‘ประชารัฐ’ ช่วยแรงงานนอกระบบ

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

http://www.komchadluek.net/news/edu-health/228140

การศึกษา,อาเซียน,แวดวงแรงงาน,ประชารัฐ

การศึกษา-สาธารณสุข  :  23 พ.ค. 2559

‘ประชารัฐ’ ช่วยแรงงานนอกระบบ

แวดวงแรงงาน : ‘ประชารัฐ’ ช่วยแรงงานนอกระบบ

                    เวทีประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนบวก 3 ครั้งที่ 9 (ALMM+3) ณ นครเวียงจันทน์ สปป.ลาว ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อมูล และแนวปฏิบัติของแต่ละประเทศในการส่งเสริมการถ่ายโอนจากการจ้างงานนอกระบบไปสู่การจ้างงานในระบบ โดยคำถึงความแตกต่างทางการพัฒนาของแต่ละประเทศและความจำเป็นที่จะต้องมีนโยบายทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและบวกสามในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวปฏิบัติที่ดี รวมทั้งการส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
                    พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้กล่าวประเด็นสำคัญเรื่องการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ การส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่การเป็นแรงงานในระบบ ซึ่งรัฐบาลไทยได้ดำเนินมาตรการต่างๆ เช่น การจัดตั้งคณะกรรมการทั้งในระดับชาติ ระดับจังหวัด การดำเนินโครงการ “ประชารัฐ” (ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม) การจัดตั้งกองทุนสำหรับผู้รับงานไปทำที่บ้านและโครงการประกันสังคมแบบสมัครใจ
                    ทั้งนี้ ได้ให้ความสำคัญในการที่จะดำเนินการปรับรูปแบบการจ้างงานนอกระบบให้เข้าสู่การจ้างงานในระบบ โดยที่ผ่านมาได้ดำเนินการภายใต้ “หลักการ 3 โอกาส” ซึ่งรวมทั้งโอกาสในการเริ่มต้น โอกาสในการพัฒนา และสุดท้ายโอกาสที่จะป้องกัน แนวคิดทั้งสามโอกาสนี้ เป็นแนวทางแบบองค์รวม ที่เน้นย้ำการจัดสรรแหล่งเงินทุน พัฒนาทักษะฝีมือและฝึกอบรม และการคุ้มครองทางสังคม ตลอดจนการพัฒนาด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงานให้แก่แรงงานนอกระบบให้มีชีวิตที่ดีขึ้น มีความปลอดภัยและมีการจ้างงานอย่างยั่งยืน
                    นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบสถานะความร่วมมือระหว่างอาเซียนบวกสาม ประกอบด้วย ความร่วมมืออาเซียน–จีน เป็นความร่วมมือในการช่วยเหลือประเทศซีแอลเอ็มวี ความร่วมมือด้านการประกันสังคม และการจ้างงงาน, ความร่วมมืออาเซียน–ญี่ปุ่น เป็นความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน และการพัฒนาอาชีวศึกษา และความร่วมมืออาเซียน–เกาหลี เป็นความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการอาชีวศึกษา การโยกย้ายถิ่นฐาน ด้วย

