แจงสี่เบี้ย : สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จำกัด ต้นแบบระบบเกษตรแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ (โคนม)

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/310909

227832

แจงสี่เบี้ย : สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จำกัด ต้นแบบระบบเกษตรแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ (โคนม)

วันอังคาร ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2560, 06.00 น.

สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จำกัด เป็นสหกรณ์ประเภทสหกรณ์การเกษตร ที่รวบรวมน้ำนมโคจากเกษตรกรที่เป็นสมาชิก และนำน้ำนมโคที่รวบรวมส่งขายให้กับบริษัทเอกชน รวมถึงนำน้ำนมโคแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มภายใต้แบรนด์ของสหกรณ์เอง ดำเนินกิจการโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมสามารถอยู่ได้ด้วยตนเอง

โครงสร้างการผลิตโคนมของสหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จำกัด เป็นไปตามแนวนโยบายเกษตรแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเกษตรกรร่วมกันบริหารจัดการการผลิตแปลงหญ้าขนาดใหญ่กว่า 1,200 ไร่ พร้อมทั้งมีการนำเทคโนโลยีเครื่องจักรกลขนาดใหญ่มาใช้ในแปลงหญ้าขนาดใหญ่ ภายใต้แนวคิด Motor Pool เพื่อลดต้นทุนการผลิต แก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาคเกษตรและปศุสัตว์ เพิ่มคุณภาพการผลิตอาหารสัตว์แก่โคนมให้เพียงพอ การเพิ่มปริมาณผลผลิตน้ำนมโคเพื่อนำไปสู่การแปรรูปผลิตภัณฑ์นมและจำหน่ายไปยังตลาดโดยสหกรณ์เอง

สหกรณ์ไทยมิลค์ จำกัด ดำเนินโครงการภายใต้ 5 กิจกรรมหลัก คือ 1.ปรับปรุงโครงการฟาร์มโคนมของเกษตรกร โดยติดตั้งระบบรีดนม และระบบถังเก็บนมพร้อมเครื่องทำความเย็น เพื่อพัฒนาคุณภาพการผลิตน้ำนมโคตามมาตรฐานฟาร์มโคนม 2.จัดตั้งศูนย์ผลิตอาหารโคนม และการทำแปลงหญ้าขนาดใหญ่ พร้อมทั้งสหกรณ์ได้จัดส่งอาหารให้ถึงฟาร์มของเกษตรกรโดยตรงทำให้ช่วยลดต้นทุนผลิต 3.จัดฟาร์มโคสาวทดแทนรวมของสหกรณ์ โดยเกษตรกรส่งลูกโคหย่านมมาเลี้ยงรวมกันที่ฟาร์มโคสาวทดแทนของสหกรณ์ เพื่อลดต้นทุนการเลี้ยงลูกโค 4.ปรับปรุงการขนส่งน้ำนมดิบเพื่อลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ โดยสหกรณ์จะรับน้ำนมดิบถึงหน้าฟาร์มของเกษตรกร ทุก 2-3 วัน จากเดิมที่เกษตรกรต้องมาส่งนมที่สหกรณ์เองทุกวัน ซึ่งจะทำให้น้ำนมดิบถูกเก็บรักษาในอุณหภูมิที่เหมาะสมตลอดเวลา มีคุณภาพดี และ 5.จัดตั้งหน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนม ระหว่างกรมปศุสัตว์ร่วมกับสหกรณ์ โดยจะมีสัตวแพทย์ 70 คน จัดเป็น 35 ชุด เพื่อให้บริการดูแลสุขภาพโคนมของเกษตรกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของน้ำนมดิบให้มีมาตรฐานสากล

ผลสำเร็จ คือ เกษตรกรสมาชิกผู้เลี้ยงโคนมสามารถผลิตน้ำนมดิบได้เพิ่มขึ้นจากอัตราเฉลี่ย 11-13 กิโลกรัม/ตัว/วัน เป็น 18-20 กิโลกรัม/ตัว/วัน และคุณภาพน้ำนมดิบ ดีขึ้น เกษตรกรสมาชิกผู้เลี้ยงโคนมได้รับ ราคาเพิ่มขึ้นจากคุณภาพองค์ประกอบน้ำนมดิบ ไม่น้อยกว่า 0.60 บาท/กิโลกรัม เมื่อเทียบจากเกรดน้ำนมดิบราคาต่ำสุดที่สหกรณ์รับซื้อ ในขณะที่สหกรณ์ก็สามารถรวบรวมน้ำนมดิบเพิ่มขึ้น 15 ตันต่อวัน จากเดิมที่ผลิตน้ำนมดิบได้ 125 ตันต่อวัน เพิ่มขึ้นเป็น 140 ตันต่อวัน ทำให้มีรายได้เพิ่มจากการขายน้ำนมดิบเพิ่มกว่า 100 ล้านบาทต่อปี

การทำงานในรูปแบบแปลงใหญ่โดยสหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จำกัด เป็นการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งในระดับจังหวัดและส่วนกลาง เพื่อร่วมกันพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการตลาดน้ำนมดิบ ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมให้มีความเป็นอยู่ที่ดีและมั่นคง

แจงสี่เบี้ย : สหกรณ์การเกษตรท่าช้าง จำกัด ยึดธรรมาภิบาล-ความโปร่งใสเพื่อประโยชน์สมาชิก

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/310017

227832

แจงสี่เบี้ย : สหกรณ์การเกษตรท่าช้าง จำกัด ยึดธรรมาภิบาล-ความโปร่งใสเพื่อประโยชน์สมาชิก

วันพฤหัสบดี ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560, 06.00 น.

การดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรท่าช้าง จำกัด ได้ยึดหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใส ในการดำเนินกิจการต่างๆ ของสหกรณ์เป็นไปตามความต้องการของสมาชิกมีการส่งเสริมให้สหกรณ์รวบรวมผลผลิตทางการเกษตรจากสมาชิก เช่น ข้าวเปลือก ข้าวเปลือกเมล็ดพันธุ์ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวหอมนิล ข้าวสินเหล็ก พืชผักปลอดสารพิษ และผลผลิตทางการเกษตรตามฤดูกาล เพื่อป้องกันการกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง อีกทั้งส่งเสริมให้สมาชิกประกอบอาชีพการเกษตรแบบหลากหลาย เช่น ปลูกเมล็ดพันธุ์ ปลูกข้าว อินทรีย์ ปลูกผักปลอดภัยตามฤดูกาล และเลี้ยงปลานิลจิตรลดา เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีรถกระจายสินค้าสหกรณ์ นำสินค้าออกจากศูนย์ฯ ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ วิ่งไปตามเส้นทางหมู่บ้านในพื้นที่ต่างๆ ของอำเภอท่าช้าง ซึ่งผลจากการดำเนินงานที่เป็นระบบ ส่งผลให้ในรอบปีที่ผ่านมาสหกรณ์ ได้รับการคัดเลือกจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้เป็นสหกรณ์ดีเด่น ประเภทสหกรณ์การเกษตร ในระดับจังหวัด และสหกรณ์ดีเด่นระดับภาคในปี 2560

สหกรณ์การเกษตรท่าช้าง จำกัด ได้จดทะเบียนตั้งสหกรณ์เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2518 มีสมาชิกแรกตั้ง 815 ครัวเรือน มีทุนดำเนินงานแรกตั้งเพียง 2 ล้านบาทเศษ นับถึงปัจจุบันได้ดำเนินการมาแล้วเป็นระยะเวลากว่า 42 ปี สหกรณ์มีสมาชิกจำนวน 1,135 คน มีทุนดำเนินงานกว่า 205 ล้านบาททุนเรือนหุ้น 60 ล้านบาท ทุนสำรองและทุนสะสมอื่นๆ อีกกว่า 14 ล้านบาท โดยในปี 2560 มีผลกำไรกว่า 4 ล้านบาท

ปัจจุบันสหกรณ์การเกษตรท่าช้าง จำกัด ดำเนินธุรกิจและให้บริการแก่สมาชิกหลายประเภท อาทิ ธุรกิจรับฝากเงินจากสมาชิกจำนวนกว่า 77 ล้านบาท ธุรกิจจัดหาเครื่องอุปโภค บริโภค วัสดุอุปกรณ์และปัจจัยการผลิตทางการเกษตรจำนวน 31.5 ล้านบาท ธุรกิจให้บริการซื้อ-ขายข้าวเปลือกในตลาดกลางข้าวเปลือกของสหกรณ์กว่า 22 ล้านบาท และธุรกิจให้สินเชื่อแก่สมาชิกเพื่อนำไปลงทุนในการประกอบอาชีพจำนวน 80 ล้านบาท โดยการให้สินเชื่อแก่สมาชิก จะมี 2 ประเภท คือ เงินกู้ระยะสั้นเงินกู้ระยะปานกลาง คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7 ต่อปี ทั้งนี้การให้เงินกู้หรือสินเชื่อดังกล่าว ทางสหกรณ์ ได้พยายามให้สมาชิกใช้สินเชื่อให้ถูกต้องและเป็นประโยชน์ในการเพิ่มพูนรายได้ให้มากที่สุด โดยมีการตรวจสอบและติดตามการใช้เงินกู้ทุกระยะ ซึ่งการให้สินเชื่อนี้ สหกรณ์ให้ทั้งในด้านเงินสดและวัสดุอุปกรณ์การเกษตร โดยมีการกำหนดชำระคืนสินเชื่อแต่ละสัญญาตามระยะเก็บเกี่ยวหรือระยะเวลาขายผลผลิตแต่ละชนิด

อย่างไรก็ตาม การดำเนินการของสหกรณ์ จะประสบผลสำเร็จไม่ได้ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ จากมวลสมาชิก คณะกรรมการดำเนินการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ทุกคน ที่ยึดมั่นในอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์อย่างเคร่งครัด กระทั่งทำให้กิจการของสหกรณ์ มีความเจริญก้าวหน้า นอกจากนี้ สหกรณ์ ได้ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์โดยจัดหาปัจจัยการผลิตต่างๆ มาอำนวยความสะดวกให้กับสมาชิก เมื่อสหกรณ์มีผลกำไรก็นำมาแบ่งเป็นปันผลกลับคืนสู่สมาชิก อีกทั้งยังเอื้ออาทรช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับความเดือดร้อนจากการประกอบอาชีพ อีกด้วย

แจงสี่เบี้ย : สหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด ต้นแบบความสำเร็จ‘นาแปลงใหญ่’

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/307633

227832

แจงสี่เบี้ย : สหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด ต้นแบบความสำเร็จ‘นาแปลงใหญ่’

วันศุกร์ ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560, 06.00 น

พื้นที่อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เป็นแหล่งปลูกข้าวที่สำคัญของภาคเหนือที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานรูปแบบ“นาแปลงใหญ่” มีการรวมกลุ่มของเกษตรกรผ่านการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรพร้าวจำกัด จนสามารถผลิตข้าวได้อย่างครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการปลูกไปจนถึงการตลาด

สหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด ได้รับจดทะเบียนจากนายทะเบียนสหกรณ์ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2520 เลขทะเบียน กสก.73/2520สมาชิกแรกตั้ง 193 คน ทุนเรือนหุ้น 9,650 บาท มีภารกิจหลักที่ให้บริการแก่สมาชิก 7 ธุรกิจ ประกอบด้วย ธุรกิจสินเชื่อ การรับฝากเงิน ธุรกิจการจัดหาสินค้ามาจำหน่ายธุรกิจรวบรวมผลผลิต ธุรกิจสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ธุรกิจผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวจำหน่ายและธุรกิจแปรรูป (โรงสีข้าว) สมาชิกส่วนใหญ่ทำนาเป็นอาชีพหลัก ในอดีตสหกรณ์ทำหน้าที่รวบรวมข้าวเปลือกจากสมาชิกและเกษตรกรทั่วไปในลักษณะของการซื้อมาขายไป แต่มักจะประสบปัญหาด้านราคาและอำนาจการ
ต่อรอง

ภายหลังจากกระทรวงเกษตรฯมีนโยบายปรับโครงสร้างการผลิตข้าวในรูปแบบ“นาแปลงใหญ่” เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องข้าวในระยะยาวให้กับชาวนาทั้งประเทศให้มีรายได้เพิ่มขึ้น มีความมั่นคงในอาชีพและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน สหกรณ์การเกษตรพร้าวจำกัด จึงได้เข้าร่วมโครงการผลิตข้าวครบวงจรผ่านโครงการส่งเสริมระบบแปลงใหญ่ โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร โครงการตลาดเฉพาะ โครงการธนาคารข้าวและโครงการ Motor Pool โดยมีพื้นที่การปลูกข้าวที่สหกรณ์ส่งเสริมทั้งหมด 12,000 ไร่ มีเกษตรกรเข้าร่วมทั้งหมด 800 กว่าราย แบ่งออกได้เป็น 2 ส่วนคือ โครงการแปลงใหญ่ และโครงการส่งเสริมครบวงจรของสหกรณ์ สำหรับในส่วนของพื้นที่นาแปลงใหญ่นั้น ได้คัดเลือกเกษตรกรพื้นที่ต้นน้ำเข้าร่วมโครงการนาแปลงใหญ่ 435 ราย ในพื้นที่ 6,710 ไร่ ซึ่งสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 2 โครงการต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP จากกรมการข้าวทุกแปลง โดยสหกรณ์จะมีการประกันราคาข้าว เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับเกษตรกรที่มีใบรับรอง GAP โดยแปลงที่ได้รับรอง GAP จะได้รับส่วนต่างราคาข้าวเพิ่มอีกกิโลกรัมละ 1 บาท ในอัตราไร่ละไม่เกิน 650 กิโลกรัมต่อ 1 ไร่ พร้อมทั้งช่วยเหลือในส่วนอื่นอีก จึงทำให้สมาชิกไม่กังวลในการเข้าร่วมโครงการของสหกรณ์ ซึ่งผลจากการเข้าร่วมโครงการนาแปลงใหญ่ นอกจากทำให้ต้นทุนการผลิตของเกษตรลดลงแล้ว ผลผลิตยังได้มาตรฐาน GAP และสามารถขายได้ในราคาที่สูง ส่งผลให้สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

แจงสี่เบี้ย : ‘สหกรณ์การเกษตรขามสะแกแสง จำกัด’ การันตี‘โปร่งใส’ด้วยผลประเมินระดับดีมาก

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/305824

227832

แจงสี่เบี้ย : ‘สหกรณ์การเกษตรขามสะแกแสง จำกัด’ การันตี‘โปร่งใส’ด้วยผลประเมินระดับดีมาก

วันพุธ ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560, 06.00 น.

สหกรณ์การเกษตรขามสะแกแสง จำกัด ได้มีการก่อตั้งครั้งแรกในท้องถิ่นตำบลขามสะแกแสง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อปี 2482 ซึ่งเรียกว่า “สหกรณ์ประเภทหาทุน” (ชนิดไม่จำกัด) อยู่ในความควบคุมส่งเสริมของสหกรณ์อำเภอโนนสูง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรดำเนินกิจกรรมร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกร สังคมหมู่บ้านและชุมชน ในสมัยนั้นได้ดำเนินธุรกิจหลักคือ ให้สินเชื่อในด้านการผลิต,ชำระหนี้สินเดิม,ซื้อที่ดิน ฯลฯ ซึ่งในปี 2482 ได้จดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์ประเภทหาทุน จำนวน 6 สหกรณ์ ใน 6 หมู่บ้าน และต่อมาในปี 2484 ได้ก่อตั้งสหกรณ์ประเภทหาทุนในหมู่บ้านต่างๆ เพิ่มอีก 6 หมู่บ้าน จำนวน 7 สหกรณ์ รวม 13 สหกรณ์

