รองปลัดฯร่วมพิธี ลงนามในข้อตกลง การวิจัยและพัฒนา เพิ่มศักยภาพเกษตร

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/708455

วันศุกร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566, 06.00 น.

นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับมอบหมายจากนายประยูรอินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรฯ ให้ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเกษตรเพื่อเสริมศักยภาพด้านการเกษตรของไทย ระหว่างสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)กับบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ที่อาคารเอสเจ โดยบันทึกข้อตกลงดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตรผ่านระบบโทรคมนาคมและระบบดาวเทียม เพื่อส่งเสริมให้เกิดองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อพัฒนาภาคการเกษตรให้ทันสมัย

ทั้งนี้ รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ ได้ร่วมหารือแลกเปลี่ยนแนวคิดการพัฒนาความร่วมมือภายใต้บันทึกข้อตกลงดังกล่าว โดยเน้นการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงเกษตรฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 ได้แก่ นโยบายตลาดนำการผลิต นโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 และนโยบายเกษตร 3S (Safety Security Sustainability)เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค และสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรอย่างยั่งยืนต่อไป

เกษตรฯเข้าร่วมการประชุม คกก.น้ำตาลทรายครั้งที่1/66

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/708456

วันศุกร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566, 06.00 น.

นายสุรเดช สมิเปรม รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการน้ำตาลทราย ครั้งที่ 1/2566 ในฐานะกรรมการ (ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)ที่ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ชั้น 1 กระทรวงอุตสาหกรรม โดยมี นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เป็นประธานการประชุม

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ดำเนินการพิจารณาเลือกประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการน้ำตาลทราย เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทราย และร่วมกันหารือและพิจารณาในประเด็น 1.ขอรับสิทธิซื้อน้ำตาลทรายผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกปี 2566, 2.บริษัท น้ำตาลเกษตรผล จำกัด ขอปรับปรุงบัญชีน้ำตาลทรายดิบชนิดเทกองฤดูการผลิตปี 2563/2564 และปี 2564/2565 (ขาดบัญชี) และ 3.การมอบอำนาจให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดกระทำกิจการเฉพาะอย่างแทนประธานคณะกรรมการน้ำตาลทราย

สกู๊ปพิเศษ : สภาเกษตรกรแห่งชาติ ขับเคลื่อนภารกิจเพื่อเกษตรกรทั่วไทย

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/708453

วันศุกร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566, 06.00 น.

สภาเกษตรกรแห่งชาติ ยืนยันความพร้อม ประกาศวันเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร ดีเดย์ 19 มีนาคมนี้ชวนเกษตรกรทั่วประเทศร่วมใช้สิทธิเพื่อการพัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืน สภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร และการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ โดยได้กำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566 เป็นวันลงคะแนนเลือกตั้งพร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่เวลา 08.00–17.00 น. ทั้งนี้ ยังเปิดให้เกษตรกรผู้ที่สนใจลงสมัครรับเลือกตั้งฯ สามารถยื่นใบสมัคร
รับเลือกตั้งฯ พร้อมเอกสารหลักฐานได้ตั้งแต่วันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2566 (5 วัน) ณ ที่ทำการปกครองอำเภอในเขตพื้นที่จังหวัด/สำนักงานเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร หรือสถานที่อื่นที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจำอำเภอ หรือผู้อำนวยการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครประจำเขตประกาศกำหนด โดยพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศ สามารถตรวจสอบรายชื่อในประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป ณ ที่ทำการปกครองอำเภอ / หน่วยเลือกตั้งใกล้บ้าน

นายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า การเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกที่สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ดำเนินการจัดการเลือกตั้งเอง ซึ่งการเลือกตั้งครั้งก่อนนั้นเป็นการเลือกตั้งทางอ้อมในระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัด แต่ครั้งนี้จะเป็นการเลือกตั้งโดยตรงและลับ โดยใช้ฐานข้อมูลเกษตรกรรายบุคคลเป็นหน่วยเลือกตั้ง ซึ่งจะแตกต่างจากการเลือกตั้งในครั้งที่แล้ว โดยสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติได้มีการร่วมมือเป็นอย่างดีกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ที่ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการต่างๆ ภายใต้ระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. 2565 อาทิ คณะอนุกรรมการกฎหมาย คณะอนุกรรมการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และวินิจฉัย และคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนภารกิจการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร เพื่อเตรียมความพร้อมในเรื่องต่างๆ และขับเคลื่อนการปฏิบัติงานได้

ทั้งนี้ สภาเกษตรกรแห่งชาติได้มีการเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการเลือกตั้งฯ ให้เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ซึ่งประกอบด้วยผู้อำนวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจำอำเภอ/ประจำเขต หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด เจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรจังหวัด และเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 รวมทั้งกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร และการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความราบรื่น ถูกต้อง โปร่งใส และเที่ยงธรรม ซึ่งได้ดำเนินการไปครบถ้วนสมบูรณ์แล้วในช่วงเวลาที่ผ่านมา

สำหรับบทบาท ภารกิจ ของสภาเกษตรกรแห่งชาติ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร นับว่าเป็นบทบาทที่มีความสำคัญจำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศ โดยเป็นกลไกสำคัญที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนเกษตรกร คอยรับฟังปัญหาจากเกษตรกร มาเสนอต่อสภาเกษตรกรจังหวัดและสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อหาแนวทางแก้ไขโดยมุ่งรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกร และเพื่อพัฒนาการประกอบอาชีพเกษตรกรรมให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

ด้านนายสมชัย เลิศประสิทธิพันธ์ รองอธิบดีกรมการปกครอง กล่าวเพิ่มเติมว่า เมื่อกรมการปกครองได้รับมอบหมายภารกิจจากกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นผู้รับผิดชอบให้ความร่วมมือในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร และการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติในครั้งนี้ ก็ได้มอบหมายให้สำนักบริหารการปกครองท้องที่โดยส่วนการเมืองและการเลือกตั้ง ดำเนินการในการวางแผนการบริหารจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกรอย่างเป็นระบบ โดยมีการกำหนดกิจกรรมที่ต้องดำเนินการอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดแบ่งเขตเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง การดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกรให้เป็นไปอย่างสุจริตและเที่ยงธรรม สามารถตรวจสอบได้ในทุกกระบวนการ พร้อมทั้งยังได้กำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้มีการประสานงานกับเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติอย่างใกล้ชิด อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็ได้มอบสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ให้ดำเนินการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร โดยตรวจสอบ คัดกรองตามคุณสมบัติที่กำหนดในระเบียบการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประเภทผู้แทนเกษตรกร

ทั้งนี้ สภาเกษตรกรแห่งชาติ เชิญชวนเกษตรกรไทยรวมพลังใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร และการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566โดยจะมีการลงคะแนนเลือกตั้งพร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่เวลา 08.00 -17.00 น. พร้อมทั้งเชิญชวนให้เกษตรกรผู้ที่สนใจลงสมัครรับเลือกตั้ง สามารถยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งฯ พร้อมเอกสารหลักฐานได้ตั้งแต่วันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ที่ทำการปกครองอำเภอในเขตพื้นที่จังหวัด/สำนักงานเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร หรือสถานที่อื่นที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจำอำเภอ หรือผู้อำนวยการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครประจำเขต ประกาศกำหนด

รองฯกรมข้าวเยี่ยมแปลงนาสะอาด

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/708457

รองฯกรมข้าวเยี่ยมแปลงนาสะอาด

รองฯกรมข้าวเยี่ยมแปลงนาสะอาด

วันศุกร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566, 06.00 น.