แวดวงแรงงาน : May Day

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

http://www.komchadluek.net/news/edu-health/226843

แวดวงแรงงาน,การศึกษา,MAY DAY

การศึกษา-สาธารณสุข  :  2 พ.ค. 2559

แวดวงแรงงาน : MAY DAY

แวดวงแรงงาน : May Day

                    1 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันแรงงานแห่งชาติ เป็นวันสำคัญของพี่น้องคนทำงาน ที่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังความเจริญเติบโตและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งนานาประเทศกำหนดขึ้น เรียกว่า “May Day” เพื่อเป็นการเตือนใจให้ประชาชนได้ตระหนักถึงผู้ใช้แรงงานที่สร้างคุณประโยชน์ต่อประเทศ เพราะด้วยพลังของผู้ใช้แรงงานที่อยู่ในทุกกระบวนการผลิตมีความสำคัญต่อภาคการผลิตและบริการ เป็นหุ้นส่วนสำคัญของภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม เป็นกลไกสำคัญที่จะชี้วัดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ แรงงานจึงถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า มีส่วนสำคัญในการสร้างความเจริญมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ให้แก่ระบบเศรษฐกิจและสังคมไทยมาอย่างยาวนาน ดังนั้น การจัดงานในวันแรงงานของทุกปี จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะนอกจากจะทำให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักในความสำคัญของผู้ใช้แรงงาน
                    รัฐบาลชุดปัจจุบัน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ใช้แรงงานแล้ว ผู้ใช้แรงงานเองจะต้องทำหน้าที่ด้วยความภาคภูมิและรักศักดิ์ศรีของตนด้วย จึงได้ผลักดันนโยบายการทำงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้คนทำงานและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความมั่นคงในการทำงานในทุกด้าน ทั้ง ด้านการมีงานทำ มุ่งเน้นให้คนไทยทุกคนมีงานทำ/ด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อเพิ่มความสามารถในการผลิตแรงงาน (Labour Productivity)/ ด้านการดูแลสวัสดิการและการคุ้มครองสิทธิแรงงาน เน้นความปลอดภัยในการทำงาน และการคุ้มครองสิทธิแรงงาน ตลอดจนการแก้ปัญหาโดยใช้ความเอื้ออาทรต่อกันระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ตามกระบวนการ “แรงงานสัมพันธ์” ที่ดี รวมทั้ง ด้านการประกันสังคม มีการเพิ่มสิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนในหลายประการ สำหรับในปี 2559 ได้จัดงานไปเมื่อ 1 พฤษภาคม เป็นการจัดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ภายใต้คำขวัญ “แรงงานพัฒนา พาชาติมั่นคง ดำรง ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” โดยพิธีทางศาสนา พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานและพิธีเปิดงาน ณ บริเวณท้องสนามหลวง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพร้อมกล่าวสุนทรพจน์ต่อผู้ใช้แรงงาน โดยเฉพาะให้ผู้ใช้แรงงานทุกคนมีความภาคภูมิใจในหน้าที่และผลงานของตนเองและรักษาเกียรติยศที่สร้างขึ้นมาและสิ่งสำคัญที่สุดคือต้องพัฒนาฝีมือตนเองให้มีความก้าวหน้าสูงขึ้นเรื่อยๆ เพื่อได้รับค่าตอบแทนที่สูงขึ้นตามระดับฝีมือด้วย

ประชารัฐลดสถิติประสบอันตราย

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

http://www.komchadluek.net/news/edu-health/225669

การศึกษา,แวดวงแรงงาน,ประชารัฐ,อันตราย

การศึกษา-สาธารณสุข  :  11 เม.ย. 2559

ประชารัฐลดสถิติประสบอันตราย

แวดวงแรงงาน : ประชารัฐลดสถิติประสบอันตราย

                    วันก่อน พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เดินทางไปตรวจเยี่ยมและรับฟังผลการดำเนินงานของสถาบันความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ส่วนแยกตลิ่งชัน กทม. นายธีรพล ขุนเมือง ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน เล่าว่า พล.อ.ศิริชัย เน้นย้ำภายใต้รัฐบาลปัจจุบันได้ให้ความสำคัญในการลดการประสบอันตรายจากการทำงานของผู้ใช้แรงงานอย่างเข้มข้นและจริงจังอย่างต่อเนื่อง โดยใช้กลไก “ประชารัฐ” เป็นแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ทั้งภาครัฐ ผู้ประกอบการ และผู้ใช้แรงงานเอง
                    ภายใต้เนวคิด “การปลูกจิตสำนึก ร่วมใจป้องกัน สร้างสรรค์ความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดี” ซึ่งจากการดำเนินการที่ผ่านมาเปรียบเทียบสถิติย้อนหลัง 4 ปี ตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปี 2559 ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อัตราการประสบอันตรายจากการทำงานลดลงอย่างต่อเนื่อง จำแนกตามความร้ายแรง พบว่า อัตราการประสบอันตรายในทุกกรณีจากปี 2556 (ต.ค.55-ม.ค.56) มีอัตรา 4.4 ต่อ 1,000 คน ในปี 2559 (ต.ค.58- ม.ค.59) มีอัตราลดลงเหลือ 3.3 และเมื่อดูอัตราการประสบอันตราบร้ายแรง พบว่า ในปี 2556 มีอัตรา 1.28 ต่อ 1,000 คน ในปี 2559 ลดลงเหลือเพียง 0.97 และในกรณีเสียชีวิต ต่อ 1 แสนคน ในปี 2556 มีอัตรา 2.48 ในปี 2559 ลดลงเหลือ 1.90 เท่านั้น
                    ทั้งยังได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 187 ว่าด้วย กรอบเชิงส่งเสริมการดำเนินงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เมื่อปลายเดือนมีนาคม ซึ่งถือเป็นความสำเร็จของรัฐบาลปัจจุบันที่ต้องการส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงานของประเทศไทยสู่มาตรฐานสากลด้วย

