22หน่วยงานเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันพระ

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

http://www.komchadluek.net/news/edu-health/233646

หัวใจไทย, หน่วยงาน, เข้า, วัด, ปฏิบัติธรรม, วันพระ

การศึกษา-สาธารณสุข >ข่าวการศึกษา-สาธารณสุข  : 14 ก.ค. 2559

22หน่วยงานเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันพระ

22หน่วยงานเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันพระ : หัวใจไทย

          จากการที่กรมการศาสนา (ศน.) กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) มาอย่างต่อเนื่อง เดือนละ 4 ครั้ง เพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาและสามารถนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ กฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา (ศน.) กระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ล่าสุดได้รับรายงานว่าได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรม มีหน่วยงานราชการ องค์กรพระพุทธศาสนา อุบาสก อุบาสิกา เข้าร่วมสวดมนต์ทำวัตรเช้า ฟังพระธรรมเทศนา และถวายสังฆทาน เข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ ที่วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ถึง 22 หน่วยงานรวมกว่า 280 คน ประกอบด้วย

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย กรมธนารักษ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลราชวิถี สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมทรัพยากรน้ำ สำนักบริหารหนี้สาธารณะ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กรมท่าอากาศยาน กรมศิลปากร กรมศุลกากร กรมเจ้าท่า กรมการจัดหางาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ถือเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พุทธศาสนิกชน

“จากนี้ไป ศน.จะใช้ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนกิจกรรมเข้าวัดวันพระผ่าน บวร บ้าน วัด โรงเรียน โดยจะเชิญให้พุทธศาสนิกชนในชุมชน และนักเรียนในสถานศึกษามาร่วมทำกิจกรรมที่วัด และจะขอความร่วมมือขยายไปทั่วประเทศ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ได้รับรายงานว่ามีผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ข้าราชการ บางจังหวัดได้เป็นผู้นำพุทธศาสนิกชนในพื้นที่เข้าวัด ตักบาตร ทำบุญในโอกาสต่างๆ แล้ว นับเป็นเรื่องที่น่ายกย่องเป็นอย่างมาก” อธิบดีกรมการศาสนา กล่าว

 

ค่ายเยาวชนสมานฉันท์ 5 ศาสนา

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

http://www.komchadluek.net/news/edu-health/225802

การศึกษา,หัวใจไทย,ค่ายเยาวชน,สมานฉันท์,ศาสนา

การศึกษา-สาธารณสุข  :  14 เม.ย. 2559

ค่ายเยาวชนสมานฉันท์ 5 ศาสนา

หัวใจไทย : ค่ายเยาวชนสมานฉันท์ 5 ศาสนา : ohohlek@hotmail.com

                    กิจกรรมค่ายเยาวชนสมานฉันท์ให้แก่เยาวชน 5 ศาสนา ของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดต่อเนื่องกันมาหลายปี จุดเด่นของค่ายนี้น้องๆ จากหลากหลายศาสนา ได้มาทำกิจกรรมร่วมกัน เรียนรู้วิถีชีวิต การปฏิบัติที่ต่างกัน เข้าใจ เข้าถึงศาสนาที่นับถือ ทำให้เกิดความเข้าใจและยอมรับในความแตกต่าง น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประพฤติปฏิบัติให้อยู่ในวิถีชีวิตและจิตสำนึกของเด็กเยาวชน โดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจในการสร้างความเข้าใจอันดี ความสามัคคี ทำให้สังคมที่ต่างศาสนาอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุข ไม่มีความขัดแย้ง
                    กิตตินันท์ ตนเพาะ เยาวชนศาสนาพุทธ หนึ่งในตัวแทนเยาวชนที่เคยเข้าร่วมค่ายเยาวชนสมานฉันท์กล่าวว่า “รู้สึกมีความสุขที่ได้มาเข้าค่ายนี้ ได้รู้จักกับเพื่อนต่างศาสนา มีโอกาสฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ตามโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถือว่าเป็นค่ายที่ดี ถ้ามีโอกาสจะกลับมาอีก”
                    จักรกฤษณ์ มานหนับ เยาวชนศาสนาอิสลามเขามีความรู้สึกดีที่ได้เข้าร่วมค่ายเยาวชน สนุกสนาน ได้พบเจอเพื่อนใหม่ๆ ประทับใจค่ายนี้ เพื่อนทุกคน มีความเอื้อเฟื้อช่วยเหลือกัน พี่เลี้ยงทุกคนเอาใจใส่ดีมาก การได้มาเข้าค่ายครั้งนี้ทำให้ศาสนาอื่นเข้าใจศาสนาอิสลาม ว่าไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด
                    ไอลดา ตันประเสริฐ เยาวชนศาสนาคริสต์บอกว่า ตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะสนุก คิดว่าจะมีแต่การอบรมที่เกี่ยวกับเรื่องศาสนาเพียงอย่างเดียว แต่กลับได้รับความรู้หลากหลาย รู้จักเพื่อนใหม่ต่างศาสนา ได้ทำนา เพาะเห็ด เรียนรู้เรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการดำเนินชีวิตทางด้านคุณธรรมจริยธรรม
                    สำหรับกิจกรรมค่ายเยาวชนสมานฉันท์ปีนี้ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 เมษายน-1 พฤษภาคม เด็กๆ จะได้เรียนรู้ชุมชนย่านกะดีจีน เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ชุมชนเก่าแก่ที่อยู่ร่วมกันด้วย 3 ศาสนา 4 วัฒนธรรม ได้แก่ พุทธเถรวาท พุทธมหายาน อิสลามและคริสต์ ซึ่งอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ด้วยความเอื้อเฟื้อและเข้าใจ เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่ชุมชนคอยรุตตั๊กวา (ลำไทร) เขตหนองจอก กรุงเทพฯ โดยจะมีการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เป็นต้น สอบถามรายละเอียดได้ที่กรมการศาสนา โทร.0-2422-8793 หรือสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัด
———————–
(หัวใจไทย : ค่ายเยาวชนสมานฉันท์ 5 ศาสนา : ohohlek@hotmail.com)