รุดเยี่ยม : น.ส.นนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว และคณะ เยี่ยมชุมชนกลุ่มแปลงนาสะอาด จ.กำแพงเพชร โรงอบลดความชื้นฯ สถานที่ทำผลิตภัณฑ์ข้าวตลอดจนรับฟังการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค พร้อมแนะนำและให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาให้สำเร็จตามเป้าหมาย

น.ส.นนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนชุมชนกลุ่มแปลงนาสะอาด โดยมี นายทฤษฎี เพชรมะลิ ประธานกลุ่มวิสาหกิจแปลงนาสะอาด ผู้นำกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวฯ ให้การต้อนรับ ที่ศูนย์ข้าวชุมชนแปลงนาสะอาด จ.กำแพงเพชร

สำหรับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปลงนาสะอาด ได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market)
ของกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวกรมการข้าว ตั้งแต่ปี 2559 โดยใช้ข้าวโภชนาการสูงพันธุ์รับรองของกรมการข้าว ได้แก่ กข 69 (ทับทิมชุมแพ) และมะลินิลสุรินทร์ นำร่อง ซึ่งได้ดำเนินการตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยปี 2564 วิสาหกิจชุมชนได้เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนงบประมาณฯ สร้างโรงอบลดความชื้นข้าวเปลือก และสถานที่ปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ ตลอดจนได้จดทะเบียนเป็นศูนย์ข้าวชุมชนแปลงนาสะอาด เพื่อให้มีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวได้ดียิ่งขึ้น และให้พี่น้องชาวไทยได้บริโภคข้าวที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพ มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน ไม่มีสารตกค้าง และใช้ทุกส่วนจากข้าวให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ในการนี้ รองอธิบดีกรมการข้าว ได้เยี่ยมชมโรงอบลดความชื้นเมล็ดข้าวเปลือก สถานที่ปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวของกลุ่มฯ และเยี่ยมชมสถานที่ทำผลิตภัณฑ์จากข้าว ตลอดจนรับฟังผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค พร้อมให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการให้พัฒนาและสำเร็จตามเป้าหมาย

‘เฉลิมชัย’เผยยอด11เดือน สินค้าเกษตรโกยรายได้1.5ล้าน

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/708454

วันศุกร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566, 06.00 น.

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ประเทศไทยในฐานะประเทศผู้ผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรอันดับ 13 ของโลก ทำให้สินค้าเกษตรของไทยต้องพึ่งพาตลาดต่างประเทศเป็นหลัก แต่ปัจจุบันสถานการณ์การค้าระหว่างประเทศภายใต้ความท้าทายที่มากขึ้นในหลายมิติ ทั้งการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศการเกิดโรคอุบัติใหม่-อุบัติซ้ำ การก้าวกระโดดของเทคโนโลยีและนวัตกรรม ความเข้มงวดของกฎระเบียบทางการค้าและข้อตกลงระหว่างประเทศ ความผันผวนทางเศรษฐกิจ ตลอดจนความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ ทำให้ต้นทุนการผลิตภาคการเกษตรเพิ่มสูงขึ้น แต่สถิติภาพรวมการส่งออกสินค้าเกษตรของไทยไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลกในช่วง 11 เดือนของปี 2565 (มกราคม–พฤศจิกายน 2565) ยังคงแข็งแกร่ง โดยภาพรวมการค้าไทยกับทั่วโลก คิดเป็นมูลค่า 1,553,822 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2564 ที่มีมูลค่า 1,273,761 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 22) ซึ่งการดำเนินงานต่างๆ ทุกหน่วยงานร่วมขับเคลื่อน 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1.ตลาดนำการผลิต 2.เทคโนโลยีเกษตร 4.0, 3. “3 S” เกษตรปลอดภัย เกษตรมั่นคงและเกษตรยั่งยืน 4.เกษตรกรรมยั่งยืน และ 5.บูรณาการทำงานเชิงรุกกับทุกภาคส่วน

