‘อลงกรณ์’ถกสภาฯชูทำเกษตรมูลค่าสูง

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/684407

วันพุธ ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2565, 06.00 น.

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นวิทยากรการสัมมนาและบรรยายในหัวข้อเรื่อง “การแก้ปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตร โดยการเพิ่มมูลค่าด้านการผลิตการแปรรูป และการตลาด” ร่วมกับ นายวีระกร คำประกอบ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการแก้ปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรม สภาผู้แทนราษฎร และผู้เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ร่วมสัมมนา 200 คน จัดโดยคณะกรรมาธิการฯที่รัฐสภา มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริง ข้อเสนอแนะ และระดมข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการเพิ่มมูลค่าด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด เพื่อแก้ปัญหาราคาผลิตผลทางการเกษตร และยกระดับรายได้เกษตรกรให้เพียงพอต่อการดำรงชีพ

นายอลงกรณ์กล่าวว่า สินค้าเกษตรของไทยพึ่งพาตลาดต่างประเทศเป็นหลัก โดยเฉพาะวิกฤตการณ์ที่ส่งผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบต่อราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลก เช่น ราคาปุ๋ยเคมี น้ำมันเชื้อเพลิง และวัตถุดิบอาหารสัตว์มีราคาแพงทำให้ต้นทุนการผลิตภาคการเกษตรเพิ่มสูงขึ้น การแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรจึงต้องขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์และแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนที่เรียกว่า “คานงัด” เพื่อรับมือกับสถานการณ์ความผันผวนของโลก

ทั้งนี้ ได้สร้างจุดเปลี่ยนแบบองค์รวมเป็นกลไกแก้ปัญหาและพัฒนาศักยภาพภาคเกษตรของไทยจากต้นน้ำถึงปลายน้ำภายใต้ 5 ยุทธศาสตร์ของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯ โดยมีตัวอย่างที่ดำเนินการ อาทิ 1.การสร้างหุ้นส่วนทาง
ยุทธศาสตร์ด้านเกษตร 2.ยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต “เกษตรผลิตพาณิชย์ตลาด” 3.สร้างโอกาสตลาดใหม่และลดต้นทุนโลจิสติกส์ด้วยแนวทาง “เชื่อมไทย เชื่อมโลก”4.เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน ด้วยนโยบายเทคโนโลยีเกษตรและนโยบายคุณภาพและมาตรฐาน เป็นต้น

‘เฉลิมชัย’ดันสินค้าฮาลาล เพิ่มรายได้เกษตรกรพื้นที่ชายแดนใต้

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/684409

วันพุธ ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2565, 06.00 น.

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจฮาลาล ในระดับพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน โดยมี นายนิพนธ์ บุญญามณี อดีตรมช.มหาดไทย พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ที่ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ.ยะลา

สำหรับแนวทางการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมสินค้าและผลิตผลการเกษตรมาตรฐาน “ฮาลาล” ในพื้นที่ชายแดนใต้นั้น มีเป้าหมายการขับเคลื่อนในด้านต่างๆ คือ 1.การเพิ่มศักยภาพการผลิตเพื่อการบริโภคภายในและการส่งออกสินค้าเกษตร อาหารและบริการฮาลาลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา และสตูล) 2.ยกระดับสินค้าเกษตร อาหาร และบริการให้มีการรับรองตามมาตรฐานและฮาลาล 3.การเปิดตลาดใหม่สำหรับสินค้า อาหารและบริการฮาลาลจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไปสู่ประเทศเพื่อนบ้าน/ประเทศโลกมุสลิม/ประเทศที่มีมุสลิมร่วมอาศัยตามกรอบแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจในลักษณะพหุภาคี/ไตรภาคี/สหภาคี และ 4.สินค้าเกษตรและอาหารของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีภาพลักษณ์ความเป็นฮาลาลพร้อมกับอาหารรสชาติดีมีคุณภาพและดีต่อสุขภาพ

ทั้งนี้ มี 3 กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน และมีนโยบายสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยพร้อมจะร่วมขับเคลื่อนการทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้ ผ่านโครงการสำคัญตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติรับทราบ/เห็นชอบ เช่น โครงการเมืองปศุสัตว์ชายแดนภาคใต้โครงการเมืองปูทะเลโลก และเมืองแห่งผลไม้ เป็นต้น โดยผลิตผลการเกษตรมาตรฐาน “ฮาลาล” ในพื้นที่ชายแดนใต้ พัฒนาโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ โดย รมช.มหาดไทย เป็นผู้แทนในการมาทำงานร่วมกับพื้นที่ใน
1 เดือนให้แล้วเสร็จ

อย่างไรก็ดี ตั้งใจจะให้ทุกจังหวัดของชายแดนใต้ เป็นพื้นที่ความมั่นคงทางอาหาร เพื่อการบริโภคในพื้นที่บริโภคภายในประเทศ และเป็น “ครัวฮาลาลของโลก” โดยเฉพาะการส่งผลผลิตทางการเกษตรไปยังพี่น้องผู้นับถือศาสนาอิสลามกว่า 2,000 ล้านคนทั่วโลก ซึ่งปัจจุบันกระทรวงพาณิชย์ สามารถเจรจาการค้าและการลงทุนร่วมกับประเทศซาอุดีอาระเบีย เพื่อการนำเข้าผลผลิตทางการเกษตรและอื่นๆ ที่มีฐานวัตถุดิบจากพืชผลทางการเกษตรเข้าสู่ประเทศซาอุฯ มีการจัดตั้งหอการค้าไทยและซาอุฯ จึงเป็นโอกาสที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะคณะอนุกรรมการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจฮาลาลฯ จะเร่งดำเนินการโดยเร็ว

ไทย-เวียดนามจับมือ ยกระดับให้ราคาข้าว ชงรมว.เกษตรฯ2ชาติ ขับเคลื่อนการค้าโลก

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/684406

วันพุธ ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2565, 06.00 น.

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงการหารือด้านข้าวกับนายเจิ่น แทงห์ นาม รมช.เกษตรและพัฒนาชนบท ประเทศเวียดนาม และคณะผู้บริหารระดับสูง ว่ามีการยืนยันอย่างแข็งขันและมุ่งมั่นในการร่วมมือยกระดับราคาข้าวในตลาดโลก

“การเจรจาครั้งนี้เป็นการเจรจารอบที่ 2 จากที่ฝ่ายไทยเสนอข้อริเริ่มให้ยกระดับราคาข้าวและรายงานให้ รมว.เกษตรฯ ทั้ง 2 ฝ่าย รับทราบ และเห็นด้วยในหลักการ จนนำมาสู่การเจรจาครั้งนี้ซึ่งนับเป็นความสำเร็จ และเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยและเวียดนาม ซึ่งเป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกข้าวอันดับที่ 2 และ 3 ของโลก ร่วมกันยกระดับราคาข้าวในตลาดโลก เป็นงานที่ยากและยังมีภารกิจที่ท้าทายรออยู่เบื้องหน้า ส่วนจะสำเร็จตามเป้าหมายหรือไม่ ยังตอบไม่ได้ แต่ได้เริ่มเดินก้าวแรกร่วมกันแล้วในฐานะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร”นายอลงกรณ์ กล่าว

ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายจะนำเสนอผลสรุปของการประชุมเสนอต่อ รมว.เกษตรฯ ของ 2 ประเทศ เพื่อตั้งกลไกขับเคลื่อนร่วมกันในรูปของคณะทำงานเฉพาะกิจ และแจ้งสมาคมชาวนา สมาคมผู้ค้าข้าว สถาบันอาหารและสมาคมผู้ส่งออกข้าว ได้ทราบถึงแนวทางความร่วมมือดังกล่าว รวมทั้งจะเจรจาความร่วมมือกับประเทศผู้ผลิตและผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่อื่นๆ ต่อไป นอกจากนี้ทั้งสองฝ่าย ยังเห็นตรงกันที่จะเพิ่มการค้าสินค้าเกษตรให้มากขึ้นและสมดุลมากขึ้น

ไอคอนสยาม จัดงาน ‘ไอคอนสยาม เจสะท้านภพ’ ร่วมสืบสานเทศกาลกินเจ กับเมนูอาหารเจ 4 ภาค

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/684639

ไอคอนสยาม จัดงาน ‘ไอคอนสยาม เจสะท้านภพ’ ร่วมสืบสานเทศกาลกินเจ กับเมนูอาหารเจ 4 ภาค

ไอคอนสยาม จัดงาน ‘ไอคอนสยาม เจสะท้านภพ’ ร่วมสืบสานเทศกาลกินเจ กับเมนูอาหารเจ 4 ภาค

วันพุธ ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2565, 17.38 น.

ไอคอนสยาม จัดงานยิ่งใหญ่ “ไอคอนสยาม เจสะท้านภพ” ร่วมสืบสานเทศกาลกินเจ อิ่มบุญ อิ่มใจ กับเมนูอาหารเจ 4 าคทั่วไทย และร้านอาหารเจระดับตำนานจากทั่วประเทศวันนี้ –4 ต.ค.นี้

• ผนึกพันธมิตรร้านค้า-ร้านอาหารในไอคอนสยาม สร้างมหาปรากฏการณ์งานเจมหากุศล รวบรวมสารพันเมนูเจมงคลกว่า 1,000 เมนูทั่วไทย จากร้านอาหารเจชั้นนำทั่วประเทศมาไว้อย่างครบครัน

• พร้อมสร้างบุญกุศลอิ่มใจ ร่วมมอบอาหารเจฟรีแก่บุคคลากรทางการแพทย์ ชุมชน และผู้ยากไร้ตลอด 13 วัน

ไอคอนสยาม และเมืองสุขสยามร่วมกับพันธมิตรบริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) (เรียลไทย) , บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) (ซอสภูเขาทอง) และ บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จํากัด จัดงานเทศกาลอาหารเจสุดยิ่งใหญ่ “ไอคอนสยาม เจสะท้านภพ”รวบรวมเมนูอาหารเจจากร้านดังในไอคอนสยามและสุขสยาม กว่า 1,000 เมนู มารวมไว้ในที่แห่งเดียวอย่างครบครัน โดยภายในงานปีนี้ไอคอนสยาม ได้เนรมิตพื้นที่เมืองสุขสยามร่วมสืบสานประเพณีถือศีล กินเจ ละเว้นการกินเนื้อสัตว์ วัฒนธรรมของคนไทยเชื้อสายจีนที่มีมาอย่างยาวนาน กับบรรยากาศที่ตกแต่งสไตล์จีน ประดับด้วยโคมไฟสีเหลือง และธงสัญลักษณ์เจปีนี้จัดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ “อิ่มบุญ อิ่มใจ สุขภาพดี” ไหว้พระขอพร กินเจ กินผัก สร้างมหากุศลและพลังบุญอันยิ่งใหญ่ พร้อมร่วมทำบุญเพื่อส่งมอบอาหารเจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ชุมชน และผู้ยากไร้ตั้งแต่วันนี้ -4 ตุลาคม 2565 ณ เมืองสุขสยาม ชั้น G ไอคอนสยาม