ไทยว่างงานต่ำสุดในโลก ก.พ. 59 อยู่ที่ 0.87%

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

http://www.komchadluek.net/news/edu-health/224804

แวดวงแรงงาน,การศึกษา,ว่างงาน

การศึกษา-สาธารณสุข  :  28 มี.ค. 2559

ไทยว่างงานต่ำสุดในโลก ก.พ. 59 อยู่ที่ 0.87%

แวดวงแรงงาน : ไทยว่างงานต่ำสุดในโลก ก.พ. 59 อยู่ที่ 0.87%

                    นายธีรพล ขุนเมือง ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน เล่าถึงสถานการณ์การจ้างงานในเดือน กุมภาพันธ์ ว่าที่ผ่านมากระทรวงแรงงานโดย พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงแรงงานได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมให้คนไทยมีงานทำ โดยเปิดสมาร์ทจ๊อบเซ็นเตอร์ และปัจจุบันเพิ่ม สมาร์ทเทรนนิ่ง เซ็นเตอร์  พร้อมกันไปด้วย เพื่อให้คนไทยทุกคนมีงานทำอย่างมั่นคง โดยปี 2558 บรรจุงานได้ 446,618 คน สร้างรายได้แก่ครอบครัวกว่า 4,019 ล้านบาทต่อเดือน ในช่วงมกราคม–กุมภาพันธ์ 2559 บรรจุงานได้ 67,361 คน สร้างรายได้กว่า 600 ล้านบาทต่อเดือน
                    จากข้อมูลสำนักงานประกันสังคมพบว่า ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2559 มีผู้ประกันตนทำงานในสถานประกอบการ (ม.33) จำนวน 10,348,753 คน เมื่อเปรียบเทียบเดือนกุมภาพันธ์ 2558 จำนวน 10,057,328 คน) พบว่ามีผู้ใช้แรงงาน เข้าสู่การทำงานเพิ่มขึ้นถึง 291,425 คน และหากผู้ใช้แรงงานต้องการไปทำงานต่างประเทศ กระทรวงแรงงานโดยกรมการจัดหางานมุ่งเน้นแรงงานกึ่งมีฝีมือที่มีรายได้สูงกว่าประเทศไทย โดยในปี 2558 สามารถส่งรายได้กลับประเทศผ่านระบบธนาคารแห่งประเทศไทยกว่า 82,000 ล้านบาท และในช่วงมกราคม-กุมภาพันธ์ 2559 รายได้ส่งกลับอีกกว่า 14,400 ล้านบาท
                    ส่วนความต้องการแรงงานภาคอุตสาหกรรม ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2559 มีจำนวน 43,019 อัตรา โดยตำแหน่งงานที่ต้องการมากที่สุด ได้แก่ ตำแหน่งงานการผลิต 17,968 อัตรา นับว่าสถานการณ์ว่างงานของประเทศไทยต่ำที่สุดในโลก โดยมีอัตราว่างงานไม่เกิน 1% ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา โดยเดือนกุมภาพันธ์ 2559 อยู่ที่ 0.87% สำหรับประเทศอื่นๆ อาทิ ฝรั่งเศส อัตราการว่างงาน 10.4% สหรัฐอเมริกา 7.4% เยอรมนี 5.3% หรือญี่ปุ่น 4% และในกลุ่มประเทศกลุ่มอาเซียนเพื่อนบ้านเราก็จะมีอัตราการว่างงานที่แตกต่างกันไป เช่น สิงคโปร์ 2.8% มาเลเซีย 3.2% อินโดนีเซีย 6.3% หรือฟิลิปปินส์ 7.1% ทำให้ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีความสุขเชิงเศรษฐกิจมากที่สุดในโลกในปี 2015 ด้วย