ด้านนายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กล่าวว่า หากพิจารณาเฉพาะการค้าระหว่างไทยกับประเทศที่ไทยทำความตกลงการค้าเสรี (Free Trade Agreement: FTA) ซึ่งไม่นับรวมประชาคมอาเซียน ประกอบด้วย จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เปรู ชิลี อินเดีย ฮ่องกง เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาพบว่าภาพรวมการค้าอยู่ที่ 901,284 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.52) โดยการส่งออกสินค้าเกษตรของไทย มีมูลค่ากว่า 698,500 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.82) และนำเข้าเป็นมูลค่า 202,784 ล้านบาท

ทั้งนี้ ไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้าคิดเป็นมูลค่า 495,716 ล้านบาท ตลาดส่งออกที่มีมูลค่ามากที่สุด ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น อินเดีย สาธารณรัฐเกาหลี และออสเตรเลีย ตามลำดับ สำหรับสินค้าเกษตรที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด ได้แก่ ผลไม้ มูลค่า 164,793 ล้านบาท ของปรุงแต่งจากเนื้อสัตว์ ปลา หรือสัตว์น้ำ 97,145 ล้านบาท ยางพารา 83,919 ล้านบาท พืชผักเพื่อบริโภค มูลค่า 49,052 ล้านบาท ผลิตภัณฑ์แป้งธัญพืช 41,451 ล้านบาท ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์ หรือพืช มูลค่า 40,521 ล้านบาท และน้ำตาลและผลิตภัณฑ์จากน้ำตาล มูลค่า 33,638 ล้านบาท เป็นต้น

สำหรับความตกลงการค้าเสรีฉบับล่าสุดของไทย (RCEP) ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2565 พบว่า ภาพรวมการค้ามีมูลค่ากว่า 1,286,028 ล้านบาท โดยการส่งออกมีมูลค่ากว่า 971,508 ล้านบาท และนำเข้ามีมูลค่ากว่า 314,520 ล้านบาท

‘สไกร’ สร้างความเข้าใจทำงานปี 66 ย้ำต้องโปร่งใส-แก้ไขปัญหาเกษตรกรทันที

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/708475

'สไกร' สร้างความเข้าใจทำงานปี 66 ย้ำต้องโปร่งใส-แก้ไขปัญหาเกษตรกรทันที

‘สไกร’ สร้างความเข้าใจทำงานปี 66 ย้ำต้องโปร่งใส-แก้ไขปัญหาเกษตรกรทันที

วันพฤหัสบดี ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566, 18.11 น.

เลขาธิการ สไกร เปิดเวทีอบรมติวเข้มหัวหน้าสาขา สร้างความเข้าใจการทำงานปี 66 คึกคัก ย้ำให้ทุกคนทำงานด้วยความโปร่งใส รวดเร็ว ความเดือดร้อนของเกษตรกรต้องได้รับการแก้ไขทันที

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2666 ที่โรงแรมอีโค่ โคซี่ บีชฟร้อนท์ รีสอร์ท เพชรบุรี นายสไกร พิมพ์บึง เลขาธิการสำนักงาน กฟก. เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานภายใต้ระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่ปรับปรุงเพิ่มเติม โดยมี รองเลขาธิการ ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ หัวหน้าส่วนทุกส่วน หัวหน้าสำนักงานสาขาทุกจังหวัด เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้กว่า 100 คน

