลอยกลาง คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมโดม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ศรีวิชัย

จอดป้ายเทคโนฯ

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือเทคโนโลยีชาวบ้าน

http://info.matichon.co.th/techno/techno.php?srctag=05012010359&srcday=2016-03-01&search=no

วันที่ 01 มีนาคม พ.ศ. 2559 ปีที่ 28 ฉบับที่ 618

จอดป้ายฯ

ชนะเลิศ The Best Practice 9 มทร.

อาจารย์ขวัญชีวา ไตรพิริยะ อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดแนวทางปฏิบัติที่ดี (The Best Practice) การบูรณาการการจัดการสอนกับการบริการวิชาการ จากการสัมมนาและการแข่งขันทักษะวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 4 ระหว่าง วันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

ทำความเข้าใจ

นายสรธร สันทัด รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร เพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจแนวทางในการดำเนินงานโครงการ โดยมี นายอุดมศักดิ์ คำมูล เกษตรจังหวัดพะเยา ชี้แจงรายละเอียดในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ ณ ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา เมื่อเร็วๆ นี้

80 ปี ไสใหญ่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจา ทิพย์วารี อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช เปิดงานมหกรรมวิชาการและสืบสานศิลปวัฒนธรรม 80 ปี ไสใหญ่ และร่วมชมผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ณ อุทยานเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปอเทืองเหลืองอร่ามเมืองสรวง

นายสมจิตร์ คำสี หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด ติดตามงานการปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2559 ที่บ้านเมืองแก้ว ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง มี นายวัชรินทร์ เขจรวงศ์ เกษตรอำเภอเมืองสรวง พร้อม นายยุทธพร ฝนทั่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ประจำตำบลหนองหิน นำลงพื้นที่แปลงปลูกของ นายวิชัย ทวินันท์ ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด

ชุมชนนักปฏิบัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมเดือน โพธิสุวรรณ รองอธิการบดี และ นายศิริชัย สมแสน รองอธิการบดี นำผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เข้าร่วมการสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ ครั้งที่ 9 ในหัวข้อ “ชุมชนนักปฏิบัติสู่การจัดการความรู้ในศตวรรษที่ 21” ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการสัมมนา

ชายผู้เขียนหนังสือได้ไม่เกินเจ็ดหน้า

พิชา รัตนานคร เขียน

สำนักพิมพ์มติชน

ISBN : 978-974-02-1464-9

จำนวน 224 หน้า/ราคา 180 บาท

นวนิยายเล่มแรกของ “พิชา รัตนานคร” กล่าวถึงชายหนุ่มคนหนึ่ง เรียนจบมหาวิทยาลัย และตั้งใจที่จะรับแต่งานฟรีแลนซ์ แทบทุกวันเขาพักอยู่ในคอนโดฯ วันว่างมักพาตัวเองเที่ยว เขาคิดว่าตนมีความสุขและใช้ชีวิตนอกกรอบ เขามักฝันถึงหญิงสาวคนหนึ่งซ้ำๆ ยิ่งเมื่อมีแมวตัวหนึ่งเข้ามาในห้อง เขาจึงถือเสมือนว่ามันคือรูมเมท

ย้อนไปไม่เกิน 10 ปี สมัยยังฝึกงานอยู่ที่สำนักงาน เขาได้พบ “กันยา” หญิงสาวหน้าตาดี ทั้งสองสนิทสนมกันมาก ขณะเดียวกันเขาก็มีเพื่อนอีกคนหนึ่งชื่อ “หัวเป็ด” เพื่อนคนนี้ร่ำรวยและมีหน้ามีตาทางสังคม แต่หัวเป็ดได้รับความกดดันจากครอบครัวมาเป็นเวลานาน ทั้งเรื่องการเรียน และการทำงาน ทำให้หัวเป็ดอยากทำความรู้จักกับปุถุชนคนธรรมดาอย่างเขา