สหกรณ์การเกษตรขามสะแกแสง จำกัด ได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบัน มีสมาชิกจำนวน 3,008 คน มีทุนเรือนหุ้น 167 ล้าน เงินรับฝากจากสมาชิก 166 ล้านบาท มีทุนดำเนินงาน 464 ล้านบาท สหกรณ์ดำเนินธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิกและเป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ ใน 4 ด้าน คือ 1.ธุรกิจสินเชื่อ 2.ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย 3.ธุรกิจรวบรวมผลผลิตจากสมาชิก และ4.ธุรกิจการให้บริการและส่งเสริมการเกษตร จากการดำเนินธุรกิจทั้ง 4 ด้าน เมื่อสิ้นปีทางบัญชี 31 มีนาคม 2560 ผลประกอบการของสหกรณ์มีกำไร 23.49 ล้านบาท ซึ่งกำไรดังกล่าว ได้จัดสรรตามข้อบังคับของสหกรณ์ คือ เป็นทุนสำรองของสหกรณ์ 4.76 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.28 ของกำไร จ่ายเป็นเงินปันผลให้กับสมาชิกตามส่วนแห่งหุ้น ร้อยละ 7 หรือคิดเป็นร้อยละ 45.17 จากกำไรสุทธิ และจ่ายเป็นเงินเฉลี่ยคืนตามส่วนแห่งธุรกิจที่สมาชิกได้มาทำธุรกิจกับสหกรณ์ เช่น คืนตามส่วนจากที่สมาชิกมาซื้อปุ๋ย กระสอบละ 5 บาท คืนตามส่วนที่สมาชิกนำข้าวโพดมาขายให้กับสหกรณ์ ตันละ 300 บาท คืนตามส่วนแห่งการขายข้าวเปลือกให้กับสหกรณ์ ตันละ 100 บาท นอกจากนี้ ยังได้จัดสรรกำไรเป็นทุนเพื่อการศึกษาอบรมให้กับกรรมการและสมาชิก จำนวน 1.5 ล้านบาท ทุนเพื่อกิจการสาธารณะประโยชน์ 40,000 บาท ทุนส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิก 40,000 บาท และทุนเพื่อสวัสดิการของสมาชิกและสังคม 1.5 ล้านบาท

สหกรณ์การเกษตรขามสะแกแสง จำกัด ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสหกรณ์ที่เป็นต้นแบบของบรรดาสหกรณ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการได้บริหารงานมาอย่างโปร่งใส ด้วยการใช้หลักธรรมาภิบาลมาเป็นแนวทางการบริหารงาน จนได้รับการประเมินชั้นคุณภาพการควบคุมภายในอยู่ในเกณฑ์ดีมากจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และที่น่าชื่นชม คือ สมาชิกมีวินัยทางการเงินต่อสหกรณ์อยู่ในเกณฑ์ดีมากเช่นกัน โดยพิจารณาจากการที่สมาชิกสามารถชำระหนี้เงินกู้ที่มีอยู่กับสหกรณ์ได้ถึงร้อยละ 93.89 เป็นต้น

แจงสี่เบี้ย : สหกรณ์ประมงพาน จำกัด ต้นแบบการสร้างอาชีพมั่นคง ด้วยระบบสหกรณ์

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/304973

227832

แจงสี่เบี้ย : สหกรณ์ประมงพาน จำกัด ต้นแบบการสร้างอาชีพมั่นคง ด้วยระบบสหกรณ์

วันศุกร์ ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560, 06.00 น.

อำเภอพาน เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดเชียงราย ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยเฉพาะการทำประมง จึงมีการก่อตั้ง สหกรณ์ประมงพาน จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2543 มีสมาชิกแรกตั้ง 116 คน มีทุนเรือนหุ้นแรกเข้าจำนวน 28,800 บาท มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ประกอบอาชีพเลี้ยงปลานิล จัดหาสินค้ามาจำหน่ายให้แก่สมาชิก รวบรวมผลผลิตของสมาชิก รวมทั้งให้คำปรึกษาและบริการสมาชิกในด้านการเลี้ยงปลานิล เพราะเมื่อเข้าสู่ระบบสหกรณ์ก็จะสามารถเข้ามาใช้ระบบการจัดการตั้งแต่ลูกปลา รวมถึงการจัดหาอาหารมาให้ และสามารถตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานได้

สหกรณ์ประมงพาน จำกัด ก่อตั้งขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย ตลอดระยะเวลา 10 ปี การดำเนินงานของสหกรณ์ ไม่เคยกู้ยืมเงินจากแหล่งเงินทุน หรือสถาบันการเงินอื่น นอกจากกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ การดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ประมงพาน จำกัด จะจัดหาสินค้ามาจำหน่ายให้แก่สมาชิก อาทิ พันธุ์ปลา อาหารสัตว์ และเคมีเกษตร การดำเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิตจากสมาชิก ได้แก่ ปลานิล สุกร จากที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ และได้รับความร่วมมือจากสมาชิกสหกรณ์ทุกคน ปัจจุบันนี้ สหกรณ์ประมงพาน จำกัด มีสมาชิกรวมทั้งสิ้น 397 คน มีทุนเรือนหุ้นกว่า 6,400,000 บาท ผลการดำเนินธุรกิจ ถึงสิ้นเดือนตุลาคม 2560 มูลค่า 50 กว่าล้านบาท มีบ่อเลี้ยงปลานิลของสมาชิกรวมกัน 1,000 กว่าบ่อ โดยเฉลี่ยสมาชิกมีคนละ 2-3 บ่อบ่อ ละ 2 ไร่ ปริมาณผลผลิตประมาณ 720,000 กิโลกรัม

การรวมกลุ่มเลี้ยงปลาของเกษตรกรในช่วงแรก ยังไม่มีระบบของตลาด ทำให้ไม่มีอำนาจต่อรองราคา จึงเป็นที่มาของการรวมกลุ่มของเกษตรกรขึ้นมา โดยใช้ระบบสหกรณ์เข้ามาช่วยในการวางแผน วางนโยบาย ในการร่วมซื้ออาหารเลี้ยงปลา และการร่วมกันขาย เป็นตัวกลางที่กำหนดราคาให้กับสมาชิก โดยจับมือเป็นพันธมิตรกับผู้เลี้ยงปลาเอกชนอีก 7 กลุ่มในพื้นที่อำเภอพาน การซื้อขายปลาจะมีการตกลงกันเพื่อที่จะพยุงราคาปลานิลไม่ให้ตกต่ำ และจะมีรถของพ่อค้าที่ทางสหกรณ์ได้ติดต่อให้มารับซื้อปลานิลของสมาชิกในราคาที่เป็นธรรม