นายสไกร พิมพ์บึง เลขาธิการสำนักงาน กฟก. ได้มอบนโยบาย 5 ด้าน ต่อหัวหน้าสำนักงาน ว่า “ภายใต้ภารกิจตามกฎหมายของกองทุนฟื้นฟูฯ นั้น มีหน้าที่สำคัญในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรกว่า 5 ล้านคน ภารกิจที่จำเป็นเร่งด่วนทั้งในขณะนี้และเป็นแผนการทำงานในปี 67 คือ 1. เรื่องการสะสางฐานข้อมูลด้านทะเบียนองค์กรและทะเบียนหนี้ให้มีความเป็นปัจจุบันและถูกต้อง ทันสมัย เพราะจะช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 2. คณะอนุกรรมการระดับจังหวัด ให้ทุกสาขาจังหวัดเร่งประมวลและรวบรวมกลุ่มไลน์อนุกรรมการจังหวัดแต่ละจังหวัด เพื่อให้เกิดการสื่อสารที่รวดเร็วและทั่วถึง อำนวยความสะดวกให้การทำงานในพื้นที่มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น 3. การดำเนินงานในระดับพื้นที่ ได้มีการแบ่งเขตบูรณาการกลุ่ม เพื่อขับเคลื่อนงานที่ติดค้าง มีปัญหาให้ได้รับการแก้ไข มีสำนักกิจการสาขาจังหวัด และสำนักงานใหญ่ทุกส่วนงาน เป็นหน่วยประสานงานและให้ความช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกในทุกด้าน 4. บทบาทหน้าที่ของกฎหมาย ได้มอบนโยบายกับสำนักกฎหมาย ให้มีโครงการนิติกร ซึ่งเป็นกระบวนการบริหารทางหลักนิติศาสตร์ นำมาช่วยเหลือเกษตรกรที่มีปัญหาเรื่องข้อกฎหมาย 5. งานด้านการตรวจสอบ เป็นการตรวจสอบเพื่อป้องกัน แนะนำ นิเทศน์ให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบและแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศที่เกี่ยวข้อง

หลังจากนั้นรองเลขาธิการสำนักงาน กฟก. นายสมยศ ภิราญคำ และผู้อำนวยการสำนักบริหาร ได้ชี้แจงเรื่องการดำเนินงานตามแผนงานประจำปี 2566 และการดำเนินงานภายใต้ตัวชี้วัดผล 5 ด้านของ กฟก. ที่ประเมินโดย Tris ปิดท้ายเนื้อหาการอบรมด้วยผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ ในประเด็นเรื่องมุมมองการดำเนินงานด้านการตรวจสอบภายในของสำนักงานสาขาจังหวัด โดยบรรยากาศในวันแรกเต็มไปด้วยความคึก.-008 

เปิดตัว’ปลาการ์ตูนโกลด์ครอสทันเดอร์’ เตรียมส่งกระตุ้นตลาดวงการปลาทะเลสวยงามไทย

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/708300

เปิดตัว'ปลาการ์ตูนโกลด์ครอสทันเดอร์' เตรียมส่งกระตุ้นตลาดวงการปลาทะเลสวยงามไทย

เปิดตัว’ปลาการ์ตูนโกลด์ครอสทันเดอร์’ เตรียมส่งกระตุ้นตลาดวงการปลาทะเลสวยงามไทย

วันพฤหัสบดี ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566, 10.31 น.

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง  เปิดเผยว่าล่าสุดกรมประมงได้มีการเพาะพันธุ์”ปลาการ์ตูนโกลด์ครอสทันเดอร์” (Gold x thunder maroon) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Premnas biaculeatus  เป็นผลสำเร็จโดยกรมประมงใช้วิธีการปรับปรุงพันธุ์ตามหลักพันธุศาสตร์ปลาสวยงามด้วยการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่าง ปลาการ์ตูนทองโกลด์นักเก็ตกับปลาการ์ตูนแดงทันเดอร์ ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ไม่พบในธรรมชาติแต่เกิดขึ้นจากการปรับปรุงพันธุ์จากโรงเพาะฟัก โดยลูกพันธุ์ปลาที่ได้มีลักษณะลวดลายแปลกใหม่แตกต่างไปจากพ่อและแม่พันธุ์จึงเรียกลักษณะนี้ว่า “โกลด์ครอสทันเดอร์” โดยปลาสายพันธุ์นี้เป็นปลาที่ถูกพัฒนาสายพันธุ์เพื่อกระตุ้นศักยภาพการผลิตปลาสวยงามเท่านั้น กรมประมงไม่มีนโยบายปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติโดยเด็ดขาด
“ปลาการ์ตูนโกลด์ครอสทันเดอร์” นับเป็นปลาสวยงามอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่ปรับปรุงพันธุ์ขึ้นมาจากโรงเพาะฟักสามารถเลี้ยงร่วมกับปลาทะเลสวยงามอื่น ๆ ในตู้ปลาได้ตามปกติ แต่ไม่ควรเลี้ยงร่วมกับปลาที่เป็นนักล่า และที่สำคัญปลาที่กรมประมงเพาะขยายพันธุ์ได้ทางนักวิชาการจะปรับพฤติกรรมการกินตั้งแต่ขั้นตอนอนุบาลให้สามารถกินอาหารเม็ดสำเร็จรูปได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้อาหารสดจึงสะดวกสำหรับผู้เลี้ยง”นายเฉลิมชัยกล่าว

