มติ146 : 38 วุฒิสภา ตีตก “ศาสตราจารย์อารยะ” พลาดนั่งเก้าอี้กรรมการ “ป.ป.ช.”

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/524610

01 ส.ค. 2565

มติ146 : 38 วุฒิสภา ตีตก “ศาสตราจารย์อารยะ” พลาดนั่งเก้าอี้กรรมการ "ป.ป.ช."

ศาสตราจารย์ อารยะ ไม่ได้ไปต่อ วุฒิสภา ตีตก ไม่รับนั่งเก้าอี้ “ป.ป.ช.” แทน พล.ต.อ. สถาพร หลาวทอง นานกว่าครึ่งปี ที่เก้าอี้ว่าง

ที่ประชุมวุฒิสภา ที่มีพลเอกสิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภาคนที่ 1 ทำหน้าที่เป็นประธาน ได้พิจารณาลงคะแนนเสียงให้ความเห็นชอบผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561คือ ศาสตราจารย์อารยะ ปรีชาเมตตา โดยมีผลการลงคะแนนเสียง ให้ความเห็นชอบ 38 เสียง ไม่ให้ความเห็นชอบ 146 เสียง ไม่ออกเสียง 14 เสียง

ทั้งนี้ จากผลการออกเสียงลงคะแนนปรากฏว่า ศาสตราจารย์อารยะ ปรีชาเมตตา ไม่ได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เนื่องจากได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ของวุฒิสภา คือ ไม่น้อยกว่า 125 คะแนน

มติ146 : 38 วุฒิสภา ตีตก “ศาสตราจารย์อารยะ” พลาดนั่งเก้าอี้กรรมการ "ป.ป.ช."

การพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อดำรงตำแหน่งกรรมการป.ป.ช. สืบเนื่องจาก พลตำรวจเอก สถาพร หลาวทอง กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ครบวาระการดำรงตำแหน่งไปแล้วเก้าปี เมื่อ 6 พฤศจิกายน 2564

ก่อนหน้านี้คณะกรรมการสรรหาป.ป.ช. ได้เสนอชื่อ จาตุรงค์ สรนุวัตร ผู้พิพากษาศาลฎีกา เป็นผู้สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการป.ป.ช. แต่ปรากฏว่าจาตุรงค์ขอถอนตัวฯ คณะกรรมการสรรหาฯ จึงสรรหาบุคคลใหม่จากผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 ซึ่งปรากฏว่า ศาสตราจารย์อารยะ ปรีชาเมตตา ศาสตราจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป.ป.ช. ที่ว่างเว้นไปกว่าเจ็ดเดือน แต่วุฒิสภา ไม่ให้ความเห็นชอบ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s