ปัจจุบัน การตลาดของสหกรณ์จะเน้นในการขายปลาในรูปแบบของปลาสด ปลาเป็น ซึ่งการรวมกลุ่มกันเป็นสหกรณ์ทำให้สามารถมีอำนาจต่อรองกับพ่อค้าคนกลาง สามารถที่จะสั่งซื้ออาหารปลาจากโรงงานได้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง ทำให้ลดต้นทุนในการเลี้ยงปลานิลได้มาก ขณะเดียวกัน ผลกำไรและผลประกอบการที่ได้ สหกรณ์ก็จะมีการคืนไปให้สมาชิกในรูปของเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนให้กับสมาชิกตอนสิ้นปี ซึ่งเหมือนเป็นการเก็บออม หรือเป็นเงินออมของสมาชิกเพื่อที่จะได้นำไปลงทุนในกิจการการเพาะเลี้ยงปลานิลได้เพิ่มขึ้น ตลอดถึงนำมาใช้จ่ายภายในครอบครัว หรือเป็นเงินออมให้กับลูกหลานเพื่อที่จะเอาไปเล่าเรียนหรือประกอบอาชีพในอนาคตได้อย่างมั่นคง

แจงสี่เบี้ย : สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด พลิกวิกฤติด้วยวิถีสหกรณ์ สร้างชุมชนเข้มแข็ง

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/303387

227832

แจงสี่เบี้ย : สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด พลิกวิกฤติด้วยวิถีสหกรณ์ สร้างชุมชนเข้มแข็ง

วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560, 06.00 น.

สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด จังหวัดตรัง เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของสหกรณ์ที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาตนเองด้วยวิถีสหกรณ์ จนสามารถก้าวผ่านช่วงเวลาที่เคยวิกฤติ และรับการคัดเลือกให้เป็นสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2560 โดย สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ตำบลย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรังจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2514 โดยการควบสหกรณ์หาทุนเดิม จำนวน 10 สหกรณ์ในพื้นที่ มีสมาชิกแรกตั้ง 129 คน สมาชิกปัจจุบันมีจำนวน 5,637 คน ในรอบสามปีบัญชีที่ผ่านมาสหกรณ์สามารถบริหารและจัดการจนทำให้สหกรณ์ประสบผลสำเร็จและมีผลการดำเนินงานกำไรต่อเนื่องทุกปี

อย่างไรก็ตาม เมื่อปี 2528 สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด เคยประสบปัญหาในการดำเนินงานที่ล้มเหลว ทำให้สหกรณ์อ่อนแอถึงที่สุด ความภักดีและความศรัทธาของสมาชิกที่มีต่อสหกรณ์ในขณะนั้นลดลง ส่งผลให้สมาชิกลาออกเป็นจำนวนมากจนเกือบหมด ต่อมาในปี 2529 สหกรณ์ได้ร่วมแก้ปัญหาด้วยการประชุมหารือผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในที่สุดก็สามารถแก้ปัญหาจนแล้วเสร็จ ด้วยการให้ความสำคัญต่อสมาชิกเป็นอันดับแรก เปิดโอกาสให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารสหกรณ์อย่างเสมอภาคและควบคุมการใช้เงินทุนของสหกรณ์ฯ ตามหลักการสหกรณ์ ซึ่งจากการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ ที่อยู่บนพื้นฐานการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความรับผิดชอบ มีความเป็นประชาธิปไตย และมีความเป็นเอกภาพ ทำให้สมาชิกเกิดความศรัทธาต่อสหกรณ์ และนำพาให้สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด ให้ก้าวข้ามผ่านสิ่งต่างๆ มามากมาย รวมถึงพัฒนาคนของสหกรณ์ทั้งด้านความคิดและจิตใจ พัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรสมาชิกให้มีความอยู่ดีกินดี จนกลายมาเป็นศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ที่มีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมเรียนรู้การรวบรวมและแปรรูปผลผลิตยางพารา กิจกรรมเรียนรู้จัดหาสินค้ามาจำหน่าย ศูนย์กระจายสินค้า CDC กิจกรรมเรียนรู้การเป็นแหล่งเงินทุนให้แก่สมาชิก กิจกรรมเรียนรู้สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงและโรงบรรจุก๊าซเพื่อชุมชน และกิจกรรมเรียนรู้การให้สวัสดิการแก่สมาชิกและสังคม มีสมาชิกเพิ่มขึ้นประมาณ 200 กว่าราย และมีสมาชิกสมทบซึ่งเป็นชาวบ้านในพื้นที่อีก 3,000 กว่าราย นับว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ และแหล่งการให้สวัสดิการแก่สมาชิกและประชาชนในชุมชนอย่างแท้จริง

จากการผนึกกำลังกันของทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็น สมาชิก คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดการและเจ้าหน้าที่ กอปรกับแรงศรัทธาที่มีต่อสหกรณ์อย่างแรงกล้า จึงเป็นแรงขับเคลื่อนนำพาให้สหกรณ์แห่งนี้พัฒนาก้าวไกลสู่ความเป็นเลิศทางสหกรณ์ สร้างชุมชนเข้มแข็งอย่างแท้จริงและยั่งยืนต่อไป

แจงสี่เบี้ย : สหกรณ์การเกษตรนาหม่อม จำกัด แบบอย่างความสำเร็จด้านเงินออมด้วย ‘สัจจะออมทรัพย์’

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/301781

227832

แจงสี่เบี้ย : สหกรณ์การเกษตรนาหม่อม จำกัด แบบอย่างความสำเร็จด้านเงินออมด้วย ‘สัจจะออมทรัพย์’

วันพุธ ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560, 06.00 น.