ในปีนี้มีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการในวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565โดยได้รับเกียรติจากคุณอิทธิพล คุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมมาเป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยผู้บริหารไอคอนสยาม คุณสุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัดและผู้บริหารสุขสยาม คุณลักขณา นะวิโรจน์ ประธานโครงการสุขสยามและผู้บริหารจากเหล่าพันธมิตร มาร่วมงาน

นายสุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด เปิดเผยว่าจากความนิยมในการกินเจที่เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากกลุ่มคนไทยเชื้อสายจีน และวัยผู้ใหญ่แล้ว ปัจจุบันการกินเจได้แพร่หลายไปยังกลุ่มคนทำงาน วัยหนุ่มสาว และกลุ่มวัยรุ่น ซึ่งทำให้การจัดเทศกาลอาหารเจในปัจจุบันเต็มไปด้วยสีสันและความหลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยไอคอนสยามได้ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลกินเจเป็นประจำทุกปีซึ่งความพิเศษในปีนี้ได้ร่วมกับพันธมิตรร้านค้า และร้านอาหารต่างๆ ในไอคอนสยามและสุขสยามร่วมกันรังสรรค์เมนูอาหารเจต่างๆเพื่อต้อนรับเทศกาลกินเจอย่างพร้อมเพรียงพร้อมมอบความพิเศษสำหรับสมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SuperAppกับโปรโมชั่น ICONSIAM DINE & SMILE เมื่อรับประทานอาหารและเครื่องดื่มภายในไอคอนสยามครบ 1,200 บาทขึ้นไป แลกรับ Siam Gift Card มูลค่า 100 บาท (จำนวนจำกัด) ตั้งแต่วันนี้ – 2 ต.ค.65

สำหรับร้านอาหาร ณ ไอคอนสยาม ได้ร่วมรังสรรเมนูสำหรับเทศกาลกินเจนี้ อาทิ โซน The Veranda ชั้น Gร้าน JUMBO Seafood(จัมโบ้ ซีฟู้ด) นำเสนอเมนูเต้าหู้หม้อดิน ข้าวผัดเจ  ด้านร้านอาหารสไตล์อีสานสุดพรีเมี่ยม Café Chilli (คาเฟ่ ชิลี) นำเสนอเมนูต้มแซ่บเห็ดเจ  ผัดหมี่กระโทกเจ ลาบข้าวปุ้นเจRos’niyom(รสนิยม) จัดเต็มความอร่อยเมนูเด็ด ไม่ว่าจะเป็น ยำขนมจีนเจ กะเพราเจ ส้มตำเจ และอื่นๆ อีกมากมายร้าน Greyhound Café (เกรย์ฮาวด์ คาเฟ่)ชั้น 2แนะนำเมนูทานเล่นเจสไตล์สตรีทยอดฮิตที่มีส่วนผสมของธัญพืช ข้าวโพดหวาน ถั่วแดง พร้อมกับน้ำจิ้ม ถั่วป่นสามรสสูตรเด็ด อย่าง เต้าหู้ทอดและตือคาโค หรือขนมขาหมู เกี๊ยวซ่าแป้งบางสอดไส้กุ้งเจ  แผ่นแป้งบางกรอบเคลือบตัวเกี๊ยวเพิ่มความกรุบกรอบ เสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มเกี๊ยวสูตรลับ แนมด้วยมันแกวและแครอทซอยเส้น ข้าวผัดเนื้อเค็มจานเด็ด ข้าวหอมมะลิหุงสุกผัดกับซอสปรุงรสเจ พริกขี้หนูซอย และเนื้อเค็มเจที่ทำจากขาเห็ดทอดปรุงรส เสิร์ฟพร้อมซุปมิโซขึ้นมาที่ ชั้น 5Hongbao(หงเปา) ขอแนะนำบร็อคโคลีผัดเห็ดรวม ฝันโก๋ไส้ผักรวม ร้านแหลมเจริญซีฟู้ดชั้น 5นำเสนอเมนูหลนเห็ด และเส้นหมี่ผัดซีอิ๊วเจ ร้านแม่ศรีเรือน ชั้น พร้อมเสิร์ฟเมนูเจแสนอร่อย  อาทิ ก๋วยเตี๋ยวอิ่มบุญ ปอเปี๊ยะสดเจ ผัดไทยเจ  และยังมีร้านอาหารสไตล์ญี่ปุ่นอย่าง SUSHI DEN(ซูชิ เดน) และYAYOI Chef experience and Sushi Bar (ยาโยอิ เชฟ เอ็กซ์พีเรียนซ์ แอนด์ ซูชิบาร์)ชั้น 6 พร้อมเสิร์ฟเมนูอาหารเจต้อนรับเทศกาลกินเจนี้เช่นกัน นอกจากนี้ยังมีสารพันเมนูอาหารเจจากร้านดังอีกมากมายทั่วทั้งไอคอนสยามด้วย

สำหรับเมนูทานเล่น และเครื่องดื่ม มีให้เลือกจากร้านดังมากมาย อาทิ Susan croissant (ซูซาน ครัวซองต์) นำเสนอเมนูคุกกี้เจ Banana is nuts เนื้อคุกกี้ทำจากกล้วย อะโวคาโด เพิ่ม Texture ด้วยถั่วและกล้วยตาก Noir คุกกี้เจสอดไส้ช็อคโกแลตชิพ Black Forest คุกกี้เจสอดไส้แยมเบอร์รี่ทอปปิ้งตกแต่งด้วยลูกเบอร์รี่ ในส่วนของขนมเค้กนำเสนอ Carrot cake with chocolate sauce เค้กแครอท ผสมแอปเปิ้ล และกล้วย ผสมกับถั่วเพื่อเพิ่ม texture ราดด้วยซอสชอคโกแลตเจ นอกจากนี้ยังมีร้าน Bang Bao (ปังเปา),GAGA (กาก้า),INNARI (อินนาริ),Karun Thai Tea (ชาไทยการัน), KOI The (โคอิ เตะ), FUKU Matcha (ฟุกะมัทชะ), Dakasi (ดาคาซี่), Ang Bao (อั่งเปา) เป็นต้น

อีกไฮไลท์สำคัญของงานในปีนี้ เชิญชวนทุกท่านร่วมอิ่มบุญ อิ่มใจกันถ้วนหน้า กับกิจกรรม“โรงเจหม้อใหญ่” โดย ไอคอนสยาม และเมืองสุขสยาม ร่วมกับบริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) (เรียลไทย), บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) (ซอสภูเขาทอง) , บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จํากัด รังสรรเมนูเจจากเชฟชั้นนำ และผู้ประกอบการร้านค้าในเมืองสุขสยาม มอบอาหารเจบรรจุกล่องให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่, ชุมชนผู้ยากไร้, ผู้สูงอายุ, แจกทุกวันๆ ละ 200 กล่อง รวมตลอดเทศกาลงานเจ 2,600 กล่อง  แจกทุกวันในเวลา 11.00 น. ใน 13 จุด อาทิ  โรงพยาบาลตากสิน, ชุมชนวัดสุวรรณ, ชุมชนวัดสุทธาราม และชุมชนท่าดินแดง 14 – 16  เป็นต้น  

เมืองสุขสยาม ร่วมสืบสานเทศกาลกินเจ “อิ่มบุญ อิ่มเจ 4 ภาค” 

ด้านนายบัญชา ฉันทดิลก กรรมการผู้จัดการโครงการสุขสยาม กล่าวว่า ในงานนี้ทุกคนยังได้ร่วมอิ่มบุญ อิ่มเจ 4 ภาค สุขสืบสานเทศกาลกินเจ โดยโครงการสุขสยามได้คัดสรรอาหารเจมงคลเมนูสุดพิเศษและยังคงคอนเซ็ปท์ อาหารเจจานเด่นระดับตำนาน จาก 4 ภาคทั่วไทยมาให้ทุกคนได้อิ่มอร่อย และสุขภาพดีกันถ้วนหน้าเริ่มจากภาคเหนือกับข้าวซอยเป็ดย่าง, ขนมจีนน้ำเงี้ยวเจ, น้ำพริกอ่อง น้ำพริกหนุ่ม พร้อมผักสด, ยำแหนมข้าวทอดเห็ด5 อย่าง, แคปหมูเจ และข้าวปุกงา ต่อเนื่องที่ภาคใต้ อิ่มอร่อยกับคั่วกลิ้ง, แกงส้มเจใต้ และสาคูพัทลุง ส่วนภาคกลางพบกับข้าวห่อใบบัว, ข้าวผัดสับปะรด, ผัดแปดเซียน, ผัดไหมทองแปดเซียน, ผัดหนวดมังกร, บัวสวรรค์กะหล่ำปลีเห็ดหอม และชุดน้ำพริก ได้แก่ น้ำพริกตาแดง, เต้าเจี้ยวหลนนางพญา, น้ำพริกมะขาม พร้อมผักสด, ลอดช่องวัดเจษ และทับทิมกรอบ ปิดท้ายด้วยภาคอีสาน กับลาบเห็ด, ส้มตำไทย, ส้มตำปลาร้าเจ และตำผลไม้ นอกจากนี้ ยังมีชุดข้าวต้ม ได้แก่ ผัดหน่ำเลียบ, กาน่าฉ่าย และเห็ดหยอง และชุดของทานเล่น ได้แก่ เต้าหู้ทอด,  เผือกทอด, ไชเท้าทอด, กล้วยทอด เป็นต้น

นอกจากนี้ ผู้ร่วมงานยังได้อิ่มอร่อยกับหลากหลายเมนูอาหารเจ จากร้านในเมืองสุขสยาม อาทิ ร้าน The Heritage เมนูPrune Muffin, Chia Almond MilkPudding และ Chia Pistachio Milk Pudding ร้าน Eat Pot เมนูก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟเจ และเต้าหู้ทอดเจ และร้านสยามแหนมเนือง เมนูปากหม้อเจ, ก๋วยจั๊บญวนเจ เป็นต้น พิเศษยิ่งขึ้นกับเสน่ห์ของกินชุมชนจีน จังหวัดราชบุรี  ได้แก่  เต้าหู้ดำ เป็นเต้าหู้แบบดั่งเดิมของชาวจีนแต้จิ๋วในอำเภอโพธาราม, หมี่เตี๊ยวมังกรทอง  เส้นทำมือเหนียวนุ่ม สะอาด อำเภอบ้านโป่ง พร้อมกันนี้ได้เชฟบุ๊ค มารังสรรค์เมนู “ผัดหมี่หมื่นปี” กินแล้วอายุยืนนาน

นอกจากอิ่มอร่อยกับเมนูอาหารเจรสเลิศแล้ว ผู้ร่วมงานยังจะได้รับชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน ตลอดงาน  อาทิ   ชุดการแสดงศิลปวัฒนธรรม และชุดระบำจีน – ไทยไมตรี  จากกรมศิลปากรโดยกระทรวงวัฒนธรรมและในทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ยังมีการแสดงชุดการแสดงนาฏศิลป์ไทย, ชุดหงส์ลินดา ,ชุดจีนรำพัด รีวิวประกอบเพลง โดยสมาคมศิลปะเพื่อเยาวชน, การแสดงศิลปวัฒนธรรม ชุดโขนรามเกียรติ์ ชุดยกรบ, การแสดงศิลปวัฒนธรรม ลำตัดชุด แม่ศรีทรงเครื่อง โดยสมาคมเพลงพื้นบ้านภาคกลาง เป็นต้น