อนุรักษ์โบราณสถานในวัด : หัวใจไทย

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

http://www.komchadluek.net/news/edu-health/221377

การศึกษา-สาธารณสุข  :  28 ม.ค. 2559

อนุรักษ์โบราณสถานในวัด : หัวใจไทย

อนุรักษ์โบราณสถานในวัด : หัวใจไทย

            ณ หอประชุมใหญ่พุทธมณฑล จ.นครปฐม เมื่อเร็วๆ นี้ สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร ประธานฝ่ายสงฆ์ และ ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม ประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมกันเป็นประธานเปิดการสัมมนาถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการและฆราวาสผู้สนับสนุนวัดโครงการดูแลทรัพย์สินทางศิลปวัฒนธรรมของชาติของพระสังฆาธิการ จัดโดยกรมศิลปากร มีพระสงฆ์กว่า 300 รูป พร้อมด้วยฆราวาสผู้สนับสนุนวัดกว่า 100 คน เข้าร่วมการสัมมนา
            อนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า กรมศิลปากรมีหน้าที่ดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของวัดในการเป็นแหล่งรวมความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ ประกอบไปด้วยโบราณสถาน และโบราณวัตถุ ตลอดจนประเพณี ความเชื่อ โดยมีพระสงฆ์และชาวบ้านเป็นผู้ดูแลรักษาทรัพย์สินทางศิลปวัฒนธรรมสืบต่อกันมา การจะส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์มรดกทางด้านศิลปวัฒนธรรมต่างๆ เหล่านี้ ให้ยังคงอยู่ต่อไป จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจจากพระสงฆ์และฆราวาส ซึ่งเป็นผู้ดูแลทรัพย์สินต่างๆ ภายในวัดด้วย
            “การสัมมนาในครั้งนี้มีการเสวนาเรื่อง บทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลพุทธศาสนา การเสวนาเรื่อง แนวทางการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์โบราณสถานระหว่างวัดกับกรมศิลปากร และการบรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบายกระทรวงวัฒนธรรมในด้านการอนุรักษ์โบราณสถาน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้มีการซักถามในประเด็นปัญหาต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกัน สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์โบราณสถาน นำไปสู่ความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลพุทธศาสนา เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนด กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ตลอดจนนโยบายและการดูแลรักษาโบราณสถาน สร้างเครือข่ายในการอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ”

‘การเดินทางของความสุข’นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

http://www.komchadluek.net/detail/20151217/218763.html

การศึกษา-สาธารณสุข-สิ่งแวดล้อม : ข่าวทั่วไป
วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2558
'การเดินทางของความสุข'นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ

‘การเดินทางของความสุข’นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯสร้างแรงบันดาลใจยิ่งใหญ่ : หัวใจไทย

           สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม เชิญชวนคนไทยร่วมชื่นชมพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถด้านศิลปะ ซึ่งถ่ายทอดผ่านนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชุด “การเดินทางของความสุข” 7 ด้านขององค์อัครศิลปิน ได้แก่ ปลายปากกาของพ่อ, พระผู้สร้างศูนย์รวมใจ, ความสุขจากปลายพู่กัน, กล้องของพระราชา, พระผู้ออกแบบความสุข, เรือใบ ใจกล้า และเพลงแผ่นดิน พร้อมแนวคิดดีๆ เพื่อการทรงงานอันเป็นประโยชน์ต่อพสกนิกรชาวไทย และมาร่วมสร้างแรงบันดาลใจสู่งานศิลป์ในการเดินตามรอยพ่อหลวงไทย โดยนิทรรศการจัดแสดงให้ชมตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2559

นายชาย นครชัย ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กล่าวว่า สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่สร้างสรรค์โดยสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นที่ประจักษ์ จึงกำหนดจัดโครงการนิทรรศการเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ในโอกาสต่างๆ ตลอดปี 2559 เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปให้ได้ชื่นชม และเกิดแรงบันดาลใจสู่การสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เพื่อช่วยกันดูแลรักษามรดกของชาติไทยให้ยั่งยืน

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชุด “การเดินทางของความสุข” ได้ถ่ายทอดเรื่องราวการเดินทางของความสุขใน 7 ด้านได้แก่ ปลายปากกาของพ่อ-พระปรีชาสามารถทางด้านภาษา, พระผู้สร้างศูนย์รวมใจ-พระปรีชาสามารถด้านสถาปัตยกรรม, ความสุขจากปลายพู่กัน-พระปรีชาสามารถด้านทัศนศิลป์, กล้องของพระราชา–พระปรีชาสามารถด้านการถ่ายภาพ, พระผู้ออกแบบความสุข–พระปรีชาสามารถด้านการออกแบบ, เรือใบ ใจกล้า-ธ ทรงเป็นแรงบันดาลใจ และเพลงแผ่นดิน–พระปรีชาสามารถด้านดนตรีตลอดระยะเวลาที่ทรงงานเพื่อเป็นประโยชน์แก่พสกนิกรมาอย่างยาวนาน จึงอยากเชิญชวนให้ทุกท่านมาร่วมชื่นชมในพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถด้านศิลปะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรา

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชุด “การเดินทางของความสุข” ได้ที่บริเวณชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ตั้งแต่เวลา 10.00-19.00 น. เว้นวันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยนิทรรศการจะจัดแสดงไปจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2559 นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย “ต่างไม่ต่าง” ซึ่งเป็นการเผยแพร่ผลงานสะสมศิลปกรรมร่วมสมัยที่ในสาขาทัศนศิลป์ของศิลปินแห่งชาติและศิลปินที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย มาร่วมจัดแสดงภายใต้แนวคิดที่สะท้อนความหลากหลายในสังคมไทยที่อยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข เปิดให้เข้าชมจนถึงปลายเดือนธันวาคมนี้ สำหรับโรงเรียน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่ต้องการเข้าเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะ กรุณาสอบถามรายละเอียดและติดต่อได้ที่ โทรศัพท์ 0-2224-8030 ต่อ 202

คุณค่าสาระของประเพณีลอยกระทง

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

http://www.komchadluek.net/detail/20151126/217526.html

การศึกษา-สาธารณสุข-สิ่งแวดล้อม : ข่าวทั่วไป
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2558
คุณค่าสาระของประเพณีลอยกระทง

คุณค่าสาระของประเพณีลอยกระทง : หัวใจไทย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

           ประเพณีลอยกระทงนั้น มีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การลอยกระทงเป็นพิธีกรรมร่วมกันของผู้คนในชุมชน ทั้งสุวรรณภูมิหรือภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีมาแต่ยุคดึกดำบรรพ์ เพื่อขอขมาต่อธรรมชาติอันมีดินและน้ำที่หล่อเลี้ยง ตลอดจนพืชและสัตว์ที่เกื้อกูลให้พืชพรรณธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ แต่ไม่มีหลักฐานยืนยันแน่นอนว่าลอยกระทงเริ่มมีมาตั้งแต่เมื่อไร แต่พิธีกรรมเกี่ยวกับ “ผี” ผู้มีอำนาจเหนือธรรมชาติมีอยู่กับผู้คนในชุมชนสุวรรณภูมิไม่น้อยกว่า 3,000 ปีมาแล้ว ตั้งแต่ก่อนรับศาสนาพุทธ-พราหมณ์จากอินเดีย สำหรับในประเทศไทย ประเพณีลอยกระทงนิยมกระทำกันในคืนวันเพ็ญเดือนสิบสอง เพราะเป็นช่วงที่น้ำขึ้นสูงสุด โดยมีวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละท้องถิ่น ด้วยการนำดอกไม้ ธูป เทียน หรือสิ่งของใส่ลงในสิ่งประดิษฐ์รูปต่างๆ ที่ลอยน้ำได้ เช่น กระทง เรือ แพ ดอกบัว กะลา ฯลฯ แล้วนำไปลอยตามลำน้ำ ด้วยวัตถุประสงค์และความเชื่อที่แตกต่างกันไป