ในช่วงที่เขารู้จักทั้งกันยาและหัวเป็ด เขาพยายามหัดเขียนนวนิยาย แต่สุดท้ายเขามักเขียนได้ไม่เกิน 7 หน้า แล้ววันหนึ่งเขาก็ได้พบหญิงสาวในฝัน แต่สุดท้ายก็หาคำตอบไม่ได้ว่า เขาจะทำอย่างไรต่อไป

นวนิยายเรื่องนี้ จึงจุดประกายให้เราได้ตระหนักถึงการแสวงหาความเป็นอิสระอย่างเที่ยงแท้ นับแต่เรื่องการทำงาน มิตรภาพระหว่างเพื่อน จนถึงความรักความสัมพันธ์ได้เป็นอย่างดี

จอดป้ายเทคโนฯ

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือเทคโนโลยีชาวบ้าน

http://info.matichon.co.th/techno/techno.php?srctag=05020010359&srcday=2016-03-01&search=no

วันที่ 01 มีนาคม พ.ศ. 2559 ปีที่ 28 ฉบับที่ 618

จอดป้ายเทคโนฯ

อบรมเพิ่มผลผลิต

นายธนิตย์ อเนกวิทย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจ-ติดตามการอบรมเกษตรกรพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ เพื่อเพิ่มผลผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง ที่ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของ นายแสวง มะโนลัย ปราชญ์ชาวบ้าน บ้านโพนฮาด ตำบลดงครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด มี นายวินัย ลือชา เกษตรอำเภอเกษตรวิสัย นายเสน่ห์ รัตนาภรณ์ เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด นำลงพื้นที่

กีฬาสหกรณ์

นายวิทูรัช ศรีนาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสหกรณ์สัมพันธ์ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2559 โดยมี นายอนันต์ มหัจฉริยพันธุ์ สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงาน ร่วมให้การต้อนรับ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลก

โชว์ศักยภาพผู้นำด้านอาหาร ที่ประเทศกัมพูชา

นายวรวุฒิ วณิชกุลบดี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจต่างประเทศ เครือเบทาโกร กล่าวว่า ในวันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา เครือเบทาโกร หนึ่งในกลุ่มบริษัทชั้นนำของประเทศ ที่ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารครบวงจร ได้ร่วมออกบู๊ธแสดงนิทรรศการและสินค้าอาหาร ในงาน Top Thailand Brand ซึ่งจัดโดยกระทรวงพาณิชย์ ณ Diamond Island Convention & Exhibition Center กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ซึ่งภายในบู๊ธเครือเบทาโกร พบกับขบวนสินค้าอาหารคุณภาพและปลอดภัย เสมือนยกร้านเบทาโกร ช็อป (Betagro Shop) ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในเครือ มาไว้ที่งานแสดงสินค้า เชิญชิมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพและรสชาติอร่อยมากมายจากแบรนด์สินค้าอาหาร ซึ่งเป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับสากล ได้แก่ แบรนด์ BETAGRO แบรนด์อิโตแฮม (Itoham) อาทิ ไส้กรอก แฮม ลูกชิ้น เป็นต้น

มอบโล่สถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับเขต?

นายสุริยันต์ กาญจนศิลป์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ แก่ผู้ชนะการประกวดเกษตรกรดีเด่น สถาบันเกษตรกรดีเด่น ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่น ระดับเขต ปี 2558 ในการประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชน ครั้งที่ 1/2559 โดยมี นายวสันต์ สุขสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดระนอง กล่าวรายงานการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ณ ห้องประชุมรัตนรังสรรค์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดระนอง

มก. มอบเข็มพระพิรุณทองคำ

รศ.ดร. วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในงานเชิดชูเกียรติและมอบรางวัลเข็มพระพิรุณทองคำ “เกษตรศาสตร์ ปราดเปรื่อง” รุ่นที่ 15 นิสิตเก่าผู้ประสบความสำเร็จด้านการบริหารระดับสูง ซึ่งมหาวิทยาลัยคัดเลือกให้ได้รับรางวัลเข็มพระพิรุณทองคำ และโล่เชิดชูเกียรติ “เกษตรศาสตร์ ปราดเปรื่อง” รุ่นที่ 15 จำนวน 13 คน พร้อมกับมอบโล่เชิดชูเกียรติกับเกษตรศาสตร์ ปราดเปรื่อง ซึ่งดำรงตำแหน่งบริหารงานใหม่ จำนวน 5 คน บุคลากรที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ จำนวน 2 คน บุคลากรผู้ทำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัย จำนวน 18 คน