ในงานยังเพิ่มความพิเศษมากยิ่งขึ้น  พบกับบรรดาเชฟชื่อดังที่มาร่วมรังสรรค์หลากหลายเมนูอาหารเจมงคล โดยผลิตภัณฑ์จากซอสภูเขาทอง ผลิตภัณฑ์จาก KCG corporation  และผลิตภัณฑ์จากกะทิเรียลไทย ณ เมืองสุขสยาม ชั้น G ไอคอนสยาม  ดังนี้

วันที่ 23 ก.ย.65 พบกับ เชฟป้อม หม่อมหลวงขวัญทิพย์ เทวกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร (ซอสภูเขาทอง) จะมารังสรรค์เมนูเจ เส้นใหญ่ราดหน้า ทรัฟเฟิลแฮมเจ, เชฟอาร์ต ศุภมงคล ศุภพิพัฒน์KCG Ambassador Chef ที่ปรึกษาด้านอาหาร Chef Table คนแรกของประเทศไทย และกรรมการ TOP CHEF Thailand (KCG) มากับเมนูเจในรูปแบบเวสเทิร์นสไตล์โดยใช้ผลิตภัณฑ์KCG Corporation เมนูย็อคคีสมุนไพรรวมซอสเพสโต

วันที่ 24 ก.ย.65 พบกับเชฟลัท นลัท จิรวีรกูล รองแชมป์ Master Chef Thailand Season2 (ซอสภูเขาทอง) จะมา Cooking Show กับเมนูเจ พยัคฆ์ขาวทรงพลัง (เต้าหู้เห็ดหอมทรงเครื่อง)

วันที่ 25 ก.ย. 65 พบกับ เชฟพลอย ฐาติกานต์ ตัณฑจินนะ (KCG Ambassador Chef) ผู้เข้าแข่งขัน Top Chef Thailand Season 2 จะมา Cooking Show โดยใช้ผลิตภัณฑ์KCG Corporation ด้วยเมนูเจ บานาน่าเบรดโฮลวีทเจ 

วันที่ 28 ก.ย.65 พบกับเชฟตั๊ก รวีกานต์ ทักขิญเสถียร (KCG Ambassador Chef)  ผู้เชี่ยวชาญด้าน Menu Creation สำหรับธุรกิจอาหารและเบเกอรี่ จะมา Cooking Show โดยใช้ผลิตภัณฑ์KCG Corporation ด้วยเมนูเจในรูปแบบเวสเทิร์นสไตล์ สลัดวีแก้นเพสโต้เพนเน่กับผักย่าง

และ วันที่ 2 ต.ค.65 พบกับ เชฟบิ๊บ ชัชชญา รักตะกนิษฐ (KCG Ambassador Chef) กรรมการ TOP CHEF Thailand ขนมหวาน จะมา Cooking Show โดยใช้ผลิตภัณฑ์KCG Corporation ด้วยเมนูเจ บลูเบอรี่ชีสเค้กเจ

นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมสาธิตการปรุงอาหารและขนมเจโดยใช้กะทิเรียลไทย อาทิ ต้มข่าไก่เจ ขนมจีนน้ำยาเจ บัวลอยน้ำดอกไม้ สมูทตี้มะพร้าวสาคู และขนมเปียกปูนใบเตย เป็นต้นและในวันที่ 24,25,30 ก.ย.และ 1-2 ต.ค.65 สนุกกับกิจกรรม Workshop สอนทำเมนูบัวหิมะ และครองแครงอัญมณี สัมผัสเสน่ห์แท้แห่งรสไทย จากกะทิขวดเรียลไทย กะทิแท้100%

ตลอดงานยังมีกิจกรรมให้ทุกท่านร่วมสนุกกับ Workshop พร้อมสิทธิประโยชน์มากมาย และโปรโมชั่นสุดพิเศษ ช้อปครบ รับฟรี! อิ่มใจ 2 ต่อ ต่อที่ 1 “อิ่มใจ 1”ซื้อสินภายค้าในไอคอนสยาม เมืองสุขสยาม ครบ 300บาท และพิเศษสำหรับ สมาชิก ONESIAM SuperApp ครบ 200 บาทรับฟรี! ชุดเซตผลิตภัณฑ์จากกะทิเรียลไทย หรือซอสภูเขาทอง หรือKCGcorporationและต่อที่ 2“อิ่มใจ 2”เมื่อซื้อสินค้าภายในไอคอนสยาม เมืองสุขสยาม ครบ 800 บาทและพิเศษสำหรับสมาชิก ONESIAM SuperAppครบ 700 บาท รับฟรี! ชุดเซตผลิตภัณฑ์จากกะทิเรียลไทย หรือซอสภูเขาทอง หรือKCGCorporationได้ทุกวันในช่วงวันกิจกรรม

พร้อมกันนี้ ขอเชิญทุกท่านร่วมกราบสักการะพระโพธิสัตว์กวนอิม โดยปีนี้เมืองสุขสยามได้อัญเชิญพระโพธิสัตว์กวนอิมทั้งหมด 3 ปาง ได้แก่ พระโพธิสัตว์กวนอิมปางประทานพร, พระโพธิสัตว์กวนอิมปางพันกร และพระโพธิสัตว์กวนอิมปางประทับบนพาหนะนกยูง เพื่อความเป็นสิริมงคลในเทศกาลกินเจร่วมสืบสานเทศกาลกินเจ พร้อมอิ่มอร่อยกับอาหารเจได้ระหว่างวันที่ 22 กันยายน – 4 ตุลาคม 2565ณ ไอคอนสยาม

-(016)

แมริออท อินเตอร์ฯ เตรียมขยายโรงแรมระดับลักซ์ชูรีในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/684638

แมริออท อินเตอร์ฯ เตรียมขยายโรงแรมระดับลักซ์ชูรีในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

แมริออท อินเตอร์ฯ เตรียมขยายโรงแรมระดับลักซ์ชูรีในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

วันพุธ ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2565, 17.32 น.

แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล เตรียมขยายโรงแรมระดับลักซ์ชูรีในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยคาดว่าจะเปิดโรงแรมอีก 14 แห่งเพิ่มเติมภายในสิ้นปี 2566

การเติบโตอย่างมีนัยในจุดหมายปลายทางที่ยอดนิยมและกำลังเป็นที่สนใจ เพื่อตอบสนองความต้องการทั่วโลก สำหรับประสบการณ์การเดินทางแบบลักซ์ชูรี

แมริออทอินเตอร์เนชั่นแนล อิงก์ ประกาศในวันนี้ถึงการคาดการณ์ที่จะเปิดโรงแรมหรูเพิ่มเติมอีก 14 แห่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ภายในสิ้นปี 2566 โดยการวางแผนสร้างโรงแรมนี้ ย้ำให้เห็นถึงความโดดเด่นในการเติบโตด้านยุทธศาสตร์ของโรงแรมระดับลักซ์ชูรีของแมริออท อินเตอร์เนชั่นแนลในภาคพื้นที่นี้ ซึ่งดำเนินกิจการโรงแรมระดับหรู รวม 156 แห่ง

ทั่วทั้ง 13 ประเทศ และภูมิภาคในเอเชียแปซิฟิก แบรนด์โรงแรมระดับลักซ์ชูรีที่มาแรงของแมริออทยังคงเดินหน้าสร้างสรรค์ประสบการณ์สุดพิเศษให้กับนักเดินทางระดับลักซ์ชูรีในทุกเมืองที่เป็นที่นิยม เช่นโตเกียว และเมลเบิร์น และพร้อมที่จะนำประสบการณ์เหล่านี้ไปสู่จุดหมายปลายทางที่กำลังเป็นที่นิยม เช่น เกาะเจจู และหุบเขาจิวจ่ายโกว ด้วยคอลเลคชั่นของแบรนด์ที่เป็นดั่งสัญลักษณ์อย่าง เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน, เซนต์ รีจิส, ดับเบิลยู โฮเทล, เดอะ ลักซ์ชูรีคอลเคลชั่น, เอดิชั่น, เจดับบลิว แมริออท และบุลการี บริษัทยังคงตั้งเป้าที่จะตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของประสบการณ์การเดินทางแบบลักซ์ชูรีสุดพิเศษสำหรับแขกของเราจากทั่วโลก

 “นักเดินทางระดับลักซ์ชูรีทุกวันนี้กำลังมองหาประสบการณ์ที่เป็นของจริงแท้ และตรงกับความต้องการของตัวเอง มีความคิดที่ใส่ใจและมีความหมายอย่างเฉพาะตัว” บาร์ท บิวริง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการขายและการตลาด ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าว “โรงแรมของเราที่ประกอบด้วยแบรนด์ที่โดดเด่นอย่างยิ่งในปัจจุบัน และอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่จะตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนไปของนักเดินทาง ซึ่งการเพิ่มโรงแรมเหล่านี้สะท้อนความคิดในทางบวกของเราสำหรับการเดินทางแบบลักซ์ชูรีในอนาคต”

เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน นำความหรูหราที่คัดสรรอย่างประณีตมาสู่จุดหมายปลายทางใหม่ๆ

ในปี 2564 เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน มาถึงที่มัลดีฟส์ สไตล์และความหรูหราที่ไม่มีใครเลียนแบบได้ของแบรนด์มีจุดหมายที่จะขยายไปสู่ประเทศญี่ปุ่น ด้วยการเปิดตัว เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน ฟูกูโอกะ ในปี 2566 และที่ออสเตรเลีย ด้วยการเปิดตัวของเดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน เมลเบิร์น ในช่วงต้นปี 2566 ซึ่งจะมอบวิวแบบพาโนรามาเหนือเส้นขอบฟ้าของเมืองที่น่าประทับใจ พร้อมด้วยอาหารที่ขึ้นชื่อของแบรนด์ ส่วนแบรนด์ ริทซ์-คาร์ลตัน รีเสิร์ฟ จะเปิดตัวโรงแรมแห่งที่4 ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ณ เมืองเก่าแก่ของประเทศจีน ในหุบเขาจิวจ่ายโกว ปีหน้า พร้อมเชิญชวนให้แขกดำดิ่งสู่ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และความงดงามตามธรรมชาติของที่พักในหุบเขา

ประเพณีอันเลื่องชื่อของเซนต์ รีจิส จะนำความสง่างามไปเยือนอีกหลายเมืองในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก

การเปิดตัวที่กำลังจะมีขึ้นในเมืองสำคัญๆหลายเมืองทั่วภูมิภาค จะนำจิตวิญญาณที่หรูหรา ประเพณีอันเป็นซิกเนเจอร์ และประสบการณ์เต็มอิ่มของเซนต์ รีจิสมาให้กับนักเดินทางในจุดหมายปลายทางใหม่ๆ จากการเปิดตัวของเดอะ เซนต์ รีจิส ชิงเต่าในปี 2564 เซนต์ รีจิสยังเตรียมเปิดโรงแรมที่ กัว บนที่ดินริมหาดสวยจับใจขนาด 49 เอเคอร์ นำประเพณีที่เหนือกาลเวลา และสไตล์ล้ำยุคของแบรนด์มาสู่แขกในกลุ่มเจเนอเรชั่นใหม่ อีกไม่นานนักชิมอาหารสมัยใหม่ในอินโดนีเซียจะได้สัมผัสประสบการณ์ตามหลักปรัชญาของเซนต์ รีจิสที่ว่า “Live Exquisite”ด้วยการเปิดตัวของเดอะ เซนต์ รีจิส จาการ์ตา ในช่วงหลังของปีนี้

ความหรูหราที่นำหน้าด้วยการออกแบบร่วมสมัยมาพร้อมกับดับเบิลยู โฮเทลส์

ดับเบิลยู โฮเทลส์มีแผนขยายจุดหมายทางวัฒนธรรมแห่งความสนุกสนาน มายังมาเก๊าในปี 2566 พร้อมด้วยพลังที่สดใสและการออกแบบที่มีความใส่ใจ แบรนด์ที่มุ่งให้ความสำคัญในด้านสังคมนี้คาดการณ์ว่าจะฉลองโรงแรมแห่งที่ 3ในออสเตรเลีย ด้วยการเปิด ดับเบิลยู ซิดนีย์ ที่ เดอะ ริบบอน บริเวณอ่าวดาร์ลิงในปี 2566 โดยนำโปรแกรมที่เป็นซิกเนเจอร์ของดับเบิลยูมาสู่เมืองที่คึกคักของออสเตรเลีย

เจดับบลิว แมริออทต้อนรับนักเดินทางด้วยมุมสงบที่เน้นการมีสุขภาพดี

ด้วยการได้แรงบันดาลใจจากหลักการของการมีสติและการมีสุขภาพดีแบบองค์รวม โรงแรมเจดับบลิวแมริออทใหม่ทั้ง 8แห่งทั่วภูมิภาคพร้อมส่งมอบประสบการณ์ที่ยกระดับ เช่นเดียวกับสภาพแวดล้อมที่จะทำให้แขกรู้สึกเต็มอิ่ม จากการเปิดตัวของเจดับบลิว แมริออท เบงกาลูรู เพรสทีจ กอล์ฟไชร์ รีสอร์ทแอนด์สปา และเจดับบลิว แมริออท โฮเทล ฉางชา เมื่อต้นปีที่ผ่านมา และเตรียมเปิดตัว เจดับบลิว แมริออท เขาหลัก รีสอร์ท สวีท ซึ่งจะเปิดต้อนรับแขกภายในสิ้นปี 2565 และตั้งเป้าจะเปิด            เจดับบลิว แมริออท เจจูรีสอร์ทแอนด์สปา ภายในปี 2565 เพื่อให้บริการนักเดินทางที่มองหาสมดุลของความคิด จิตใจ และร่างกายเมื่อเดินทางเยี่ยมเยือนเกาะยอดนิยมของเกาหลีใต้ที่มีความสวยงามเป็นแหล่งมรดกโลกของยูเนสโกและโรงแรมอีก 2 แห่งที่คาดว่าจะเปิดตัวในปี 2566 คือเจดับบลิวแมริออท กัววาเกเตอร์ และเจดับบลิว แมริออท โฮเทล ซีอาน

เอดิชั่น นำไลฟ์สไตล์หรูและเหนือระดับมาสู่จุดหมายปลายทางที่เป็นไอคอนิคของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ด้วยคอลเลคชั่นที่เกินความคาดหมายและให้ความสดชื่นของโรงแรมที่ปรับแต่งให้เหมาะกับแต่ละบุคคลที่ไม่เหมือนใครได้เปิดบริการแล้วที่ซานยา, เซี่ยงไฮ้, โตเกียว และโทะระโนะมงโดยเอดิชั่น มีกำหนดขยายกิจการในปี 2566 ด้วยโลเคชั่นที่2 ในโตเกียว นั่นคือ เดอะ โตเกียว เอดิชั่น กินซ่า และอีกโรงแรมที่พร้อมให้บริการโดยกำหนดเปิดตัวในปี 2566 ซึ่งจะเป็นโรงแรรมแห่งแรกของแบรนด์เอดิชั่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นั่นก็คือ เดอะ สิงคโปร์ เอดิชั่น โดยโรงแรมทั้งสองจะสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับความหรูหราสมัยใหม่ ซึ่งรวมความเป็นส่วนตัว ความลึกซึ้ง และประสบการณ์แต่ละบุคคลเข้าไว้ด้วยกัน สำหรับแบรนด์เอดิชั่นมีชื่อเสียงในด้านความรอบรู้ ความเป็นของแท้ดั้งเดิม และการออกแบบ พร้อมกับประสบการณ์การรับประทานอาหารและความบันเทิงที่ดีที่สุด

เดอะ ลักซ์ชูรี คอลเลคชั่น ยังเดินหน้าสร้างความประทับใจในหลายจุดหมายปลายทางของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

เดอะ ลักซ์ชูรี คอลเลคชั่น นำเสนอโรงแรมที่เฉพาะตัวและเป็นตำนาน ซึ่งเป็นตัวแทนของจุดหมายปลายทางอย่างแท้จริง ไอทีซี นาร์มาดา อะ ลักซ์ชูรี คอลเลคชั่น โฮเทล, อาห์เมดาบัด คือโรงแรมแห่งล่าสุดในการเติบโตของแบรนด์ โดยเปิดตัวเมื่อปี 2565 สถาปัตยกรรมของโรงแรมประกอบขึ้นด้วยดีไซน์ตามวิถีท้องถิ่นของรัฐคุชราต และสนับสนุนให้แขกเป็นนักเล่าเรื่องราว นักสะสม และนักผจญภัย เมื่อพวกเขาเดินทางมาเยี่ยมเยือนเมืองที่น่าหลงใหลแห่งนี้

โรงแรมบุลการีแอนด์รีสอร์ทส จะเปิดตัวครั้งแรกที่โตเกียว

อีกไม่นานนักเดินทางที่เดินทางไปโตเกียวจะได้รับประสบการณ์ของความหรูหราและมรดกที่อยู่เหนือกาลเวลาของแบรนด์สัญชาติอิตาเลียน บุลการี ด้วยการเปิดโรงแรมบุลการีโตเกียวในปี 2566 ในอาคารสูงเสียดฟ้าแห่งใหม่ใกล้สถานีรถไฟโตเกียว โรงแรมใหม่นี้จะนำเสนอห้องพักหรูหรา 98 ห้อง รวมทั้งห้องสวีทบุลการีที่สวยงาม รวมถึงนำเสนอห้องอาหารขึ้นชื่อของแบรนด์ อาทิ iL Ristorante Niko Romito และ Hoseki Restaurant

-(016)

เมืองสุขสยาม ผนึก ททท. – ธ.กสิกรไทย จัดงาน ‘อัศจรรย์สุขสยาม ท่องเที่ยวชุมชน 5 ภาค’ 12-16 ต.ค.นี้

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/684636

เมืองสุขสยาม ผนึก ททท. – ธ.กสิกรไทย จัดงาน ‘อัศจรรย์สุขสยาม ท่องเที่ยวชุมชน 5 ภาค’ 12-16 ต.ค.นี้

เมืองสุขสยาม ผนึก ททท. – ธ.กสิกรไทย จัดงาน ‘อัศจรรย์สุขสยาม ท่องเที่ยวชุมชน 5 ภาค’ 12-16 ต.ค.นี้

วันพุธ ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2565, 17.29 น.

เมืองสุขสยาม ผนึกความร่วมมือททท. และธนาคารกสิกรไทย จัดงานใหญ่ “อัศจรรย์สุขสยาม ท่องเที่ยวชุมชน 5 ภาค” 12-16 ต.ค.นี้ ณ ไอคอนสยาม สนับสนุนคนไทยเดินทางท่องเที่ยวในประเทศมากยิ่งขึ้น

เมืองสุขสยามไอคอนสยาม ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และธนาคารกสิกรไทย จัดงาน“อัศจรรย์สุขสยาม ท่องเที่ยวชุมชน 5 ภาค”เรียนรู้วิถีไทย ใส่ใจมรดกวัฒนธรรมสุขทั่วสยามอย่างยั่งยืน เนรมิตแหล่งท่องเที่ยวในเมืองไทยที่หลากหลายในพื้นที่ 5 ภูมิภาค (Amazing Destinations) นำเสนอวิถีชุมชนคนไทยในพื้นที่ (Amazing People) ชุมชน ประเพณีต่างๆ สินค้าและบริการที่เป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ เพื่อสืบสานมรดกวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างยั่งยืน โดยกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 12-16 ตุลาคม 2565 ที่เมืองสุขสยาม ณ ไอคอนสยาม ชั้น G และ UG

คุณจุฑาทิพย์ เจริญลาภ ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคกลาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ททท. ได้ร่วมกับเมืองสุขสยาม ณ ไอคอนสยาม จัดงาน“อัศจรรย์สุขสยาม ท่องเที่ยวชุมชน 5 ภาค”เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนไทยเดินทางท่องเที่ยวในประเทศมากยิ่งขึ้นโดยการเผยแพร่เสน่ห์แห่งอัตลักษณ์ไทยของแหล่งท่องเที่ยวในเมืองที่หลากหลายในพื้นที่ 5 ภูมิภาค ตลอดจนวิถีชุมชนคนไทยในพื้นที่ ชุมชน ประเพณีต่างๆ สินค้าและบริการที่เป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ เพื่อสร้างความประทับใจให้คนรุ่นใหม่ และให้คนรุ่นเก่าได้หวนคิดถึงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย และเพื่อประกาศถึงความพร้อมในการต้อนรับนักเดินทางทุกคนให้เข้ามาสัมผัสและได้เรียนรู้กับประสบการณ์ “เมืองไทย Amazingยิ่งกว่าเดิม”

พร้อมกันนี้ ยังเพื่อผลักดันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย ควบคู่ไปกับการสร้างความยั่งยืนทางการท่องเที่ยว พร้อมรักษาสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งนำเสนอการเดินทางท่องเที่ยวแบบรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้นักท่องเที่ยวช่วยกันดูแลและรักษาแหล่งท่องเที่ยวให้มีความสวยงามและยั่งยืน (Amazing Care)โดยกลุ่มเป้าหมายของงานมุ่งเน้นทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ รวมถึงผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจนกลุ่มคนรุ่นใหม่และผู้ที่สนใจค้นหาประสบการณ์การท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นกระแสที่เกิดขึ้นทั้งในไทยและทั่วโลก” คุณจุฑาทิพย์ กล่าว

