กกต.เคาะ ‘ค่าใช้จ่าย’ ‘เลือกตั้ง’ แล้ว ยุบสภาเขตละ 1.9 ล้านบาท

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/politics/543410

21 ก.พ. 2566

กกต.เคาะ 'ค่าใช้จ่าย' 'เลือกตั้ง' แล้ว ยุบสภาเขตละ 1.9 ล้านบาท

คณะกรรมการการ ‘เลือกตั้ง’ เคาะ ‘ค่าใช้จ่าย’ ในการเลือกตั้งแล้ว ยุบสภาให้เขตละ 1.9 ล้านบาท บัญชีรายชื่อ ไม่เกิน 44 ล้านบาท

คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณากำหนดจำนวนค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ   ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566    โดยให้ความเห็นชอบรูปแบบที่พรรคการเมืองแสดงความเห็นด้วยจำนวนมากที่สุด   ในการหารือร่วมกันระหว่างคณะกรรมการการเลือกตั้งและพรรคการเมือง เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา    ในการคำนวณค่าใช้จ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้ง สส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง หรือของพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ สำหรับการเลือกตั้ง ส.ส.แต่ละครั้ง ให้คำนวณตามค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงในการเลือกตั้ง ส.ส.ในระหว่างระยะเวลาดังต่อไปนี้

กกต.เคาะ 'ค่าใช้จ่าย' 'เลือกตั้ง' แล้ว ยุบสภาเขตละ 1.9 ล้านบาท

ประกาศกกต.กำหนดค่าใช้จ่ายเลือกตั้งสส.ประกาศกกต.กำหนดค่าใช้จ่ายเลือกตั้งสส.

การเลือกตั้งทั่วไปอันเนื่องมาจากการครบอายุของสภาผู้แทนราษฎร  ให้คำนวณค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่  180 วัน   ก่อนวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศให้มีการเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้ง    และในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปอันเนื่องมาจากการยุบสภา หรือการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง  ให้คำนวณค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่วันที่ยุบสภาหรือวันที่ตำแหน่งว่างลง แล้วแต่กรณีจนถึงวันเลือกตั้ง

ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งแต่ละคนต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้ง   ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปอันเนื่องมาจากการครบอายุของสภาผู้แทนราษฎรต้องใช้จ่ายไม่เกิน  7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) และกรณีที่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปอันเนื่องมาจากการยุบสภา หรือการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง ต้องใช้จ่ายไม่เกิน  1,900,000  บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน)

พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปอันเนื่องมาจากการครบอายุของสภาผู้แทนราษฎร  ต้องใช้จ่ายไม่เกิน  163,000,000 บาท  (หนึ่งร้อยหกสิบสามล้านบาทถ้วน)   และกรณีที่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปอันเนื่องมาจากการยุบสภา หรือการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง ต้องใช้จ่าย ไม่เกิน  44,000,000  (สี่สิบสี่ล้านบาทถ้วน)

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่ในเขตเลือกตั้งใด  ก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง สส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งแต่ละคนต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งใหม่   โดยในเขตเลือกตั้งใดที่ต้องดำเนินการรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งใหม่  ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแต่ละคน  ต้องใช้จ่ายไม่เกิน 950,000  บาท  แต่ในเขตเลือกตั้งใดที่ไม่ต้องดำเนินการรับสมัครใหม่  ใช้จ่ายไม่เกิน  630,000 บาท 

และในกรณีที่ กกต.ประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่  ในเขตเลือกตั้งใดที่ไม่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งได้รับคะแนนเสียงมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด  และต้องรับสมัครใหม่  ใช้จ่ายในการเลือกตั้งไม่เกิน 950,000 บาท   และกรณีที่มีการประกาศผลการเลือกตั้งแล้ว และมีเหตุให้ต้องมีการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง ใช้จ่ายในการเลือกตั้งไม่เกิน  1,900,000 บาท

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s