ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมเปิดงานเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เพื่อขับเคลื่อนแพลตฟอร์ม การออกกำลังกายของประชาชน

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/705117

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมเปิดงานเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เพื่อขับเคลื่อนแพลตฟอร์ม การออกกำลังกายของประชาชน

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมเปิดงานเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เพื่อขับเคลื่อนแพลตฟอร์ม การออกกำลังกายของประชาชน

วันพฤหัสบดี ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2566, 06.00 น.

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการ ร่วมพิธีเปิดงานเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เพื่อขับเคลื่อนแพลตฟอร์ม Calories Credit Challenge : CCC เชื่อมโยงและบูรณาการ ข้อมูลสถิติการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของประชาชน ภายใต้แนวคิดโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) และร่วมเสวนา ในหัวข้อ“ สุขภาพดี คือ ความมั่งคั่งที่ยั่งยืน” (Health is Wealth) โดยมี ดร.ณรงค์ เทียมเมฆ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และนายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา ร่วมเวทีเสวนา และได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายพิพัฒน์ รัชกิจประการ เป็นประธานเปิดงาน ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ ห้องราชา 1 ชั้น 11 แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีวิสัยทัศน์ในการ “สร้างสุขภาวะที่ดีและเท่าเทียมเพื่อทุกชีวิต ด้วยวิทยาการขั้นสูง นวัตกรรมและความเป็นเลิศ” เราได้ตระหนักถึงปัญหาด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นสำคัญ ปัจจุบันพบว่า ประชากรของประเทศไทยมีแนวโน้มการเสียชีวิตด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพิ่มมากขึ้น นับเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตประมาณ 320,000 คนต่อปี (ข้อมูล ณ ปี 2563) คิดเป็นร้อยละ 75 ของสาเหตุการเสียชีวิตทั้งหมดในประเทศไทย สาเหตุมาจากโรคหลอดเลือดสมองเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมา คือ โรคหัวใจขาดเลือด โรคทางเดินหายใจอุดกั้นเรื้อรัง เบาหวานและความดันโลหิตสูง ตามลำดับ ทั้งนี้ การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ นอกจากจะส่งผลถึงการมีคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดีขึ้นแล้ว ยังสามารถลดค่าใช้จ่ายทางสาธารณสุขของประเทศลงได้ ดังนั้น การทำให้ประชากรในประเทศออกกำลังกายมากขึ้น จึงเป็นเป้าหมายที่สำคัญยิ่งในระดับประเทศ

ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์

ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ กล่าวในเวทีเสวนาว่า “พื้นฐานของผม ผมเป็นหมอหัวใจ ตั้งแต่ทำงานมาก็ขับเคลื่อนเรื่องการออกกำลังกายมาโดยตลอด ผมจึงเข้าใจว่าการออกกำลังกายมีความสำคัญอย่างไร และทำให้คนแข็งแรงขึ้นได้อย่างไร ในช่วงที่ผ่านมาผมได้รับเกียรติเป็นประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกีฬา จึงได้มาเชื่อมกับแพลตฟอร์ม Calories Credit Challenge : CCC และเขียนเป็นแผนผลักดันเพื่อพัฒนาการใช้แพลตฟอร์มนี้ โดยนับว่าเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะการที่จะทำให้คนเข้าใจและตื่นตัวเรื่องการออกกำลังกายนั้นยาก การที่เรามีเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาช่วยเชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมด ก็จะให้ได้ประโยชน์มากขึ้น ทั้งนี้ เราได้ประสานกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อร่วมกันผลักดันแพลตฟอร์ม CCC ผมหวังว่าจะเกิดการขับเคลื่อนและค่อยๆ เติบโตขึ้นเรื่อยๆ เพื่อให้ประชาชนได้ออกกำลังกายอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ…ซึ่งจะเป็นการช่วยป้องกันโรคต่างๆ เช่น โรคเบาหวาน โรคความดัน โรคอ้วนโรคไขมันในโลหิตสูง ซึ่งโรคเหล่านี้เราป้องกันได้ …และในฐานะที่ผมทำเรื่องปฏิรูปประเทศด้านการกีฬา ผมอยากจะเห็นการออกกำลังกายเป็นภูเขาลูกใหญ่ ที่ทุกคนได้ทำกันทั้งประเทศ ผมอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ทุกคนหันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ หันมาวิ่งกันเพื่อสุขภาพของตนเอง เพื่อสุขภาพของสังคมและสุขภาพของประเทศ ทั้งนี้ การออกกำลังกาย คือ วัคซีนป้องกันโรคหลายๆ โรค ซึ่งถูกกว่าการเสียค่าใช้จ่ายในการรักษา เมื่อออกกำลังกายเสร็จ นอกจากจะทำให้ร่างกายแข็งแรงแล้ว เสียค่ารักษาพยาบาลน้อยแล้ว สิ่งที่ได้อีกอย่าง คือ ความสุข เป็นความสุขที่นับเป็นมูลค่าไม่ได้ครับ”

ทั้งนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม จึงร่วมกันสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนหันมาออกกำลังกาย เล่นกีฬา ทำกิจกรรมทางกายและการจัดแข่งขันกีฬา โดยใช้แพลตฟอร์ม Calories Credit Challenge : CCC แอปพลิเคชั่นที่เป็นเครื่องมือในการกระตุ้น จูงใจ ด้วยการสะสมปริมาณแคลอรี่ที่ได้จากกิจกรรมต่างๆ และจัดเก็บเป็นข้อมูลกลาง (Big Data) สำหรับติดตามประเมินผล เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อการมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในด้านสาธารณสุข เพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคม โดยนำมาเชื่อมโยงกับแนวคิดเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) ที่ใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ตลอดจนการเชื่อมโยงนโยบายระดับชาติ ช่วยยกระดับอุตสาหกรรมกีฬาและการท่องเที่ยว เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ พร้อมกับสร้างสุขภาพของประชาชนอย่างยั่งยืน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s