ครัวสุดเก๋า

กับศิษย์เก่าเลอ กอร์ดง เบลอ

แคทลีน ฟลินน์ เขียน

สำนักพิมพ์มติชน

ISBN : 978-974-02-1465-6

จำนวน 312 หน้า/ราคา 230 บาท

ในตามล่าคว้าฝันที่ เลอ กอร์ดง เบลอ แคทลีน ฟลินน์ เคยพาผู้อ่านไปเยือนครัวสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ณ “เลอ กอร์ดง เบลอ” โรงเรียนสอนทำอาหารชื่อก้องโลกมาแล้ว เสียงหัวเราะและคราบน้ำตาครั้งนั้น เปลี่ยนให้เธอกลายเป็นนักเขียนเรื่องอาหารที่มีประสบการณ์รอบด้าน

เมื่อย้ายกลับมาอยู่อเมริกา แคทลีน สัมผัสได้ถึงความแตกต่างระหว่างวิถีการบริโภคแบบอเมริกันและฝรั่งเศส โดยเฉพาะพฤติกรรมการบริโภคอาหารสำเร็จรูปที่เน้นความสะดวก รวดเร็ว แต่ลืมคำนึงถึงประโยชน์ที่แท้จริง และพิษภัยที่เจือปนมาด้วย ศิษย์เก่า เลอ กอร์ดง เบลอ อย่าง แคทลีนจึงใช้ความรู้ ความสามารถที่ได้มาเปิดคอร์สอาสาระยะสั้น ฝึกหัดอาสาสมัคร 9 ราย ที่ไร้ทักษะการทำครัวโดยสิ้นเชิง ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่นำไปใช้ได้ในชีวิตจริงตั้งแต่ทักษะการใช้มีด การทำซุป ขนมปัง ไปจนกระทั่งการปรุงอาหารจากของเหลือในตู้เย็น ฯลฯ

บทเรียนแสนสนุกจากห้องครัวสร้างแรงบันดาลใจ จะเปลี่ยนแม่ครัวมือใหม่ให้เป็นมืออาชีพสำเร็จหรือไม่ ทัศนคติที่ดีต่อการปรุงอาหารกินเอง จะช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเธอทั้ง 9 อย่างไร ร่วมพิสูจน์ความเก๋าผ่านสูตรเด็ดเคล็ดลับที่จะทำให้คุณร้องว้าว! ไปกับความอิ่มอร่อยง่ายๆ ในราคาสุดคุ้ม

เครือมติชน จัดงาน Matichon Moving Forward ประกาศความพร้อมสู่ผู้นำข่าวออนไลน์ อันดับ 1 ของประเทศ

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือเทคโนโลยีชาวบ้าน

http://info.matichon.co.th/techno/techno.php?srctag=05073150159&srcday=2016-01-15&search=no

วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2559 ปีที่ 28 ฉบับที่ 615

จอดป้ายเทคโนฯ

เครือมติชน จัดงาน Matichon Moving Forward ประกาศความพร้อมสู่ผู้นำข่าวออนไลน์ อันดับ 1 ของประเทศ

บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) ได้จัดงานเพื่อประกาศความสำเร็จ ที่เว็บไซต์หนังสือพิมพ์ข่าวสด คว้าอันดับ 1 เว็บไซต์ข่าวที่มียอดผู้เข้าชมสูงสุด ปี 2558 “รางวัลทรูฮิตส์ อวอร์ด 2015” ขณะที่เว็บไซต์มติชนออนไลน์ก็ติดอันดับท็อปไฟว์ และเป็นเว็บไซต์ข่าวการเมือง อันดับ 1 ของประเทศ นอกจากนี้ ประชาชาติออนไลน์ เว็บไซต์ข่าวธุรกิจก็ก้าวขึ้นเป็นผู้นำอันดับ 1 ของประเทศเช่นเดียวกัน ยิ่งไปกว่านั้น เฟซบุ๊กในเครือมติชน ยังทุบสถิติด้วยยอดแฟนเพจกว่า 8 ล้านคน นับได้ว่าเป็นเฟซบุ๊กที่มีผู้ติดตามมากเป็นอันดับ 1 ของประเทศอยู่ในขณะนี้