คุณจุฑาทิพย์ กล่าวเพิ่มเติมว่าภายในงานทุกท่านจะได้สัมผัสกับความอัศจรรย์ของแหล่งท่องเที่ยวในเมืองไทยที่หลากหลายในพื้นที่ 5 ภูมิภาค เที่ยวเมืองไทยครบจบในที่เดียว ทั้งภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคอีสาน และภาคตะวันออก เริ่มที่ภาคเหนือ “แอ่วเหนือ…เยือนกาดหมั้ว คัวชาติพันธุ์”ชวนทุกท่านย้อนรอยล้านนา…แอ่วตลาดกาดหมั้ว ดั้งเดิมแต๊ๆ พร้อมสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตล้ำค่าแห่งชาติพันธุ์ สักการะวัดมงคล พร้อมรับชมศิลปะวัฒนธรรมสไตล์ชาวเหนือ พื้นเมืองแบบล้านนา ต่อเนื่องที่ภาคกลาง “เที่ยวภาคกลาง เยือนกรุงเก่า ตลาดน้ำไทย” สัมผัสประสบการณ์เที่ยวใกล้กรุง สักการะพระชื่อดัง สัมผัสวิถีไทย ชิมช้อปตลาดน้ำย้อนยุค และเพลิดเพลินใจกับการแสดงท้องถิ่นประจำภาค พร้อมชวนทุกท่านอิ่มเอมไปกับ ภาคใต้“สัมผัสการท่องเที่ยว พาล่องใต้กินปู ดูวัฒนธรรม” ชวนทุกท่านมากินปู ดูทะเลใต้ ได้รสชาติอาหารใต้แท้ๆ พร้อมรื่นรมย์กับมนต์เสน่ห์ท้องทะเลใต้ อนุรักษ์ยั่งยืน พร้อมพลังแห่งศรัทธาและร่วมบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชื่อดัง สนุกครื้นเครงและเต็มอิ่มกับ ภาคอีสาน “เบิ่งอีสาน วิถีชีวิต ม่วนซื่น” ชวนทุกท่านมาเบิ่งอีสาน ไหว้พระธาตุ ตามรอยอารยธรรม สัมผัสดินแดน Unseen สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่สายมูห้ามพลาด พร้อมสุขแซ่บตลาดอีสานพื้นบ้าน ช้อปสินค้าพื้นเมือง และม่วนซื่นกับหมอลำ ก่อนจะปิดท้ายด้วยภาคตะวันออก ชมการท่องเที่ยวเชิงการเกษตร สุดยอดผลไม้ขึ้นชื่อรสล้ำ

ความพิเศษของงานครั้งนี้ ยังมีการจัดเวทีสืบสานวัฒนธรรมชาติ ประเพณีไทย ณ ชั้น G ลานเมือง 2 เพื่อถ่ายทอดแนวคิดและประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พบกิจกรรมเสวนา “ปลุกไทย เที่ยวไทย จากผู้ประกอบการ” พร้อมกันนี้ ยังได้เชิญตัวแทนชุมชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ พบกับ“คุณตั้ม” นิพนธ์ พิลา กรรมการผู้จัดการ บจก.เอลิป สตูดิโอ (กิจการเพื่อสังคม)และประธานผู้ก่อตั้งวิสาหกิจชุมชนพิลาฟาร์มสตูดิโอฟาร์มสินค้าเกษตรและงานดีไซน์จากชุมชน จ.เพชรบูรณ์ ที่จะมาเล่าถึง“วิถีแห่งความยั่งยืน ความผสมผสานธรรมชาติ ชุมชน สู่ฟาร์มสินค้าเกษตรและงานดีไซน์” พร้อมชมแฟชั่นคอลเลคชั่นของ PILA Studioพร้อมกิจกรรมอื่นๆ อาทิ การแสดงพื้นเมืองประจำ 5 ภาค เป็นต้น

ด้านคุณบัญชา ฉันทดิลกกรรมการผู้จัดการโครงการสุขสยาม เปิดเผยว่า ภายในงานตลอด 5 วัน เมืองสุขสยามได้จัดโปรโมชั่นพิเศษมากมายทั้งที่เที่ยว ที่พัก ที่กิน ให้ผู้ร่วมงานทุกท่านได้เลือกชม เลือกช้อปไม่น้อยกว่า 50 บูธ จากสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว และเครือบริษัทจาก ททท.ซึ่งได้จัดเตรียมแพ็คเกจสุดพิเศษไว้อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยว 5 ภาค ที่พักรีสอร์ท หรือโฮมสเตย์ พร้อมตระการตากับตลาดบุฟเฟ่ต์ผลไม้ โดยในงานได้ยกทัพผลไม้ส่งตรงจากสวนให้ทุกท่านได้ตะลุยตลาดผัก ผลไม้ขึ้นชื่อ พร้อมสนุกสนานกับการช้อปปิ้งบุฟเฟ่ต์ผลไม้ หยิบใส่ตะกร้าได้แบบไม่อั้น รวมถึงลุ้นไปกับโปรโมชั่นออนไลน์ เล่นกิจกรรมแจกคูปอง Gift Voucher พร้อมกด Like & Share SOOKSIAM Facebook พร้อมใส่ hastag #amazingthailand #SOOKSIAM

สำหรับงาน“อัศจรรย์สุขสยาม ท่องเที่ยวชุมชน 5 ภาค”จะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 15.00-16.30 น. ที่เมืองสุขสยาม ณ ไอคอนสยาม ชั้น G และ UG พร้อมชมการแสดงพื้นเมืองแสดงถึงมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่บรรพบุรุษไทยได้สั่งสม สร้างสรรค์ และสืบทอดไว้เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ เชิญชวนทุกท่านร่วมสัมผัสกับเสน่ห์การท่องเที่ยววิถีชุมชน และความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวในเมืองที่หลากหลายในพื้นที่ 5 ภูมิภาค วันที่ 12-16 ตุลาคม 2565ที่เมืองสุขสยาม ณ ไอคอนสยาม ชั้น G และ UG

สอบถามเพิ่มเติม โทร 064-6460302 หรือ Facebook : SOOKSIAM

-(016)

ไอคอนสยาม จัดงาน ‘ไอคอนสยาม เจสะท้านภพ’ ชวนอิ่มบุญ อิ่มใจ สุขภาพดี

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/684634

ไอคอนสยาม จัดงาน ‘ไอคอนสยาม เจสะท้านภพ’ ชวนอิ่มบุญ อิ่มใจ สุขภาพดี

ไอคอนสยาม จัดงาน ‘ไอคอนสยาม เจสะท้านภพ’ ชวนอิ่มบุญ อิ่มใจ สุขภาพดี

วันพุธ ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2565, 17.25 น.

ไอคอนสยาม จัดงานยิ่งใหญ่ ‘ไอคอนสยาม เจสะท้านภพ’ ชวนอิ่มบุญ อิ่มใจ สุขภาพดี เนรมิตพื้นที่เมืองสุขสยาม ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลเจ ปี 2565

คัดสรรเมนูเจมงคลกว่า 70 ร้านค้า 400 เมนู จากหลากหลายท้องถิ่น ทั่วไทย อิ่มอร่อยกับร้านดังพร้อมร่วมทำบุญส่งมอบโอกาสให้ผู้ยากไร้ระหว่างวันที่ 22 ก.ย.-4 ต.ค. 2565 ณ เมืองสุขสยาม ชั้น G ไอคอนสยาม

ไอคอนสยาม และเมืองสุขสยาม ร่วมกับ บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) (เรียลไทย) , บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) (ซอสภูเขาทอง) และ บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จํากัด ชวนอิ่มบุญ อิ่มใจ สุขภาพดี ในงาน “ไอคอนสยาม เจสะท้านภพ” รวบรวมเมนูอาหารเจจากร้านดังในไอคอนสยามและสุขสยาม กว่า 70 ร้านค้า 400 เมนู พร้อมเนรมิตพื้นที่เมืองสุขสยามกับบรรยากาศที่ตกแต่งสไตล์จีน ประดับด้วยโคมไฟสีเหลือง และธงสัญลักษณ์เจร่วมสืบสานประเพณีถือศีล กินเจ ละเว้นการกินเนื้อสัตว์ วัฒนธรรมของคนไทยเชื้อสายจีนที่มีมาอย่างยาวนาน โดยปีนี้จัดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ “อิ่มบุญ อิ่มใจ สุขภาพดี” ไหว้พระขอพร กินเจ กินผัก สร้างมหากุศลและพลังบุญอันยิ่งใหญ่ พร้อมร่วมทำบุญเพื่อส่งมอบโอกาสให้แก่ผู้ยากไร้

นายสุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด เปิดเผยว่า เทศกาลกินเจเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาช้านานของชาวจีนและมีประวัติศาสตร์ยาวนานมากว่า 400 ปี ซึ่งจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อถึงวันขึ้น 1 ค่ำเดือน 9 ตามปฏิทินจีน เป็นเวลา 9 วัน โดยปัจจุบันนี้ การกินเจได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทย โดยเฉพาะในกลุ่มคนไทยเชื้อสายจีน ตลอดจนกลุ่มคนทำงาน วัยหนุ่มสาว รวมถึงกลุ่มวัยรุ่นที่หันมานิยมรับประทานอาหารเจกันมากขึ้น รวมถึงผู้ที่ใส่ใจสุขภาพที่หันให้ความนิยมในการรับประทานอาหารเจ ซึ่งนอกจากจะได้บุญแล้ว ยังเป็นการดูแลสุขภาพอีกด้วย ความพิเศษของงานปีนี้ ไอคอนสยาม ได้ร่วมกับพันธมิตรร้านอาหาร เครื่องดื่ม คัดสรรอาหารเจมงคลเมนูสุดพิเศษจากร้านดังในไอคอนสยามและสุขสยาม ทั้ง 4 ภาค มาให้อิ่มอร่อย สุขภาพดีกันถ้วนหน้า