สหกรณ์การเกษตรนาหม่อม จำกัด เป็นสหกรณ์ตัวอย่างที่สามารถก้าวผ่านปัญหาต่างๆ มาได้จนมีความเข้มแข็ง เพราะการมีส่วนร่วมของสมาชิกที่รวมตัวกันเป็นปึกแผ่นเหนียวแน่น อีกทั้งสหกรณ์มีระบบการบริหารและการควบคุมภายในที่ดี ทำให้ประสบความสำเร็จเป็นหนึ่งในสหกรณ์ต้นแบบของจังหวัดสงขลา ที่มีเงินฝากในระบบสหกรณ์สูงที่สุด

สหกรณ์การเกษตรนาหม่อม จำกัด จดทะเบียนเป็นสหกรณ์ประเภทสหกรณ์การเกษตร เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2524 มีสมาชิกแรกตั้ง 162 คน มีทุนเรือนหุ้น 8,100 บาท ดำเนินธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจรับฝากเงิน และธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย ในช่วงแรกยังขาดศักยภาพการบริหารจัดการ เนื่องจากเงินทุนไม่เพียงพอ จนกระทั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้เข้ามาให้คำปรึกษาและให้ความช่วยเหลือ หาแนวทางการพัฒนาสหกรณ์ให้มีเงินทุนหมุนเวียนมีความเข้มแข็งโดยยึดอุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ การช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งที่ประชุมได้ข้อสรุปให้จัดทำโครงการสัจจะออมทรัพย์ขึ้น เพื่อระดมทุนด้านเงินรับฝาก ด้วยการออมเงินวันละอย่างน้อย 1 บาท แล้วนำฝากสหกรณ์เดือนละครั้ง มีกำหนดระยะเวลาการฝาก 5 ปี โดยไม่ถอนเงินฝาก จากนั้น สหกรณ์จะนำเงินฝากสัจจะออมทรัพย์ของสมาชิกไปฝากต่อกับชุมนุมสหกรณ์การเกษตรสงขลาจำกัด และชุมนุมสหกรณ์การเกษตรสงขลา จำกัด ก็จะนำเงินฝากไปให้สหกรณ์ต่างๆ ที่ประสบปัญหาเรื่องเงินทุนหรือสหกรณ์ที่เพิ่งจัดตั้งใหม่กู้จึงทำให้สหกรณ์การเกษตรนาหม่อม จำกัด เริ่มตั้งตัวได้ มีเงินทุนหมุนเวียนคล่องตัวและดีขึ้นจนเข้มแข็งมาตามลำดับ

จนถึงปัจจุบัน สหกรณ์การเกษตรนาหม่อม จำกัด กำหนดให้สมาชิกสหกรณ์ทุกคนจะต้องเข้าร่วมโครงการสัจจะออมทรัพย์ และมีข้อตกลงว่าให้สมาชิกทุกรายฝากเงินอย่างน้อย 50 บาท แต่ไม่เกิน 500 บาทต่อเดือน และต้องฝากอย่างน้อยเดือนละครั้งวิธีการนี้เป็นช่องทางช่วยให้สมาชิกมีเงินออม ซึ่งสหกรณ์ก็จะนำเงินฝากดังกล่าวมาดำเนินธุรกิจสินเชื่อ ปล่อยให้สมาชิกกู้ยืม ซึ่งสามารถกู้ได้ 5 ประเภท ได้แก่ กู้สามัญและเงินกู้ฉุกเฉิน คิดอัตราดอกเบี้ย 5.5% ต่อปี กู้ส่งเสริมอาชีพ อัตราดอกเบี้ย 4% ต่อปี กู้ยืมเพื่อการศึกษาสมาชิกและครอบครัว คิดอัตราดอกเบี้ย 4% ต่อปี กู้เพื่อที่อยู่อาศัยแบบยั่งยืน 3.5% ต่อปี และกู้เพื่อกลุ่มอาชีพไม่คิดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งก็จะมีหนี้เสียหรือ NPL บ้าง ประมาณ 4-5% ต่อปี ส่วนใหญ่เป็นสมาชิกที่มีปัญหาหนี้สะสมหลายทางและมีหนี้นอกระบบ แต่สหกรณ์ก็จะช่วยลดภาระหนี้ให้สมาชิกที่มีปัญหาหนักด้วยการยืดระยะเวลาการผ่อนชำระหนี้ออกไป พร้อมหยุดดอกเบี้ยไม่ให้พอกพูนเพิ่มขึ้น

สหกรณ์การเกษตรนาหม่อม จำกัด มีการดำเนินงานที่เป็นระบบ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยจุดเด่นที่น่าสนใจ คือการเปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วม ทั้งในเรื่องของสถานะทางการเงินทั้งหมด และการกำหนดเป้าหมายหรือผลกำไรในแต่ละปีของสหกรณ์ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้างสหกรณ์ให้มีความมั่นคง

แจงสี่เบี้ย : สหกรณ์นิคมแม่แตง จำกัด ต้นแบบสหกรณ์เพื่อการพัฒนาครบวงจร

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/300817

227832

แจงสี่เบี้ย : สหกรณ์นิคมแม่แตง จำกัด ต้นแบบสหกรณ์เพื่อการพัฒนาครบวงจร

วันศุกร์ ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560, 06.00 น.