ขณะที่นายสามารถ เดชสถิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาและอนุรักษ์พันธุ์ปู ป่าทุ่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกระบี่ กล่าวว่า ได้ศึกษาวิจัยการเพาะพันธุ์ปลาการ์ตูนโกลด์ครอสทันเดอร์ ตั้งแต่ปี 2563 และในปีงบประมาณ 2565 โดยได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เพื่อศึกษาวิจัยตามหลักพันธุศาสตร์จนประสบความสำเร็จ ซึ่งความท้าทายของการเพาะพันธุ์ปลาสายพันธุ์นี้ คือ จำเป็นต้องศึกษาจนทราบรูปแบบการถ่ายทอดลักษณะโกลด์นักเก็ต และลักษณะแดงทันเดอร์ เพื่อให้ได้มาซึ่งปลาสายพันธุ์แท้ หรืออย่างน้อยต้องทราบลักษณะทางพันธุกรรมของปลาแต่ละตัว หลังจากนั้นจึงนำปลาที่มีลักษณะทั้ง 2มาผสมกันเพื่อให้ลักษณะทั้งสองปรากฏอยู่ด้วยกันและถ่ายทอดให้มีการแสดงลักษณะใหม่ออกมา ซึ่งจากการวิจัยพบว่า ลักษณะโกลด์ครอสทันเดอร์ เกิดจากปฏิกิริยาร่วมแบบสะสมของยีนต่างตำแหน่งระหว่างยีนควบคุมลักษณะตัวสีทองจากปลาการ์ตูนทองโกลด์นักเก็ตกับยีนควบคุมลักษณะลายพื้นขาวจากปลาการ์ตูนแดงทันเดอร์ ซึ่งปลานี้ได้เกิดขึ้นจากการผสมข้ามระหว่างสายพันธุ์ให้เกิดลักษณะแปลกใหม่ ไม่ได้เป็นการดัดแปลงพันธุกรรมแต่อย่างใด สำหรับปลาการ์ตูนโกลด์ครอสทันเดอร์ ลักษณะเด่นจะอยู่ที่ลักษณะรูพรุนและความพลิ้วไหวของลายสีขาวบนพื้นลำตัวสีแดงซึ่งแตกต่างไปจากปลาการ์ตูนทั่วไปที่เคยมี โดยที่มาของชื่อเกิดจากการรวมชื่อของสายพันธุ์พ่อและแม่ปลา

Gold    = gold nugget maroon = ชื่อของปลาการ์ตูนแก้มหนามที่มีลักษณะลายตัวสีทอง

X    = cross = การผสมข้าม 

Thunder  = thunder maroon = ชื่อของปลาการ์ตูนแก้มหนามที่มีลักษณะลายพื้นขาว

สำหรับปลาสายพันธุ์ดังกล่าวมีชีววิทยาเหมือนปลาการ์ตูนแก้มหนามทั่วไป คือ ความยาวสูงสุดประมาณ 17 ซม. ปลาเพศผู้เจริญพันธุ์เมื่อมีอายุประมาณ 6 เดือน ในขณะที่เพศเมียเจริญพันธุ์เมื่อมีอายุประมาณ 18 เดือน โดยมีลักษณะเป็นปลากะเทย นั่นคือ ปลาเพศผู้สามารถเปลี่ยนเพศเป็นเพศเมียได้ แต่เพศเมียไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเพศผู้ได้ อายุขัยเฉลี่ยทั่วไปประมาณ 15 ปี ปัจจุบันปลาดังกล่าวเริ่มได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการและอยู่ระหว่างการวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อขอเสนอจำหน่ายกับสำนักงานเงินทุนหมุมเวียนของกรมประมง และมีแผนถ่ายทอดเทคนิควิธีการเพาะเลี้ยงไปยังเกษตรกร เพื่อให้สามารถเพาะเลี้ยงและจำหน่ายสู่ตลาดปลาทะเลสวยงามของไทยให้เกิดความหลากหลายต่อไปในอนาคต ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งกระบี่ 141 ม.6 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ เบอร์โทรศัพท์ 075-662059-60

มกอช.จับมืออย.ทำแผน ปฏิบัติการจัดการด้านอาหารฯ

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/708141

วันพฤหัสบดี ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566, 06.00 น.

นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กล่าวภายหลังร่วมประชุมคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ(คกอช.) ครั้งที่ 2/2565 โดยมีนายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานฯ แทนนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข ว่า ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการจัดการด้านอาหารของประเทศไทย ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2566 – 2570) โดย มกอช.และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการร่วมในคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ (คกอช.) ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จัดทำร่างแผนปฏิบัติการฯ ฉบับดังกล่าวขึ้น ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แล้ว

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ(ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ พร้อมเป้าหมายและตัวชี้วัด เชื่อมโยงทุกมิติที่เกี่ยวข้องกับอาหารจากภาคการเกษตรการแปรรูป การบริการ สู่โภชนาการและสุขภาพของคนไทย ตลอดจนวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและการค้า โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักคิด เป็นกรอบนโยบายและกลไกบูรณาการ ด้านการจัดการอาหารของประเทศไทยให้มีเป้าหมายและทิศทางเดียวกัน เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ชาติ และเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบ

สำหรับสาระสำคัญของ (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์หลัก 4 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านความมั่นคงอาหาร 2.ด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 3.ด้านอาหารศึกษา และ 4.ด้านการบริหารจัดการ พร้อมทั้งกำหนดเป้าหมายไว้6 ด้าน ได้แก่ 1.จำนวนคนขาดแคลนอาหารลดลง 2.ปริมาณการสูญเสียและขยะอาหารลดลง 3.ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อคุณภาพและความปลอดภัยอาหารเพิ่มขึ้น 4.มูลค่าการค้าอาหารเพิ่มขึ้น 5.จำนวนคนที่มีภาวะโภชนาการ (ขาดและเกิน) ลดลงและ 6.มีกลไกประสานงานกลางและบูรณาการดำเนินการ

“สาระสำคัญของ (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ สอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 2561-2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (2566-2570) ตลอดจนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs) หลายด้าน เช่น ด้านการเกษตร ด้านเศรษฐกิจ และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ที่ว่าประเทศไทยมีความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการอย่างยั่งยืน เป็นแหล่งอาหารที่มีคุณภาพสูง ปลอดภัย มีคุณค่าทางโภชนาการ และผู้บริโภคมีพฤติกรรมที่เหมาะสม” นายพิศาล กล่าว

‘เฉลิมชัย’หารือญี่ปุ่นดันสินค้าเกษตร

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/708142

วันพฤหัสบดี ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566, 06.00 น.