ไอคอนสยามเจสะท้านภพ ชวนอิ่มอร่อยกับเทศกาลอาหารเจ หลากหลายเมนู ทั่วทั้งไอคอนสยาม

ร้านค้า ร้านอาหารต่างๆ ภายในไอคอนสยาม ได้ต้อนรับเทศกาลกินเจ รังสรรค์เมนูอาหารเจ เริ่มที่ โซน The Veranda ชั้น Gร้าน JUMBO Seafood(จัมโบ้ ซีฟู้ด) นำเสนอเมนูเต้าหู้หม้อดิน ข้าวผัดเจ  ด้านร้านอาหารสไตล์อีสานสุดพรีเมี่ยม Café Chilli (คาเฟ่ ชิลี) นำเสนอเมนูต้มแซ่บเห็ดเจ  ผัดหมี่กระโทกเจ ลาบข้าวปุ้นเจ ร้าน Ros’niyom(รสนิยม) จัดเต็มความอร่อยเมนูเด็ด ไม่ว่าจะเป็น ยำขนมจีนเจ กะเพราเจ ส้มตำเจ และอื่นๆ อีกมากมายร้าน Greyhound Café (เกรย์ฮาวด์ คาเฟ่)ชั้น 2แนะนำเมนูทานเล่นเจสไตล์สตรีทยอดฮิตที่มีส่วนผสมของธัญพืช ข้าวโพดหวาน ถั่วแดง พร้อมกับน้ำจิ้ม ถั่วป่นสามรสสูตรเด็ด อย่าง เต้าหู้ทอดและตือคาโค หรือขนมขาหมู เกี๊ยวซ่าแป้งบางสอดไส้กุ้งเจ  แผ่นแป้งบางกรอบเคลือบตัวเกี๊ยวเพิ่มความกรุบกรอบ เสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มเกี๊ยวสูตรลับ แนมด้วยมันแกวและแครอทซอยเส้น ข้าวผัดเนื้อเค็มจานเด็ด ข้าวหอมมะลิหุงสุกผัดกับซอสปรุงรสเจ พริกขี้หนูซอย และเนื้อเค็มเจที่ทำจากขาเห็ดทอดปรุงรส เสิร์ฟพร้อมซุปมิโซขึ้นมาที่ ชั้น 5 Hongbao(หงเปา) ขอแนะนำเส้นหมี่ผัดซีอิ๊ว  บร็อคโคลีผัดเห็ดรวม ฝันโก๋ไส้ผักรวม ร้านแหลมเจริญซีฟู้ด นำเสนอเมนูหลนเห็ด และเส้นหมี่ผัดซีอิ๊วเจ   ร้านแม่ศรีเรือน ชั้น 6 พร้อมเสิร์ฟเมนูเจแสนอร่อย  อาทิ ก๋วยเตี๋ยวอิ่มบุญ ปอเปี๊ยะสดเจ ผัดไทยเจ  และยังมีร้านอาหารสไตล์ญี่ปุ่นอย่าง SUSHI DEN(ซูชิ เดน) และYAYOI Chef experience and Sushi Bar (ยาโยอิ เชฟ เอ็กซ์พีเรียนซ์ แอนด์ ซูชิบาร์)ชั้น 6 พร้อมเสิร์ฟเมนูอาหารเจต้อนรับเทศกาลกินเจนี้เช่นกัน

สำหรับเมนูทานเล่น และเครื่องดื่ม มีให้เลือกจากร้านดังมากมาย อาทิ Susan croissant (ซูซาน ครัวซองต์) นำเสนอเมนูคุกกี้เจ Banana is nuts เนื้อคุกกี้ทำจากกล้วย อะโวคาโด เพิ่ม Texture ด้วยถั่วและกล้วยตาก Noir คุกกี้เจสอดไส้ช็อคโกแลตชิพ Black Forest คุกกี้เจสอดไส้แยมเบอร์รี่ทอปปิ้งตกแต่งด้วยลูกเบอร์รี่ ในส่วนของขนมเค้กนำเสนอ Carrot cake with chocolate sauce เค้กแครอท ผสมแอปเปิ้ล และกล้วย ผสมกับถั่วเพื่อเพิ่ม texture ราดด้วยซอสชอคโกแลตเจ นอกจากนี้ยังมีร้าน Bang Bao (ปังเปา),GAGA (กาก้า),INNARI (อินนาริ) ,Karun Thai Tea (ชาไทยการัน), KOI The (โคอิ เตะ), FUKU Matcha (ฟุกะมัทชะ), Dakasi (ดาคาซี่), Ang Bao (อั่งเปา) เป็นต้น

อิ่มบุญ อิ่มเจ 4 ภาค สุขสืบสานเทศกาลกินเจ ณ เมืองสุขสยาม ชั้น G

เริ่มจากภาคเหนือกับข้าวซอยเป็ดย่าง, ขนมจีนน้ำเงี้ยวเจ, น้ำพริกอ่อง น้ำพริกหนุ่ม พร้อมผักสด, ยำแหนมข้าวทอดเห็ด5 อย่าง, แคปหมูเจ และข้าวปุกงา ต่อเนื่องที่ภาคใต้ อิ่มอร่อยกับข้าวต้มลูกโยน, คั่วกลิ้ง, แกงส้มเจใต้ และสาคูพัทลุง ส่วนภาคกลางพบกับข้าวห่อใบบัว, ข้าวผัดสับปะรด, ผัดแปดเซียน, ผัดไหมทองแปดเซียน, ผัดหนวดมังกร, บัวสวรรค์กะหล่ำปลีเห็ดหอม และชุดน้ำพริก ได้แก่ น้ำพริกตาแดง, เต้าเจี้ยวหลนนางพญา, น้ำพริกมะขาม พร้อมผักสด, ลอดช่องวัดเจษ และทับทิมกรอบ ปิดท้ายด้วยภาคอีสาน กับลาบเห็ด, ส้มตำไทย, ส้มตำปลาร้าเจ และตำผลไม้ นอกจากนี้ ยังมีชุดข้าวต้ม ได้แก่ ผัดหน่ำเลียบ, กาน่าฉ่าย และเห็ดหยอง และชุดของทานเล่น ได้แก่ เต้าหู้ทอด,  เผือกทอด, ไชเท้าทอด, กล้วยทอด เป็นต้น

นอกจากนี้ ผู้ร่วมงานยังได้อิ่มอร่อยกับหลากหลายเมนูอาหารเจ จากร้านในเมืองสุขสยาม อาทิ ร้าน The Heritage เมนูPrune Muffin, Chia Almond MilkPudding และ Chia Pistachio Milk Pudding ร้าน Eat Pot เมนูก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟเจ และเต้าหู้ทอดเจ และร้านสยามแหนมเนือง เมนูปากหม้อเจ, ก๋วยจั๊บญวนเจ เป็นต้น พิเศษยิ่งขึ้นกับเสน่ห์ของกินชุมชนจีน จังหวัดราชบุรี  ได้แก่  เต้าหู้ดำ เป็นเต้าหู้แบบดั่งเดิมของชาวจีนแต้จิ๋วในอำเภอโพธาราม, หมี่เตี๊ยวมังกรทอง  เส้นทำมือเหนียวนุ่ม สะอาด อำเภอบ้านโป่ง พร้อมกันนี้ได้เชฟบุ๊ค มารังสรรค์เมนู “ผัดหมี่หมื่นปี” กินแล้วอายุยืนนาน

สำหรับพิธีเปิดงานในวันที่ 23 กันยายน 2565 พบกับการแสดงจากนักศึกษา ชุดการแสดงศิลปวัฒนธรรม และชุดระบำจีน – ไทยไมตรี โดยกรมศิลปากรโดยกระทรวงวัฒนธรรม และทุกวันเสาร์-อาทิตย์ จะมีการแสดงชุดการแสดงนาฏศิลป์ไทย, ชุดหงส์ลินดา ,ชุดจีนรำพัด รีวิวประกอบเพลง โดยสมาคมศิลปะเพื่อเยาวชน, การแสดงศิลปวัฒนธรรม ชุดโขนรามเกียรติ์ ชุดยกรบ, การแสดงศิลปวัฒนธรรม ลำตัดชุด แม่ศรีทรงเครื่อง โดยสมาคมเพลงพื้นบ้านภาคกลาง เป็นต้น

ในงานยังเพิ่มความพิเศษ ด้วยการรังสรรค์หลากหลายเมนูอาหารเจมงคล จากเชฟชื่อดัง โดยผลิตภัณฑ์จากซอสภูเขาทอง ผลิตภัณฑ์จาก KCG corporation  และผลิตภัณฑ์จากกะทิเรียลไทย

ในวันที่ 23 ก.ย.65เชฟป้อม หม่อมหลวงขวัญทิพย์ เทวกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร (ซอสภูเขาทอง) จะมารังสรรค์เมนูเจ เส้นใหญ่ราดหน้า ทรัฟเฟิลแฮมเจ, เชฟอาร์ต ศุภมงคล ศุภพิพัฒน์ KCG Ambassador Chef ที่ปรึกษาด้านอาหารChef Table คนแรกของประเทศไทย และกรรมการ TOP CHEF Thailand (KCG) มากับเมนูเจในรูปแบบเวสเทิร์นสไตล์โดยใช้ผลิตภัณฑ์KCG Corporationเมนูย็อคคีสมุนไพรรวมซอสเพสโต

ในวันที่ 24 ก.ย.65 เชฟลัท นลัท จิรวีรกูลรองแชมป์ Master Chef Thailand Season2(ซอสภูเขาทอง) จะมา Cooking Show กับเมนูเจ พยัคฆ์ขาวทรงพลัง (เต้าหู้เห็ดหอมทรงเครื่อง)

ในวันที่ 25 ก.ย.65 เชฟพลอย ฐาติกานต์ ตัณฑจินนะ (KCG Ambassador Chef) ผู้เข้าแข่งขัน Top Chef Thailand Season 2 จะมา Cooking Show โดยใช้ผลิตภัณฑ์KCG Corporation ด้วยเมนูเจ บานาน่าเบรดโฮลวีทเจ 

ในวันที่ 28 ก.ย.65 เชฟตั๊ก รวีกานต์ ทักขิญเสถียร (KCG Ambassador Chef)  ผู้เชี่ยวชาญด้าน Menu Creation สำหรับธุรกิจอาหารและเบเกอรี่ จะมา Cooking Show โดยใช้ผลิตภัณฑ์KCG Corporation ด้วยเมนูเจในรูปแบบเวสเทิร์นสไตล์ สลัดวีแก้นเพสโต้เพนเน่กับผักย่าง

ในวันที่ 2ต.ค.65 และเชฟบิ๊บ ชัชชญา รักตะกนิษฐ (KCG Ambassador Chef) กรรมการ TOP CHEF Thailand ขนมหวาน จะมา Cooking Show โดยใช้ผลิตภัณฑ์KCG Corporation ด้วยเมนูเจ บลูเบอรี่ชีสเค้กเจ

นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมสาธิตการปรุงอาหารและขนมเจโดยใช้กะทิเรียลไทยอาทิ ต้มข่าไก่เจ ขนมจีนน้ำยาเจ บัวลอยน้ำดอกไม้ สมูทตี้มะพร้าวสาคู และขนมเปียกปูนใบเตย เป็นต้น

อีกไฮไลท์สำคัญของงานในปีนี้ เชิญชวนทุกท่านร่วมอิ่มบุญ อิ่มใจกันถ้วนหน้า กับกิจกรรม“โรงเจหม้อใหญ่”โดย ไอคอนสยาม และเมืองสุขสยาม ร่วมกับบริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) (เรียลไทย), บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)(ซอสภูเขาทอง) , บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จํากัด รังสรรค์เมนูเจจากเชฟชั้นนำ และผู้ประกอบการร้านค้าในเมืองสุขสยาม มอบอาหารบรรจุกล่องให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่, ชุมชนผู้ยากไร้, ผู้สูงอายุ, แจกทุกวันๆละ 200 กล่อง รวมตลอดเทศกาลงานเจ 2,600 กล่อง ในเวลา 11.00 น. ใน 13 จุด อาทิ  โรงพยาบาลตากสิน, ชุมชนวัดสุวรรณ, ชุมชนวัดสุทธาราม และชุมชนท่าดินแดง 14 – 16เป็นต้น