จากปรากฏการณ์ดังกล่าว บมจ. มติชน จึงได้จัดงาน “Matichon Moving Forward” ผู้นำข่าวออนไลน์อันดับ 1 ของประเทศ เมื่อช่วงบ่ายวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมอาคารข่าวสด พร้อมประกาศรุกตลาดนิวมีเดียสนองตอบความต้องการข้อมูลข่าวสารยุคใหม่ที่ฉับไว เปิดทศวรรษใหม่ของเครือมติชน ที่พร้อมจะก้าวไปสู่ความเป็นผู้นำข่าวสารดิจิตอลแบบครบวงจร

งานนี้ได้รับความสนใจจากแขกผู้มีเกียรติ และเอเยนซี่โฆษณา รวมทั้งพันธมิตรทางธุรกิจจำนวนมากที่มาร่วมจับมือเสริมศักยภาพความแข็งแกร่งแห่งโลกข่าวสารออนไลน์ให้แก่เครือมติชน อาทิ AIS, MSNThailand, SpokeDark และ Yaklai,Spring News, Voice TV, Youtube Thailand, Starving Time และหนังสือพิมพ์ธานเนียนรายวัน ของเวียดนาม เป็นต้น

สำหรับการครองแชมป์ยอดผู้เข้าชมสูงสุดของเว็บไซต์ข่าวสดนั้น เป็นผลมาจากการเป็นเว็บข่าวที่เติบโตและได้รับความนิยมมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ นับแต่เว็บไซต์ข่าวสดออนไลน์www.khaosod.co.th เริ่มปรับขยายเข้าสู่การรายงานสถานการณ์แบบเรียลไทม์ ตั้งแต่ปี 2550 โดยเฉพาะในปี 2553 ซึ่งเป็นช่วงที่ผู้อ่านต้องการข่าวสารที่ถูกต้องแม่นยำในช่วงเกิดวิกฤตทางการเมือง เว็บไซต์ข่าวสดก็ทำลายสถิติด้วยอัตราการเติบโตที่สูง ถึงร้อยละ 98 จากนั้นในปี 2556 ข่าวสด ได้นำเสนอข่าวผ่านเฟซบุ๊ก จนทำให้เติบโตแบบก้าวกระโดดอีกครั้ง และขยับขึ้นสู่การเป็นเว็บไซต์ที่มีผู้อ่านมากที่สุด เป็น อันดับ 2 ในปี 2557 การเติบโตเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จนล่าสุดได้ขึ้นสู่ อันดับ 1 ในปี 2558 พร้อมกับยอดไลก์ในเฟซบุ๊กที่เข้าใกล้ 7 ล้านไลก์ ในช่วงเวลานี้ ขณะที่เว็บไซต์มติชนออนไลน์และประชาชาติออนไลน์ก็เติบโตอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกัน

จากสถิติที่เว็บไซต์ทรูฮิตส์ผู้บริการเก็บสถิติผู้ใช้งานในเว็บไซต์ไทย ยังชี้ให้เห็นว่าในประเภทรวมทุกหมวดหมู่เว็บไซต์ข่าวสดอยู่ใน อันดับ 3 รองจากเว็บไซต์สนุกดอทคอมและกระปุกดอทคอม ซึ่งเป็นเว็บไซต์ประเภทบันเทิง กล่าวได้ว่าการทยอยปรับตัวเข้าสู่สื่อดิจิตอลของเครือมติชนเป็นการขยับปรับเปลี่ยนทิศทาง โดยขยายการนำเสนอข่าวสารไปสู่การใช้เฟซบุ๊กเป็นตัวเชื่อมกับผู้อ่านเป็นไปอย่างถูกจังหวะเวลา ทำให้ได้รับความนิยมและเติบโตอย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดดจนประสบความสำเร็จดังกล่าว