เพิ่มสิทธิผู้ประกันตน : แวดวงแรงงาน

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

http://www.komchadluek.net/news/edu-health/220296

การศึกษา-สาธารณสุข  :  11 ม.ค. 2559

เพิ่มสิทธิผู้ประกันตน : แวดวงแรงงาน

เพิ่มสิทธิผู้ประกันตน : แวดวงแรงงาน

            ช่วงปีที่ผ่าน มีเรื่องน่ายินดีสำหรับผู้ประกันตน ทั้งในระบบและนอกระบบหลายประการ โดยเฉพาะผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และ 39 กว่า 11 ล้านคน มีการปรับปรุงสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนให้เหมาะสมยิ่งขึ้น อาทิ สิทธิค่าคลอดบุตร จากเดิมได้สิทธิไม่เกินสองครั้ง เป็นรับสิทธิไม่จำกัดจำนวนครั้ง พร้อมเงินสงเคราะห์ลาหยุดได้ 90 วัน และเงินสงเคราะห์บุตรอายุไม่เกิน 6 ปี ให้รับสิทธิไม่เกิน3 คน จากเดิมไม่เกิน 2 คน

กรณีว่างงาน เดิม : ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับเมื่อถูกเลิกจ้างหรือลาออก เพิ่ม : ให้ความคุ้มครองสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานแก่ผู้ประกันตนกรณีนายจ้างหยุดกิจการชั่วคราวเนื่องจากเหตุสุดวิสัย โดยยังไม่มีการเลิกจ้าง เช่น กรณีสถานประกอบการถูกน้ำท่วม

กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย เดิม : มีสิทธิได้รับเฉพาะค่าตรวจวินิจฉัยโรค ค่าบำบัดทางการแพทย์ ค่ากินอยู่ และรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล ค่ายาและค่าเวชภัณฑ์ ค่ารถพยาบาล หรือค่าพาหนะรับส่งผู้ป่วย เพิ่ม : ค่าส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค และค่าใช้จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้ประกันตนในกรณีได้รับความเสียหายจากการรับบริการทางการแพทย์

ปรับปรุงหลักเกณฑ์การได้รับสิทธิประโยชน์ เดิม : ผู้ประกันตนไม่มีทายาท (บิดา มารดา บุตร และคู่สมรส) ไม่สามารถทำหนังสือระบุบุคคลผู้มีสิทธิรับเงินบำเหน็จชราภาพไว้ล่วงหน้าได้ โดยเงินบำเหน็จชราภาพจะตกเป็นของกองทุน) เพิ่ม : ผู้ประกันตนสามารถทำหนังสือระบุบุคคลผู้มีสิทธิรับเงินบำเหน็จชราภาพไว้ล่วงหน้าได้ โดยมีสิทธิได้รับร่วมกับทายาท หากไม่มีทายาท หรือไม่มีบุคคลที่ทำหนังสือระบุจะให้สิทธิแก่ พี่ น้อง ปู่ ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา เดิม : ระยะเวลาการยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนภายใน 1 ปี เพิ่ม : ขยายระยะเวลาการยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนจาก 1 ปี เป็น 2 ปี และขยายความคุ้มครองไปถึงลูกจ้างชั่วคราวทุกประเภทของส่วนราชการที่มีอยู่ประมาณ 3 แสนคนทั่วประเทศ รวมทั้งลูกจ้างของนายจ้างที่ไปประจำทำงานในต่างประเทศก็ได้รับความคุ้มครองด้วยเช่นกัน