ตลอดงานยังมีกิจกรรมให้ทุกท่านร่วมสนุก พบกับ Workshop พร้อมสิทธิประโยชน์มากมาย โปรโมชั่น ช้อปครบ รับฟรี! อิ่มใจ 2 ต่อ“อิ่มใจ 1”ซื้อสินภายค้าในไอคอนสยาม เมืองสุขสยาม ครบ 300บาท และพิเศษสำหรับ สมาชิก ONESIAM SuperApp ครบ 200 บาทรับฟรี! ชุดเซตผลิตภัณฑ์จากสปอนเซอร์ (ให้ลูกค้าเลือกได้ ผลิตภัณฑ์จากกะทิเรียลไทย ซอสภูเขาทอง และ KCGcorporation) และ“อิ่มใจ 2”เมื่อซื้อสินค้าภายในไอคอนสยาม เมืองสุขสยาม ครบ 800 บาทและพิเศษสำหรับสมาชิก ONESIAM SuperAppครบ 700 บาท รับฟรี! ชุดเซตผลิตภัณฑ์จากสปอนเซอร์ (ให้ลูกค้าเลือกได้ ผลิตภัณฑ์จากกะทิเรียลไทย ซอสภูเขาทอง และKCGCorporation)ได้ทุกวันในช่วงวันกิจกรรมและสนุกกับกิจกรรม Workshop สอนทำเมนู บัวหิมะ และครองแครงอัญมณี สัมผัสเสน่ห์แท้แห่งรสไทย จากกะทิขวดเรียลไทย กะทิแท้100%ได้วันที่ 24,25,30 ก.ย.และ 1-2 ต.ค.65

พร้อมกันนี้ ขอเชิญทุกท่านร่วมกราบสักการะพระโพธิสัตว์กวนอิม โดยปีนี้เมืองสุขสยามได้อัญเชิญพระโพธิสัตว์กวนอิมทั้งหมด 3 ปาง ได้แก่ พระโพธิสัตว์กวนอิมปางประทานพร, พระโพธิสัตว์กวนอิมปางพันกร และพระโพธิสัตว์กวนอิมปางประทับบนพาหนะนกยูง เพื่อความเป็นสิริมงคลในเทศกาลกินเจร่วมสืบสานเทศกาลกินเจ พร้อมอิ่มอร่อยกับอาหารเจ ในงาน “อิ่มบุญ อิ่มเจ 4 ภาค” ได้ระหว่างวันที่ 22 กันยายน – 4 ตุลาคม 2565ณ เมืองสุขสยาม ชั้น G ไอคอนสยาม

-(016)

‘TUK TUK’ ยกทัพนาฬิกาโชว์ความเป็นไทย ด้วยหน้าปัดรุ่น ‘บางกอกอลเวง’ บอกเล่าเรื่องราวสุดอลหม่าน

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/684619

‘TUK TUK’ ยกทัพนาฬิกาโชว์ความเป็นไทย ด้วยหน้าปัดรุ่น ‘บางกอกอลเวง’ บอกเล่าเรื่องราวสุดอลหม่าน

‘TUK TUK’ ยกทัพนาฬิกาโชว์ความเป็นไทย ด้วยหน้าปัดรุ่น ‘บางกอกอลเวง’ บอกเล่าเรื่องราวสุดอลหม่าน

วันพุธ ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2565, 16.52 น.

คุณสายไหม สาเดกี้  กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอกวอทช์ แอนด์ จิวเวลรี่ จำกัด ยกทัพนาฬิกา “TUK TUK  Bangkok  Watch” แบรนด์นาฬิกาสัญชาติไทย โดยปีนี้มาในธีม “ทศกัณฐ์” พร้อมนำทัพเหล่าตุ๊กตาทศกัณฑ์ นางสีดา และหนุมานมาร่วมโชว์ในงาน  ทำให้บรรยากาศงานสนุกสนานเรียกรอยยิ้มได้เช่นเคย

คุณสายไหม กล่าวว่า “tuktuk bangkok watch” เป็นนาฬิกาที่มีเอกลักษณ์ความเป็นไทย ด้วยหน้าปัดนาฬิการุ่น “บางกอกอลเวง” ซึ่งได้รับรางวัลแบรนด์ยอดเยี่ยมของกรุงเทพมหานคร 2020-2022 โดยหน้าปัดบอกเล่าถึงเรื่องราว “ความอลเวงอลหม่าน ของลิงน้อยที่พยายามแย่งชิงกล้วยจากรถตุ๊กๆที่ขนกล้วยมาเต็มคัน ตุ๊กตุ๊กขับห้อตะบึงหนีเจ้าลิงน้อยจนกล้วยหกเกลื่อนถนน และมียักษ์ยืนมองเหตการณ์นี้อย่างขบขัน…” ซึ่งเรื่องราวดังกล่าวเป็นภาพล้อเลียนวิถีชีวิตของคนกรุงเทพที่มีภาพจำแสนวุ่นวาย ต้องแข่งกับเวลาที่เร่งรีบออกไปทำงานและแต่ละวันมีเรื่องให้พบเจอมากมายบนท้องถนนโดยผ่านมุมมองของคนนอกที่มองเข้ามา เราอาจพูดได้ว่าอัตลักษณ์วิถีไทยที่สามารถเรียกรอยยิ้มจากผู้คนได้ทั่วโลก นี่คือมนต์เสน่ห์อย่างหนึ่งของกรุงเทพมหานคร

“เปรียบนาฬิกา tuktuk ไม่ใช่นาฬิกาเพียงแค่บอกเวลา แต่เป็นแบรนด์ที่มุ่งมั่นสร้างรอยยิ้ม และเสียงหัวเราะ เพื่อให้คนที่สวมใส่มีความสุข สนุกสนาน เราขอเป็นส่วนเล็กๆที่เติมเต็มหัวใจให้ผู้คน และอยากให้เล็งเห็นคุณค่าของเอกลักษณ์ความเป็นไทย ในหลากหลายมิติ เช่น วัฒนธรรม ประเพณี อาหาร ผลไม้และเทศกาลต่างๆ นี่คือหน้าที่ของเราที่นำเสนอผ่านหน้าปัดนาฬิกา อย่างการจัดงาน international watch fair ในทุกๆครั้งเราจะเปลี่ยนธีมไม่เคยซ้ำ โดยปีแรกเป็นตลาดน้ำ ปีต่อมาเป็นทุ่งนาข้าว ถัดมาเป็นเวทีมวย ปีนี้เป็นทศกัณฐ์  ซึ่งปีหน้าจะจัดแบบไหนนั้นคงต้องลุ้นกันอีกที เพราะเรื่องราวแบบไทยๆมีอะไรสนุกๆไม่รู้จบ”

ทั้งนี้ “Tuk Tuk” bangkok watch” เป็นแบรนด์ไทยที่สร้างเสียงฮือฮาจากนักท่องเที่ยวต่างชาติมาแล้ว และเคยสร้างปรากฏการณ์ Sold Out กันมาแล้ว พบข้อเสนอสุดพิเศษได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ต.ค.65 ที่ Event Hall ชั้น 3 ห้างเซ็นทรัลชิดลม และแผนกนาฬิกาห้างเซ็นทรัลทุกสาขา นอกจากนี้ยังได้นำนาฬิการ่วมฉลองครบรอบ 75 ปีห้างเซ็นทรัลมาให้แฟนคลับห้างและวอทช์เลิฟเวอร์ร้องว้าว!!

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/TukTukbangkokwatch  หรือ โทร. 02 6351087-8

-(016)

‘แอฟ -ทักษอร’นำทัพเซเลบริตี้สาวสวย อวดโฉมความงามกับราชินีแห่งเรือนเวลา

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/684598

'แอฟ -ทักษอร'นำทัพเซเลบริตี้สาวสวย อวดโฉมความงามกับราชินีแห่งเรือนเวลา

‘แอฟ -ทักษอร’นำทัพเซเลบริตี้สาวสวย อวดโฉมความงามกับราชินีแห่งเรือนเวลา

วันพุธ ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2565, 15.59 น.

เรียกว่าเป็นสุดยอดแห่งเรือนเวลาหรูระดับมาสเตอร์พีซสำหรับผู้หญิงของแบรนด์ Breguet (เบรเกต์)  รุ่น Reine de Naples” (แรน เดอ นาปล์) ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากนาฬิกาข้อมือเรือนแรกของโลกที่รังสรรค์ขึ้นในปี 1812 เพื่อถวายแด่แคร์โรลีน มูราต์ (Caroline Murat) พระราชินีแห่งเนเปิลส์ และพระขนิษฐาในจักรพรรดินโปเลียน ล่าสุดได้เผยคอลเลคชั่นใหม่ Reine de Naples หมายเลข 8918BB กับความพิเศษที่ได้มีการคิดค้นฟังก์ชั่น “Day-Night” และ “Striking Hour” ขึ้นมาโดยเฉพาะ พร้อมส่งต่อความสวยสง่าหรูหรา สุดเลอค่า นี้โดยสาวสวยทรงพลังสุดสตรอง “แอฟ ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ” พร้อมด้วยเหล่าศิลปินดาราและเซเลบริตี้ อาทิ  เดียร์น่า ฟลีโป, ไอซ์-อามีนา กูล, ลีน่า-ลลินา ชูเอ็ทท์, จีน่า – ญีนา ซาลาส, น้ำหวาน – พิไลพร สุปินชมภู, เอพริว – นภัสรดา กาญจนเจริญ, เบล – ณัฐสิมา ศิริสุนทร,ชาช่า-ณัชชา ธนากิจอำนวย, แพท-ภิรญา สิงหะ, ออย-นันทิสา ตันยงค์เวช และ ถิงถิง -ธัญรดี พลาฤทธิ์ ที่ได้มาร่วมอวดโฉมความประณีตงดงามอันเป็นเอกลักษณ์กับคอลเลคชั่นงานดีไซน์อันทรงคุณค่าของเรือนเวลารุ่นนี้

โดย Reine de Naples ตัวเรือนจะมีความโดดเด่นเป็นรูปไข่ ซึ่งปัจจุบันได้มีการพัฒนามาเป็นรูปทรงรี อันเป็นที่โปรดปรานของลูกค้าทั่วโลก อีกทั้งยังมีกลไกเฉพาะตัว นับว่าเป็นรุ่นนาฬิกาสุภาพสตรีที่โด่งดังที่สุดของ Breguet ตั้งแต่คอลเลคชั่น “Queen” กับรูปลักษณ์ที่หรูหราแต่แฝงอารมณ์แคชชวล ไปจนถึงความงามสง่าของเรือนเวลาประดับเพชร ซึ่งทำให้สามารถตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าได้อย่างไม่มีใครเสมอเหมือนและไร้ที่ติ

