“เช็คเลย” ป.ป.ช.ประกาศให้ผู้บริหารสูงสุดองค์กรมหาชน กองทุน ยื่นทรัพย์สิน #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/483523

“เช็คเลย” ป.ป.ช.ประกาศให้ผู้บริหารสูงสุดองค์กรมหาชน กองทุน ยื่นทรัพย์สิน

13 ก.ย. 2564

“เช็คเลย” ราชกิจจานุเบกษาออกประกาศ ป.ป.ช.กำหนดตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดในองค์กรมหาชน กองทุน รวมถึงพนักงานของรัฐ รองผอ. -รองเลขาฯ ต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินหนี้สิน ถ้วนหน้า

เมื่อวันที่ 13 ก.ย.64  “ราชกิจจานุเบกษา” เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เกี่ยวกับเรื่อง กำหนดตำแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน จำนวน 2 ฉบับด้วยกัน

ตามประกาศดังกล่าว เป็นการกำหนดตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานอื่นของรัฐ /เจ้าพนักงานของรัฐ ที่สังกัด “องค์กรมหาชน”  “กองทุน”  ในระดับผู้อำนวยการ  ผู้จัดการ เลขาธิการ และระดับรองผู้อำนวย รองผู้จัดการ รองเลขาธิการ ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ต่อป.ป.ช. 

ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ฉบับแรก ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา ๑๐๒ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๔ มีรายละเอียดดังนี้ 

"เช็คเลย" ป.ป.ช.ประกาศให้ผู้บริหารสูงสุดองค์กรมหาชน กองทุน ยื่นทรัพย์สิน“เช็คเลย” ป.ป.ช.ประกาศให้ผู้บริหารสูงสุดองค์กรมหาชน กองทุน ยื่นทรัพย์สิน

"เช็คเลย" ป.ป.ช.ประกาศให้ผู้บริหารสูงสุดองค์กรมหาชน กองทุน ยื่นทรัพย์สิน“เช็คเลย” ป.ป.ช.ประกาศให้ผู้บริหารสูงสุดองค์กรมหาชน กองทุน ยื่นทรัพย์สิน
 

"เช็คเลย" ป.ป.ช.ประกาศให้ผู้บริหารสูงสุดองค์กรมหาชน กองทุน ยื่นทรัพย์สิน“เช็คเลย” ป.ป.ช.ประกาศให้ผู้บริหารสูงสุดองค์กรมหาชน กองทุน ยื่นทรัพย์สิน

"เช็คเลย" ป.ป.ช.ประกาศให้ผู้บริหารสูงสุดองค์กรมหาชน กองทุน ยื่นทรัพย์สิน“เช็คเลย” ป.ป.ช.ประกาศให้ผู้บริหารสูงสุดองค์กรมหาชน กองทุน ยื่นทรัพย์สิน

ฉบับที่สอง ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งของเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามมาตรา ๑๐๓ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔

"เช็คเลย" ป.ป.ช.ประกาศให้ผู้บริหารสูงสุดองค์กรมหาชน กองทุน ยื่นทรัพย์สิน“เช็คเลย” ป.ป.ช.ประกาศให้ผู้บริหารสูงสุดองค์กรมหาชน กองทุน ยื่นทรัพย์สิน

"เช็คเลย" ป.ป.ช.ประกาศให้ผู้บริหารสูงสุดองค์กรมหาชน กองทุน ยื่นทรัพย์สิน“เช็คเลย” ป.ป.ช.ประกาศให้ผู้บริหารสูงสุดองค์กรมหาชน กองทุน ยื่นทรัพย์สิน

"เช็คเลย" ป.ป.ช.ประกาศให้ผู้บริหารสูงสุดองค์กรมหาชน กองทุน ยื่นทรัพย์สิน“เช็คเลย” ป.ป.ช.ประกาศให้ผู้บริหารสูงสุดองค์กรมหาชน กองทุน ยื่นทรัพย์สิน

"เช็คเลย" ป.ป.ช.ประกาศให้ผู้บริหารสูงสุดองค์กรมหาชน กองทุน ยื่นทรัพย์สิน“เช็คเลย” ป.ป.ช.ประกาศให้ผู้บริหารสูงสุดองค์กรมหาชน กองทุน ยื่นทรัพย์สิน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามมาตรา ๑๐๒ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งของเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามมาตรา ๑๐๓ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s