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ หารือร่วมกับ Mr.Tohiyuki Suzuki CEO Tokyo City Seika Co. Ltd.ผู้บริหารตลาด Toyosu (โทโยสุ) ตลาดปลาที่มีชื่อเสียงในกรุงโตเกียว พร้อมกับเตรียมขยายความร่วมมือการกระจายสินค้าเกษตรไทย โดยเฉพาะกลุ่มผลไม้และพืชผักสู่ตลาดโทโยสุ ในอนาคต

สำหรับตลาดโทโยสุ ของญี่ปุ่น นอกจากมีชื่อเสียงในฐานะศูนย์กลางตลาดปลาและผลิตภัณฑ์ทางทะเล แล้ว ปัจจุบันยังมีกลุ่มสินค้าผักผลไม้ รวมทั้งของชำต่างๆ โดยเป็นตลาดค้าส่งและผลิตผลสำหรับพ่อค้าคนกลาง เป็นศูนย์กลางพบปะระหว่างผู้ประกอบการชาวญี่ปุ่นและต่างประเทศ ซึ่งจุดเด่นคือให้ความสำคัญกับมาตรฐานความปลอดภัยและความมั่นคงทางอาหาร มีการควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสมกับสินค้าแต่ละชนิด มีการรักษาสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงานโดยการใช้หลอดไฟ LED และพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy) และจัดให้มีพื้นที่สีเขียว มากกว่า 30% ของพื้นที่ตลาด รวมถึงระบบการบำบัดน้ำเสียที่มหานครโตเกียว เป็นผู้รับผิดชอบ นอกจากนี้ ยังจัดเส้นทางคมนาคมเพื่ออำนวยความสะดวกและที่สำคัญเป็นแหล่งเชื่อมโยงกระจายสินค้าไปยังตลาดอื่นๆ ในชุมชนและทั่วประเทศญี่ปุ่น

“การหารือร่วมกันในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสอันดีของไทย ในการขยายฐานการตลาดสินค้าเกษตรไทยไปสู่ต่างแดน
โดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีกลุ่มประชากรจำนวนมากที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพและการบริโภคอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและปลอดภัย ซึ่งสินค้าเกษตรไทยนับว่าตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในญี่ปุ่น โดยเฉพาะผลไม้ที่ได้รับความนิยม เช่น ทุเรียน มะม่วง กล้วย และสับปะรด โดยทาง Mr.Tohiyuki Suzuki ยินดีและพร้อมขยายความร่วมมือกับประเทศไทยอย่างเต็มที่ ซึ่งนับเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของทั้งสองประเทศ และสร้างความมั่นใจในคุณภาพของสินค้าเกษตร” ดร.เฉลิมชัย กล่าว

‘อลงกรณ์’ลุยคิกออฟ โครงการสัตว์ปลอดโรค ระดมปศุสัตว์ทำหมัน ฉีดวัคซีนให้สุนัข-แมว

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/708140

วันพฤหัสบดี ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566, 06.00 น.

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯ ได้มอบหมายให้กรมปศุสัตว์ โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 ด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี และตนคิกออฟโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย เป็นครั้งแรกของปี 2566ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี โดยจัดหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่บริการทำหมันสุนัขและแมว พร้อมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่วัดพลับพลาชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี โดยประชาชนในเขตเทศบาลแห่มาใช้บริการเกินเป้าหมายกว่าร้อยตัว และขอให้จัดกิจกรรมทำหมันและฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าอีก จึงขอให้กรมปศุสัตว์จัดหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่เพิ่มบริการตามคำเรียกร้องของประชาชน

สำหรับสุนัขและแมวที่จะนำมารับบริการผ่าตัดทำหมันต้องมีอายุ 6 เดือนขึ้นไป ไม่แสดงอาการติดสัตว์ ไม่ท้อง ไม่ป่วย ต้องงดอาหารและน้ำอย่างน้อย 12 ชั่วโมงเพื่อความปลอดภัยของสัตว์ รับสุนัขและแมว พันธุ์ไทยพื้นเมือง งดรับสายพันธุ์ต่างประเทศ