อนึ่ง เครือมติชน ซึ่งประกอบด้วย มติชนรายวัน ข่าวสด ประชาชาติธุรกิจ มติชนสุดสัปดาห์ เทคโนโลยีชาวบ้าน เส้นทางเศรษฐี ศิลปวัฒนธรรม สำนักพิมพ์มติชน มติชนทีวี มติชนอคาเดมี พร้อมขยายการสื่อสารสู่โซเชียลมีเดียอื่นๆ ได้แก่ อินสตาแกรม ยูทูบ ทวิตเตอร์ และกูเกิ้ลพลัส โดยเป้าหมายสำคัญในปี 2559 นี้ เว็บไซต์ข่าวสดออนไลน์ จะนำเสนอข่าวตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ความพร้อมสู่ความเป็นผู้นำข่าวสารดิจิตอลแบบครบวงจร โดยจะมีการขยายความร่วมมือกับพันธมิตรใหม่ๆ เพื่อเพิ่มช่องทางในทุกแพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยม ที่สำคัญ ได้แก่ Facebook Instant Articles, สถานีข่าวมติชน บน AIS Live TV, ข่าวสดบน MSN, รายการข่าวเสาร์/อาทิตย์ กับ Voice TV, แลกเปลี่ยนความร่วมมือกับหนังสือพิมพ์ธานเนียนรายวัน ทางด้านข่าวสาร โฆษณา และการจัดกิจกรรม, เปิดเซ็กชั่นใหม่ “ข่าวสด Starving Time” ซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่าง ไอจี ด้านอาหารอันดับ 1 กับเว็บไซต์ข่าวสาร อันดับ 1 เพื่อสร้างปรากฏการณ์ข้อมูลข่าวสารด้านอาหารและร้านอาหารที่ดีที่สุดในประเทศ

ในฐานะผู้นำเสนอข้อมูลข่าวสารสำคัญ ไม่ว่าโลกจะขยับการสื่อสารไปในช่องทางใด เครือมติชนก็พร้อมที่จะก้าวไป เพื่อให้เนื้อหาที่นำเสนอนั้นเข้าถึงผู้อ่านให้มากที่สุด

จอดป้ายเทคโนฯ

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือเทคโนโลยีชาวบ้าน

http://info.matichon.co.th/techno/techno.php?srctag=05014010159&srcday=2016-01-01&search=no

วันที่ 01 มกราคม พ.ศ. 2559 ปีที่ 28 ฉบับที่ 614

จอดป้ายเทคโนฯ

หน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่

นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ ร่วมกับ สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ เทศบาลเมืองจังหวัดกระบี่ และ ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ จัดกิจกรรม หน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา ณ มูลนิธินายศรีผ่อง-นางกี่ ภูเก้าล้วน จังหวัดกระบี่ เพื่อเป็นการสร้างสุขลักษณะที่ดีแก่สุนัขและแมว ที่อยู่รวมกันเป็นจำนวนมากให้ดีขึ้น โดยจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว การทำหมัน การตรวจสุขภาพเบื้องต้น รวมไปถึงการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว รวมทั้งการฝึกปฏิบัติการผ่าตัดทำหมันของนักศึกษาสัตวแพทย์ ซึ่งเป็นการบูรณาการระหว่างการเรียนการสอนและการบริการ เพื่อชุมชน

ยกระดับคุณภาพชีวิต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมเดือน โพธิสุวรรณ รองอธิการบดี ร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ “การยกระดับคุณภาพชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นอาเซียน” ครั้งที่ 2 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนัส คงศักดิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร อาจารย์วิชริณี สวัสดี รองคณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม ดร. ภทรพร ยุทธาภรณ์พินิจ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นำคณะอาจารย์และตัวแทนชุมชน ร่วมจัดนิทรรศการโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านชุมชน 9 มทร. ระหว่าง วันที่ 30 พฤศจิกายน-3 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

