“พรรคกล้า” จี้ กระทรวง “พาณิชย์” ใช้อำนาจลด “ราคาน้ำมัน”

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/519446

20 มิ.ย. 2565

"พรรคกล้า" จี้ กระทรวง "พาณิชย์" ใช้อำนาจลด "ราคาน้ำมัน"

มีกฎหมายแล้วไม่ใช้ “พรรคกล้า” จี้กระทรวงพาณิชย์ ลด “ราคาน้ำมัน” ด้วยการเร่งบังคับใช้มาตราการที่กำหนดไว้ใน กฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ

กรณ์ จาติกวนิช หัวหน้าพรรคกล้า แถลงวิธีทำให้ราคาน้ำมันลดลงมา 4 บาท ต่อลิตรทำได้โดยคณะกรรมการกลางควบคุมราคาสินค้าและบริการหรือ กกร.ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน  มีอำนาจประกาศกำหนดให้สินค้าที่มีความสำคัญต่อชีวิตเป็นสินค้าควบคุมได้ผ่าน พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและ แม้หลักการค้าเสรีต้องยึดไว้ แต่หลักสากล ยกเว้นไว้บางกรณีให้รัฐบาลเข้าไปแทรกแซงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้ เรามีการตรากฎหมายไว้ตั้งแต่ปี2542  มาตรา24หมวด 3 ว่าด้วยการกำหนดราคาสินค้าและบริการอันไม่เป็นธรรม กกร.ด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอำนาจ บรรจุสินคาประเภทนั้ เป็นสินค้าควบคุมได้  มาตรา 25 (2)คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดอัตรากำไร สุงสุดในการขายสินค้าชนิดนั้นได้

"พรรคกล้า" จี้ กระทรวง "พาณิชย์" ใช้อำนาจลด "ราคาน้ำมัน"

ที่ผานมาคณะกรรมการชุดนี้ประชุมทุกปี เพื่อทบทวนว่า มีสินค้าใดบ้างที่ต้องควบคุม
ซึ่งปรากฏมีก๊าซปิโตรเลียมเหลวและน้ำมันเชื้อเพลิงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อปี 2564   คำถามคือ เมื่อประกาศเป็นสินค้าควบคุมแล้ว ทำไม ไม่มีมาตราการที่จะดำเนินการควบคุมให้เป็นไปตามอำนาจในมาตรา 25 ทำไมกระทรวงพาณิชย์ไม่เข้าไปกำหนดค่าการกลั่นที่สูงเกินควร ทั้งที่คณะกรรมการควบคุมราคาสินค้าเพิ่งมีการประชุมไปเมื่อวันที่ 16 มิถุนายนที่ผ่านมา

หัวหน้าพรรคกล้า ยืนยันว่าที่เสนอไปนี้ คือเครื่องมือที่เรามีสามารถทำให้ราคาน้ำมันปรับลดลงได้ในทันทีมีมาตราฐานสกลและมีเหตุผลที่ชัดเจน ที่คณะกรรมการควรใช้อำนาจ ที่มี จะทำให้ราคาหน้าปั๊มปรับลดลงทันที 4 บาทต่อลิตร จากการควบคุมค่าการกลั่น

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s