สหกรณ์นิคมแม่แตง จำกัด จัดตั้งเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2517 สมาชิกแรกตั้ง 105 ราย ปัจจุบันมี 2,514 ราย มีภารกิจประกอบด้วย การส่งเสริม และพัฒนาสหกรณ์ ให้ดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม เป็นที่พึ่งและบรรเทาความเดือดร้อนแก่สมาชิกได้ และกำกับ ดูแล สนับสนุนและคุ้มครองสหกรณ์ ให้มีการพัฒนาขีดความสามารถแข่งขันด้านการค้าและการให้บริการ พร้อมทั้งอนุญาตให้สมาชิก หรือหน่วยงาน หรือองค์การต่างๆเข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตรับผิดชอบ การถือครองที่ดินของสมาชิก การควบคุมเงินทุนและเงินรายได้ทุกประเภท การออกเอกสารสิทธิในที่ดินให้แก่สมาชิกที่มีคุณสมบัติครบ ซึ่งมีเป้าหมายการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน นิคมสหกรณ์แม่แตง คือ สมาชิกนิคมสหกรณ์ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน (กสน.3) แล้ว จำนวน 1,503 ราย   2,647   แปลง   เนื้อที่ 12,408 – 2 – 85 ไร่ โดยสมาชิกนิคมสหกรณ์ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน (กสน.3) แล้ว มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตราที่ 11 พร้อมที่จะออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (กสน.5) ต่อไป

ขณะที่ ผลงานเด่นคือ โครงการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกถั่วเหลือง แฟร์เทรด มีวัตถุประสงค์หลัก คือ การพัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกถั่วเหลืองให้ดำเนินกิจกรรมทั้งด้านการเพาะปลูก การจำหน่ายผลผลิต การจัดการกลุ่มที่สอดคล้องกับมาตรฐานแฟร์เทรดสากล โดยบริษัท นอร์ธเทอร์นฟู้ด คอมเพล็กซ์ จำกัด เป็นผู้ซื้อและผู้ให้การสนับสนุนกลุ่ม ปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่ม 36 ราย พื้นที่เพาะปลูก 134 ไร่ มีปริมาณผลผลิต 65.5 ตัน ฤดูการผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 488 กิโลกรัมต่อไร่ สามารถเพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิกกลุ่ม

สหกรณ์นิคมแม่แตง จำกัด จึงเป็นศูนย์เรียนรู้ที่มีความโดดเด่นเรื่องการดำเนินธุรกิจด้านถั่วเหลืองร่วมกับสมาชิกที่มีประสิทธิภาพและครบวงจร ในโครงการศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ เริ่มตั้งแต่การส่งเสริมอาชีพให้กับสมาชิกเพื่อสร้างรายได้ สนับสนุนสินเชื่อเพื่อการเกษตร จัดหาปัจจัยการผลิต รวบรวมผลผลิตจากสมาชิกไปจำหน่าย การแปรรูปผลผลิต ตลอดจนการจัดจำหน่ายสินค้าให้กับสมาชิก ทำให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้แนวคิด “แหล่งเรียนรู้ ถ่ายทอด ต่อยอด ยั่งยืน” เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ อีกทั้งยังได้ความรู้ทางด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการอนุรักษ์ดินและน้ำ การใช้ปุ๋ยอินทรีย์มาปรับใช้ในชุมชน มีการบริหารและจัดการกลุ่ม และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน มีการอนุรักษ์พันธุ์พืชและควบคุมคุณภาพ “ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60” เป็นรูปแบบนำร่องการผลิตถั่วเหลืองอย่างยั่งยืนอีกด้วย

แจงสี่เบี้ย : สหกรณ์ฯโครงการหลวงถ้ำเวียงแก จำกัด โชว์ผลงานสร้างความยั่งยืนภายใต้เกษตรพอเพียง

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/299571

227832

แจงสี่เบี้ย : สหกรณ์ฯโครงการหลวงถ้ำเวียงแก จำกัด โชว์ผลงานสร้างความยั่งยืนภายใต้เกษตรพอเพียง

วันศุกร์ ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2560, 06.00 น.

สหกรณ์การเกษตรขยายผลโครงการหลวงถ้ำเวียงแก จำกัด อ.สองแคว (ถ้ำเวียงแก) จ.น่าน เป็นอีกหนึ่งสหกรณ์ที่ถูกก่อตั้งขึ้นมาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชนเผ่าม้งใน จ.น่าน มีเป้าหมายสำคัญคือ ต้องการให้ชุมชนเป้าหมายบนพื้นที่สูงมีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี และมีความมั่นคงทางอาหาร มีรายได้ที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน ลดการบุกรุกทำลายป่าเพื่อทำการเกษตร

มูลนิธิโครงการหลวงได้เข้ามาส่งเสริมให้คนในชุมชน โดยใช้องค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ของโครงการหลวง ผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางของในหลวงรัชกาลที่ 9

ทั้งนี้สหกรณ์การเกษตรขยายผลโครงการหลวงถ้ำเวียงแก จำกัด อ.สองแคว เดิมใช้ชื่อสหกรณ์การเกษตรหมู่บ้านป่าไม้ถ้ำเวียงแก จำกัด ต่อมาเกษตรกรมีความประสงค์อยากเข้าร่วมด้านการเกษตรกับโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงถ้ำเวียงแก จึงเปลี่ยนชื่อเป็นสหกรณ์การเกษตรขยายผลโครงการหลวงถ้ำเวียงแก จำกัด โดยสมาชิกส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรชาวม้ง ปัจจุบันมีสมาชิก 71 รายมีทุนเรือนหุ้น 13,370.00 บาท ทุนดำเนินงาน 1,801,741.99 บาท ผลดำเนินงานปีที่ผ่านมามีกำไร 86,802.01 บาท ซึ่งสหกรณ์ได้เน้นการดำเนินธุรกิจ ได้แก่ การจัดหาสินค้ามาจำหน่าย และสินเชื่อในการก่อสร้าง (โรงเรือนพลาสติก) สำหรับปลูกผักส่งให้กับมูลนิธิโครงการหลวง ซึ่งเป็นตลาดหลักของเกษตรกร

อย่างไรก็ตาม การจัดตั้งสหกรณ์ถือเป็นหนึ่งในหลายภาคส่วนที่มีบทบาทลดการบุกรุกทำลายป่า และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของชนเผ่าบนพื้นที่สูง ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นซึ่งแม้ว่าในระยะแรกของการเข้าไปส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มจะเป็นไปได้ยาก แต่ด้วยการทำงานของภาครัฐที่เข้าถึง พร้อมกับได้น้อมนำพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะช่วยชาวเขาให้ช่วยตนเองในการปลูกพืชที่มีประโยชน์ และมีมาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาไปสู่การอยู่ดี กินดี ให้แก่ประชาชนในชนบท โดยเฉพาะสาขาเกษตรกรรม ที่เน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน จากการให้ข้อมูลและชี้แจงให้ชนเผ่าม้งทราบถึงปัญหา พร้อมกับแนวทางการส่งเสริมอาชีพอย่างมั่นคง ทำให้ชนเผ่าม้งค่อยๆ เกิดการยอมรับและมีความเชื่อมั่นมากขึ้น กระทั่งเกิดผลสำเร็จก็ทำให้การดำเนินงานของสหกรณ์เป็นไปได้ด้วยดี ภายใต้การดำเนินชีวิตแบบพอเพียงอย่างแท้จริง

แจงสี่เบี้ย : สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงแม่สะเรียง ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตชนเผ่าบนพื้นที่สูง

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/298431

227832

แจงสี่เบี้ย : สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงแม่สะเรียง ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตชนเผ่าบนพื้นที่สูง

วันศุกร์ ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560, 06.00 น.

สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงแม่สะเรียง จำกัด อยู่ในความดูแลของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ปัจจุบันมีสมาชิก 215 คน เป็นชนเผ่าต่างๆ ในพื้นที่ ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกษตร เดิมก่อนที่จะมีการจัดตั้งสหกรณ์ ชาวเขาเผ่าต่างๆ ต่างคนก็ต่างทำต่างขาย และใช้สารเคมีในการผลิต ทำให้สุขภาพที่ไม่ค่อยดีเนื่องจากมีสารตกค้างในเลือด แต่หลังจากมีการจัดตั้งสหกรณ์ มีการรวบรวมสมาชิกใช้การบริหารจัดการแบบสหกรณ์เข้ามาช่วย ทำให้ระบบการผลิตพืชผลทางการเกษตรของสมาชิกมีมาตรฐานเป็นไปในเน้นทางเดียวกัน รวมทั้งลด ละ เลิก การใช้สารเคมีด้วย

ประสงค์ของการจัดตั้งสหกรณ์ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ต.ป่าแป๋ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ให้หันมาทำมากินบนพื้นที่ที่เหมาะสมไม่บุกรุกป่า หรือปลูกของผิดกฎหมาย ซึ่งสหกรณ์ได้ดำเนินธุรกิจประกอบด้วย ธุรกิจเงินรับฝากออมทรัพย์ จัดหาสินค้ามาจำหน่ายให้กับสมาชิก สินเชื่อ บริการรถไถพรวน รวบผลผลิตสินค้าเกษตร แต่เนื่องจากเกษตรกรในชุมชนส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นสมาชิกศูนย์โครงการหลวงแม่สะเรียง แต่ให้ความสนใจเป็นสมาชิกสหกรณ์และใช้บริการธุรกิจรับฝากเงินออมทรัพย์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ชุมชน ซึ่งอยู่ห่างไกลจากธนาคารพาณิชย์ สหกรณ์จึงมีความจำเป็นรับสมาชิกในชุมชน และในอนาคตทางศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะเรียง มีแผนจะขยายพื้นที่งานส่งเสริมไม้ผลแก่สมาชิกสหกรณ์ที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกศูนย์ฯ ด้วย

ด้านการดำเนินงานด้านการผลิตพืชผลทางการเกษตรของสมาชิกสหกรณ์และศูนย์ฯ มีการวางแผนการผลิตสินค้าเกษตรให้สมาชิกตั้งแต่การวางแผนก่อสร้างโรงเรือน การผลิตพืชแต่ละชนิด จากนั้นทางศูนย์ฯ จะรับแผนการผลิตผักและไม้ผลให้สอดคล้องกับพื้นที่ ให้พอดีกับโรงเรือนของสมาชิกแต่ละรายและแผนการปลูกสร้างโรงเรือนถัดๆ ไปด้วย โดยเฉลี่ยสมาชิกแต่ละรายจะมีโรงเรือนในการผลิตพืชผักรายละ 5 โรงเรือน หลังจากมีการวางแผนการผลิตแล้วสหกรณ์และศูนย์ฯ ก็จะติดตามผลการเพาะปลูกของสมาชิกอย่างทั่วถึง เพื่อให้ผลผลิตมีปริมาณและคุณภาพตามแผนการผลิตที่วางไว้

โดยจุดเด่นสำคัญของสหกรณ์แห่งนี้ก็คือ จะเน้นการเสริมความรู้ให้กับสมาชิกอย่างต่อเนื่อง โดยมีการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีจากศูนย์ฯ เช่น การอบรมระบบมาตรฐาน GAP และการตรวจวัดสารเคมีในร่างกายให้แก่สมาชิกเป็นประจำทุกปี ทำให้ผลผลิตของสมาชิกมีมาตรฐานเดียวกัน เป็นที่ต้องการของตลาด รวมถึงมีการส่งเสริมให้สมาชิกเน้นการประกอบอาชีพแบบพอเพียงฝึกการออมเงิน สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน