รายการ LIFE VARIETY : นายแพทย์อภิชิต สถาวรวิวัฒน์ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/618016

รายการ LIFE VARIETY : นายแพทย์อภิชิต  สถาวรวิวัฒน์

วันพุธ ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, 20.18 น.

นายแพทย์อภิชิต  สถาวรวิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงกลางจังหวัดน่าน

ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2564 ทาง NBT 2HD ช่องหมายเลข 2 เวลา 11.05 – 11.30 น.

รายการ LIFE VARIETY : แพทย์หญิงกานต์มณี ทินะ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/618013

รายการ LIFE VARIETY : แพทย์หญิงกานต์มณี ทินะ

วันพุธ ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, 20.07 น.

แพทย์หญิงกานต์มณี ทินะ ผู้ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ

ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2564 ตุลาคม 2564 ทาง NBT 2HD ช่องหมายเลข 2 เวลา 11.05 – 11.30 น.

รายการ LIFE VARIETY : ชลัมพล โลทารักษ์พงศ์ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/618008

รายการ LIFE VARIETY : ชลัมพล โลทารักษ์พงศ์

วันพุธ ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, 20.02 น.

ชลัมพล โลทารักษ์พงศ์ Group Managing Director VT Group

ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2564 ทาง NBT 2HD ช่องหมายเลข 2 เวลา 11.05 – 11.30 น.

รายการ LIFE VARIETY : พลอากาศเอก ยุทธพงศ์ กิตติขจร บุตรจอมพล ถนอม กิตติขจร #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/614644

รายการ LIFE VARIETY : พลอากาศเอก ยุทธพงศ์ กิตติขจร บุตรจอมพล ถนอม กิตติขจร

วันอังคาร ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, 18.18 น.

พลอากาศเอก ยุทธพงศ์ กิตติขจร บุตรจอมพล ถนอม กิตติขจร

ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2564 ทาง NBT 2HD ช่องหมายเลข 2 เวลา 11.05 – 11.30 น.

รายการ LIFE VARIETY : ทศพร ลือนาม เจ้าของแบรนด์ Wintagememorial #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/614638

รายการ LIFE VARIETY : ทศพร  ลือนาม เจ้าของแบรนด์ Wintagememorial

วันอังคาร ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, 18.12 น.

ทศพร  ลือนาม เจ้าของแบรนด์ Wintagememorial

ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2564 ทาง NBT 2HD ช่องหมายเลข 2 เวลา 11.05 – 11.30 น.

รายการ LIFE VARIETY : นายสัตวแพทย์นนทษิต ชุติญาณวัฒน์ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/609900

วันอังคาร ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 14.34 น.

นายสัตวแพทย์นนทษิต ชุติญาณวัฒน์ โรงพยาบาลสัตว์เกษตรศาสตร์

ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2564 ทาง NBT 2HD ช่องหมายเลข 2 เวลา 11.05 – 11.30 น.

รายการ LIFE VARIETY : ผศ. น.สพ. ดร.คงศักดิ์ เที่ยงธรรม #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/609711

วันจันทร์ ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 17.23 น.

ผศ. น.สพ. ดร.คงศักดิ์ เที่ยงธรรม

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2564 ทาง NBT 2HD ช่องหมายเลข 2 เวลา 11.05 – 11.30 น.

รายการ LIFE VARIETY : ธเนศวร์ เพชรสุวรรณ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/609702

วันจันทร์ ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 16.58 น.

รายการ LIFE VARIETY : ธเนศวร์  เพชรสุวรรณ
รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม 2564 ทาง NBT 2HD ช่องหมายเลข 2 เวลา 11.05 – 11.30 น.

รายการ LIFE VARIETY : กิตติพงษ์ เตรัตนชัย #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/602740

รายการ LIFE VARIETY : กิตติพงษ์ เตรัตนชัย

รายการ LIFE VARIETY : กิตติพงษ์ เตรัตนชัย

วันศุกร์ ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2564, 09.05 น.

รายการ LIFE VARIETY : กิตติพงษ์ เตรัตนชัย นายกกิตติมศักดิ์เกียรติคุณถาวร

รายการ LIFE VARIETY ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2564 ทาง NBT 2HD ช่องหมายเลข 2 เวลา 11.05 – 11.30 น.

รายการ LIFE VARIETY : ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/602739

รายการ LIFE VARIETY : ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ

รายการ LIFE VARIETY : ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ

วันศุกร์ ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2564, 08.59 น.

รายการ LIFE VARIETY : ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ

รายการ LIFE VARIETY ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน 2564 ทาง NBT 2HD ช่องหมายเลข 2 เวลา 11.05 – 11.30 น.