รายงานพิเศษ : อำนาจเจริญ ลงนาม MOU ใช้ศูนย์แสดงสินค้า โกยเงินเข้าชุมชน

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/619038

รายงานพิเศษ : อำนาจเจริญ ลงนาม MOU  ใช้ศูนย์แสดงสินค้า โกยเงินเข้าชุมชน

วันอังคาร ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, 06.00 น.

จังหวัดอำนาจเจริญ ลงนาม MOU การใช้ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าเคลื่อนที่ Love Farmer & Biz Shop Amnatcharoen บูรณาการความร่วมมือส่งเสริมการขายสินค้าและผลิตภัณฑ์จังหวัดอำนาจเจริญ  

นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธาน พร้อมร่วมเป็นสักขีพยาน ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง การประสานความร่วมมือ ขอใช้พื้นที่ศูนย์แสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้าเคลื่อนที่ Love Farmer & Biz Shop Amnatcharoen บูรณาการความร่วมมือส่งเสริมการขายสินค้าของ บริษัทประชารัฐรักสามัคคี อำนาจเจริญ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และเครือข่ายบิสคลับอำนาจเจริญ โดยมีนายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน กลุ่มเกษตรกร ผู้ผลิตและผู้ประกอบการจังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมในพิธี ที่ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าเคลื่อนที่ Love Farmer &Biz Shop Amnatchoroen  ด้านทิศใต้ หอนาฬิกา สวนมิ่งมงคลต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 

ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มุ่งเน้นในการส่งเสริมสนับสนุนจากภาครัฐ ให้สามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงาน รัฐบาลมีนโยบายลดความเหลื่อมล้ำ สร้างรายได้และความเจริญ ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ประกอบกับยุทธศาสตร์จังหวัดอำนาจเจริญ ประเด็นการพัฒนาที่ 2.การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า การลงทุนของจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อสร้างอาชีพและรายได้แก่ชุมชน ให้สามารถแข่งขันได้  

จังหวัดอำนาจเจริญ จึงได้บูรณาการร่วมกันสามฝ่าย  ประกอบด้วย ภาครัฐ ได้แก่ สำนักงานธนารักษ์อำนาจเจริญ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำนาจเจริญ สำนักงานพาณิชย์อำนาจเจริญ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ภาคเอกชน ได้แก่ เครือข่ายบิสคลับอำนาจเจริญ และบริษัท ประชารัฐ(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และภาคประชาชน ได้แก่ กลุ่มเกษตรกร ผู้ผลิตผู้ประกอบการจังหวัดอำนาจเจริญ ในการลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาคุณภาพคนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ให้เข้มแข็ง เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง อีกทั้ง เป็นการส่งเสริมสินค้าเกษตรผลิตภัณฑ์จังหวัดอำนาจเจริญ ให้มีมูลค่ามีช่องทางการตลาดและมีรายได้เพิ่มมากขึ้น  

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ภายในศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าเคลื่อนที่ฯ พร้อมเยี่ยมชมการออกร้านจำหน่ายสินค้า จากเครือข่ายธุรกิจบิสคลับจังหวัดอำนาจเจริญอีกด้วย…