“สมเด็จพระมหาวีรวงศ์”วางศิลาฤกษ์สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

https://www.posttoday.com/dhamma/686168

วันที่ 22 มิ.ย. 2565 เวลา 17:57 น."สมเด็จพระมหาวีรวงศ์"วางศิลาฤกษ์สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)

ปทุมธานี-สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พิธีวางศิลาฤกษ์สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ในวาระครบรอบ 234 ปี ชาติกาล 150 ปี มรณกาล วัดบางหลวงหัวป่า สาขาวัดระฆังโฆษิตาราม

เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. ที่วัดบางหลวงหัวป่า สาขาวัดระฆังโฆษิตาราม ต.สวนพริกไทย อ.เมือง จ.ปทุมธานี สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีวางศิลาฤกษ์สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ในวาระครบรอบ 234 ปี ชาติกาล 150 ปี มรณกาล องค์ใหญ่ ขนาดหน้าตัก 17 เมตร สูง 22 เมตร โดยมีพระครูสมุห์วัชระ ภทฺทธมฺโท ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม เป็นประธานดำเนินการ

โอกาสนี้ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เมตตาเจิมศิลาฤกษ์ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และเจริญชัยมงคลคาถา สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ พิจารณาผ้าป่า และเป็นประธานวางศิลาฤกษ์

จากนั้น ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์ปลา 22,222 ตัว ถวายพระกุศลเนื่องในมงคลสมัยคล้ายวันประสูติ เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2565

พระครูสมุห์วัชระ ภทฺทธมฺโม กล่าวว่า พิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ในวาระครบรอบ 234 ปี ชาติกาล 150 ปี มรณกาล องค์ใหญ่ ขนาดหน้าตัก 17 เมตร สูง 22 เมตร ในวันนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการบูรณปฏิสังขรณ์ วัดบางหลวงหัวป่า (ร้าง) เพื่อเป็นสาขาของวัดระฆังโฆสิตาราม และยกฐานะวัดร้างขึ้นเป็นวัดที่มีพระภิกษุอยู่จำพรรษา

ทั้งนี้ พุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธา สามารถร่วมอนุโมทนาสมทบทุนปัจจัยในการก่อสร้างได้ทางบัญชี กองทุนบูรณะวัดบางหลวงหัวป่า (วัดร้าง) สาขาวัดระฆังโฆสิตาราม โดย พระมงคลวโรปการ และ พระครูสมุห์วัชระ ภทฺทธมฺโม หรือ ติดต่อสอบถามได้ที่ พระครูสมุห์วัชระ ภทฺทธมฺโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม ประธานดำเนินการ หมายเลขโทรศัพท์ 09-5990-9910

“สมเด็จพระสังฆราช” ประทานพระคติธรรมวันวิสาขบูชา

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

https://www.posttoday.com/dhamma/683083

วันที่ 15 พ.ค. 2565 เวลา 07:53 น."สมเด็จพระสังฆราช" ประทานพระคติธรรมวันวิสาขบูชา

“สมเด็จพระสังฆราช” ประทานพระคติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ทรงแนะชาวพุทธหมั่นอบรมเจริญสติให้รู้เท่าทันกาย วาจา ใจของตนเอง และถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา 15 พฤษภาคม 2565  ความว่า

ดิถีวิสาขบูชา คล้ายดีถีประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่ง จึงควรที่พุทธบริษัททั้งหลาย จักได้พร้อมเพรียงกันประกอบกุศลกิจ กระทำสักการบูชาพระรัตนตรัย ทั้งด้วยอามิสบูชา ทั้งด้วยปฏิบัติบูชา เป็นกรณีพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้วยการอบรมศึกษาพระธรรม ให้สมกับที่ได้ชื่อว่าเป็นสาวก ซึ่งแปลว่าผู้สดับตรับฟังคำสั่งสอนของศาสดา

วันวิสาขบูชา เป็นเครื่องเตือนใจให้ระลึกถึงพระปัจฉิมวาจา ซึ่งพระพุทธองค์ทรงพระปรารภสรุปธรรมทั้งปวง ตักเตือนให้ตระหนักอยู่ทุกขณะจิตว่า สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดา บุคคลจึงพึงยัง “ความไม่ประมาท” ให้ถึงพร้อม ทั้งนี้ ธรรมะที่ช่วยกำกับใจให้รู้จักปล่อยวางและกำกับปัญญา กล่าวคือ ไม่ปล่อยปละให้ปัญญานำกายถลำลงสู่ความประมาท ย่อมได้แก่ “สติ” อันอุปมาดั่งนายประตู คอยป้องกันไม่ให้ความชั่วหรือความผิดพลาดอาจจู่โจมเข้าสู่ภายใน

เพราะฉะนั้น ผู้ปรารถนาความพ้นทุกข์ จึงพึงเพิ่มพูนความไม่ประมาททั้งทางโลกและทางธรรม หมั่นเจริญพุทธานุสติและมรณัสสติเป็นอาจิณ โดยสำนึกเสมอว่า แม้สมเด็จพระบรมศาสดาผู้ทรงพระคุณเป็นเลิศในโลก ยังเสด็จล่วงลับดับขันธ์ไปตามธรรมดาของสังขาร ฉะนั้น เราทั้งหลายผู้มีธุลีในดวงตา ไม่อาจหยั่งรู้ได้ว่าความตายจะมาถึงเมื่อไร จึงควรขวนขวายบำเพ็ญบุญกิริยา ด้วยการบริจาคทาน รักษาศีล และอบรมเจริญภาวนา เพื่อประโยชน์สุขในปัจจุบันและในเบื้องหน้า สมดังพระพุทธานุศาสนีที่ว่า “อปฺปมตฺโต หิ ฌายนฺโต ปปฺโปติ วิปุลํ สุขํ” แปลความว่า “ผู้ไม่ประมาทพินิจอยู่ ย่อมถึงสุขอันไพบูลย์” ในทุกสถาน

ขอสาธุชนจงมุ่งมั่นหมั่นศึกษาอบรมเจริญสติ ให้รู้เท่าทันกาย วาจา และใจของตนเอง ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท อันนับเป็น “ปฏิบัติบูชา” ที่พึงกระทำต่อพระรัตนตรัย เพื่อความดำรงมั่นแห่งพระสัทธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบไป ตลอดกาลนาน เทอญ

“พระกากัน อโสโก”ร่วมเผยแผ่พุทธศาสนาไทย-อินเดีย

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

https://www.posttoday.com/dhamma/682572

วันที่ 09 พ.ค. 2565 เวลา 17:04 น."พระกากัน อโสโก"ร่วมเผยแผ่พุทธศาสนาไทย-อินเดีย

“พระกากัน อโสโก” อดีตนักแสดงบทเจ้าชายสิทธัตถะ ที่มาบวชในไทยชื่นชมไทย ยินดีร่วมเผยแผ่พุทธศาสนาระหว่างไทย-อินเดีย

เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 65 นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากการที่หารือกับพระกากัน อโสโก (มาลิค) อดีตนักแสดงชาวอินเดีย ผู้รับบทเจ้าชายสิทธัตถะ ในเรื่อง Sri Siddhartha Gautama ที่เดินทางมาบรรพชาอุปสมบทในไทย ท่านกล่าวชื่นชมประเทศไทย พร้อมให้ความร่วมมือนำคำสั่งสอนและความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในประเทศไทย ไปเผยแผ่ต่อที่ประเทศอินเดีย ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างมาก ขอให้คนไทยทุกคนร่วมกันปกป้องพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นอีกหนึ่งเสาหลักที่สำคัญของประเทศไทยให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งๆ ขึ้นไป

ในหลวงโปรดเกล้าฯ ตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ 7 รูป

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

https://www.posttoday.com/dhamma/681848

วันที่ 30 เม.ย. 2565 เวลา 09:03 น.ในหลวงโปรดเกล้าฯ ตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ 7 รูป

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ โปรดเกล้าฯ พระราชทานสัญญาบัตรพัดยศตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ จำนวน 7 รูป

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาประกาศพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรพัดยศตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ จำนวน 7 รูป ดังนี้

1.พระเทพสุวรรณเมธี เป็น “พระธรรมวชิราจารย์” สถิต ณ วัดสุวรรณาราม กทม.

2.พระมงคลวัชโรดม เป็น “พระราชมงคลวัชโรดม” สถิต ณ ที่พักสงฆ์ดอยเทพนิมิต จ.ภูเก็ต

3.พระวชิรเขมคุณ เป็น “พระราชวชิรเขมคุณ” สถิต ณ วัดป่านาคนิมิตต์ จ.สกลนคร

4.พระมหาบรรจบ ขนฺติโก เป็น “พระราชวชิรเมธี” สถิต ณ วัดเจ้ามูล กทม.

5.พระมหาวิทยาเขฎฐ์ วรธมฺโม เป็น “พระศรีวชิรเมธี” สถิต ณ วัดโมลีโลกยาราม กทม.

6.พระมหาสำราญ สีลสํวโร เป็น “พระศรีวชิราจารย์ “สถิต ณ วัดโมลีโลกยาราม กทม.

7.พระมหาอภิลักษณ์ ปญฺญาวโร เป็น “พระศรีวชิรบัณฑิต” สถิต วัดโมลีโลกยาราม กทม.

คลิ๊กอ่าน ราชกิจจานุเบกษา

Motor Expo ’21 resounding success despite virus concerns, over 30,000 cars booked

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์ The Nation.

https://www.nationthailand.com/blogs/tech/40009926


The Motor Expo 2021, which wrapped up on Sunday (December 12), proved to be a success despite strict Covid-19 control measures.

Motor Expo ’21 resounding success despite virus concerns, over 30,000 cars booked

As many as 31,583 cars and 3,253 motorbikes were reserved at the expo, which attracted more than 1.15 million visitors, including 139,110 who visited via the online platform.

Revenue from this year’s Motor Expo has been estimated at 44 billion baht.

Cars sold at the fair cost an average of 1.3 million baht per piece and motorbikes came in at 398,831 baht on average.

Kwanchai Paphatphon, chair of the 38th Motor Expo, said this year’s event was successful because everybody complied with Covid-prevention measures.

The fair was held at Challenger Hall in Impact Muang Thong Thani from December 1 to 12.

Motor Expo ’21 resounding success despite virus concerns, over 30,000 cars booked
Motor Expo ’21 resounding success despite virus concerns, over 30,000 cars booked

Published : December 13, 2021

By : THE NATION

New incentives expected to electrify Thailand’s auto industry

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์ The Nation.

https://www.nationthailand.com/tech/40008053


The Finance Ministry is launching new measures to support Thailand’s bid to become a regional electric vehicle (EV) manufacturing hub.

New incentives expected to electrify Thailand’s auto industry

The National Electric Vehicle Policy Committee aims to boost Thailand’s EV production to 30 per cent by 2025 and 100 per cent by 2035.

The aim is to manufacture 1.05 million electric vehicles or 30 per cent of total cars produced locally by 2025 and push that up to 50 per cent in five years.

The Finance Ministry said measures to support the EV industry will be launched on January 1, and should significantly bring down the price of electric cars so more people are tempted to switch. The measures will also attract investment in infrastructure, especially charging stations.

The measures are expected to include both tax and non-tax benefits such as a reduction in annual car tax, drop in toll fees and parking fees for EVs.

The current vehicle tax structure is based on engine power and carbon dioxide emission rate and is divided into two types – hybrid engine vehicles (HEVs) and battery electric vehicles (BEVs).

Related News

Incentives for promotion of electric vehicles to be announced next month

Ministry pushes for use of EVs in industrial sector to boost investment

PEA accelerates setting up of charging stations nationwide

An HEV passenger car with an engine below 3,000cc is subject to 4 per cent until 2025, after which it will rise to 8 per cent. HEV cars with engines higher than 3,000cc are subject to 16-26 per cent tax, which has been halved until 2025.

Meanwhile, no tax is being paid for BEVs from 2018 to 2022, after which it will rise to 2 per cent from 2023 to 2025.

Imported EVs are subject to 80 per cent tax from the appraisal price except for cars imported under the Asean-China free-trade agreement. Thailand has been importing EVs under the MG and Great Wall Motors marque from China, though no deals have been made with Japanese automakers so far.

This year 2,133 EVs have been imported, slightly less than 2,177 units imported last year. Of the imports, 54 per cent came from China, far less than the 91 per cent imported in 2020.

Published : October 27, 2021

By : THE NATION

Test Drive: The $2 million Bacalar shows off the best of Bentley

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์ The Nation.

https://www.nationthailand.com/blogs/tech/40005434


If you want a Bentley Bacalar, youre too late.

Test Drive: The $2 million Bacalar shows off the best of Bentley

Each of the 12 individuals worldwide who purchased the $2 million open-top two-seater has already spent many months developing personalized exterior paint schemes, unique tones for the Beluga leather seats, and detailed stitching patterns. The car, which was first announced in 2020, is built on the underpinnings of the Continental GT Speed Convertible but has a totally unique body-and is the first two-seat Bentley in nine decades.

It was built by the 40 artisans who at the brand’s Mulliner program at its Crewe, England headquarters. As the first of its kind in Bentley’s modern Mulliner operation, it is the crowning example of the kind of small-batch, highly specialized cars Mulliner aims to produce. Mulliner collections include classic models built anew, like the Bentley Blower continuation cars; extreme-luxury focused versions of existing cars from the Bentley model range; and 100% Coachbuilt cars like the Bacalar.

Test Drive: The $2 million Bacalar shows off the best of Bentley

Bentley could have easily sold more than twice the amount it produced, Mike Rocco, Bentley’s vice president for sales and operations, told me in Carmel, Calif.

Since the Bacalar and Bentley in general are in such high demand, won’t Bentley increase the supply? Neither Rocco nor Timothy Hannig, the spokesman for the Mulliner department, would commit on the record to a definitive yes, but they didn’t exactly say no, either.

It all made me eager to drive the thing. If more Bacalar-like Bentleys are coming down the pike, we will indeed need to know how they drive. Prospective clients and Anglophiles alike will want a taste.

Here’s a quick answer: Divinely.

I recently drove a “Scarab Green” Bacalar test car in along 17-Mile Drive, just a nine-iron shot away from the Pebble Beach Golf Links. (While 12 Bacalars were sold, 13 were made-I drove lucky number 13.) While it wasn’t enough of a jaunt to do a proper review-the speed limit along that road is 25mph, and I cannot comment on any speeds that may or may not have been higher than that-it was enough to convince me this handsome Brit will more than fulfill its raison d’être as the perfect holiday coach built for two.

Please note: It doesn’t come with a top-at all-and the compromised trunk will fit two small duffels, nothing more, so this is not daily driver material.

Bacalar comes with a 6-liter W12 engine that feels as powerful as a tank (650 bhp) and an active all-wheel-drive system that works with scalpel precision as it varies the torque split between front and rear wheels. The car uses rear-wheel drive as much as possible during normal driving for optimum efficiency and dynamic performance, but I never felt the switch.

Its carbon ceramic brakes and balanced contact with the road installed great confidence as I rolled through the deep fog of the peninsula, past hills of sea grass and oatmeal-colored sand.

Yes, it is based on the Continental GT Speed Convertible, but it has 100% unique body panels, sharing only the door handles with the GT, since those contain the hardware for keyless entry. The rear “Barchetta”-style clamshell and top deck of the Bacalar are crafted from lightweight aluminum; the doors and everything else on the body are made from carbon fiber.

Shared mechanics aside, the Bacalar felt far slinkier and more ethereal to drive than its Continental GT siblings. It felt quicker to jump to high speeds, more focused around corners, and more nuanced between gears-and the Continental GT is among the top three best all-around cars I have ever driven.

It also looks far more striking in person than it does in pictures. Some who saw it in person in Carmel or later on social media expressed surprise and curiosity about it, as if its announcement in March 2020 had completely passed them over, coronavirus notwithstanding. Some referred to the Bacalar-so named after a pristine lake in Mexico-as the “Bentley Balaclava” or “Bentley Baclava.” Others had no idea about its origins at all.

Which is fine. Amid the endless procession of special-edition and limited versions of these hyperprofitable, upper-echelon conveyances, they tend to blend together. I also blame a certain quality about Bentley bodies that, especially in darker tones of paint, tends to present them more like bricks than they actually are.

Up close, where the eye can bend around its subtle corners, the Bacalar is a delight. Its double-bubble back and air vents along the hood and sides do just enough to rough up its otherwise stately and smooth Bentley body. The complex geometric stitching on the seats, the intense azure of the dashboard clock dial (colored to match the famous blue water of the white limestone-lined lake), the woolen bags placed so thoughtfully in their compartments behind the seats-they don’t translate well in the highly modified glamour shots and renderings that seem to define automotive press photos these days.

Frankly, they don’t need to. Social media’s self-appointed critics and TikTok stars aren’t the audience here.

No, the Bacalar reveals itself most fully in real life, not on virtual land. That’s how it should be. If I could afford it, I’d buy it without hesitation. If you missed the first dozen, you’re probably not completely out of luck. You may simply be early for the next round.

Published : August 30, 2021

A short list of the best luxury cars for tall people

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์ The Nation.

https://www.nationthailand.com/blogs/tech/40003381


Its hard out there if you love cars and youre tall.

A short list of the best luxury cars for tall people

Ionce owned a 1988 Mercedes-Benz 560 SL, like the kind Richard Gere would have driven in a moody Seattle fog during his Intersection days. It was a very cool car, but not a good fit for me. Literally. Well over six feet tall in my customary boots and some sort of hat, I would have to tilt my head and slouch any time I needed to see the stoplight turn green. Which, as you might imagine in a city like Los Angeles, is rather often.

I never got comfortable in the little black coupe. Its small cabin, made even smaller by freshly overstuffed leather seats, wreaked havoc on my hamstrings and neck.

I no longer own it. But the Merc got me thinking. My brother is 6 foot 7 inches tall. My dad is 6 foot 4 inches. My aunts hover around 6 feet. Many of my uncles and male cousins are varying ranges of 6’5” and 6’6”. They would have cried trying to wedge themselves inside it, let alone many other cars that are even smaller.

At least in modern luxury cars, the seats and steering wheels can be raised and lowered, and seat belts can be adjusted for height. And there will always be slightly more foot and knee room (though less street cred) in paddle-shifting cars that lack the third pedal and clutch of a manual transmission.

If they really need it, NBA players and supermodels can also pay for customizers to lengthen and rebuild cars to fit their knees, shoulders, and elbows. (Cramming knees under some steering wheels is a particular challenge for many.) Simply removing the seat rails can help gain an inch or two of headroom in some cases. But shouldn’t the more regular of us tall people be able to have our fun, too, in a proper car-without having to always opt for an SUV?

Even convertibles present problems of their own: First, tall people in convertibles often end up finding that their eye-level is even with the top of the windshield, which totally blocks our view of the road and stoplights. It’s very distracting and annoying.

And second, for those of us who are extra tall, or have disproportionately long torsos, it can look a bit “bear at the circus” driving around town in a tiny roadster. Imagine Shaquille O’Neal in a Miata.

Here’s the thing: There are some great modern and vintage luxury cars, and sporty coupes, that offer plenty of room for those of us who were always told to stand in the back row during photo day in grade school. I now own a 1975 Rolls-Royce Silver Shadow. Long-wheelbase version-that’s 17 feet long. The thing lets me stretch out like Gumby. I’m certain Naomi Campbell herself would be comfortable in the back-even with heels and hat.

Here are 10 similar winners both modern and vintage.

– BMW M8 Gran Coupe.

Headroom: 38.9 inches

Legroom: 42.1 inches

Price: $130,000.

In general, anything approaching 40 inches of headroom in a coupe is considered big. The headroom in this 617-horsepower executive hooligan beats that of the Porsche 911 by nearly 2 inches. Both the two- and four-door variants in the M8 line offer ample breathing room; the extra doors and extended wheelbase of the four-door version, which boasts shoulder room of 57.2 inches, give it the edge for more statuesque passengers and drivers.

– Bentley Continental GT

Headroom: 40.1 inches

Legroom: 41.9 inches

Price: $207,825

The ultimate in British sporting luxury, the 626-horsepower W-12 Continental GT looks and feels big and brawny from every angle including from behind the wheel-and its interior will fit the big and brawny, too. I’ve taken a drive in many versions of this sleek coupe, but the most memorable would be a 350-mile road trip to Carmel, Calif., ahead of the Pebble Beach Concours d’Elegance. Six hours straight behind the wheel did nothing to cramp my muscles; the car is deceptively large inside, like a big padded cocoon.

– Rolls-Royce Wraith

Headroom: 39.4 inches

Legroom: 41.5 inches

Price: $343,000

Edged out just a hair by Bentley, the 624-horsepower V-12 Wraith is still among the roomiest and most powerful two-seaters available on the market today. The carriage-style doors help ingress and egress for the big and tall driver.

– Mercedes-AMG GT R

Headroom: 39.5 inches

Legroom: Not released

Price: $167,650

Mercedes says shoulder room in the 720-horsepower GT R is a healthy 58.3 inches, even if it won’t share the official length available for legs. I have driven this car extensively over the course of several different press loans; it has long been a favorite. In 2018, it was even my top car of the year. I called it a winner with an exhilarating personality and a screams-for-attention look that would make even the most calloused Manhattan garage attendant grin like a 12-year-old. (Trust me, it did.) The AMG GT has a pleasantly ergonomic (though low) cabin with healthy visibility and plenty of room for heads and feet once you get inside, I wrote at the time.

– Mercedes-AMG S63

Headroom: 40 inches

Legroom: 41.7 inches

Price: $174,150

Yes, there are two modern Mercedes-Benzes on this list-but the storied Stuttgart, Germany-based brand just makes some of the biggest, baddest (in the best way) cars out there. This 603-horsepower coupe is practical as a daily driver, but the internal space and the most futuristic, well-thought-out dashboard and progressive, convenient technology available on the market today make it as fun to drive as many cars that seem more plush or look far sportier.

– Jaguar E-Type 2+2

Headroom: Two inches more than the standard E-Type.

Legroom: Enough to fit a nearly 6 foot tall woman like myself both behind the wheel and, if in the passenger seat, still have room for a German shepherd in the footwell. The seats can feel low and slightly reclined, but this is one of my all-time favorite old cars to drive, and the roomy cabin is one of the reasons.

Price: $40,000 or so, according to Hagerty.

At the time of its construction, the E-Type was the epitome of British style: curved but sleek, fast and powerful, and-in this elongated 2+2 four-seat format-long enough for the lankiest of England’s rock ‘n’ roll royalty. It may look low but this car is more than 15 feet long, with a top that is gently rounded like a bubble to allow for max headroom.

– Mercedes-Benz 300 SL

Headroom: With the famous racing-derived tubular frame that necessitated gullwing doors, there’s room enough for your cowboy hat and then some. You’ll actually be reaching high above to close those fabulous doors.

Legroom: Enough so that 12 hours a day in the thing doesn’t drive you mad.

Price: $896,000 on average, according to the Hagerty Price Guide, but well over $1 million for the best examples from the best years. (Between 1954 and 1957, the Mercedes-Benz 300 SL was offered as a gullwing coupé; between 1957 and 1963 it came as a roadster.)

Largely credited as the first modern supercar, the 300 SL feels practically cavernous compared with most other two-seaters of the era. When I drove one in the Silvretta Classic and later in the Mille Miglia rallies, I was shocked to discover that at the end of each of the multiple days of driving, I was not crumpled and compressed into a ball of aching muscles. The foot wells were long enough to straighten my legs fully; the steering wheel helpfully unhooks and hinges upward for simple access to the drivers’ seat. I loved every minute inside this car, and at rally’s end, I didn’t want to leave it behind.

– Rolls-Royce Silver Shadow

Headroom: Fit for a Queen – including her crown.

Legroom: An extensive wedding dress train is no problem here-all aboard.

Price: $20,000 for a drivable example.The Silver Shadow is a perfect example of a car that doesn’t cost a lot-but makes you feel like a million bucks. With the added benefits of deep-pile lambswool carpeting, lighted mirrors set in the c-pillar, and even footrests for rear passengers, the interior trimmings do much to make the car feel opulent.

– Lincoln Continental.

Headroom: 39 inches

Legroom: 41.1 inches

Price: $21,000 American-made cars of the 1950s and 1960s are a great segment to consider for those who are tall. The generously proportioned Lincoln Continental upstaged its rivals from Cadillac with unusually graceful styling and smooth driving.

– Ferrari F355

Headroom: Let’s just call it better than most other vintage Ferraris, which seem to have been made for the typical (and typically short and light) race car drivers of the day.

Legroom: 46.1 inches (rumored)

Price: $66,700

It’s easy to love the 308 Dinos, Mondials, and Testarossas of the Ferrari world in the late 1970s and 1980s, but for tall people those cars can feel restrictive, with lots of blind spots. (My 560 SL would feel like that Silver Shadow in comparison.) Instead, look to the ’90s for something a little more livable. The F355 was one of the first Ferraris created to excel as a daily driver, not just a track car or weekend toy, so it featured a roomier cabin, better sightlines, and comfier seats than its predecessors, while retaining the historic and unmistakable Ferrari design that looks closer to the Miami Vice-era Ferraris than those that came after it. Plus: Shaq himself had one!

Published : July 18, 2021

By : Syndication Washington Post, Bloomberg · Hannah Elliott

Great Wall Motor Presents First All New HAVAL H6 Hybrid SUV from Thailand-based Production Line to HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์ The Nation.

https://www.nationthailand.com/pr-news/tech/40002710


Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn is a goodwill ambassador. She has made outstanding contributions to the Thai – Chinese relations in terms of diplomacy and bilateral cooperation in various aspects.

Great Wall Motor Presents First All New HAVAL H6 Hybrid SUV  from Thailand-based Production Line to HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn

Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn granted the royal audience for Great Wall Motor (GWM), represented by Elliot Zhang, President of Great Wall Motor ASEAN and Thailand and other high-level executives, along with Wang Liping, Minister Counselor for Economic and Commercial Affairs of the Chinese Embassy in Thailand, to present the first All New HAVAL H6 Hybrid SUV from GWM’s Thailand-based production line with the 1.5-liter turbo engine (HEV), as a part of her Charity Affairs Division for her royal command.

GWM previously opened its “Smart Factory”, which is also its second full-production manufacturing facility outside China and unveiled the first All New HAVAL H6 Hybrid SUV from its production line here. In the latest move, GWM was granted a royal audience from Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn at the Chaipattana Building, Suan Chitralada, for presenting the vehicle on June 23, 2021. The presentation aims at promoting Thai – Chinese ties as well as the supports on the usage of new energy vehicles to ease pollution for the better environment.

Great Wall Motor Presents First All New HAVAL H6 Hybrid SUV  from Thailand-based Production Line to HRH Princess Maha Chakri SirindhornElliot Zhang, President, Great Wall Motor ASEAN and Thailand, said during the royal audience that, “The Thai – Chinese relations have long been close, with regular exchanges of visits at all levels. Thai royals’ trips to China are key to the forging of closer ties and cooperation between the two nations. They also lead to friendship and mutual understanding among Chinese and Thai peoples on a sustainable basis. GWM executives in China and Thailand feel very grateful to Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn for her royal works that benefit the two countries as well as their peoples. High-level executives in China have been granted royal benevolence on several occasions during the Princess’ trips to China. Today, we are especially delighted that the Princess has granted us this royal audience as well.”

China has been Thailand’s No. 1 trade partner and the second biggest market for Thai exports. Thailand, meanwhile, has been China’s third-biggest trade partner in the ASEAN region. At the heart of Thai – Chinese ties is economic cooperation. The trade ties between the two nations have become especially close after the ASEAN–China Free Trade Agreement got an upgrade in 2019.

Wang Liping, Minister Counselor for Economic and Commercial Affairs of the Chinese Embassy in Thailand, said, “Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn is a goodwill ambassador. She has made outstanding contributions to the Thai – Chinese relations in terms of diplomacy and bilateral cooperation in various aspects. China is pleased to foster its cooperation with Thailand further for friendship and harmony under ‘China and Thailand are One Family’ concept.”

GWM, as the “Global Mobility Technology Company”, has recognized the importance of Thailand and has full confidence in the country’s potential. Thailand is well ready in all dimensions for the future of automotive industry especially in regard to electric vehicles (xEV). GWM has invested in Thailand’s next-generation automotive industry and making moves to acquire and operate its own production facility in Rayong province. Earlier in August 2000, this Rayong plant also got the honor to be inaugurated by Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn. Therefore, GWM is honored to have acquired and used this facility and plan to upgrade into a smart factory to serve as a major manufacturing base of the right-hand-drive vehicles especially electric vehicles in ASEAN region. It will operate based on “New Energy”, “New Intelligence”, and “New Experience” concept to help upgrade Thailand’s automotive industry into the next-generation automotive industry. Boasting modern technologies, smart work processes, and environmentally friendly innovations that reflect a strong focus on social responsibility, this plant will also create jobs and empower Thais through knowledge and skill development. New business models and new experiences, at the same time, will roll out for Thai consumers as GWM seeks to bring Thailand’s customer experiences to the new height and bolster Thai economy.

Marking the official start of its production in Thailand, GWM has found it an auspicious honor to present the first vehicle from the Thai’s production line to Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn for her royal command.

After the car’s presenting, Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn took a look around the vehicle and officially accepted the All New HAVAL H6 Hybrid SUV and listed it on her Charity Affairs Division’s fleet for her royal command later.

All New HAVAL H6 Hybrid SUV combines a 1.5-liter turbo engine with a 130-kW electric motor, resulting in integrated power output of 179 kW (243 hp) and integrated torque of 530 Nm. Featuring the LIFE+ intelligent system, this car model complements driving experiences – making journeys fun and safe. The official launch of All New HAVAL H6 Hybrid SUV and its price announcement took place recently on June 28, 2021.

Published : July 01, 2021

Big Techs car obsession is all about taking eyes off the road

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์ The Nation.

https://www.nationthailand.com/blogs/tech/40002527


At first glance, the forays Apple, Google and other technology giants are making into the world of cars dont appear to be particularly lucrative.

Big Techs car obsession is all about taking eyes off the road

Building automobiles requires factories, equipment and an army of people to design and assemble large hunks of steel, plastic and glass. That all but guarantees slimmer profits. The world’s top 10 carmakers had an operating margin of just 5.2% in 2020, a fraction of the 34% enjoyed by the tech industry’s leaders, data compiled by Bloomberg show.

But for Apple and other behemoths that are diving into self-driving tech or have grand plans for their own cars, that push isn’t just about breaking into a new market – it’s about defending valuable turf.

“Why are tech companies pushing into autonomous driving? Because they can, and because they have to,” said Chris Gerdes, co-director of the Center for Automotive Research at Stanford University. “There are business models that people aren’t aware of.”

A market projected to top $2 trillion by 2030 is hard to ignore. By then, more than 58 million vehicles globally are expected to be driving themselves. And Big Tech has the means – from artificial intelligence and massive data, to chipmaking and engineering – to disrupt this century-old industry.

What’s at stake, essentially, is something even more valuable than profitability: the last unclaimed corner of consumers’ attention during their waking hours.

The amount of time people spend in cars, especially in the U.S., is significant. Americans were behind the wheel for 307.8 hours in 2016, or around six hours a week, according to the latest available data by the American Automobile Association.

That’s a fair chunk of someone’s life not spent using apps on an iPhone, searching on Google or scrolling mindlessly through Instagram. Any company that’s able to free up that time in a meaningful way will also have a good chance of capturing it.

The world’s inexorable shift toward intelligent cars that are better for the environment is impossible to miss. If governments haven’t already declared plans to be carbon neutral by, in some cases, the end of this decade, there’s plenty of research that shows combustion-engine cars are going the way of the dinosaurs.

BloombergNEF’s annual Electric Vehicle Outlook, published earlier this month, sees global oil demand from all road transport peaking in just six years, assuming no new policy measures are introduced. By 2025, EVs hit 10% of global passenger vehicle sales, rising to 28% in 2030 and 58% in 2040. Eventually, autonomous vehicles will reshape automotive and freight markets entirely.

Against that backdrop, it’s unsurprising that after years of chipping away at self-driving cars, tech companies have been stepping up their activities and investments in earnest.

Autonomous cars are only as good as the human drivers they learn from – so the people who teach these systems need to be excellent drivers themselves.

Over the past several months, Apple has prioritized plans for the “Apple Car” after previously focusing on making an autonomous driving system, Bloomberg has reported. That’s fueled intense speculation over which automakers and suppliers the company behind the iPhone may partner with to realize its vision. While Apple has recently lost multiple top managers on the project, it still has hundreds of engineers in its larger car group.

A Zoox self-driving car is operated outside the companyA Zoox self-driving car is operated outside the company

There’s also Waymo, which is in talks to raise as much as $4 billion to accelerate its efforts. Founded in 2009, the business that was formerly Google’s self-driving car project was the first to have a fully autonomous ride on public roads. It became an independent company in 2017 under Google parent Alphabet Inc., launched an autonomous ride-hailing service in Phoenix in 2018 and last year began testing self-driving trucks in New Mexico and Texas.

Microsoft, too, is backing several autonomous initiatives, partnering with Volkswagen on self-driving car software, possibly with a view to creating offices-on-the-go.

Amazon.com, meanwhile, has thrown its weight behind Rivian Automotive Inc., which is making electric trucks, and last year bought driverless startup Zoox Inc. It may look to include autonomous rides as part of its Prime membership program.

“Each of these companies, including Facebook, want to be a part of or even control and dominate, every part of citizens’ lives,” said Professor Raj Rajkumar, who leads the robotics institute at Carnegie Mellon University. “From their business point of view, if you don’t, somebody else can and probably will, and eventually your current domain of influence fades away.”

Although Apple has dominated phones, tablets and smartwatches and put up a decent fight over computers for the past few decades, it’s been a laggard in the artificial intelligence, voice and smart-speaker spaces, areas now led by Google and Amazon.

The company would benefit from the release of a breakthrough new product. While it’s had successes with the watch, released in 2015, and services, such as Apple TV, Apple Arcade and Apple Music, which are now a major new source of revenue, nothing has come close to the success of the iPhone, which has redefined entire industries and become Apple’s most lucrative product since its 2007 release.

At Google, executives have long framed investments in autonomous cars, along with moonshots in biotech and drones, as risks that venture capital and less deep-pocketed firms don’t, or won’t, take. Waymo has discussed potential business models around taxi services and long-haul logistics.

The onslaught has automotive incumbents girding for battle. Industry titans such as Ford, General Motors and Toyota have stepped up their own rival efforts in self-driving. The Japanese automaker is building an entire city around autonomous driving at the base of Mount Fuji while South Korea’s Hyundai Motor Co. is committing $7.4 billion to make EVs in the U.S. and develop unmanned flying taxis.

In China, it’s the biggest tech companies throwing their hats in the ring. Giants from Huawei Technologies Co. to Baidu Inc. have pledged to plow almost $19 billion into electric and self-driving vehicle ventures this year alone. Smartphone giant Xiaomi Corp. and even Apple’s Taiwanese manufacturing partner Foxconn have joined the fray, forging tie-ups and unveiling their own carmaking plans.

Automakers defending their turf is understandable but Takehito Sumikawa, a partner at McKinsey & Co.’s Tokyo office who advises on future mobility, says it’s a “natural extension” for tech providers to enter the autonomous driving space. “They’re betting they can do a better job at disrupting the industry.”

The existing businesses of Amazon, Apple and Google already require them to become proficient at AI, handling massive amounts of data and designing complex systems. Essentially, they’ve made the upfront investment in core technologies needed to design and build driverless cars, and they now have legions of engineers eager to solve more complex problems, not to mention an appetite for disruption.

But perhaps one of the clearest examples of a tech company with the ability to change up its own stomping ground is Amazon. The web retailer would benefit hugely from the lower costs of delivering packages to homes using cars that drive themselves.

Amazon also has a habit of transforming its own tools into businesses that can be sold to a wider swath of customers, much like it did with cloud computing, which was originally created to support the company’s online retail operations. Having morphed it into a computing and data-storage platform used by Netflix Inc., the U.S. government and others, Amazon Web Services is now a $45.4 billion enterprise.

While the coronavirus pandemic put a temporary damper on consumers’ appetite for new cars, demand has roared back. A semiconductor shortage means many traditional players can’t keep production lines moving fast enough. This year alone, the global automotive market is projected to rebound by 9.7% to $2.7 trillion, according to IBIS World.

“Even for companies like Apple and Google, this is a massive market,” Rajkumar said. “CFOs and CEOs literally drool, since first movers are likely to have a major edge. Each of these companies wants to be the predator, and not become the prey.”

Published : June 28, 2021

By : Syndication Washington Post, Bloomberg · Reed Stevenson, Mark Gurman