แวดวงแรงงาน : สิทธิแรงงานที่เท่าเทียม

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

http://www.komchadluek.net/detail/20151207/218113.html

การศึกษา-สาธารณสุข-สิ่งแวดล้อม : ข่าวทั่วไป
วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2558
แวดวงแรงงาน : สิทธิแรงงานที่เท่าเทียม

แวดวงแรงงาน : สิทธิแรงงานที่เท่าเทียม

                      รวดเร็ว ทันสถานการณ์ กรณีสื่อนอกกล่าวหาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไก่เพื่อส่งออกไทยเอาเปรียบต่างด้าว “พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้เชิญผู้แทนผู้ประกอบการ 6 บริษัทที่ถูกพาดพิง เพื่อร่วมกันชี้แจงข้อมูล ข้อเท็จจริงในทันทีที่มีข่าว รวมถึงร่วมกันหามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งกรณีนี้ “กระทรวงแรงงานได้ตรวจสอบแล้ว ไม่พบว่าผู้ประกอบการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานกำหนด แต่อย่างใด”
                      แต่การติดต่อสื่อสารระหว่างลูกจ้างกับฝ่ายจัดการ อาจทำให้เกิดความเข้าใจไม่ตรงกันเพราะใช้ภาษาต่างกัน เช่นกรณีการต่ออายุใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว ทางผู้ประกอบการจะช่วยอำนวยความสะดวกจึงต้องนำบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทางของลูกจ้างไปติดต่อกับทางราชการหลายวัน ซึ่งอาจทำให้ลูกจ้างเข้าใจว่าถูกนายจ้างยึดเอกสารไว้ หรือในกรณีการหักเงินสมทบ 5% ส่งกองทุนประกันสังคม การใช้สิทธิจะเกิดขึ้นได้เมื่อจ่ายเงินครบ 3 เดือนในกรณีเจ็บป่วย
                      อย่างไรก็ตาม หากมีการเจ็บป่วยของลูกจ้างนายจ้างก็ดูแลอย่างใกล้ชิด แม้จะยังไม่มีสิทธิทางประกันสังคม และหากประสบอันตรายจากการทำงานก็สามารถใช้สิทธิประโยชน์จากกองทุนเงินทดแทนได้ ตั้งแต่วันแรกที่เข้าทำงาน จะเห็นได้ว่าการดูแล “สิทธิแรงงาน” นั้น ชัดเจนว่า ไม่แตกต่างจากลูกจ้างไทยบนพื้นฐานที่กฎหมายกำหนด พร้อมเชิญชวนให้ผู้ประกอบการเข้าร่วมใช้แนวปฏิบัติด้านแรงงานที่ดี (Good Labour Practices : GLP) ในการจ้างงานด้วย

ปฏิรูปประกันสังคม

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

http://www.komchadluek.net/detail/20151123/217337.html

การศึกษา-สาธารณสุข-สิ่งแวดล้อม : ข่าวทั่วไป
วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2558
ปฏิรูปประกันสังคม

ปฏิรูปประกันสังคม : แวดวงแรงงาน

           *เมื่อ 5 พ.ย. 58 ที่ผ่านมา คสช.มีคำสั่ง ที่ 40/2558 ใช้อำนาจมาตรา 44 ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ 3 ชุด โดยจุดเน้น พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้กล่าวในวันมอบนโยบายการปฏิบัติงานของสำนักประกันสังคม (สปส.) และการได้มาของคณะกรรมการประกันสังคม และที่ปรึกษาคณะกรรมการประกันสังคม คณะกรรมการการแพทย์ และคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน ขอสรุปสาระสำคัญเล่าสู่กันฟัง นะครับ…

*การประกันสังคมเป็นหลักประกันชีวิตที่สำคัญสำหรับนายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ประกันตน ทั้งงานด้านบริการ และสิทธิประโยชน์ เพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประกันสังคม การดำเนินงานใดที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของนายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ประกันตน จำเป็นต้องปรับปรุงและแก้ไขอย่างเร่งด่วน ดังนั้น การปฏิรูประบบงานประกันสังคม งานกองทุนเงินทดแทน และสำนักงานประกันสังคม จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องเร่งจัดระบบ และจัดการบริหารงานให้เกิดความโปร่งใส