บ้านปูฯ สานสัมพันธ์ ไทย-ลาว

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านธุรกิจพลังงานแห่งเอเชีย จัดการแสดงคอนเสิร์ต วงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย (ทีพีโอ) เพื่อเฉลิมฉลอง 40 ปี แห่งวันสถาปนา สปป. ลาว หรือ วันชาติลาว ณ หอประชุมแห่งชาติ นครหลวงเวียงจันทน์ ในโอกาสนี้ นายทองลุน สีสุลิด (ที่ 4 จากขวา) รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และภริยา นายบัวเงิน ซาพูวง (ที่ 3 จากซ้าย) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง แถลงข่าว วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว นายหลี บุนค้ำ (ที่ 2 จากซ้าย) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำประเทศไทย และ นายนริศโรจน์ เฟื่องระบิล (ซ้ายสุด) อัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรไทย ประจำนครหลวงเวียงจันทน์ ร่วมเป็นแขกกิตติมศักดิ์ โดยมี นายองอาจ เอื้ออภิญญกุล (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยภริยา และ นางสมฤดี ชัยมงคล (ขวาสุด) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ

ปีที่ 6

กรมหม่อนไหม จัดงาน วันคล้ายวันสถาปนากรมหม่อนไหม ปีที่ 6 โดย นายโอภาส กลั่นบุศย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ซึ่งมีการแสดงนิทรรศการผลงานเด่นด้านหม่อนไหม ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ อาทิ โครงการธนาคารเชื้อพันธุกรรมหม่อนไหม โมบายแอพพลิเคชั่นหม่อนไหม ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากหม่อนและไหม เป็นต้น รวมทั้งร้านจำหน่ายผ้าไหม และผลิตภัณฑ์หม่อนไหม จากกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และผู้ประกอบการหม่อนไหมทั่วประเทศ

ส่งสุขปีใหม่ ด้วยกระเช้าสินค้าสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดตัวโครงการคืนความสุขให้ประชาด้วยสินค้าสหกรณ์ ประจำปี 2559 เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง วันที่ 15 มกราคม 2559 ผู้ที่สนใจ สามารถไปเลือกสินค้าเพื่อจัดลงกระเช้าได้ตามความต้องการ หรือจะสั่งซื้อกระเช้าปีใหม่สำเร็จรูปที่เจ้าหน้าที่ได้จัดไว้เรียบร้อยแล้ว ราคามีตั้งแต่หลักร้อย จนถึงกระเช้าขนาดใหญ่ ราคา 1,000-3,000 บาท เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภค และพิเศษสำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้า ตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป มีบริการพิเศษจัดส่งฟรีในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือลูกค้าในต่างจังหวัด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัด และศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ประจำจังหวัดทั่วประเทศ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. (02) 628-5512, (02) 281-3095 ต่อ 121

รู้งี้ผอมไปนานแล้ว!

สาธิก ธนะทักษ์ (โค้ชเป้ง) เขียน

สำนักพิมพ์มติชน

ISBN : 978-974-02-1449-6

จำนวน 176 หน้า/ราคา 200 บาท

บอกลาความอ้วนด้วยการดูแลสุขภาพอย่างถูกวิธี ไขปัญหาข้องใจของใครหลายคน ว่าทำไมถึงไม่ผอมสักที ทั้งที่พยายามลดน้ำหนักแล้ว แถมบางคนแทนที่น้ำหนักจะลดลง กลับเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม

รู้งี้ผอมไปนานแล้ว! หนังสือที่จะอธิบายเกี่ยวกับการออกกำลังกาย และการเลือกกินอาหารที่เหมาะสม พร้อมข้อมูลต่างๆ ซึ่งหลายคนเคยเข้าใจผิด เช่น ออกกำลังกายแล้วนั่งทำให้ก้นใหญ่จริงหรือ?, กินแต่ผลไม้ ลดน้ำหนักได้จริงหรือ?, การกินคลีน คืออะไร? และเรื่องของวิตามินและอาหารเสริมโปรตีน โดย โค้ชเป้ง (สาธิก ธนะทักษ์) โค้ชเทรนเนอร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ เจ้าของผลงาน “Easy to Fit ฟิตง่ายๆ ทำได้ที่บ้าน”

แล้วการลดน้ำหนักจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป