รองปลัดฯร่วมพิธี ลงนามในข้อตกลง การวิจัยและพัฒนา เพิ่มศักยภาพเกษตร

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/708455

วันศุกร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566, 06.00 น.

นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับมอบหมายจากนายประยูรอินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรฯ ให้ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเกษตรเพื่อเสริมศักยภาพด้านการเกษตรของไทย ระหว่างสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)กับบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ที่อาคารเอสเจ โดยบันทึกข้อตกลงดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตรผ่านระบบโทรคมนาคมและระบบดาวเทียม เพื่อส่งเสริมให้เกิดองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อพัฒนาภาคการเกษตรให้ทันสมัย

ทั้งนี้ รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ ได้ร่วมหารือแลกเปลี่ยนแนวคิดการพัฒนาความร่วมมือภายใต้บันทึกข้อตกลงดังกล่าว โดยเน้นการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงเกษตรฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 ได้แก่ นโยบายตลาดนำการผลิต นโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 และนโยบายเกษตร 3S (Safety Security Sustainability)เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค และสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรอย่างยั่งยืนต่อไป

เกษตรฯเข้าร่วมการประชุม คกก.น้ำตาลทรายครั้งที่1/66

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/708456

วันศุกร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566, 06.00 น.

นายสุรเดช สมิเปรม รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการน้ำตาลทราย ครั้งที่ 1/2566 ในฐานะกรรมการ (ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)ที่ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ชั้น 1 กระทรวงอุตสาหกรรม โดยมี นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เป็นประธานการประชุม

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ดำเนินการพิจารณาเลือกประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการน้ำตาลทราย เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทราย และร่วมกันหารือและพิจารณาในประเด็น 1.ขอรับสิทธิซื้อน้ำตาลทรายผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกปี 2566, 2.บริษัท น้ำตาลเกษตรผล จำกัด ขอปรับปรุงบัญชีน้ำตาลทรายดิบชนิดเทกองฤดูการผลิตปี 2563/2564 และปี 2564/2565 (ขาดบัญชี) และ 3.การมอบอำนาจให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดกระทำกิจการเฉพาะอย่างแทนประธานคณะกรรมการน้ำตาลทราย

สกู๊ปพิเศษ : สภาเกษตรกรแห่งชาติ ขับเคลื่อนภารกิจเพื่อเกษตรกรทั่วไทย

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/708453

วันศุกร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566, 06.00 น.

สภาเกษตรกรแห่งชาติ ยืนยันความพร้อม ประกาศวันเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร ดีเดย์ 19 มีนาคมนี้ชวนเกษตรกรทั่วประเทศร่วมใช้สิทธิเพื่อการพัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืน สภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร และการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ โดยได้กำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566 เป็นวันลงคะแนนเลือกตั้งพร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่เวลา 08.00–17.00 น. ทั้งนี้ ยังเปิดให้เกษตรกรผู้ที่สนใจลงสมัครรับเลือกตั้งฯ สามารถยื่นใบสมัคร
รับเลือกตั้งฯ พร้อมเอกสารหลักฐานได้ตั้งแต่วันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2566 (5 วัน) ณ ที่ทำการปกครองอำเภอในเขตพื้นที่จังหวัด/สำนักงานเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร หรือสถานที่อื่นที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจำอำเภอ หรือผู้อำนวยการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครประจำเขตประกาศกำหนด โดยพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศ สามารถตรวจสอบรายชื่อในประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป ณ ที่ทำการปกครองอำเภอ / หน่วยเลือกตั้งใกล้บ้าน

นายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า การเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกที่สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ดำเนินการจัดการเลือกตั้งเอง ซึ่งการเลือกตั้งครั้งก่อนนั้นเป็นการเลือกตั้งทางอ้อมในระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัด แต่ครั้งนี้จะเป็นการเลือกตั้งโดยตรงและลับ โดยใช้ฐานข้อมูลเกษตรกรรายบุคคลเป็นหน่วยเลือกตั้ง ซึ่งจะแตกต่างจากการเลือกตั้งในครั้งที่แล้ว โดยสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติได้มีการร่วมมือเป็นอย่างดีกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ที่ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการต่างๆ ภายใต้ระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. 2565 อาทิ คณะอนุกรรมการกฎหมาย คณะอนุกรรมการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และวินิจฉัย และคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนภารกิจการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร เพื่อเตรียมความพร้อมในเรื่องต่างๆ และขับเคลื่อนการปฏิบัติงานได้

ทั้งนี้ สภาเกษตรกรแห่งชาติได้มีการเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการเลือกตั้งฯ ให้เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ซึ่งประกอบด้วยผู้อำนวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจำอำเภอ/ประจำเขต หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด เจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรจังหวัด และเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 รวมทั้งกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร และการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความราบรื่น ถูกต้อง โปร่งใส และเที่ยงธรรม ซึ่งได้ดำเนินการไปครบถ้วนสมบูรณ์แล้วในช่วงเวลาที่ผ่านมา

สำหรับบทบาท ภารกิจ ของสภาเกษตรกรแห่งชาติ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร นับว่าเป็นบทบาทที่มีความสำคัญจำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศ โดยเป็นกลไกสำคัญที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนเกษตรกร คอยรับฟังปัญหาจากเกษตรกร มาเสนอต่อสภาเกษตรกรจังหวัดและสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อหาแนวทางแก้ไขโดยมุ่งรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกร และเพื่อพัฒนาการประกอบอาชีพเกษตรกรรมให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

ด้านนายสมชัย เลิศประสิทธิพันธ์ รองอธิบดีกรมการปกครอง กล่าวเพิ่มเติมว่า เมื่อกรมการปกครองได้รับมอบหมายภารกิจจากกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นผู้รับผิดชอบให้ความร่วมมือในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร และการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติในครั้งนี้ ก็ได้มอบหมายให้สำนักบริหารการปกครองท้องที่โดยส่วนการเมืองและการเลือกตั้ง ดำเนินการในการวางแผนการบริหารจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกรอย่างเป็นระบบ โดยมีการกำหนดกิจกรรมที่ต้องดำเนินการอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดแบ่งเขตเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง การดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกรให้เป็นไปอย่างสุจริตและเที่ยงธรรม สามารถตรวจสอบได้ในทุกกระบวนการ พร้อมทั้งยังได้กำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้มีการประสานงานกับเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติอย่างใกล้ชิด อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็ได้มอบสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ให้ดำเนินการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร โดยตรวจสอบ คัดกรองตามคุณสมบัติที่กำหนดในระเบียบการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประเภทผู้แทนเกษตรกร

ทั้งนี้ สภาเกษตรกรแห่งชาติ เชิญชวนเกษตรกรไทยรวมพลังใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร และการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566โดยจะมีการลงคะแนนเลือกตั้งพร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่เวลา 08.00 -17.00 น. พร้อมทั้งเชิญชวนให้เกษตรกรผู้ที่สนใจลงสมัครรับเลือกตั้ง สามารถยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งฯ พร้อมเอกสารหลักฐานได้ตั้งแต่วันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ที่ทำการปกครองอำเภอในเขตพื้นที่จังหวัด/สำนักงานเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร หรือสถานที่อื่นที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจำอำเภอ หรือผู้อำนวยการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครประจำเขต ประกาศกำหนด

รองฯกรมข้าวเยี่ยมแปลงนาสะอาด

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/708457

รองฯกรมข้าวเยี่ยมแปลงนาสะอาด

รองฯกรมข้าวเยี่ยมแปลงนาสะอาด

วันศุกร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566, 06.00 น.

รุดเยี่ยม : น.ส.นนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว และคณะ เยี่ยมชุมชนกลุ่มแปลงนาสะอาด จ.กำแพงเพชร โรงอบลดความชื้นฯ สถานที่ทำผลิตภัณฑ์ข้าวตลอดจนรับฟังการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค พร้อมแนะนำและให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาให้สำเร็จตามเป้าหมาย

น.ส.นนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนชุมชนกลุ่มแปลงนาสะอาด โดยมี นายทฤษฎี เพชรมะลิ ประธานกลุ่มวิสาหกิจแปลงนาสะอาด ผู้นำกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวฯ ให้การต้อนรับ ที่ศูนย์ข้าวชุมชนแปลงนาสะอาด จ.กำแพงเพชร

สำหรับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปลงนาสะอาด ได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market)
ของกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวกรมการข้าว ตั้งแต่ปี 2559 โดยใช้ข้าวโภชนาการสูงพันธุ์รับรองของกรมการข้าว ได้แก่ กข 69 (ทับทิมชุมแพ) และมะลินิลสุรินทร์ นำร่อง ซึ่งได้ดำเนินการตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยปี 2564 วิสาหกิจชุมชนได้เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนงบประมาณฯ สร้างโรงอบลดความชื้นข้าวเปลือก และสถานที่ปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ ตลอดจนได้จดทะเบียนเป็นศูนย์ข้าวชุมชนแปลงนาสะอาด เพื่อให้มีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวได้ดียิ่งขึ้น และให้พี่น้องชาวไทยได้บริโภคข้าวที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพ มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน ไม่มีสารตกค้าง และใช้ทุกส่วนจากข้าวให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ในการนี้ รองอธิบดีกรมการข้าว ได้เยี่ยมชมโรงอบลดความชื้นเมล็ดข้าวเปลือก สถานที่ปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวของกลุ่มฯ และเยี่ยมชมสถานที่ทำผลิตภัณฑ์จากข้าว ตลอดจนรับฟังผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค พร้อมให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการให้พัฒนาและสำเร็จตามเป้าหมาย

‘เฉลิมชัย’เผยยอด11เดือน สินค้าเกษตรโกยรายได้1.5ล้าน

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/708454

วันศุกร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566, 06.00 น.

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ประเทศไทยในฐานะประเทศผู้ผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรอันดับ 13 ของโลก ทำให้สินค้าเกษตรของไทยต้องพึ่งพาตลาดต่างประเทศเป็นหลัก แต่ปัจจุบันสถานการณ์การค้าระหว่างประเทศภายใต้ความท้าทายที่มากขึ้นในหลายมิติ ทั้งการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศการเกิดโรคอุบัติใหม่-อุบัติซ้ำ การก้าวกระโดดของเทคโนโลยีและนวัตกรรม ความเข้มงวดของกฎระเบียบทางการค้าและข้อตกลงระหว่างประเทศ ความผันผวนทางเศรษฐกิจ ตลอดจนความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ ทำให้ต้นทุนการผลิตภาคการเกษตรเพิ่มสูงขึ้น แต่สถิติภาพรวมการส่งออกสินค้าเกษตรของไทยไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลกในช่วง 11 เดือนของปี 2565 (มกราคม–พฤศจิกายน 2565) ยังคงแข็งแกร่ง โดยภาพรวมการค้าไทยกับทั่วโลก คิดเป็นมูลค่า 1,553,822 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2564 ที่มีมูลค่า 1,273,761 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 22) ซึ่งการดำเนินงานต่างๆ ทุกหน่วยงานร่วมขับเคลื่อน 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1.ตลาดนำการผลิต 2.เทคโนโลยีเกษตร 4.0, 3. “3 S” เกษตรปลอดภัย เกษตรมั่นคงและเกษตรยั่งยืน 4.เกษตรกรรมยั่งยืน และ 5.บูรณาการทำงานเชิงรุกกับทุกภาคส่วน

ด้านนายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กล่าวว่า หากพิจารณาเฉพาะการค้าระหว่างไทยกับประเทศที่ไทยทำความตกลงการค้าเสรี (Free Trade Agreement: FTA) ซึ่งไม่นับรวมประชาคมอาเซียน ประกอบด้วย จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เปรู ชิลี อินเดีย ฮ่องกง เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาพบว่าภาพรวมการค้าอยู่ที่ 901,284 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.52) โดยการส่งออกสินค้าเกษตรของไทย มีมูลค่ากว่า 698,500 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.82) และนำเข้าเป็นมูลค่า 202,784 ล้านบาท

ทั้งนี้ ไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้าคิดเป็นมูลค่า 495,716 ล้านบาท ตลาดส่งออกที่มีมูลค่ามากที่สุด ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น อินเดีย สาธารณรัฐเกาหลี และออสเตรเลีย ตามลำดับ สำหรับสินค้าเกษตรที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด ได้แก่ ผลไม้ มูลค่า 164,793 ล้านบาท ของปรุงแต่งจากเนื้อสัตว์ ปลา หรือสัตว์น้ำ 97,145 ล้านบาท ยางพารา 83,919 ล้านบาท พืชผักเพื่อบริโภค มูลค่า 49,052 ล้านบาท ผลิตภัณฑ์แป้งธัญพืช 41,451 ล้านบาท ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์ หรือพืช มูลค่า 40,521 ล้านบาท และน้ำตาลและผลิตภัณฑ์จากน้ำตาล มูลค่า 33,638 ล้านบาท เป็นต้น

สำหรับความตกลงการค้าเสรีฉบับล่าสุดของไทย (RCEP) ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2565 พบว่า ภาพรวมการค้ามีมูลค่ากว่า 1,286,028 ล้านบาท โดยการส่งออกมีมูลค่ากว่า 971,508 ล้านบาท และนำเข้ามีมูลค่ากว่า 314,520 ล้านบาท

‘สไกร’ สร้างความเข้าใจทำงานปี 66 ย้ำต้องโปร่งใส-แก้ไขปัญหาเกษตรกรทันที

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/708475

'สไกร' สร้างความเข้าใจทำงานปี 66 ย้ำต้องโปร่งใส-แก้ไขปัญหาเกษตรกรทันที

‘สไกร’ สร้างความเข้าใจทำงานปี 66 ย้ำต้องโปร่งใส-แก้ไขปัญหาเกษตรกรทันที

วันพฤหัสบดี ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566, 18.11 น.

เลขาธิการ สไกร เปิดเวทีอบรมติวเข้มหัวหน้าสาขา สร้างความเข้าใจการทำงานปี 66 คึกคัก ย้ำให้ทุกคนทำงานด้วยความโปร่งใส รวดเร็ว ความเดือดร้อนของเกษตรกรต้องได้รับการแก้ไขทันที

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2666 ที่โรงแรมอีโค่ โคซี่ บีชฟร้อนท์ รีสอร์ท เพชรบุรี นายสไกร พิมพ์บึง เลขาธิการสำนักงาน กฟก. เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานภายใต้ระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่ปรับปรุงเพิ่มเติม โดยมี รองเลขาธิการ ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ หัวหน้าส่วนทุกส่วน หัวหน้าสำนักงานสาขาทุกจังหวัด เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้กว่า 100 คน

นายสไกร พิมพ์บึง เลขาธิการสำนักงาน กฟก. ได้มอบนโยบาย 5 ด้าน ต่อหัวหน้าสำนักงาน ว่า “ภายใต้ภารกิจตามกฎหมายของกองทุนฟื้นฟูฯ นั้น มีหน้าที่สำคัญในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรกว่า 5 ล้านคน ภารกิจที่จำเป็นเร่งด่วนทั้งในขณะนี้และเป็นแผนการทำงานในปี 67 คือ 1. เรื่องการสะสางฐานข้อมูลด้านทะเบียนองค์กรและทะเบียนหนี้ให้มีความเป็นปัจจุบันและถูกต้อง ทันสมัย เพราะจะช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 2. คณะอนุกรรมการระดับจังหวัด ให้ทุกสาขาจังหวัดเร่งประมวลและรวบรวมกลุ่มไลน์อนุกรรมการจังหวัดแต่ละจังหวัด เพื่อให้เกิดการสื่อสารที่รวดเร็วและทั่วถึง อำนวยความสะดวกให้การทำงานในพื้นที่มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น 3. การดำเนินงานในระดับพื้นที่ ได้มีการแบ่งเขตบูรณาการกลุ่ม เพื่อขับเคลื่อนงานที่ติดค้าง มีปัญหาให้ได้รับการแก้ไข มีสำนักกิจการสาขาจังหวัด และสำนักงานใหญ่ทุกส่วนงาน เป็นหน่วยประสานงานและให้ความช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกในทุกด้าน 4. บทบาทหน้าที่ของกฎหมาย ได้มอบนโยบายกับสำนักกฎหมาย ให้มีโครงการนิติกร ซึ่งเป็นกระบวนการบริหารทางหลักนิติศาสตร์ นำมาช่วยเหลือเกษตรกรที่มีปัญหาเรื่องข้อกฎหมาย 5. งานด้านการตรวจสอบ เป็นการตรวจสอบเพื่อป้องกัน แนะนำ นิเทศน์ให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบและแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศที่เกี่ยวข้อง

หลังจากนั้นรองเลขาธิการสำนักงาน กฟก. นายสมยศ ภิราญคำ และผู้อำนวยการสำนักบริหาร ได้ชี้แจงเรื่องการดำเนินงานตามแผนงานประจำปี 2566 และการดำเนินงานภายใต้ตัวชี้วัดผล 5 ด้านของ กฟก. ที่ประเมินโดย Tris ปิดท้ายเนื้อหาการอบรมด้วยผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ ในประเด็นเรื่องมุมมองการดำเนินงานด้านการตรวจสอบภายในของสำนักงานสาขาจังหวัด โดยบรรยากาศในวันแรกเต็มไปด้วยความคึก.-008 

ปฏิวัติวงการเซ็กซี่ไทยไประดับโลกกับเวทีประกวด Miss Sexy Thailand 2023

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/708635

ปฏิวัติวงการเซ็กซี่ไทยไประดับโลกกับเวทีประกวด Miss Sexy Thailand 2023

ปฏิวัติวงการเซ็กซี่ไทยไประดับโลกกับเวทีประกวด Miss Sexy Thailand 2023

วันศุกร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566, 14.03 น.

ยกระดับเซ็กซี่ไทยให้สะท้านโลกกับ น็อต กฤติน จิกิตศิลปิน ร่วมกับ คุณมงคล จาวงษ์วดี ผู้บริหารแอปดัง Call Play ประธานจัดงาน และผู้ถือลิขสิทธิ์ เวทีประกวด มิสเซ็กซี่ไทยแลนด์ Miss Sexy Thailand 2023 ชิงรางวัลเงินสดและมงกุฎ เกียรติยศ รวมมูลค่ากว่า 2 ล้านบาท พร้อมเป็นตัวแทนสาวเซ็กซี่ไทย บินไปถ่ายแบบสุดว้าว!!ที่ประเทศสิงค์โปร์

แถลงข่าวอย่างยิ่งใหญ่อลังการไปแล้วที่ มิรินน์ คลับ บางกอก Mirinn Club Bangkok  พร้อมกองทัพเซ็กซี่สตาร์ Sexy Star ตัวแม่ที่มาระเบิดพลังแซ่บเว่อร์นำทีมโดย ปาย สิตางศุ์ ,มะลิ มาลินี แอดเดอเลด โคทส์ ,โอลีฟ โตเกียวเนยกรอบ, อามมี่ แม็กซิม ,กระต่าย แม็กซิม, เอมี่ แม็กซิม, อีฟ แม็กซิม ,เปิ้ลไอริณ พร้อมคนดัง มากมาย อาทิ แพม ปานพิมพ์ ,เอฟ นนทพัฒน์ ศรีวิชัย ผู้จัดซีรีส์ Love Syndrom รักโคตรๆ โหดอย่างมึง #3,ไฮโซผิง สุภาวดี ทัพมาลัย,นุ้ย สุวิมล ธนินกุลนาถ,จิลล์ จักรพงศ์ การสมพรต,คิณ ภาคิณ เกษเพชร,มีน ณัฐกฤต หามนตรี,ก้อง ธเนศ คนเพียร,ก้อง อุกฤษฎ์ ผลพิบูลย์ ฉายานักปั่นข่าวแห่งสยามประเทศ ฯลฯ

คุณมงคล จาวงษ์วดี ผู้บริหารแอปดัง Call Play ประธานผู้จัดงานและผู้ถือลิขสิทธิ์ Miss Sexy Thailand กล่าวว่า “การประกวดแนวเซ็กซี่ชัดๆ แรงๆ ที่ไทยหายไปนานแล้ว เวทีเราจะยกระดับเซ็กซี่ให้ครบพร้อม และแรงมากขึ้นกว่าเดิม บอกเลยว่าปีแรกเราทุ่มหนักทุ่มไม่อั้น เพื่อให้เวทีมิสเซ็กซี่ไทยแลนด์ได้เกิด แน่นอนว่าเรามีแผนที่จะทำต่อไปในทุกๆ ปีด้วยครับ”

ทางด้าน น็อต กฤติน ผู้อำนวยการกองประกวด มิสเซ็กซี่ไทยแลนด์ Miss Sexy Thailand มั่นหน้าพูดดังๆ ไว้ว่า “ไม่ได้อวยตัวเองนะ จากประสบการณ์การทำงานหลายเวทีหลายปี เวทีล่าสุดมิสเซ็กซี่ไทยแลนด์ น็อตมั่นใจมาก น็อตทุ่มสุดๆ ให้งานออกมาดีทุกจุด เพื่อให้ได้สาวเซ็กซี่ที่สุดของประเทศไทย ที่จะไปต่อในระดับโลก เพราะเราจะปฏิวัติวงการเซ็กซี่ให้สนั่นโลก”

และยังมี 2 ตัวแม่สุดว้าว ปาย สิตางศุ์ และ มะลิ มาลินี แอดเดอเลด โคทส์ ที่จะมาร่วมด้วยช่วยฝึกเทรนเป็นโค้ชให้กับสาวๆ ที่เข้าประกวดมิสเซ็กซี่ไทยแลนด์ Miss Sexy Thailand 2023 ในเรื่อง Luxury Sexy และ Sport

ทีมเสริมดันดังให้สาวๆ เป๊ะปังที่สุด ได้แก่ คุณดาว ลภัสรดา เลิศภานุโรรจน์ รอง CEO โรงพยาบาลมาสเตอร์พีช จะมารับตำแหน่งเป็น Beauty Improvement ที่ปรึกษาด้านความงานให้เวที มิสเซ็กซี่ไทยแลนด์ Miss Sexy Thailand 2023 อีกทั้งได้รับการสนับสนุนอย่างดีเยี่ยมจาก Me Energy Drink และ Thanin

แจกจุกๆ แจกจริง ที่ 1 Miss Sexy Thailand 2023 มิสเซ็กซี่ไทยแลนด์ จะได้เป็นพรีเซนเตอร์ให้แอปดัง Call Play ได้บินไปถ่ายงานที่สิงค์โปร์ รวมเงินพร้อมของรางวัลรวม 500,000 บาท ที่ 2 จะได้เป็นพรีเซนเตอร์ให้แอปดังระดับโลก Call Play ได้บินไปถ่ายงานที่สิงค์โปร์ รวมเงินพร้อมของรางวัลรวม 300,000 บาท และที่ 3 จะได้เป็นพรีเซนเตอร์ให้แอปดังระดับโลก Call Play ได้บินไปถ่ายงานที่สิงค์โปร์ รวมเงินพร้อมของรางวัลรวม 200,000 บาท  ส่วนผู้ที่เข้ารอบ Top 10 จะได้เงินและของรางวัลรวม 30,000 บาท

รางวัลพิเศษต่างๆ มีดังนี้  Popular Vote  , Best Swimsuit  , Best Photogenic  , Best Multimedia , Best Performance  ซึ่งในทุกๆ ตำแหน่งพิเศษนี้ จะได้เงินและของรางวัลรวม 70,000 บาท

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมชิงรางวัลเงินสด และ Gift voucher มูลค่ากว่า 100,000 บาท กับ  cover เพลง เจอ1วิ ยิ้ม1วัน ร้องโดย  เก่ง ธชย ไม่ว่าจะเป็น ร้อง เต้น lip sync หรืออะไรก็ได้ในสไตล์คุณพร้อมติด #MISSSEXYTHAILAND2023 #MST #เวทีประกวดสาวเซ็กซี่อันดับ1ของประเทศไทย #เจอ1วิยิ้ม1วัน #callplay และแท็ก Tiktok : misssexythailand  เริ่มกิจกรรมตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2566 ประกาศผลรางวัล วันที่ 1 เมษายน 2566 และรับรางวัล วันที่ 4 เมษายน 2566 (รอบไฟนอล)

ติดตามข่าวสารได้ที่ เฟซบุ๊ก  Facebook : Miss Sexy Thailand https://www.facebook.com/sexythailandlive , ไอจี IG : MissSexyThailand https://instagram.com/misssexythailand?igshid=YmMyMTA2M2Y= , ติ๊กต็อก TikTok : MissSexy Thailand https://www.tiktok.com/@misssexythailand?_t=8Xupr7bRPcH&_r=

-(016)

ฟอร์จูนทาวน์ เปิดตัวโซนใหม่ Hobby & Toys อาณาจักรของเล่นของสะสม

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/708627

ฟอร์จูนทาวน์ เปิดตัวโซนใหม่ Hobby & Toys อาณาจักรของเล่นของสะสม

ฟอร์จูนทาวน์ เปิดตัวโซนใหม่ Hobby & Toys อาณาจักรของเล่นของสะสม

วันศุกร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566, 13.50 น.

เอาใจสายของเล่นของสะสม ฟอร์จูนทาวน์ เปิดตัวโซนใหม่ Hobby & Toys ยกทัพของเล่นของสะสม สินค้าแรร์ไอเทมมากมาย บนชั้น G พร้อมจัดงาน The Collectible Toys Land 8 – 22 กุมภาพันธ์นี้

ศูนย์รวมไอทีและไลฟ์สไตล์ชั้นนำย่าน รัชดา-พระราม 9 ภายใต้บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ CP LAND เติมเต็มทุกความฝันสำหรับคนรักของเล่นและของสะสม ปรับโฉมใหม่เพิ่มโซน Hobby & Toys  บริเวณ ชั้น G ให้เป็นอาณาจักรของเล่นของสะสม แหล่งรวมสินค้าแรร์ไอเทม พร้อมจัดเต็มกิจกรรมและโปรโมชั่นพิเศษ ในงาน The Collectible Toys Land ในวันที่ 8 – 28 กุมภาพันธ์ 2566  ชั้น G  โซน Hobby & Toys  ฟอร์จูนทาวน์ รัชดา-พระราม 9

ฟอร์จูนทาวน์ ยกทัพความยิ่งใหญ่สุดอลังการ! จัดกิจกรรมเอาใจเหล่าคนรักของเล่นและของสะสม ต้อนรับการปรับโฉมใหม่ Hobby&Toys zone พบกับสินค้าแรร์ไอเทมมากมาย อาทิ Popcorn Bucket จากภาพยนตร์ การ์ตูนดัง กว่า 100 ชิ้น จัดเต็มความสนุก! กับ Cosplay Super Hero และพบกับ Designer Toy ชื่อดังพร้อมแสดงผลงาน Art Toy ที่ออกแบบจากฝีมือคนไทย

พลาดไม่ได้! กิจกรรม Workshop วาดภาพเหล่าซุปเปอร์ฮีโร่ จากนักวาดการ์ตูนชื่อดังและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย พร้อมเปิดสนามช้อปปิ้ง Toys Market พบกับโปรโมชั่นราคาพิเศษ จากร้านค้าในโซน Hobby & Toys  เริ่มวันที่ 8 – 28 กุมภาพันธ์ 2566  ชั้น G  โซน Hobby & Toys  ฟอร์จูนทาวน์ รัชดา-พระราม 9

ติดตามข่าวสารกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ http://www.fortunetown.co.th , FB : fortunetown , IG : fortunetown  , Youtube : fortunetown , Line : FortuneTown หรือ https://lin.ee/tNWLAG , Application : Fortune Town

‘แหวนแหวน’แชร์ประสบการณ์ป่วยเป็นมะเร็งเต้านม รักษาตัวนานกว่า 5 ปี

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/708614

'แหวนแหวน'แชร์ประสบการณ์ป่วยเป็นมะเร็งเต้านม รักษาตัวนานกว่า 5 ปี

‘แหวนแหวน’แชร์ประสบการณ์ป่วยเป็นมะเร็งเต้านม รักษาตัวนานกว่า 5 ปี

วันศุกร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566, 13.28 น.

ผ่านไปแล้วสำหรับงานแถลงข่าว “ความก้าวหน้าในการรักษามะเร็งเต้านมระยะเริ่มต้นที่ที่มีผลบวกต่อตัวรับฮอร์โมน (hormone receptor, HR) และผลลบต่อตัวรับชนิดhuman epidermal growth factor receptor (HER2)”ที่จัดขึ้น ณ ห้อง Ballroom 3 โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯโดยพญ.ชาฮีน่าดาวูดแพทย์ผู้เชียวชาญและที่ปรึกษาด้านโรคมะเร็งจากMediclinic Middle East  ประเทศUAEร่วมด้วย ศ.ดร.นพ.พรชัยโอเจริญรัตน์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งเต้านมหัวหน้าศูนย์เต้านมโรงพยาบาลเมดพาร์คและศัลยแพทย์ด้านมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลเจ้าพระยา โดยมี แหวนแหวน– ปวริศา เพ็ญชาติรับหน้าที่พิธีกร พร้อมถ่ายทอดประสบการณ์ตรง หลังเคยป่วยเป็นมะเร็งเต้านม และใช้เวลารักษาตัวมานานกว่า 5 ปี

 “โรคมะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบบ่อยที่สุดในหญิงไทยจากข้อมูลในปี พ.ศ.2563 พบว่ามีผู้ป่วยรายใหม่ราว 18,000 คนต่อปี หรือคิดเป็น 49 คนต่อวัน และมีผู้เสียชีวิตจากมะเร็งเต้านมราว 4,800 คน หรือคิดเป็น 13 คนต่อวัน ซึ่งแนวโน้มคาดการณ์ว่าในปีนี้ พ.ศ.2566 จะพบผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรายใหม่ราว 22,000 คนอย่างไรก็ตาม โรคมะเร็งเต้านมสามารถตรวจวินิจฉัยพบได้ในระยะเริ่มต้นถึงร้อยละ 90  ทั้งนี้ร้อยละ 70 มักจะเป็นชนิดที่มีผลบวกต่อตัวรับฮอร์โมน การรักษามะเร็งเต้านมระยะแรก ประกอบไปด้วยการผ่าตัดก้อนเนื้อออก โดยแพทย์ผู้ชำนาญการ ร่วมกับการรักษาเสริมตามปัจจัยเสี่ยงของผู้ป่วยแต่ละคน เช่น ระยะของโรค ข้อมูลทางชีวโมเลกุล ตามการแสดงออกของยีนผิดปกติในเซลล์มะเร็ง ระดับของโปรตีนที่ผิดปกติบางชนิดในเซลล์มะเร็ง รวมทั้งปัจจัยทางร่างกายของผู้ป่วยและการตรวจทางห้องปฏิบัติการอื่นๆร่วมด้วย ซึ่งการรักษามักจะประกอบไปด้วย การรักษาด้วยยาฮอร์โมน ยาเคมีบำบัด รังสีรักษา และการรักษาด้วยยาพุ่งเป้า ( Targeted Therapy ) โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะพิจารณาถึงความเสี่ยงของผู้ป่วยรายบุคคล

ศ.ดร.นพ.พรชัยโอเจริญรัตน์ กล่าวว่า  “เป้าหมายสูงสุดของการรักษาโรคมะเร็งเต้านมระยะเริ่มต้นคือการป้องกันไม่ให้มะเร็งเกิดเป็นซ้ำและแพร่กระจาย รวมถึงการช่วยให้ผู้ป่วยมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้น อย่างไรก็ตามพบว่าผู้ป่วยกว่าร้อยละ 20 มักเกิดโรคซ้ำและอาจนำไปสู่โรคมะเร็งระยะแพร่กระจายที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดและทำให้เสียชีวิตได้ต่อมาผู้ป่วยที่มีการเกิดโรคซ้ำและเกิดการแพร่กระจาย มักจะเกิดภายในใน 2-3 ปี หลังได้รับการวินิจฉัยและรักษาอย่างเต็มที่แล้ว โดยเฉพาะในผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมระยะเริ่มต้นที่มีความเสี่ยงสูงในช่วงที่ผ่านมาการรักษาด้วยยาฮอร์โมนเสริมเป็นเวลาประมาณ 5 ปี เป็นการรักษามาตรฐานในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมชนิดที่มีผลบวกต่อตัวรับฮอร์โมนระยะเริ่มต้นในปัจจุบันนี้การรักษาเสริมด้วยยาฮอร์โมนร่วมกับยาพุ่งเป้า( Targeted Therapy ) ในกลุ่มผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงในการกลับมาเป็นซ้ำจะช่วยลดความเสี่ยงการกลับเป็นซ้ำและกระจายของโรคได้”

ด้าน แหวนแหวน– ปวริศา เพ็ญชาติเล่าประสบการณ์ตรงว่า “แหวนเป็นหนึ่งในผู้ที่มีประสบการณ์มะเร็งเต้านมตั้งแต่อายุแค่23 ปีต้องบอกว่าเป็นความโชคดีที่เจอเร็วมากๆและรักษาได้ทันท่วงทีจนทุกวันนี้พูดได้ว่าหายแล้ว99.99% ทำให้รู้เลยว่าโรคมะเร็งเต้านมนั้นอยู่ใกล้ตัวเรามากและเจอในคนอายุเด็กลงทุกวันอยากบอกผู้หญิงทุกๆคนว่าอย่ากลัวการตรวจมะเร็งเต้านมอย่ามองเป็นเรื่องที่ไกลตัวเพราะถ้าคุณยิ่งเจอช้าการรักษายิ่งยากและโอกาสในการหายน้อยลงไปตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมกันเยอะๆนะคะ”

เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านม

จากข้อมูลของ GLOBOCANระบุว่าปัจจุบันโรคมะเร็งเต้านมมีสถิติการเกิดมากกว่าโรคมะเร็งปอด โดยเป็นโรคมะเร็งที่ได้รับการตรวจวินิจฉัยบ่อยที่สุดจากทั่วโลกจากจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ประมาณ 2.3 ล้านคนแสดงให้เห็นว่า 1 ใน 8 โรคมะเร็งทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยในปี 2563 ได้แก่ โรคมะเร็งเต้านม ด้วยจำนวนผู้เสียชีวิตประมาณ 685,000 คนในปี 2563 โรคมะเร็งเต้านมเป็นสาเหตุหลักอันดับที่ห้าที่ทำให้เกิดการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งทั่วโลก โดยประมาณร้อยละ 70 ของผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมทั้งหมดพบว่าเป็นชนิดย่อย HR+ HER25

เกี่ยวกับบริษัท ZP Therapeutics

ZP Therapeutics เป็นบริษัทในเครือของ Zuellig Pharma โดยเป็นคู่ค้าเชิงพาณิชย์ในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ มีสำนักงานใน 13 ประเทศทั่วเอเชียและพนักงานกว่า 2,500 คน พวกเราจะเป็นผู้ให้บริการที่จะพัฒนาเส้นทางการรักษาผู้ป่วยและผลลัพธ์การรักษาที่ดียิ่งขึ้นผ่านความเป็นเลิศทางการค้า ความสามารถทางตลาดที่เข้มแข็ง และหลักจริยธรรมที่แข็งแกร่ง พวกเรามุ่งมั่นที่จะทำให้อุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพเข้าถึงได้ ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้วยความคล่องตัว ความยืดหยุ่น ความซื่อสัตย์ และความหลงใหลในความเป็นเลิศสำหรับทุกสิ่งที่พวกเราดำเนินการ

‘จิรกาล’ กาลครั้งหนึ่งกับสุนทรียรสแห่งอาหารไทยยุครัตนโกสินทร์ตอนต้น

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/708610

‘จิรกาล’ กาลครั้งหนึ่งกับสุนทรียรสแห่งอาหารไทยยุครัตนโกสินทร์ตอนต้น

‘จิรกาล’ กาลครั้งหนึ่งกับสุนทรียรสแห่งอาหารไทยยุครัตนโกสินทร์ตอนต้น

วันศุกร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566, 13.26 น.

ด้วยแนวคิดและแรงบันดาลใจที่อยากพานักชิม ย้อนเวลาไปสู่ยุครัตนโกสินทร์ตอนต้นผ่านเมนูอาหารอาหารไทยโบราณ จึงเป็นที่มาของ “ร้านจิรกาล” ที่แปลตรงตัวว่า เวลาอันยาวไกล หรือ “กาลครั้งหนึ่ง…”  เสริฟเมนูอาหารไทยต้นตำรับในยุคนั้นจากการศึกษาข้อมูลและคิดค้นเรื่องราวในประวัติศาสตร์มากกถึง 100 เมนู  ทั้งเซ็ทเมนูอาหารไทยชาววัง  “เมนูทรงโปรดพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว”  และเซ็ทเมนูอาหารไทยพื้นบ้าน “รัตนโกสินทร์ที่คิดถึง” เป็นเมนูไฮไลท์ที่ “ร้านจิรกาล” ภูมิใจนำเสนอ 

ในบรรยากาศการย้อนอดีตที่น่ารื่นรมย์ของ “ร้านจิรกาล” บนชั้น 2  กินรีเวนิว ในสุขุมวิทซอย 8  เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของ 3 ผู้หญิงมากความสามารถ ตรีประดับ หวังวงศ์วิวัฒน์ หรือ ปุ้ย นักธุรกิจสาวที่มีแพชชั่นด้านอาหารและร้านอาหาร และเป็นผู้ปั้นร้านอาหารทั้งไทยและนานาชาติที่มีเอกลักษณ์จนประสบความสำเร็จมาแล้วหลายร้าน, วนัสนันท์ กนกพัฒนางกูร ที่ชาวต่างชาติรู้จักกันดีในนาม วาเนสซา วู เชฟเจ้าของร้านอาหารไทยชื่อดังในปารีส และข้ามมาบุกเบิกการสอนการทำอาหารไทยและเปิดร้านอาหารไทยในจีน, อาจารย์ศันสนีย์ จะสุวรรณ์  หรือ อาจารย์นก นักประวัติศาสตร์อาหารไทย อดีตผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรม และหัวหน้าทีมวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ได้ร่วมกันรื้อฟื้นเมนูอาหารไทยโบราณนับ 100 ปีมาสู่โต๊ะอาหารในยุคนี้อีกครั้ง

“การแกะรอยตำรับอาหารไทยที่ย้อนไปถึงกว่า 200 ปีไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องอาศัยทั้งความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และความเข้าใจแก่นของอาหารไทยอย่างลึกซึ้ง”  ตรีประดับ กล่าวและเสริมว่า  “เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารไทยมาช่วยกันทำวิจัยค้นหาข้อมูล แกะสูตรตำรับอาหารไทยโบราณ เทียบเคียงกับข้อมูลทางประวัติศาสตร์ในยุคนั้น ตามหลักฐานที่มีการบันทึก และควบคุมการทดลองปรุงเมนูต่างๆ ให้ใกล้เคียงสูตรเดิม รวมทั้งปรับปรุงสูตรให้เหมาะกับยุคปัจจุบันทั้งรสชาติ เครื่องปรุงต่างๆ และการจัดจานที่ดูสวยงามมีสไตล์ทันสมัย” 

กาลครั้งหนึ่ง…ใน “ร้านจิรกาล” จึงถูกถ่ายทอดได้อย่างน่าอัศจรรย์ ทั้งการตกแต่งร้านที่มีกิมมิคเป็นรูปนาฬิกาและหนังสือตำรับตำราอาหารในอดีต  ลงตัวกับเมนูอาหารไทยโบราณไล่เรียงมาตั้งแต่ยุครัตโกสินทร์ตอนต้นนับ 100  เมนู จากฝีมือของเชฟรุ่นใหม่ที่หลงใหลในอาหารไทย 

เมนูไฮไลท์จะอยู่ในเซ็ท “เมนูทรงโปรดพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว”  ประกอบด้วย ไข่เค็มเลิศรส น้ำพริกกะปิหรือน้ำพริกลงเรือ แกงเผ็ดเนื้อ ทอดมันกุ้ง หลนปลาร้า ขนมจีนน้ำยา ข้าวคลุกอย่างรัชกาลที่ 5 หรือข้าวผัดกุ้งสูตรรัชกาลที่ 5 , เซ็ท“รัตนโกสินทร์ที่คิดถึง 1”  ประกอบด้วย ไข่ต้มสอดไส้ข้าวโพด หรือ ไข่ลูกเขยนกกระทาแบบยางมะตูม  แกงจืดสาคูต้มน้ำซุปไก่หรือแกงร้อน   เมี่ยงลาวข้าวทอด น้ำพริกใบสะระแหน่ไก่ย่าง หรือ น้ำพริกส้มมะขามเปียกปลาสลิด เจี๋ยนปลากระบอกม้วน กุ้งห่มผ้า แกงมัสมั่นเนื้อ หรือ เนื้อต้มเค็มกับหน่อไม้ และ เซ็ท “รัตนโกสินทร์ที่คิดถึง 2” ประกอบด้วย  ไข่ชะอมอ่อน  แกงจืดราชทูต ยำกุ้งแม่น้ำเผา เนื้อพันสับปะรด หรือ ม้าอ้วน เป็ดทอดซอสกาแฟ หรือ ไก่พระหน่อ แกงระแวง หรือ แกงป่าปลาดำ ข้าวผัดเผือกกุ้งกรอบ 

ร้าน “จิรกาล” เปิดร้านทุกวัน ตั้งแต่เวลา 11.00 น. – 23.30 น.  สำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่ 082 615 5664

-(016)