สำหรับ Reine de Naples หมายเลข 8918BB โดดเด่นด้วยหน้าปัดสีดำกับศิลปะการลงยาแบบ Grand Feu (กรองด์ เฟอ) ซึ่งเป็นการผสมผสานซิลิกาและออกไซด์ ทำให้เกิดเป็นอีนาเมลที่มีเฉดสีมากมาย กว่าจะได้แต่ละเฉดสีจะทำละลาย ณ อุณหภูมิที่แตกต่างกัน จากนั้นจึงนำอีนาเมลเคลือบบนหน้าปัดนาฬิกาและนำไปอบในเตาเผาที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส ด้วยความร้อนสูงระดับนี้ อีนาเมลจะละลายและเกิดเป็นการเคลือบลงยาชั้นแรก หลังจากนั้น จะทำขั้นตอนนี้ซ้ำหลายครั้งจนกว่าจะได้เฉดสีอีนาเมลที่ต้องการ ซึ่งทุกวันนี้มีช่างฝีมือชาวสวิตเซอร์แลนด์เพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในศิลปะแขนงนี้  เรียกว่าพิถีพิถันขั้นสุดทุกขั้นตอน

ส่วนหน้าปัดก็ได้มีการเติมแต่งให้ดูราวกับมีชีวิตด้วยตัวเลขอารบิกสีเงินในสไตล์เอกลักษณ์ตามแบบฉบับของ Breguet และภายในตรงตำแหน่ง เลข 6 ประดับด้วยเพชรรูปหยดน้ำ น้ำหนัก 0.08 กะรัตขอบหน้าปัดและเพลตหน้าปัด (dial flange) ประดับเพชร 117 เม็ด (0.664 กะรัต) เม็ดมะยมประดับเพชร (0.28 กะรัต) หัวล๊อคสายนาฬิกาแบบสามทบประดับเพชร 28 เม็ด (0.164 กะรัต)

ซึ่ง แอฟ ได้เผยถึงความพิเศษโดนใจกับนาฬิกาเรือนนี้ ว่า “แน่นอนทุกคนถ้านึกถึงแบรนด์นี้ก็จะนึกถึงแบรนด์ของความเป็นผู้หญิงที่คลาสสิค ซึ่งความคลาสสิคคือความทรงคุณค่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และยังคงร่วมสมัยได้จนถึงทุกวันนี้ อย่างเรือนนี้ก็มีความสวยงามแล้วก็มีความเป็นผู้หญิง แบบเรียบโก้หรู คลาสสิค สามารถใส่ได้ทั้งกลางวันกลางคืน แคชชวลก็ได้หรือไปออกงานตอนกลางคืนก็ได้ หรือต่อให้เราใส่เสื้อเชิ้ต กางเกงยีนส์เราก็สามารถใส่กับเรือนนี้ได้เช่นเดียวกัน อย่างแอฟเป็นคนไม่ค่อยใส่เสื้อผ้าสีสดจะใส่แนวเอิร์ธโทน ขาว ดำ เบจ แต่พอได้ใส่นาฬิกาเรือนนี้ที่เป็นหน้าปัดสีดำ สายสีดำ เป็น all black แล้วใส่กับชุดสีๆ อย่างวันนี้แอฟใส่สีส้ม นาฬิกาที่เราใส่ก็เด้งขึ้นมาเลย ทุกอย่างส่งเสริมขับกันทั้งชุดหรือตัวเราเองก็ Bright ขึ้น ทำให้แอฟเองก็ได้เป็นไอเดียใหม่ๆ ในการมิกซ์แอนด์แมตซ์เช่นกันค่ะ สำหรับใครที่หาของขวัญให้ตัวเองหรือว่าหาของขวัญให้คนที่เรารัก ก็อย่าลืมนึกถึง เบรเกต์ คอลเลคชั่นใหม่ที่เพิ่งออกมาที่มีสีให้เลือกมากขึ้น อย่างสีฟ้า ก็ดูแคชชวลขึ้น แล้วก็อาจจะเหมาะกับไลฟ์สไตล์เบาๆ ได้เหมือนกัน แอฟเองก็โดนตกเผลอช็อปปิ้งเก็บไว้ให้ลูกสาวแล้วเหมือนกันค่ะ”

ในส่วนของสาวไอซ์ เสริมว่า  “ไอซ์เป็นคนที่ชอบ Storyline ของ เบรเกต์ อยู่แล้ว เป็นนาฬิกาที่มี History ที่เราเห็นว่าเป็น Story ที่สวยงาม พออ่านแล้วเรารู้สึกว่าอินกับ เบรเกต์ ด้วย อย่างนาฬิกาเรือนนี้ก็มีคาแรกเตอร์ที่ดูเรียบแต่มีอะไรน่าค้นหามากๆ บวกกับตัวไอซ์เองที่ไม่ได้แต่งตัวฉูดฉาด พอมีนาฬิกาเรือนนี้ก็ทำให้ตัวเรามีคาแรกเตอร์ที่เด่นขึ้นมามาขึ้นเหมือนเสริมส่งกันและกัน ซึ่งที่ไอซ์ใส่เป็นสีดำไวท์โกลด์ (White gold) ก็เอาไปแมตซ์กับชุดเดรสสีดำ มันก็จะมีความ Luxury ที่ดูเรียบแต่ดูมีความ elegance ในตัวของมันอยู่แล้วไม่ต้องใส่อะไรเพิ่มเติมให้ดูเยอะ เอาเป็นว่าใครที่กำลังมองหาของขวัญให้กับคนพิเศษหรือจะเป็นของขวัญให้กับตัวเองก็อยากให้ลองดูเรือนนี้เป็นนาฬิกาที่สามารถที่จะใส่เป็น Everyday Look ก็ได้ หรือจะใส่ไปงานก็ได้
จะเสริมสร้างบุคลิกให้คุณดูมีความ Luxury แบบน้อยแต่มากค่ะ”

ปิดท้ายที่ ออย-นันทิสา แฟชั่นนิสต้าสาวสวย “ประทับใจนาฬิกาเรือนนี้คือมีดีไซน์ที่เป็นส่วนวงโค้งให้เข้ากับข้อมือของเราได้แบบพอดีมากๆ เพราะข้อมือเราเล็กมาก แล้วตกแต่งรอบๆ ด้วยเทคนิคเพชรทำให้นาฬิกาเรือนนี้มีดีเทลที่ทำให้มีความวาวมากขึ้น ดูหรูหรา แล้วออยเองเป็นคนชอบใส่ชุดเดรสเพราะฉะนั้นเวลาหานาฬิกาใส่ไปงานก็คือต้องใส่แบบที่ค่อนข้างเรียบและเหมาะกับชุดที่ต้องออกไปทั้งกลางวันและกลางคืนได้ เรือนนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ค่ะ ค่อนข้างมีความคลาสสิคแล้วตัวเรือนก็จะเป็นตัวไวท์โกลด์ ซึ่งตัวออยเองก็ผิวเข้ากับตัวไวท์โกลด์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็จะทำให้ขับผิวเสริมความมั่นใจมากยิ่งขึ้นค่ะ แล้วยังแมตซ์เข้ากับชุดหวานหรือเท่ก็เก๋ไม่เบาเลยค่ะ”

ถือว่าเป็นอีกรุ่นที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นคลาสสิคแห่งยุคที่จะมาเสริมความมั่นใจอย่างสง่างามให้กับสุภาพสตรีในชีวิตประจำวันได้อย่างสมบูรณ์แบบ ใครสนใจนาฬิการุ่นพิเศษเรือนนี้สามารถติดตามรายละเอียดและสั่งซื้อกันได้ที่ทางเว็บไซต์ https://www.breguet.com/en#

Breguet Cortina Watch Mandarin Oriental Bangkok Tel. 02 266 8917 Breguet Pendulum Watch Siam Paragon Tel. 02 252 4494 @Montresbreguet #Breguet #ReinedeNaples #ReinedeNaples8918 #BreguetThailand For media enquiries, please contact Vorapan Komain (Vorapan.komain@th.swatchgroup.com). Tel 02 610 0235

คลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว จับมือ 4 สถาบัน พัฒนาศาสตร์ความรู้ ฟื้นฟูสุขภาพคนไทย

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/684541

คลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว จับมือ 4 สถาบัน พัฒนาศาสตร์ความรู้  ฟื้นฟูสุขภาพคนไทย

คลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว จับมือ 4 สถาบัน พัฒนาศาสตร์ความรู้ ฟื้นฟูสุขภาพคนไทย

วันพุธ ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2565, 13.54 น.

คลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียวและมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติจับมือ 4 สถาบันชั้นนำการแพทย์แผนจีนจากสาธารณรัฐประชาชนจีนม.การแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้, ม.การแพทย์แผนจีนเทียนจิน, ม.การแพทย์แผนจีนเฉิงตู และ โรงพยาบาลหลงหัวเซี่ยงไฮ้ จัดงาน “ก้าวล้ำ คลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว พัฒนาการที่ไม่หยุดนิ่ง”โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คลินิกฯ ในวงกว้าง และสร้างความตระหนักรู้ในศาสตร์การแพทย์แผนจีน เพื่อรักษา ป้องกัน ส่งเสริม และฟื้นฟูสภาพร่างกายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรกในประเทศไทย

 ภายในงานได้จัดแสดงนิทรรศการความเป็นมาของคลินิกฯ ผลงานความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ  และกิจกรรมมากมายในงาน อาทิ บริการตรวจรักษาฟรีโดยแพทย์แผนจีน เช่น แมะ ฝังเข็ม บริการให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพแบบ Online เสวนาให้ความรู้การดูแลสุขภาพตามศาสตร์แพทย์แผนจีน การประชุมวิชาการแพทย์แผนจีน การแนะแนวการศึกษาต่อคณะการแพทย์แผนจีน ตื่นตาตื่นใจกับการแสดงศิลปวัฒนธรรมจีน
บนเวที กิจกรรม DIY จากสมุนไพร/สอนงานศิลปวัฒนธรรมจีน และกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมายในงานระหว่างวันที่ 7-8 ตุลาคม 2565เวลา 10.00–20.00 น.ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์

งานนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข,ท่านหลิว จิ้งซือ อุปทูตที่ปรึกษาด้านกิจการจีนโพ้นทะเล สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยดร.วิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง, นายกอบชัย ซอโสตถิกุล ประธานคณะกรรมการบริหารคลินิกฯ ได้ให้เกียรติเป็นประธานร่วมในพิธีเปิดงานสำหรับกิจกรรมภายในท่านจะได้พบกับกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิบริการตรวจแมะ ฝังเข็ม นวดทุยหนาผ่อนคลาย, บริการ Tele-Consultationให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพ Online ฟรี, แจกเครื่องดื่มชาสมุนไพรจีน ตำรับแพทย์แผนจีนหัวเฉียว, กิจกรรมบนเวที เสวนาให้ความรู้การดูแลสุขภาพ/การแสดงวัฒนธรรมจีนที่หาชมได้ยาก, กิจกรรม DIY ถุงหอม Scrubผิว ปรุงชา จากสมุนไพรใกล้ตัว และสอนงานศิลปะจีน, การประชุมวิชาการแพทย์แผนจีน โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก 4 สถาบันจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและในประเทศ,แนะแนวการศึกษาต่อคณะการแพทย์แผนจีน และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมายพร้อมรับของที่ระลึกภายในงานงานบอกเลยว่าพลาดไม่ได้