วัตถุประสงค์ การลอยกระทง นอกจากจะมีวัตถุประสงค์เพื่อขอขมาบูชาพระแม่คงคา เพื่อแสดงความกตัญญูต่อแหล่งน้ำที่ใช้ในการดำรงชีวิต เพื่อบูชาพระพุทธเจ้า บูชาพระเกศแก้วจุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ บูชาพระอุปคุตเถระ หรือเพื่อลอยเคราะห์ ลอยทุกข์โศกโรคภัยต่างๆ หรือเพื่ออธิษฐานขอสิ่งที่ปรารถนา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อถือของแต่ท้องถิ่น

คุณค่าของประเพณีลอยกระทง คุณค่าต่อครอบครัว  ทำให้สมาชิกในครอบครัวได้มีโอกาสทำกิจกรรมด้วยกัน เช่น ร่วมกันประดิษฐ์กระทงไปลอย เป็นการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว คุณค่าต่อชุมชน ทำให้เกิดความรัก ความสมัครสมานสามัคคีในชุมชน เช่น ช่วยกันประดิษฐ์กระทงไปประกวด เป็นการช่วยส่งเสริมการช่างฝีมือท้องถิ่นทางอ้อม หรือทำให้ได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์ และสนุกสนานร่วมกัน คุณค่าต่อศาสนา ได้ช่วยกันทำนุบำรุงศาสนา เช่น ทางภาคเหนือ มีการทำบุญให้ทาน การถือศีลที่วัด หรือการลอยกระทงเพื่อบูชารอยพระพุทธบาท นำมาซึ่งการน้อมรำลึกถึงพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า  คุณค่าต่อสังคม ทำให้มีความเอื้ออาทรต่อสิ่งแวดล้อม ได้ตระหนักถึงความสำคัญของแม่น้ำลำคลองที่ได้ใช้ประโยชน์ต่อเราทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยอาจจะช่วยกันขุดลอกคูคลองให้สะอาด ไม่ทิ้งสิ่งปฏิกูลลงไป และควรลอยกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ

อนุรักษ์ธงกฐิน : หัวใจไทย

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

http://www.komchadluek.net/detail/20151022/215588.html

การศึกษา-สาธารณสุข-สิ่งแวดล้อม : ข่าวทั่วไป
วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2558
อนุรักษ์ธงกฐิน : หัวใจไทย

อนุรักษ์ธงกฐิน : หัวใจไทย

           หนึ่งในนโยบายของ นายวีระ โรจน์พจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม คือ การให้กรมการศาสนา (ศน.) ใช้มิติศาสนาสืบสานวิถีถิ่น วิถีไทย โดยในช่วงวันออกพรรษา 27 ตุลาคมนี้ ศน.ได้เชิญชวนพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศร่วมกันทำบุญอันยิ่งใหญ่เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา ได้แก่ การร่วมกันตักบาตรเทโวโรหณะ ในวันที่ 28 ตุลาคม และช่วงระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม 2558–25 พฤศจิกายน 2558 ร่วมกันถวายผ้าพระกฐินตามวัดต่างๆ ทั่วประเทศนอกจากจะเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาแล้ว ยังส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ

เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวีระ นำผู้บริหารทุกกรมในสังกัดร่วมกิจกรรมส่งเสริมความเป็นไทยต่อพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยกรมการศาสนาได้รณรงค์สืบทอดประเพณีถวายกฐินปีนี้ให้เน้นการปฏิบัติให้ถูกต้องตามประเพณี การรักษาศีล ที่สำคัญขอความร่วมมือไปยังวัดที่ได้รับผ้ากฐินสืบทอดการประดับ “ธงกฐิน” ที่กำลังสูญหายไปให้กลับคืนมาในสังคมไทย