*โดย เร่งรัดการปฏิรูประบบประกันสังคม ให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้มีธรรมาภิบาล เป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจ ทั้งนายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ประกันตนเร่งรัดการปฏิรูปกองทุนเงินทดแทน โดยระบบการบริหารจัดการกองทุนเงินทดแทนใหม่ให้ทันสมัยคล่องตัวด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ ปฏิรูประบบการให้บริการทางการแพทย์ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการให้บริการ โดยการบูรณาการด้านบริการทางการแพทย์ เป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญ เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่พึ่งพาการบริการทางการแพทย์ภาครัฐ ออกแบบแนวทางในการให้บริการประชาชนทุกคนอย่างทั่วถึง ให้ทุกคนได้มีสิทธิเข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างเท่าเทียม มีคุณภาพ ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน ปฏิรูปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการทั้ง 3 ชุด ทำงานโดยสุจริต เที่ยงธรรม ไม่แสวงหาผลประโยชน์อื่นใด จากสำนักงานประกันสังคม ให้สมกับที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้ความไว้วางใจ

*อย่างไรก็ตาม สำหรับประเด็นการกำหนดให้คณะกรรมการประกันสังคมมาจากการเลือกตั้งตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกำหนด ขณะนี้ ระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้ง อยู่ระหว่างการดำเนินการในขั้นตอนของการยกร่างกฎหมาย ดังนั้น การใช้อำนาจตามมาตรา 44 มิได้เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคม และที่ปรึกษาคณะกรรมการประกันสังคม คณะกรรมการการแพทย์ และคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนแต่อย่างใดครับ

‘สถานีแรงงาน’ : แวดวงแรงงาน

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

http://www.komchadluek.net/detail/20151116/216859.html

การศึกษา-สาธารณสุข-สิ่งแวดล้อม : ข่าวทั่วไป
วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2558
'สถานีแรงงาน' : แวดวงแรงงาน

‘สถานีแรงงาน’ : แวดวงแรงงาน

             เปิดประเดิมคอลัมน์ใหม่ “แวดวงแรงงาน” ในหน้าการศึกษา สาธารณสุข วัฒนธรรม หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก ขอแนะนำรายการดีๆ ให้ผู้อ่านได้ติดตามชมกันครับ โดยกระทรวงแรงงานได้เปิด “สถานีแรงงาน” ออกอากาศช่อง 11 (เอ็นบีที) ทุกวันอังคาร เวลา 13.05-13.55 น. เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างประชาชน ผู้ใช้บริการกับหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงแรงงาน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนผู้ด้อยโอกาส ในชุมชนเมืองและท้องที่ชนบทห่างไกล ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา ตามนโยบายของ พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

ทั้งนี้ เพื่อสนองตอบนโยบายของรัฐบาลที่จะลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และขยายโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ สร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้ที่มั่นคง ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานและให้แรงงานทั้งระบบมีโอกาสเข้าถึงการรับรู้ในทุกด้านของกระทรวงแรงงาน ทั้งการหางานทำ ด้านสวัสดิการ ด้านประกันสังคม ตลอดจนด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งกระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบทางด้านนี้โดยตรง

“สถานีแรงงาน” เป็นรายการสด โดยเริ่มออกอากาศครั้งแรกเมื่อวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา ใช้เป็นช่องทางในการติดต่อ สื่อสาร เพื่อขอรับบริการหรือสอบถามข้อสงสัย หรือร้องทุกข์ในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของกระทรวงแรงงาน

เหนืออื่นใด “สถานีแรงงาน” จะได้ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างผู้บริหารของกระทรวงแรงงานกับภาคประชาชน ในวงกว้างอีกด้วย ติดตามชมกันนะครับ หรือติดต่อผ่านเว็บไซต์ http://www.mol.go.th หรือ Facebook/Ministry of Labour หรือสายด่วน 1506