กยท.เดินหน้าตลาดนำการผลิต หนุนแปรรูปเพิ่มมูลค่า-ก้าวสู่ศูนย์กลางยางโลก #ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/509171

กยท.เดินหน้าตลาดนำการผลิต  หนุนแปรรูปเพิ่มมูลค่า-ก้าวสู่ศูนย์กลางยางโลก

กยท.เดินหน้าตลาดนำการผลิต หนุนแปรรูปเพิ่มมูลค่า-ก้าวสู่ศูนย์กลางยางโลก

วันจันทร์ ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 06.00 น.

กยท.รับนโนบายกระทรวงเกษตรฯ เดินหน้าใช้การตลาดนำการผลิต เน้นงานวิจัยแปรรูปเพิ่มมูลค่ายางพารา พร้อมสนับสนุนใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการทำสวนยาง วางเป้ายกระดับตลาดสร้างเสถียรภาพด้านราคา มุ่งสู่เป้าหมายการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพารา

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัทผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า การทำงานของกยท.ในปัจจุบัน และในอนาคตจะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 20 ปีและยุทธศาสตร์ยางพารา 20 ปีตลอดจนนโยบายที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมาย คือ ยกระดับการผลิต การแปรรูป และตลาดยางพาราทั้งระบบให้ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งความท้าทายภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ กยท.ต้องพุ่งเป้าไปที่การใช้แผนตลาดนำการผลิต โดยจะเน้นใช้เทคโนโลยีนวัตกรรม หรือการวิจัยให้มากขึ้นเพื่อส่งเสริมการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าให้ยางพารา โดยเฉพาะอย่างยิ่งความได้เปรียบในด้านคุณภาพยางพาราไทยซึ่งจัดว่าดีที่สุดในโลก ที่จะช่วยยกระดับผลิตภัณฑ์แปรรูปจากยางพาราไปสู่ตลาดโลกได้ไม่ยากคือเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการช่วยรักษาเสถียรภาพราคายาง

ทั้งนี้ หลังวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นโอกาสดีของธุรกิจตลาดยางพารา เนื่องจากพฤติกรรมการบริโภคของผู้คนเปลี่ยนแปลงไป มีการใช้ถุงมือยางหน้ากากอนามัย รถยนต์ส่วนบุคคลรวมทั้งในโรงพยาบาลก็มีแนวโน้มจะใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ยางพาราเป็นวัสดุหลักในการผลิตมากขึ้น ซึ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยที่จะช่วยส่งเสริมให้ตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูปจากยางพาราขยายตัวเพิ่มขึ้น ดังนั้นกยท.จะเร่งเปิดและหาตลาดใหม่ๆ พร้อมกับความพยายามในการดึงเกษตรกร สถาบันเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ซึ่งมีวัตถุดิบในมือเข้าร่วมธุรกิจในฐานะผู้ประกอบการ (SMEs)หรือ Startup ด้วย โดยมุ่งหวังให้เกิดการขับเคลื่อนการบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบตามเป้าหมายที่กำหนด ส่วนในด้านการร่วมทำตลาดกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน กยท.ยังคงดำเนินการเพื่อส่งเสริมการใช้ยางภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ กยท. ยังเตรียมการยกระดับสินค้าจากยางพารา ภายใต้ Business Unit (BU) เพื่อเปิดตลาดใหม่ให้กับนักลงทุนที่สนใจ โดย กยท.จะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการให้ข้อมูล เจรจา ประสานงานด้านตลาด ซึ่งเป็นการขยายตลาดเพื่อเพิ่มปริมาณการส่งออกด้วย

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การเกิดความยั่งยืน และความมั่นคงในการทำสวนยางของเกษตรกร กยท.จะสนับสนุนหลักการทำสวนยางโดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ควบคู่กับการควบคุมการผลิตยางให้ได้คุณภาพมาตรฐานระดับโลก ด้วยมุ่งจะผลักดันให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพความพร้อมตั้งแต่ระดับต้นยาง การบริหารจัดการจนถึงระดับการส่งออกยางพารา เพื่อก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพาราในอนาคต ซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจของประเทศมีการขยายตัวในขณะที่เกษตรกรจะมีความมั่่นคงในอาชีพชาวสวนยาง

“ยางพาราถือเป็นทองคำขาวและเป็นอุตสาหกรรมที่มีความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคตอย่างแน่นอน”ผู้ว่าการ กยท.เปิดเผยในตอนท้าย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s