ธงกฐิน เป็นเครื่องหมายแสดงให้รู้ว่า วัดนี้ได้รับผ้ากฐินแล้ว มี 4 แบบแฝงด้วยความรู้เกี่ยวกับธรรมะ ประกอบด้วย ธงจระเข้ ธงนางมัจฉา ธงตะขาบ และธงเต่า กล่าวคือ 1.ธงจระเข้ หมายถึง ความโลภ (ปากใหญ่ กินไม่อิ่ม) ใช้ประดับในการแห่ มีตำนานว่า เศรษฐีเกิดเป็นจระเข้ว่ายน้ำตามขบวนกฐินจนขาดใจตาย 2.ธงนางมัจฉา หมายถึง ความหลง (เสน่ห์แห่งความงามที่ชวนหลงใหล) ใช้ประดับงานพิธีถวายผ้ากฐิน เป็นตัวแทนหญิงสาว ตามความเชื่อว่า อานิสงส์จากการถวายผ้าแก่ภิกษุสงฆ์จะมีรูปงาม

3.ธงตะขาบ หมายถึงความโกรธ (พิษที่เผ็ดร้อนเหมือนความโกรธที่แผดเผาจิต) ใช้ประดับเพื่อแจ้งว่า วัดนี้มีคนมาจองกฐินแล้ว ให้ผู้จะมาปวารณาทอดกฐินผ่านไปวัดอื่นเลย ไม่ต้องเสียเวลามาถาม และ 4.ธงเต่า หมายถึง สติ (การระวังรักษาอายตนะทั้ง 6 ดุจเต่าที่หดอวัยวะซ่อนในกระดอง) ใช้ประดับเพื่อแจ้งว่า วัดนี้ทอดกฐินเรียบร้อยแล้ว จะปลดลงในวันเพ็ญเดือน 12 โดยในปัจจุบันจะเห็นเพียงธงจระเข้ และธงนางมัจฉา ที่จะปรากฏในงานกฐิน ส่วนธงตะขาบและธงเต่าพบเห็นได้น้อย จะมีเป็นบางวัดที่ยังคงรักษาธรรมเนียมเก่าอยู่เท่านั้น

สวดมนต์เย็น-ไหว้หลวงพ่อทองคำวัดไตรมิตรฯ

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

http://www.komchadluek.net/detail/20151008/214769.html

การศึกษา-สาธารณสุข-สิ่งแวดล้อม : ข่าวทั่วไป
วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2558
สวดมนต์เย็น-ไหว้หลวงพ่อทองคำวัดไตรมิตรฯ

สวดมนต์เย็น-ไหว้หลวงพ่อทองคำวัดไตรมิตรฯ : หัวใจไทย

            ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา 3 เดือนนี้ ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเยี่ยมชมวัดในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางแสวงบุญในมิติทางศาสนา ปี 2558 ของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งมีวัดสำคัญๆ จัดกิจกรรมคอยต้อนรับมากมาย วันนี้ขอแนะนำไปร่วมสวดมนต์เย็นที่ “วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร” ย่านเยาวราช เป็นวัดโบราณสร้างเมื่อสมัยใดไม่ปรากฏหลักฐาน เดิมมีชื่อว่า วัดสามจีนใต้ ในปี พ.ศ.2482 ได้เปลี่ยนนามวัดมาเป็นวัดไตรมิตรวิทยาราม

พระราชเมธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร กล่าวว่า มาที่วัดนี้ไม่ควรพลาดชมพระมหามณฑป บนชั้นที่ 2 เป็นศูนย์ประวัติศาสตร์เยาวราช “ความรุ่งเรืองบนถนนสายทองคำ” ชั้นที่ 3 เป็นนิทรรศการหลวงพ่อทองคำ จากพุทธศิลป์สุโขทัย สู่พุทธสมัยปัจจุบัน และชั้นที่ 4 พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร พระพุทธรูปทองคำ หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า หลวงพ่อทองคำ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นพระพุทธรูปทองคำบริสุทธิ์สมัยสุโขทัย อันเป็นมรดกแห่งอารยธรรมที่ตกทอดเป็นประจักษ์พยานถึงความเจริญรุ่งเรืองแห่งอารยธรรมของสยามประเทศ เป็นที่เคารพสักการะของประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศ

พระราชเมธี กล่าวอีกว่า วัดไตรมิตรวิทยาราม ได้จัดวัดให้เป็นวัดท่องเที่ยวที่มีระบบระเบียบเรียบร้อยสวยงามมีกิจกรรมไว้คอยต้อนรับพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติที่มาสักการะสถานที่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัด ซึ่งเป็นไปตามคติความเชื่อที่ถือว่าการได้มาไหว้พระสามารถทำให้จิตใจผ่องใสได้บุญได้กุศล การพัฒนาและจัดระบบการท่องเที่ยวภายในวัดให้เหมาะสม มีประสิทธิภาพ สามารถสร้างความเลื่อมใสศรัทธาให้แก่นักท่องเที่ยว

ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ส่งเสริมชุมชนในแหล่งท่องเที่ยว เป็นชุมชนคุณธรรมภายใต้การมีส่วนร่วมของบวร (บ้าน วัด โรงเรียน) ให้คนในชุมชนยึดมั่นในศาสนา ดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมไทย

เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆ ของกรมการศาสนาและวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ที่จัดทำกิจกรรมร่วมกันในฐานะเจ้าบ้านที่ดีเพื่อต้อนรับผู้มาเยือนและสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้ประเทศต่อไป

ธรรมะกลางกรุง’วัดปทุมวนารามฯ’

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

http://www.komchadluek.net/detail/20150924/213963.html

การศึกษา-สาธารณสุข-สิ่งแวดล้อม : ข่าวทั่วไป
วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2558
ธรรมะกลางกรุง'วัดปทุมวนารามฯ'
ธรรมะกลางกรุง'วัดปทุมวนารามฯ'

ธรรมะกลางกรุง’วัดปทุมวนารามฯ’ : หัวใจไทย

 

            ในช่วงวันเข้าพรรษา 3เดือน วัดต่างๆ ได้มีการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างหลากหลาย เพื่อให้พุทธศาสนิกชนผู้ใฝ่ในธรรมได้เข้าไปร่วมกิจกรรมทางศาสนาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา สำหรับคนหนุ่มสาวที่ทำงานอยู่ใจกลางเมืองอย่างกรุงเทพมหานคร ด้วยความจอแจวุ่นวายในย่านธุรกิจและห้างสรรพสินค้า บนถนนพระรามที่ 1 หลายคนอาจไม่รู้ว่าที่นี่มีวัดเก่าแก่สวยงามคือ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร: สวนป่าธรรม ใจกลางเมืองอันร่มรื่น ตั้งอยู่ระหว่างศูนย์การค้าสยามพารากอนและห้างเซ็นทรัลเวิลด์

พระเทพญาณวิศิษฐ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร ได้กล่าวถึงความสำคัญและกิจกรรมของวัดนี้ว่า วัดแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ถึง 3 องค์ด้วยกัน คือ พระเสริม พระแสน และพระไส หรือพระสายน์ โดยพระไส หรือพระสายน์ เป็นพระพุทธรูปที่อัญเชิญมาจากเมืองมหาไชย แขวงล้านช้าง ประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถที่งดงาม รูปทรงแบบรัตนโกสินทร์ ส่วนพระเสริมและพระแสนนั้นอัญเชิญมาจากกรุงเวียงจันทน์ ประดิษฐานอยู่ด้วยกันในพระวิหาร ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังฝีมือช่างสมัยรัชกาลที่ 4

สถานที่พิเศษ คือ บริเวณด้านหลังของวัด คือ สวนป่าพระราชศรัทธา มีบรรยากาศที่ร่มรื่นเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ มีศาลาพระราชศรัทธา ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม เป็นที่พักใจของคนเมืองกรุง เปิดให้ผู้ที่สนใจมาปฏิบัติธรรม มานั่งสมาธิ ฟังธรรม หรือทำกิจทางศาสนา โดยมีกิจกรรมปฏิบัติธรรมอยู่เป็นประจำ ซึ่งสามารถพักค้างได้ ทั้งวันธรรมดา วันหยุด และแบบไปกลับหรือปฏิบัติแบบต่อเนื่องหลายวันก็มี โดยเฉพาะตลอดพรรษานี้ ทางวัดได้เตรียมที่จอดรถภายในวัดไว้ นอกจากนี้ ทางวัดยังมีเทศน์ในทุกวัน

ปัจจุบัน วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เป็นวัดหนึ่งในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางแสวงบุญในมิติทางศาสนา ปี 2558 ของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาวัดให้มีระบบระเบียบ ทำให้การบริหารจัดการวัดมีประสิทธิภาพสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว รวมทั้งสร้างความเลื่อมใสศรัทธาให้แก่พุทธศาสนิกชนที่มาเยี่ยมชมวัด ในฐานะที่วัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาและเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของประเทศ